พระครูธรรมโฆษิต
(คง โกกนุตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมโฆษณ์
รายละเอียด


พระครูพรหมพลานุรักษ์
(คุ่ย)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองไทร
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพลา
รายละเอียด


พระครูประยุตธรรมโสภิต
(ทองไหล สิริวฑฺฒโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดละไม
รายละเอียด


พระครูประจักษ์วรคุณ
(แดง อินฺทวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลอิปัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพัน
รายละเอียด


พระครูพิศาลวิหารวัตร์
(นกแก้ว ภทฺทิโย)
อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่ง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลเฉียน
รายละเอียด


พระครูโอภาสสมณาจาร
(ไล้ โอภาโส)
อดีตเจ้าคณะธรรมยุตอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยวิวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูนิคมคณาศัย
(ชื่น ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดย่านดินแดง
รายละเอียด


พระครูวิบูลทีปรัต
(พร้อม ธมฺมทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลเกาะพงัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
รายละเอียด


พระครูถาวรวัตวิมล
(แก้ว ทินฺโนภาโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลเวียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราราม
รายละเอียด


พระครูมนูญธรรมธาดา
(ชุม โฆสธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร
รายละเอียด


พระครูประจักษ์วรคุณ
(ขาว นีลวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดประสพ
รายละเอียด


พระครูวุฒานุศาสก์
(เหล็ก อานนฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลเสวียด
อดีตเจ้าอาวาสวัดประตูใหญ่
รายละเอียด


พระครูวิจารณ์สมถกิจ
(เชื่อม อิสฺสโร ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระครูสมณกิตติคุณ
(แดง ปิยสีโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดคุณาราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุณฑริการาม
รายละเอียด


พระครูวิศิษฏ์ศีลวัตร
(มี ปิยสีโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่ง
อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดพระประสพ
รายละเอียด


พระครูวิรัชพิริยาทร
(รัตน์ วิริยนนฺโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดโกศาวาส
รายละเอียด


พระครูวิมลนวการ
(เผ้ง ทิฏฺฐธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระครูสมุทรมงคล
(สาย สุมงฺคโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านปรก
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
รายละเอียด


พระครูไพบูลสารเวท
(ศรีนวล อนลโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูกัลยาณานุวัตร
(วัฒน์ กลฺณธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรประดิษฐ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook