พระครูโสภณเจตสิการาม
(เอี่ยม)
อดีตเจ้าคณะแขวงไชยา
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูทีปาจารคุณารักษ์
(มี อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ
รายละเอียด


พระครูวิบูลสิกขกิจ
(อยู่ ธมฺมเตโช)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางหัวเสือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ
รายละเอียด


พระครูโยคานุกูล
(ไสว อมโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโสภิตธรรมคุณ
(เชิด โสภิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีรสาราม
รายละเอียด


พระครูจันทรสาราภิรัต
(จันทร์)
อดีตเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดแหลมวัง
รายละเอียด


พระครูโพธาภิรัต
(ช่วย ติสฺโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลพุมเรียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูรัตนวิมล
(แบน มณีรตโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าเคย
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
รายละเอียด


พระครูธรรมโฆษิต
(คง โกกนุตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมโฆษณ์
รายละเอียด


พระครูพรหมพลานุรักษ์
(คุ่ย)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองไทร
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพลา
รายละเอียด


พระครูประยุตธรรมโสภิต
(ทองไหล สิริวฑฺฒโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดละไม
รายละเอียด


พระครูประจักษ์วรคุณ
(แดง อินฺทวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลอิปัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพัน
รายละเอียด


พระครูพิศาลวิหารวัตร์
(นกแก้ว ภทฺทิโย)
อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่ง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลเฉียน
รายละเอียด


พระครูโอภาสสมณาจาร
(ไล้ โอภาโส)
อดีตเจ้าคณะธรรมยุตอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยวิวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูนิคมคณาศัย
(ชื่น ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดย่านดินแดง
รายละเอียด


พระครูวิบูลทีปรัต
(พร้อม ธมฺมทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลเกาะพงัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
รายละเอียด


พระครูถาวรวัตวิมล
(แก้ว ทินฺโนภาโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลเวียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราราม
รายละเอียด


พระครูมนูญธรรมธาดา
(ชุม โฆสธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร
รายละเอียด


พระครูประจักษ์วรคุณ
(ขาว นีลวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดประสพ
รายละเอียด


พระครูวุฒานุศาสก์
(เหล็ก อานนฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลเสวียด
อดีตเจ้าอาวาสวัดประตูใหญ่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook