พระครูอมรสุทธิคุณ
(เฉลิม อมรวํโส ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณคุณธาดา
(ศุภชัย)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอสีชมพู
อดีตเจ้าอาวาสวัดสายทอง
รายละเอียด


พระครูสุวิมลสมณวัตร
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองขาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองตาไก้
รายละเอียด


พระครูนิมิตวิสุทธิคุณ
(วิสุทธิ์)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน
รายละเอียด


พระครูบรรพตกิจจาธร
(นิเวช อธิวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลวังดิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางจุ้ม
รายละเอียด


พระครูวิชัยพัฒนบวร
(อินสม วิชโย)
อดีตเจ้าคณะตำบลห้วยสัก เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านร่อง
รายละเอียด


พระครูวิสิฐบุญสาร
(บุญสม กตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดร้องขี้เหล็ก
รายละเอียด


พระครูโกศลจริยาวัตร
(อ่อน กุสลจิตโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองไฮ เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
รายละเอียด


พระครูไพศาลสุวรรณกิจ
(สำราญ ติกฺขวีโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกกม่วง
รายละเอียด


พระครูภัทรศีลาภรณ์
(เพิ่ม ภทฺทิโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านครัว
รายละเอียด


พระครูจันทวุฒิคุณ
(บุญมี สิริจนฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
รายละเอียด


พระครูศรีอุทัยธรรม
(แดง วิมโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลนาทุ่ง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรม
รายละเอียด


พระครูอินทสรวิสุทธิ์
(อินสม อินทสโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลนาเหลือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองราม
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิธรรมานุวัตร
(ชู ธมฺมธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าตลิ่งชัน
รายละเอียด


พระครูสิริปัญญาภิมณฑ์
(ไพโรจน์ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะตำบลนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


พระครูภัทรนนทคุณ
(ธีระ อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดลานนาบุญ กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระครูปัญญาวชิรธรรม
(สุมินทร์ ปญฺญาวชิโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลห้วยทราย - สะลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูโอภาสปัญญาวุธ
(ประเทือง ปญฺญาวุโธ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอพิชัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองกล้วย
รายละเอียด


พระครูประจักษ์พัฒนคุณ
(ถนอม ฐิตายุโก)
อดีตเจ้าคณะตำบลช้าม่อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดแสนฝาง
รายละเอียด


พระครูสุคนธศีลวิมล
(น้อม สุคนฺโธ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองจรเข้
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองตะเฆ่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook