พระครูธรรมวิมล
(ทองสุข ธมฺมกุสโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมะลิ
รายละเอียด


พระครูปัญญาสุตาลังการ
(สังคม ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมสุดาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณเขมากร
(ประยูร สุภปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดแป้นทองโสภาราม
รายละเอียด


พระครูเกษมบุญญาธร
(บุญส่ง เขมธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดครุฑ
รายละเอียด


พระครูถาวรวิริยคุณ
(คง ฐิตวิริโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรังสี
(สุวรรณ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปริตโกศล
(อนุวัฒน์ อโสโก)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียด


พระครูอาทรเจติยธาดา
(เสริมศักดิ์ ผาสุกธมฺโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุนทรสังฆพินิต
(เสน่ห์ ญาณเมธี ,ดร.)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวิมลปัญญารัตน์
(วุฒิไกร ฐิตปญฺโญ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดง
รายละเอียด


พระครูโศภณธรรมาภรณ์
(จูม โชติโก ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระครูวุฒิธรรมานุยุต
(สุรินทร์ ธมฺมวุฑฺโฒ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูสุภัทรโพธิคุณ
(เผือก สุภทฺโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออำเภอท่าตูม
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
รายละเอียด


พระครูอมรสุทธิคุณ
(เฉลิม อมรวํโส ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณคุณธาดา
(ศุภชัย)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอสีชมพู
อดีตเจ้าอาวาสวัดสายทอง
รายละเอียด


พระครูสุวิมลสมณวัตร
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองขาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองตาไก้
รายละเอียด


พระครูนิมิตวิสุทธิคุณ
(วิสุทธิ์)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน
รายละเอียด


พระครูบรรพตกิจจาธร
(นิเวช อธิวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลวังดิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางจุ้ม
รายละเอียด


พระครูวิชัยพัฒนบวร
(อินสม วิชโย)
อดีตเจ้าคณะตำบลห้วยสัก เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านร่อง
รายละเอียด


พระครูวิสิฐบุญสาร
(บุญสม กตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดร้องขี้เหล็ก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook