พระครูโกวิทวัชรกิจ
(เสรี โกวิโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองชุมพล
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองชุมพล
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์สีตลาภิรม
(อนุ สุจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งพระยา เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าโคกผาสุก
รายละเอียด


พระครูภัทรกิตตยาทร
(ประเทือง กิตฺติภทฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลแพรกศรีราชา เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูสิริวุฒาจารย์
(ห่วง สุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าพระยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าใน
รายละเอียด


พระครูโสตถยาธิคุณ
(โปร่ง โชติโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน
รายละเอียด


พระครูนิภากรวิมล
(บุญทัน เตชวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแพงพวย
รายละเอียด


พระครูชัยสิริวัฒน์
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางศรีเจริญ
รายละเอียด


พระครูสถิตโชติคุณ
(ไสว ฐิตวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรีดาราม
รายละเอียด


พระครูสถิตบุญญาภิราม
(บุญรอด ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูนนทวราภรณ์
(พร ฐิตสาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เอน
รายละเอียด


พระครูทีปกิจโกศล
(กะอัด)
อดีตเจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีปรางค์กู่
รายละเอียด


พระครูปุญญโชติ
(ประเสริฐ ปุญฺญโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดควนกาหลง
รายละเอียด


พระครูประโชติธรรมรัตน์
(ทองเลิศ เตชธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนครป่าหมาก
รายละเอียด


พระครูวีรศาสน์โสภณ
(สุรินทร์ วิสุทฺธจิตฺโต)
อดีตเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดจำบอน
รายละเอียด


พระครูปริยัติวรกิจ
(อำคา จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย
รายละเอียด


พระครูสีหสุวรรณวงศ์
(สิงห์ทอง อินฺทวํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก
รายละเอียด


พระครูอนุกูลสุวรรณากร
(สมควร อธิปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระรูป
รายละเอียด


พระครูสังวรสมาธิวัตร
(ประเดิม โกมโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
รายละเอียด


พระครูอภัยสุวรรณกิจ
(ทอง อนามโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไหล่หิน
รายละเอียด


พระครูกาญจนวรเขต
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาวราราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook