พระครูพิศาลกิจจาทร
(ภุชชงค์ ชวนปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วอรุณคาม
รายละเอียด


พระครูญาณวิรัช
(มานพ สญาโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกล่ำ
รายละเอียด


พระครูสรวุฒิพิศิษฐ์
(แทน ปิยสีโล ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูอุบลเดชคณาจารย์
(ต่วน นิทฺเทสโก ป.ธ.๓)
อดีตเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
อดีตเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดแสนสำราญ
วัดศรีอุบลรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูสุพัฒนาจารคุณ
(จรัญ ภูริจิตฺโต ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูเมธีวัฒนานุยุต
(วิจิตร พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปริยัติคุณาธาร
(อิทธิพล สุพโล ป.ธ.๕)
อดีตเลขานุการเจ้าคณะเขตพญาไทย
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูโพธิสารประสาธน์
(ชม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เสด็จ
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิ์บุญสาร
(แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
รายละเอียด


พระครูเขมบัณฑิต
(บัณฑิต เขมปณฺฑิโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดวงแข
รายละเอียด


พระครูศรีกิตติธาดา
(สังวาล ธมฺมวาที ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตำหนักใต้
รายละเอียด


พระครูปริยัติปัญญาธร
(ปรีดี ปญฺญาธโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูมงคลญาณ
(คำพอง ปญฺญาวุโธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์ชัยคุณ
(บุญนาค โกวิโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสรรพยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดกรุณา
รายละเอียด


พระครูรัตนมงคลญาณ
(แก้ว สนฺตจิตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านถนนกระสัง
รายละเอียด


พระครูพิศาลวิริยคุณ
(สิงห์โต ติสฺโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
วัดบึงทองหลาง
รายละเอียด


พระครูประกาศปิยคุณ
(ปราศรัย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางปะกง กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม (วัดล่าง)
รายละเอียด


พระครูประดิษฐ์ชัยการ
(สุเชาว์ จารุวณฺโณ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอหันคา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยนาวาส
รายละเอียด


พระครูธรรมวิมล
(ทองสุข ธมฺมกุสโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมะลิ
รายละเอียด


พระครูประภัสสรวรคุณ
(ชัยพร วลฺลโภ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook