พระธรรมวิสุทธิมงคล วิ.
(บัว ญาณสมฺปนฺโน ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเกษรศีลคุณ
รายละเอียด


พระธรรมเมธาภรณ์
(สนิท สุภาจาโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทน์กะพ้อ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมบัณฑิต
(ทองใส กตธุโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(สุวรรณ กญฺจโน ป.ธ.๘)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(สุบิน เขมิโย ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะเขตธนบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนดิลก
(บุญรวม สีลภูสิโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนวิสุทธิ์
(พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖)
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวรมุนี
(มณฑล กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
รายละเอียด


พระธรรมสิงหบุราจารย์
(จรัญ ฐิตธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระธรรมญาณมุนี
(วรรณ มนุญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
รายละเอียด


พระธรรมศีลาจารย์
(สุกรี สุตาคโม ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมบัณฑิต
(ศิลา สิทฺธิธมฺโม ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(สมภพ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมสิทธิมงคล
(ฉิ้น โชติโก ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวงศ์มุนี
(วิชัย เมตฺติโก ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมรัตนากร
(สงัด อํสุมาลี)
อดีตเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวิมลมุนี
(ประเสริฐ ญาณวโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวิมลโมลี
(รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์
รายละเอียด


พระธรรมมหาวีรานุวัตร
(สงวน โฆสโก ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook