พระครูวิสุทธิธรรมานุวัตร
(ชู ธมฺมธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าตลิ่งชัน
รายละเอียด


พระครูสิริปัญญาภิมณฑ์
(ไพโรจน์ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะตำบลนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


พระครูภัทรนนทคุณ
(ธีระ อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดลานนาบุญ กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระครูปัญญาวชิรธรรม
(สุมินทร์ ปญฺญาวชิโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลห้วยทราย - สะลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูประจักษ์พัฒนคุณ
(ถนอม ฐิตายุโก)
อดีตเจ้าคณะตำบลช้าม่อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดแสนฝาง
รายละเอียด


พระครูเกษมธรรมาภินันท์
(เผื่อน เขมานนฺโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงท่าข้าม
อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูสิริกาญจนาภรณ์
(สังคม จนฺทวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลคำแคน เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดชมพูคำ
รายละเอียด


พระครูเกษมปัญญากร
(ธวัช ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะตำบลพักทัน
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกลางชูศรีเจริญสุข
รายละเอียด


พระครูอาทรธรรมทัต
(บุญสืบ ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลปล้อง เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแรด
รายละเอียด


พระครูสุนทรธิติธรรม
(เตือนใจ ขนฺติโก)
อดีตเจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามชัย
รายละเอียด


พระครูอุดมเขตธรรมาภิรัต
(เผดิม)
อดีตเจ้าคณะตำบลนาคูณใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง
รายละเอียด


พระครุอุดมสีลากร
(ประสาร)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองกลางดง - หนองสระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองมะเขือ
รายละเอียด


พระครูสุธรรมประสาท
(สำรอง สุธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลทัพหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดทัพหลวง
รายละเอียด


พระครูอรุณกิจโกศล
(พริ้ง โกสโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลอ่างทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้ง
รายละเอียด


พระครูวิธานธุราทร
(ลอย นาคเสวโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าโรงช้าง
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคาวาส
รายละเอียด


พระครูสุวิชานวรวุฒิ
(ปี้ ทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านด่านลานหอย กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดลานหอย
รายละเอียด


พระครูประพัฒนศีลคุณ
(เอก ปวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลทองเอน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ)
รายละเอียด


พระครูวิมลชินวัตร
(ทองใบ ทิพพวโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลทับยาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์ศีลาจาร
(อรรถ สีลรโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลป่าเว
อดีตเจ้าอาวาสวัดเดิมเจ้า
รายละเอียด


พระครูอดุลธรรมวิมล
(พิมล ฐานสุนทโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook