พระครูสุภัทรวรการ
อดีตเจ้าคณะตำบลแม่คำ เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ
รายละเอียด


พระครูสุเวชวรคุณ
อดีตเจ้าคณะตำบลร้องเข็ม - ทุ่งศรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล
รายละเอียด


พระครูพรหมวีรสุนทร
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าวังผา
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิโครธามราม
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมานุวัตร
(สงคราม อาจิณฺณธมฺโม ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสารภี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนอนป่าเก็ดถี่
รายละเอียด


พระครูวิบูลอาจารวัตร
(ทองอินทร์ อาจารธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านเป้า
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเป้า
รายละเอียด


พระครูสาครวิริยาภรณ์
(สำราญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่บ้านบ่อ
รายละเอียด


พระครูพิศาลธรรมนิเทศก์
(เจริญ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวัน
รายละเอียด


พระครูกิตติวรโชติ
(ศรีหมื่น ชุตินฺธโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทาปลาดุก เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดทาป่าสัก
รายละเอียด


พระครูมัชฌิมวิหารกิจ
อดีตเจ้าคณะตำบลหมากไฟ เขต ๒
วัดกลางบุรี
รายละเอียด


พระครูปัญญาชัยคุณ
(สุรณรงค์ ปญฺญาวุโธ)
อดีตเจ้าคณะตำบลจำปาโมง เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระครูวิศาลสุตาภรณ์
(ทองเดือน)
อดีตเจ้าคณะตำบลสีกาย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาคำ
รายละเอียด


พระครูถาวรเจติยาภิรักษ์
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านว่าน
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ
รายละเอียด


พระครูอภิบาลธรรมาภิวัฒน์
อดีตเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่
อดีตเจ้าอาวาสวัดกุดแคน
รายละเอียด


พระครูสถิตบุญโสภณ
อดีตเจ้าคณะตำบลนาสิงห์
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระครูวิบูลพัฒนาทร
อดีตเจ้าคณะอำเภอจักราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพสถิตนิเวศ
รายละเอียด


พระครูวิริยธรรมธัช
(บัวกัน ปรกฺกโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลผาสามยอด เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดศิริมังคลาราม
รายละเอียด


พระครูสิริคุณาธาร
(บุญร่วม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีคูณเมือง
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมาภิวัฒน์
(ยนต์ พุทฺธวํโส ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพังโคน
อดีตเจ้าอาวาสวัดศิริมงคล
รายละเอียด


พระครูสิริสารธรรม
(สมจิตร ปฏิมิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลโคกสี
อดีตเจ้าอาวาสวัดศิริธรรมิกาวาส
รายละเอียด


พระครูโอภาสรัตนสาร
(คำสิงห์ หาสธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองกุงธนสาร เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วสว่าง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook