พระครูพิสิฐสังฆการ
(ไพสัณฑ์)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรรพตวารีเขต
รายละเอียด


พระครูนิพันธ์วิริยกิจ
(มงคล สุมงฺคโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอโกรกพระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองปลิง
รายละเอียด


พระครูพิจิตรสิทธิคุณ
(ศรเสริญ อิสฺสโร)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหอไตร
รายละเอียด


พระครูเขมกิจโสภิต
(อด นารโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกษม - กุดยาลวน เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมภาณ
(สลับ รกฺขิตธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอควนขนุน กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าตอ
รายละเอียด


พระครูวิจารณ์ศีลคุณ
(ชู)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจะทิ้งพระ
รายละเอียด


พระครูคุณานุกูล
(คล้อย คเวสโก)
อดีตเจ้าคณะแขวงพุนพิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนกะถิน
รายละเอียด


พระครูภาวนาวิโรจน์
(ประยูร ชินวํโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลกบินทร์บุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าหนองใหญ่
รายละเอียด


พระครูบรมธาตุนุกูล
(พิทักษ์ จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูศีลวัฒนาภรณ์
(สุรินทร์ กิตฺติภทฺโท)
อดีตเจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิศาลกิจจาทร
(ภุชชงค์ ชวนปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วอรุณคาม
รายละเอียด


พระครูญาณวิรัช
(มานพ สญาโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกล่ำ
รายละเอียด


พระครูสรวุฒิพิศิษฐ์
(แทน ปิยสีโล ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูเมธีวัฒนานุยุต
(วิจิตร พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโพธิสารประสาธน์
(ชม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เสด็จ
รายละเอียด


พระครูเขมบัณฑิต
(บัณฑิต เขมปณฺฑิโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดวงแข
รายละเอียด


พระครูปริยัติปัญญาธร
(ปรีดี ปญฺญาธโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูมงคลญาณ
(คำพอง ปญฺญาวุโธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์ชัยคุณ
(บุญนาค โกวิโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสรรพยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดกรุณา
รายละเอียด


พระครูรัตนมงคลญาณ
(แก้ว สนฺตจิตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านถนนกระสัง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook