พระครูดิตถารามคณาศัย
(ชม คุณาราโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
รายละเอียด


พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ
(เริ่ม วิมโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
รายละเอียด


พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ
(บุญธรรม ธมฺมปฺปสาโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระครูบรรณสารโกวิท
(แป สุปญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ - กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
รายละเอียด


พระครูนิภาธรโสภณ
(สกนธ์ สุภาจาโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอไพศาลี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกเดื่อ
รายละเอียด


พระครูวิสารวรกิจ
(บุญส่ง วิสารโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระครูคัมภีรธรรมคุณ
(สำราญ วิวิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอ กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระครูนิมิตธรรมาภรณ์
(ทองสุข ธมฺมธีโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนคา
รายละเอียด


พระครูอุเทศธรรมนิวิฐ
(บุญสม สิริทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
รายละเอียด


พระครูพิชัยธรรมคุณ
(จรูญ จนฺทสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิชัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอกไม้
รายละเอียด


พระครูญาณกิตติคุณ
(ณรงค์ กิตฺติญาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม
อดีตเจ้าอาวาสวัดกู่
รายละเอียด


พระครูนนทการโกศล
(บุญมา สิริมงฺคโล ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่
รายละเอียด


พระครูโอภาสศาสนานุกูล
(จำรัส สุขกาโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าปล่า
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำสิงห์ใต้
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมาธาร
(ยกนิ่ง ปิยธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพรหม
รายละเอียด


พระครูสุตธรรมวาที
(ประสิทธิ์ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่พัฒนา
รายละเอียด


พระครูพิศาลธรรมานุกูล
(บุญรอด อินฺทโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลับแล
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสารโกวิท
(สำเริง สุจารี ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษ
รายละเอียด


พระครูอาทรธรรมธัช
(ทองดี ธมฺมทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองยาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนลอย
รายละเอียด


พระครูธรรมาภินันท์
(อินทร์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
รายละเอียด


พระครูโพธิธรรมานุรักษ์
(นา ขนฺติโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อดีตวัดไผ่ท่าโพใต้
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook