วัดบึงทองหลาง - พระสังฆาธิการ

วัดบึงทองหลาง


      วัดบึงทองหลาง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูธรรมสมาจารย์ (พัก ธมฺมทตฺโต)   ๒๔๖๐  -   ๒๕๐๑   เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
  พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส)   ๒๕๐๑  -   ๒๕๔๗   เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
  พระครูสุจิตวิมล (จวง สุจิตฺโต)   ๒๕๔๗       เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook