พระครูสุวรรณพัชราทร
(โสภณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ่อรัง เขต ๒
วัดป่าเรไรทอง
รายละเอียด


พระครูสีลคุณโสภิต
(จำลอง)
อดีตเจ้าคณะตำบลสันทราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย
รายละเอียด


พระครูวาปีชัยสิทธิ์
(มาโนชย์ วชิรญาโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่ามะนาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล
รายละเอียด


พระครูประจักษ์วิริยาภรณ์
(ดาวเรือง จกฺกวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลดอนเงิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิญาณคุณ
(เหรียญ รกฺขิตญาโณ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอซับใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากูบ
รายละเอียด


พระครูโกวิทวัชรกิจ
(เสรี โกวิโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองชุมพล
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองชุมพล
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์สีตลาภิรม
(อนุ สุจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งพระยา เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าโคกผาสุก
รายละเอียด


พระครูภัทรกิตตยาทร
(ประเทือง กิตฺติภทฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลแพรกศรีราชา เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูสิริวุฒาจารย์
(ห่วง สุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าพระยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าใน
รายละเอียด


พระครูโสตถยาธิคุณ
(โปร่ง โชติโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน
รายละเอียด


พระครูนิภากรวิมล
(บุญทัน เตชวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแพงพวย
รายละเอียด


พระครูชัยสิริวัฒน์
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางศรีเจริญ
รายละเอียด


พระครูสถิตโชติคุณ
(ไสว ฐิตวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรีดาราม
รายละเอียด


พระครูสถิตบุญญาภิราม
(บุญรอด ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูนนทวราภรณ์
(พร ฐิตสาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เอน
รายละเอียด


พระครูทีปกิจโกศล
(กะอัด)
อดีตเจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีปรางค์กู่
รายละเอียด


พระครูศีลประโชติ
(เอื้อน ปภงฺกโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดขจรบำรุง
รายละเอียด


พระครูปุญญโชติ
(ประเสริฐ ปุญฺญโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดควนกาหลง
รายละเอียด


พระครูประโชติธรรมรัตน์
(ทองเลิศ เตชธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนครป่าหมาก
รายละเอียด


พระครูวีรศาสน์โสภณ
(สุรินทร์ วิสุทฺธจิตฺโต)
อดีตเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดจำบอน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook