พระครูธรรมสมาจารย์
(พัก ธมฺมทตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมรัต
(หล่ำ สิริธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระครูวิมลวิหารกิจ
(ฉลอม วีตมโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า
รายละเอียด


พระครูวรเวทวิศิษฏ์
(ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
รายละเอียด


พระครูสังฆเสนานุวัตร
(สายหยุด สุภทฺโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆราชา
รายละเอียด


พระครูถาวรจิตตาภิรักษ์
(พัว ถิรถิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูวิมลประภากร
(สมาน ปภากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูนิวิฐธรรมสุนทร
(สุวรรณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดลำพะอง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสิกขกิจ
(เนียน กมโล ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองเพลง
รายละเอียด


พระครูจันทสุทธิวัฒน์
(สายัณห์ จนฺทวํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางสุทธาราม
รายละเอียด


พระครูพิพิธพัฒนพิมล
(สิทธิทัต สิทฺธิทตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวเตี้ย
รายละเอียด


พระครูสุนทรจริยาภิวัฒน์
(ประจวบ ฐิตญาโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิจริยาภิวัฒน์
(ฉลาด วิมโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางกร่าง - บางรักน้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดปราสาท
รายละเอียด


พระครูสัทธาภิรัต
(บุญมี ขนฺติสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทิง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญนาค
รายละเอียด


พระครูมหาวาปีคณารักษ์
(ศรีคาน ญาณวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุธาทิพย์
รายละเอียด


พระครูอุดมปัญญาวิเชียร
อดีตเจ้าคณะตำบลสันป่าม่วง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันปูเลย
รายละเอียด


พระครูประภาสวรเขต
(ภักดี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
รายละเอียด


พระครูลังกาแก้ว
(ชู)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
วัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูสุเขตสารคุณ
(กัณฑ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษตราราม
รายละเอียด


พระครูมงคลอัครธรรม
(ทิพย์ อคฺควํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook