พระครูอุดมเขตธรรมาภิรัต
(เผดิม)
อดีตเจ้าคณะตำบลนาคูณใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง
รายละเอียด


พระครุอุดมสีลากร
(ประสาร)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองกลางดง - หนองสระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองมะเขือ
รายละเอียด


พระครูสุธรรมประสาท
(สำรอง สุธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลทัพหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดทัพหลวง
รายละเอียด


พระครูอรุณกิจโกศล
(พริ้ง โกสโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลอ่างทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้ง
รายละเอียด


พระครูวิธานธุราทร
(ลอย นาคเสวโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าโรงช้าง
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคาวาส
รายละเอียด


พระครูสุวิชานวรวุฒิ
(ปี้ ทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านด่านลานหอย กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดลานหอย
รายละเอียด


พระครูประพัฒนศีลคุณ
(เอก ปวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลทองเอน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ)
รายละเอียด


พระครูวิมลชินวัตร
(ทองใบ ทิพพวโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลทับยาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์ศีลาจาร
(อรรถ สีลรโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลป่าเว
อดีตเจ้าอาวาสวัดเดิมเจ้า
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์
(นวล ปริสุทฺโธ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระครูอดุลธรรมวิมล
(พิมล ฐานสุนทโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
รายละเอียด


พระครูสันติธรรมพิทักษ์
(ชุ่ม ปิยนนฺโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูโสภณกิตยากร
(เสริม กิตฺติโสภโณ)
อดีตรักษาการเจ้าคณะอำเภอขุนตาล
อดีตเจ้าคณะตำบลป่าตาล
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าตาลใต้
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์วีรธรรม
(สืบสันต์ ปริมุตฺโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าพระยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์
รายละเอียด


พระครูกาเดิม
(เพิ่ม ฐานภทฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลจองถนน
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้ว
รายละเอียด


พระครูสุวรรณพัชราทร
(โสภณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ่อรัง เขต ๒
วัดป่าเรไรทอง
รายละเอียด


พระครูสีลคุณโสภิต
(จำลอง)
อดีตเจ้าคณะตำบลสันทราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย
รายละเอียด


พระครูวาปีชัยสิทธิ์
(มาโนชย์ วชิรญาโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่ามะนาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล
รายละเอียด


พระครูประจักษ์วิริยาภรณ์
(ดาวเรือง จกฺกวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลดอนเงิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิญาณคุณ
(เหรียญ รกฺขิตญาโณ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอซับใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากูบ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook