วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม - พระสังฆาธิการ

วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม


      วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระราชสุธี (บุญส่ง ฐานงฺกโร ป.ธ.๙)         เจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง
  พระโพธิสังวรเถร วิ. (ฑูรย์ อตฺตทีโป)   ๒๔๙๓       เจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
-   พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี ป.ธ.๙)   ๒๕๕๘       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง
-   พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี ป.ธ.๙)   ๒๕๖๑       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง
  พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี ป.ธ.๙)   ๒๕๖๒       เจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง
  พระทักษิณคณิศร (สาย ปุญฺญคงฺโค)   ๒๔๑๖   -   ๒๔๔๘   เจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
  พระธรรมุเทศาจารย์ (มุ่ย ธมฺมปาโล)   ๒๔๔๘   -   ๒๔๕๔   เจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง
  พระครูโพธิไพโรจน์ (บาง พุทธสโร)   ๒๔๕๔   -   ๒๔๘๖   เจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook