พระครูอาทรเจติยธาดา
(เสริมศักดิ์ ผาสุกธมฺโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุนทรสังฆพินิต
(เสน่ห์ ญาณเมธี ,ดร.)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวิมลปัญญารัตน์
(วุฒิไกร ฐิตปญฺโญ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดง
รายละเอียด


พระครูประทีปปัญญาภรณ์
(สวาสดิ์ ปญฺญาทีโป)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุจิตตาราม
รายละเอียด


พระครูโศภณธรรมาภรณ์
(จูม โชติโก ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระครูวุฒิธรรมานุยุต
(สุรินทร์ ธมฺมวุฑฺโฒ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูสุภัทรโพธิคุณ
(เผือก สุภทฺโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออำเภอท่าตูม
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
รายละเอียด


พระครูอมรสุทธิคุณ
(เฉลิม อมรวํโส ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณคุณธาดา
(ศุภชัย)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอสีชมพู
อดีตเจ้าอาวาสวัดสายทอง
รายละเอียด


พระครูสุวิมลสมณวัตร
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองขาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองตาไก้
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์ปริยัตยานุกูล
(สวัสดิ์ ธมฺมปาโล ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล
รายละเอียด


พระครูนิมิตวิสุทธิคุณ
(วิสุทธิ์)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน
รายละเอียด


พระครูบรรพตกิจจาธร
(นิเวช อธิวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลวังดิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางจุ้ม
รายละเอียด


พระครูวิชัยพัฒนบวร
(อินสม วิชโย)
อดีตเจ้าคณะตำบลห้วยสัก เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านร่อง
รายละเอียด


พระครูวิสิฐบุญสาร
(บุญสม กตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดร้องขี้เหล็ก
รายละเอียด


พระครูโกศลจริยาวัตร
(อ่อน กุสลจิตโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองไฮ เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
รายละเอียด


พระครูไพศาลสุวรรณกิจ
(สำราญ ติกฺขวีโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกกม่วง
รายละเอียด


พระครูภัทรศีลาภรณ์
(เพิ่ม ภทฺทิโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านครัว
รายละเอียด


พระครูสมุทรวิจารณ์
(คลี่ ฐานวิจาโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลปลายโพงพาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาโฆสิตาราม
รายละเอียด


พระครูจันทวุฒิคุณ
(บุญมี สิริจนฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook