พระครูสันติอาจารคุณ
อดีตเจ้าคณะตำบลกมลาไสย
อดีตเจ้าอาวาสวัดมาลานทีน้ำจั้น
รายละเอียด


พระครูประทีปปัญญากร
(บุญสวน ปญฺญาปทีโป)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระครูปริยัติศาสนธำรง
(วิทยานุวัฒน์ ปญฺญาวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลนิเวศน์ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านดงบ้านนา
รายละเอียด


พระครูสุวรรณธรรมทิน
(พุทธา ธมฺมทินฺโน)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสระทอง
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมาภิราม
(สมพร)
อดีตเจ้าคณะตำบลเมยวดี
อดีตเจ้าอาวาสวัดคู่เมือง
รายละเอียด


พระครูวิธานสมณกิจ
(อำนวย จนฺทสาโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลหมูม้น
อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงประทีป
รายละเอียด


พระครูโสภิตวรญาณ
(ญาณธโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลพระเหลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดปัจฉิมวัน
รายละเอียด


พระครูสุภาจารวัฒน์
(สีหา สุภาจาโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลนาโส่
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าลาด
รายละเอียด


พระครูพิพิธธรรมาวุธ
(ฟอง ฐานธุมโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลบัวน้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเทิน
รายละเอียด


พระครูสถิตสมณวัตร
(มานิตย์ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เผือก
รายละเอียด


พระครูสันตกัลยาณคุณ
(ไพวัลย์ สนฺตกาโย)
อดีตเจ้าคณะตำบลดอนมดแดง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านแคน
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์สุนันทกิจ
(บุญเติม โอภาโส)
รายละเอียด


พระครูมงคลนวการ
(ฉาบ มงฺคโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสาคร
รายละเอียด


พระครูปริยัติกาญจโนบล
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองโรง กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาจำศีล
รายละเอียด


พระครูสีลวัฒน์ธรรมสุนทร
(ชัยวัฒน์ ตปสีโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลเสือเฒ่า เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองมะเม้า
รายละเอียด


พระครูสิริสีมาภรณ์
(สถาพร ญาณวุฑโท ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูเกษมกิจจาทร
(ทองใบ เขมานนฺโท ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูบัณฑิตชยากร
อดีตเจ้าคณะตำบลตะคุ เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่สีสุก
รายละเอียด


พระครูกิตติชัยวัตร
อดีตเจ้าคณะตำบลงิ้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกุด
รายละเอียด


พระครูธีรศาสน์สุนธร
(จรัล ธมฺมธีโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ตาด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook