พระครูวิมลสมณวัตร
(เพี้ยน อคฺคธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน
รายละเอียด


พระครูพิจิตรรังสรรค์
(อะนะ ปภาโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลป่ามะคาบ
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิจิตราราม
รายละเอียด


พระครูมงคลอิสรธรรม
(สอน ฐานิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกลำดวน
รายละเอียด


พระครูกมลวิสุทธิวัฒน์
(ไพบูลย์ กมโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางไทยเจริญผล
รายละเอียด


พระครูมนูญปัญญาโชติ
(มนัส ชุติปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกก
รายละเอียด


พระครูสุวรรโณบล
(ทอง)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาวาส
รายละเอียด


พระครูสุทธิกิจโสภณ
(ปรัด)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชำแระ
รายละเอียด


พระครูฉันทสมาจาร
(สาโรจน์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องสะเดา
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสิริวัฒน์
(จุน ฐานุตฺตโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


พระครูพิบูลธรรมานุวัตร
(พรหม พุทธภาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าสองยาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ต้านเหนือ
รายละเอียด


พระครูนวกิจโสภณ
(ประพันธ์ พทฺธญาโณ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดพยัคฆภูมิวราราม
รายละเอียด


พระครูพิพิธกิตติคุณ
(คิ้ม คุณากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเสือ (ยางประสาท)
รายละเอียด


พระครูปัญญาวิภูษิต
(หนู ปญฺญาโสโต)
อดีตที่ปรึกษาของเจ้าคณะตำบลเขาขลุง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่สามเกาะ
รายละเอียด


พระครูวิศิษฏ์สมโพธิ
(อภิลักษณ์ อภิลกฺขโณ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูบริหารปริยัติกิจ
(ภักดิ์ มุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูไพบูลสุวรรณสาร
(ประพัฒน์ จนฺทสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อกรุ กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
รายละเอียด


พระครูสมุทรทิวากรคุณ
(วีรศักดิ์ ทิวากโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระครูอมรธรรมประสุต
อดีตเจ้าคณะตำบลสายห้วยแก้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์โพธิ์งาม
รายละเอียด


พระครูกิตติชัยโสภิต
(สมนึก กิตฺติโสภโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลสุขเดือนห้า
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุขเดือนห้า
รายละเอียด


พระครูโสภิตบุญรังสี
(บุญเรือง อินฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฝั่งใต้
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook