พระครูมงคลธรรมโกศล
(โกศล อุปธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพนร้อง
รายละเอียด


พระครูสุทธิธรรมวงศ์
(ประโยชน์ สุทฺธิวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอทองแสนขัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาลับแลง
รายละเอียด


พระครูทักษิณานุกิจ
(เสงี่ยม อาริโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
วัดห้วยจระเข้
รายละเอียด


พระครูประจักษ์ศีลคุณ
(สอิ้ง ปิยสีโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปราณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาห้วย
รายละเอียด


พระครูลังกาแก้ว
(พิน)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(เนียม)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(ทองอยู่)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรังษี
(มี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูปฏิภาณพังงารัฐ
(เนตร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพังงา
วัดชนาธิการาม
รายละเอียด


พระครูธรรมปรีชาอุดม
(มี)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกล้วย
รายละเอียด


พระครูวิเชียรปัญญามหามุนี
(เรือง)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าถนน
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(คง วิลโล)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูพิศาลคณะกิจ
(จ้วน)
อดีตเจ้าคณะแขวงท่าข้าม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุนพินใต้
รายละเอียด


พระครูวิธูรธรรมสาสน์
(กล่อม นนฺโท)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
รายละเอียด


พระครูวิบูลย์ธรรมสาร
(เพชร ติสฺโส)
อดีตเจ้าคณะแขวงอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดประเดิม
รายละเอียด


พระครูอุทิตย์เขตต์คณานุรักษ์
(จู่เคียด โสปาโก)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
วัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียด


พระครูนิวาสธรรมขันธ์
(เดิม พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโพ
รายละเอียด


พระครูศรัทธาภินันท์
(ทา จนฺทปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะแขวงอำเภอองครักษ์ กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
รายละเอียด


พระครูประกาศิตธรรมคุณ
(เพ็ชร์ อินฺทโชติ)
อดีตเจ้าคณะแขวงกาญจนดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูคณานุกูล
(ทับ)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านนา
วัดโพธาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook