พระครูวิมลภาวนาจารย์
(ถาวร ปิยธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
รายละเอียด


พระครูสุทธิวรวัฒน์‬
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิรุจิราราม
รายละเอียด


พระครูจักราชคณารักษ์
(เจือ ขนฺติวโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจักราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกุดเครือปลอก
รายละเอียด


พระครูโอภาสกิตติคุณ
(เหมิ่ง กิตฺติสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างวนาราม
รายละเอียด


พระครูพิพิธปุญญาภิรัต
(อินตา กตปุญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำแพร่
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลา
รายละเอียด


พระครูสุเทพสิทธิคุณ
(พันธ์เทพ ฐานิสฺสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหอย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระครูเกษมชยาภรณ์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชุมแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชุมแสง
รายละเอียด


พระครูประสาทธรรมวิภัช
(บุญรักษ์ ฐานวิริโย)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสิชล-ขนอม-ท่าศาลา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดคงคาวดี
รายละเอียด


พระครูอรุณบุญญารักษ์
(ชิน อรุโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนนนท์
รายละเอียด


พระครูวิฑูรย์ธรรมโฆษิต
(วิฑูรย์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูสุพัฒนาจารคุณ
(จรัญ ภูริจิตฺโต ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณศุภกิจ
(จรูญ อนาวิโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูปฐมวรวัฒน์
(ทองสี เอกวํโส ป.ธ.๓ ,ผศ.ดร.)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพราน
รายละเอียด


พระครูสิริคุณารักษ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีคุณเมือง
รายละเอียด


พระครูวิมลสุทธิสาร
(ประพันธ์ วิสุทฺธิสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนยายหอม
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
รายละเอียด


พระครูอดุลวีรวัฒน์
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
วัดวาลุการาม
รายละเอียด


พระครูพิมลธรรมรัต
(บุญตั๋น เตชธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบวกค้าง
อดีตเจ้าอาวาสวัดย่าพาย
รายละเอียด


พระครูสุคนธ์สีลวัฒน์
(หอม เขมิโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองชนะชัย
รายละเอียด


พระครูสุทธิพิบูล
(อ่ำ ฐิตวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดควนเกย
รายละเอียด


พระครูภาวนานุวัตร
(บำเรอ ชุตินฺธโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook