พระเทพวงศาจารย์
(แกร สุมโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณวิศิษฏ์
(เติม โกศลฺโล ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุธี
(พรหม โชติปาโล ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุวรรณมุนี
(ผัน สุวณฺโณ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสาครมุนี
(แก้ว สุวณฺณโชโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม
รายละเอียด


พระเทพสุเมธี
(แสวง วิมโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพปัญญามุนี
(เฉย ยโส ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
รายละเอียด


พระมงคลทิพยมุนี วิ.
(เมี้ยน ปภสฺสโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวรคุณ
(สิงห์ ชาคโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสิทธินายก
(เหรียง อินฺทสโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณเวที
(ละมูล สุตาคโม ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพกวี
(นัด เสนโก ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม
รายละเอียด


พระเทพสุทธาจารย์
(โชติ คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม
รายละเอียด


พระเทพสุทธิโมลี
(ปิ่น ปิณินฺทริโย ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวราภรณ์
(เปลี่ยน ปุณฺโณ ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิโมลี
(ช้อย มหาธีโร ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาจารย์
(อินสม อภิชโย)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิโสภณ
(สิงห์คำ จนฺทวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชียงราย
รายละเอียด


พระเทพวงศาจารย์
(อินทร์ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดยาง
รายละเอียด


พระเทพวุฒาจารย์
(เปลื้อง คงฺคสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook