พระครูพยุหานุศาสก์
(ชิต ชิตจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางขาว
รายละเอียด


พระครูสมุทรกิจโกศล
(จีบ ปุพฺพโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำโรงเหนือ
รายละเอียด


พระครูสุทธิวัตรสุนทร
(บุญ สุสมโณ)
วัดบ้านนา
รายละเอียด


พระครูสมุทรนวการ
(สวัสดิ์ อภิสมาจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมรังษี
(อุดม สุภจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์สังฆการ
(ประดิษฐ์ ฐานวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ่อเงิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ
รายละเอียด


พระครูประสิทธิศีลวัฒน์
(ปล้อง อุตฺตโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางปลากด
อดีตเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
วัดประสิทธิเวช
รายละเอียด


พระครูปัญญาวโรทัย
(ประไพ ปุญฺญกาโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระครูอุทิตรัตนรักษ์
(สุราษฏร์ ธมฺมิโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังกัสรัตนคีรี
รายละเอียด


พระครูสุทธิชลธาร
(บุญชู ปริสุทฺโธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลธาราวาส
รายละเอียด


พระครูวิมลสมณวัตร
(เพี้ยน อคฺคธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน
รายละเอียด


พระครูพิจิตรรังสรรค์
(อะนะ ปภาโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลป่ามะคาบ
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิจิตราราม
รายละเอียด


พระครูมงคลอิสรธรรม
(สอน ฐานิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกลำดวน
รายละเอียด


พระครูกมลวิสุทธิวัฒน์
(ไพบูลย์ กมโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางไทยเจริญผล
รายละเอียด


พระครูมนูญปัญญาโชติ
(มนัส ชุติปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกก
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์ธรรมมงคล
(ทุ้ย วิจิตตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ
รายละเอียด


พระครูสุวรรโณบล
(ทอง)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาวาส
รายละเอียด


พระครูสุทธิกิจโสภณ
(ปรัด)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชำแระ
รายละเอียด


พระครูฉันทสมาจาร
(สาโรจน์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องสะเดา
รายละเอียด


พระครูสถิตธรรมนิมิต
(ประจักษ์ กนฺตจาโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองบอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวราราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook