พระครูนิรันตรโสภณ
(มนัส ญาณโสภโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองกลับ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองประดู่
รายละเอียด


พระครูนิวาตธรรมญาณ
อดีตเจ้าคณะตำบลห้วยน้ำหอม
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาผาสุข
รายละเอียด


พระครูนิวิฐบุญวัฒน์
(บุญศรี ปญฺญาธโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางประมุง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางประมุง
รายละเอียด


พระครูนิมิตอาจารคุณ
(สาย)
อดีตเจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองวิไล
รายละเอียด


พระครูนิมิตธรรมโสภิต
(สมหมาย)
อดีตเจ้าคณะตำบลวังน้ำลัด เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาดินวนาราม
รายละเอียด


พระครูวชิรธรรมคุณ
(วินัย)
อดีตเจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
รายละเอียด


พระครูวชิรปริยัติคุณ
(ชุมพล เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญมั่นศรัทธาราม
รายละเอียด


พระครูอนุศาสน์ชัยสิทธิ์
(สิทธิชัย)
อดีตเจ้าคณะตำบลสารจิต
วัดหาดเสี้ยว
รายละเอียด


พระครูอาทรสังวรศีล
(บุญรวม อชิโต)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอสรรคโลก
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูประภากรสิทธิคุณ
(ผดุงศักดิ์ ปภากโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลไผ่ล้อม
อดีตเจ้าอาวาสวัดดงสระแก้ว
รายละเอียด


พระครูเกษมประชาทร
(แก่นจันทร์ เขมจาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเบิด
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาสามัคคี
รายละเอียด


พระครูสุวรรณคุณากร
(พ่วง สุวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางยี่หน
รายละเอียด


พระครูสังวรสุตกิจ
(อนันต์ ญาณสํวโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะตำบลชมพู เขต ๓
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปราโมทย์พัฒนาภรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดจงพัฒนา
รายละเอียด


พระครูกิตติทัสนียากร
(ทรรศนกร กิตฺติญาโณ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดเตาปูน
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์บวรการ
(สมศักดิ์ สมจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งฮั้ว
วัดป่าบง
รายละเอียด


พระครูธรรมภาณพินิต
(สุวรรณ สิริปุญโญ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพาน
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด


พระครูสุภัทรวรการ
อดีตเจ้าคณะตำบลแม่คำ เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ
รายละเอียด


พระครูสุเวชวรคุณ
อดีตเจ้าคณะตำบลร้องเข็ม - ทุ่งศรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล
รายละเอียด


พระครูพรหมวีรสุนทร
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าวังผา
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิโครธามราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook