พระครูประโชติธรรมรัตน์
(ทองเลิศ เตชธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนครป่าหมาก
รายละเอียด


พระครูวีรศาสน์โสภณ
(สุรินทร์ วิสุทฺธจิตฺโต)
อดีตเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดจำบอน
รายละเอียด


พระครูปริยัติวรกิจ
(อำคา จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย
รายละเอียด


พระครูสีหสุวรรณวงศ์
(สิงห์ทอง อินฺทวํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก
รายละเอียด


พระครูอนุกูลสุวรรณากร
(สมควร อธิปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระรูป
รายละเอียด


พระครูสังวรสมาธิวัตร
(ประเดิม โกมโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
รายละเอียด


พระครูอภัยสุวรรณกิจ
(ทอง อนามโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไหล่หิน
รายละเอียด


พระครูกาญจนวรเขต
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาวราราม
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมจักร
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งกู่ด้าย
รายละเอียด


พระครูวรปัญญาภรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกหม้อ
รายละเอียด


พระครูประชาศรัทธาคุณ
(เล็ก จิตฺตปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูพยุหานุศาสก์
(ชิต ชิตจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางขาว
รายละเอียด


พระครูสมุทรกิจโกศล
(จีบ ปุพฺพโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำโรงเหนือ
รายละเอียด


พระครูสมุทรนวการ
(สวัสดิ์ อภิสมาจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมรังษี
(อุดม สุภจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์สังฆการ
(ประดิษฐ์ ฐานวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ่อเงิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ
รายละเอียด


พระครูประสิทธิศีลวัฒน์
(ปล้อง อุตฺตโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางปลากด
อดีตเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
วัดประสิทธิเวช
รายละเอียด


พระครูปัญญาวโรทัย
(ประไพ ปุญฺญกาโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระครูอุทิตรัตนรักษ์
(สุราษฏร์ ธมฺมิโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังกัสรัตนคีรี
รายละเอียด


พระครูสุทธิชลธาร
(บุญชู ปริสุทฺโธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลธาราวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook