พระครูธรรมานุกูล
(ภู จนฺทเกสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
รายละเอียด


พระครูภาวนาวิจารณ์
(ลืม)
อดีตรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิบูลย์ธรรมสาร
(เพชร วชิโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูเขาน้อย
รายละเอียด


พระครูโยคาธิการวินิต
(ทอง ฐิติกโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา
รายละเอียด


พระครูอุตตรการบดี
(สุข ปทุมสฺวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
รายละเอียด


พระครูพิสารอรัญญเขตร
(จันทร์ เขมิโย ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์
รายละเอียด


พระครูชลาธรธํารง
(เกลื่อน อินฺทมุนี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางใหญ่
รายละเอียด


พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ
(เนียม พุทฺธรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
รายละเอียด


พระครูคณานุกูล
(ศักดิ์ ธมฺมรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะแขวงเมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดศักดิ์คุณาราม
รายละเอียด


พระครูทีปาจารคุณารักษ์
(รักษ์ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะแขวงเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดประเดิม
รายละเอียด


พระครูสถิตสันตคุณ
(พัว เกสโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม (ท่าขนอน) กิ่งอำเภอพนม
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระครูพรหมสิริธาดา
(พรหม พฺรหฺมสาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอปัว
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ
รายละเอียด


พระครูประสงค์สารการ
(เทศน์ ธมฺมสํวโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าชนะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิชิตดิตถาราม (คอกช้าง)
รายละเอียด


พระครูวิธูรธรรมศาสน์
(แดง จนฺทวชิโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงพระแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระโยค
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(เอี่ยม)
อดีตเจ้าคณะแขวงไชยา
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูทีปาจารคุณารักษ์
(มี อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ
รายละเอียด


พระครูวิบูลสิกขกิจ
(อยู่ ธมฺมเตโช)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางหัวเสือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ
รายละเอียด


พระครูโยคานุกูล
(ไสว อมโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโสภิตธรรมคุณ
(เชิด โสภิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีรสาราม
รายละเอียด


พระครูจันทรสาราภิรัต
(จันทร์)
อดีตเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดแหลมวัง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook