พระครูโพธิธรรมานุรักษ์
(นา ขนฺติโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อดีตวัดไผ่ท่าโพใต้
รายละเอียด


พระครูวรเขตคุณาภรณ์
(พิทักษ์ จกฺกวโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอราษีไศล
อดีตเจ้าอาวาสวัดอีหนา
รายละเอียด


พระครูสิริปริยัตยากร
(ศุภชัย สุจิตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดตาลเรียง
รายละเอียด


พระครูสุนทรมงคลวัฒน์
(คล้าย อธิเตโช)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระเดียน
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคลาราม
รายละเอียด


พระครูรัตตภูมิคณานุรักษ์
(ซุ่น อมโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอรัตตภูมิ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางทีง
รายละเอียด


พระครูนิพันธ์ธรรมคุต
(ประวิทย์ จตฺตสลฺโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคยาราม
รายละเอียด


พระครูธรรมิสรานุวัตร
(แดง อิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูเขาหลัก
รายละเอียด


พระครูปราการสมานคุณ
(เรียม คุณวุฒโฑ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดตาขุน
รายละเอียด


พระครูวิภาตทีปกร
(ผ่อง ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง
รายละเอียด


พระครูวิบูลธรรมรักษ์
(วิเชียร ธมฺมปาโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูปัญญาสารสุนทร
(ล้อม ปญฺญาสาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสวรรค์
รายละเอียด


พระครูนิภาวิหารกิจ
(ดำ จนฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลพร่อนเขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่นภาราม
รายละเอียด


พระครูปัญญาวุฒิวิบูลย์
(สมาน ปญฺญาวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลตากแดด
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีตัสสาราม
รายละเอียด


พระครูนิปุณธรรมโกศล
(จำรัส รตนญาโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรสวรรค์
รายละเอียด


พระครูสิริวัฒนาภรณ์
(พร้อม สิริวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอละแม
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมสิริวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูอุดมพัฒนากร
(กร ยโสธโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุตตมผลาราม
รายละเอียด


พระครูประภาตธรรมคุณ
(สงัด สุธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ่อผุด
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระครูกันตสราภิวัฒน์
(สงวน กนฺตสีโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงสระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองตาล
รายละเอียด


พระครูกาชาด
(เจียม กิตฺติสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระพรหม
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระครูปัญญาวีรยุต
(วีระ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองตาแดง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook