หนกลาง

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙)
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชรัตนสุธี (ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.๘)
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

ภาค ๑

รักษาการเจ้าคณะภาค ๑
พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๗๕๓๔

กรุงเทพมหานคร

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๑)
พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓)
วัดหัวลำโพง
โทร. ๐๘ ๑๘๕๔ ๑๘๒๔ , ๐ ๒๒๓๔ ๓๑๕๘

รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร รูปที่ ๑ (๒๕๕๓)
พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓)
วัดหัวลำโพง
โทร. ๐๘ ๑๘๕๔ ๑๘๒๔ , ๐ ๒๒๓๔ ๓๑๕๘

เลขานุการ (๒๕๕๓)
พระครูอาทรศาสนกิจ (สุเทพ อาภากโร)
วัดหัวลำโพง
โทร. ๐๘ ๑๘๓๐ ๑๗๖๑ โทรสาร. ๐ ๒๒๓๓ ๑๖๕๒

รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร รูปที่ ๒ (๒๕๕๔)
พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘)
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๐๘ ๐๘๒๐

เลขานุการ
พระครูประภัสสรสุตกิจ (เฉลิมชัย ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๑๕ ๖๙๘๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๔ ๗๗๙๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๕๔)
พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๙๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พนฺธุรํสี ป.ธ.๕)
วัดจันทาราม วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๑๗๗๕ ๓๔๖๕ , ๐ ๒๔๖๕ ๑๙๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๕๙)
พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร)
วัดศรีสุดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๕๙๑๙ , ๐๘ ๑๓๓๑ ๗๒๕๘ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๕ ๘๙๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พระราชธรรมาภรณ์ (ฉลอง สุภาจาโร ป.ธ.๗)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๑๓ , ๐๘ ๑๘๒๔ ๙๙๒๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๐)
พระราชพิพัฒนาภรณ์ (นิพนธ์ เขมโก ป.ธ.๗)
วัดหลักสี่
โทร. ๐ ๒๙๘๒ ๐๘๓๘ , ๐๘ ๑๘๕๔ ๓๙๐๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๐)
พระมงคลปริยัติกิจ (อำพล อมฺพโล ป.ธ.๔)
วัดแสนสุข
โทร. ๐๘ ๑๑๓๓ ๖๕๒๗

เจ้าคณะเขตพระนคร
พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร ป.ธ.๓)
วัดอินทรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๒๖ ๔๒๖๔ , ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๑๐

เลขานุการ
พระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปญฺญาอกฺโข)
วัดอินทรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๐๔๖๑

เจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
พระสุวิมลธรรมาภรณ์ (สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.๕)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๗๗ , ๐๘ ๖๓๔๑ ๒๙๕๕ , ๐๘ ๖๗๑๙ ๓๐๗๘

รองเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
พระสรภาณกวี (เฉลียง จิตฺตธมฺโม)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๖๒๔ , ๐๘ ๑๘๕๕ ๐๘๒๖

เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
พระเทพสิทธิโกศล (ใหญ่ ชวโน)
วัดพลับพลาชัย
โทร. ๐๘ ๑๘๓๓ ๔๓๓๗ , ๐ ๒๒๒๑ ๖๙๔๒

เลขานุการ
พระครูธรรมรุจิ (ญาณเมธ สิริญาณเมธี)
วัดคณิกาผล
โทร. ๐๙ ๒๗๕๖ ๖๖๕๖

เจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๑ (๒๕๔๓)
พระครูปริยัติธรรมคุณ (เจริญ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดชำนิหัตถการ
โทร. ๐ ๒๒๑๖ ๗๕๑๐ , ๐๘ ๖๐๑๙ ๐๒๐๓

เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ (๒๕๕๖)
พระสรภาณโกศล (ภานุพงษ์ สมจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๘๕ ๐๑๓๕

เลขานุการ
พระครูศรีวิสุทธานุวัตร (สมนึก ถิรวํโส ป.ธ.๖)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๕๓๕ ๕๕๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ (๒๕๕๕)
พระราชวิริยสุนทร (ยิน วรกิจฺโจ ป.ธ.๕)
วัดชัยชนะสงคราม
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๙๔๕๑ , ๐๘ ๑๙๐๔ ๑๔๒๙ โทรสาร. ๐ ๒๒๒๑ ๖๙๘๑

เจ้าคณะแขวงสัมพันธวงศ์
พระครูศรีพรหมคุณ (พรชัย วรญาโณ ป.ธ.๖)
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๘๑ ๓๔๓๔

เจ้าคณะเขตดุสิต
พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร ป.ธ.๕)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๔๑ ๘๑๒๗ , ๐ ๒๖๒๒ ๐๗๑๖

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (สุภาพ จิตฺตสุโภ ป.ธ.๔)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๓๖ ๒๓๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต
พระมุนีอโนมคุณ (วิเชียร วชิโร)
วัดประสาทบุญญาวาส
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๔๓๒ , ๐๘ ๗๙๑๘ ๒๐๙๓

เจ้าคณะแขวงดุสิต
พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์ (ปารีส นาควํโส)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๘๖ ๔๙๑๙

เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
พระครูสีลวิมลรัตน์ (บรรจง )
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๙๔๔๘ ๗๕๘๘

รองเจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
พระครูมนูญกิจจานุยุต ( ธีรภทฺโท)
วัดประสาทบุญญาวาส
โทร. ๐๘ ๗๘๑๕ ๐๔๓๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตบางซื่อ (๒๕๖๐)
พระมหาสมัคร มหาวีโร ป.ธ.๘
วัดบางโพโอมาวาส
โทร. ๐ ๒๙๑๒ ๗๔๗๖ , ๐๘ ๙๕๑๔ ๗๘๘๙

เจ้าคณะแขวงบางซื่อ (๒๕๖๑)
พระครูสถิตปริยัติวงศ์ (เสถียร ป.ธ.๓)
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๔๗๕๒ , ๐๘ ๖๐๒๔ ๘๙๙๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางซื่อ
พระธรรมปริยัติโสภณ (จัด โกวิโท ป.ธ.๖)
วัดสร้อยทอง
โทร. ๐ ๒๙๑๒ ๖๖๕๐

เจ้าคณะเขตพญาไท (๒๕๔๓)
พระราชสิทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๒๔๓๔ , ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๓๗

เลขานุการ
พระครูปริยัติคุณาธาร (อิทธิพล สุพโล ป.ธ.๕)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๔๔๔ ๑๒๔๐

เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๖๑)
พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ)
วัดอุทัยธาราม
โทร. ๐๘ ๔๙๒๖ ๖๗๑๖ , ๐ ๒๒๕๒ ๑๔๒๓

รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๖๑)
พระครูสุธรรมคุณวัฒน์ (สมยศ เขมาสโย)
วัดพรหมวงศาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติกิจ (ผล ผลิตธมฺโม)
วัดพรหมวงศาราม
โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๑๒๙๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรพัฒนวิมล (วิฑูรย์ ธมฺมทตฺโต)
วัดดิสหงษาราม
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๗๕๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๔๖)
พระครูโอภาสธรรมโสภณ (จำรัส คนฺธสีโล)
วัดกุนนทีรุทธาราม
โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๐๗๗๖

เจ้าคณะเขตบางรัก
พระสิทธินิติธาดา (ชลัช โชติทตฺโต)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๕๘๒ ๘๒๔๒ , ๐ ๒๒๒๖ ๔๑๐๑

เลขานุการ
พระครูปลัดวิเชียร ชวนปญฺโญ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๖๕๕ ๙๕๙๖

เจ้าคณะแขวงบางรัก (๒๕๔๙)
พระครูอาทรศาสนกิจ (สุเทพ อาภากโร)
วัดหัวลำโพง
โทร. ๐๘ ๑๘๓๐ ๑๗๖๑ โทรสาร. ๐ ๒๒๓๓ ๑๖๕๒

เจ้าคณะเขตยานนาวา-สาทร
พระราชวชิโรดม (สุนันท์ สุนนฺโท ป.ธ.๓)
วัดยานนาวา
โทร. ๐๘ ๑๗๕๕ ๑๔๔๒

เลขานุการ
พระครูวินัยธร วีรภัทร์ ปริมุตฺโต
วัดยานนาวา
โทร. ๐๘ ๕๑๕๑ ๙๒๑๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตยานนาวา-สาทร
พระราชพรหมาภรณ์ (ประวิทย์ สีหนาโท ป.ธ.๗)
วัดยานนาวา

เจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๑
พระครูวินัยธร วีรภัทร์ ปริมุตฺโต
วัดยานนาวา
โทร. ๐๘ ๕๑๕๑ ๙๒๑๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระสิริธีรคุณ (พรหมา ชยานนฺโท ป.ธ.๕)
วัดยานนาวา
โทร. ๐ ๒๒๑๒ ๖๔๘๐ , ๐๘ ๑๓๐๖ ๓๙๖๙

เจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒
พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุญฺโญ)
วัดด่าน
โทร. ๐๘ ๙๙๑๕ ๒๐๗๗ , ๐ ๒๒๙๕ ๑๘๘๘ โทรสาร. ๐ ๒๒๙๔ ๒๕๘๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒ (๒๕๕๑)
พระครูวิมลศีลสุนทร (พิมล เปมสีโล ป.ธ.๕)
วัดช่องนนทรี
โทร. ๐ ๒๒๘๔ ๑๖๖๗

เจ้าคณะเขตบางคอแหลม
พระมงคลรัตโนภาส (อนันต์ ทีปธมฺโม)
วัดเรืองยศสุทธาราม
โทร. ๐๘ ๙๖๖๖ ๒๘๙๗

เลขานุการ
พระครูปริยัตยานุกูล (ธรรมนูญ ฐิตสีโล ป.ธ.๓)
วัดเรืองยศสุทธาราม
โทร. ๐ ๒๖๘๙ ๙๖๒๘ , ๐๘ ๙๖๖๖ ๒๘๑๖

เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๑
พระมหาวีระวงศ์ วีรวํโส
วัดจันทร์ใน
โทร. ๐ ๒๒๘๙ ๐๔๑๕

เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๒
พระครูปริยัตยานุกูล (ธรรมนูญ ฐิตสีโล ป.ธ.๓)
วัดเรืองยศสุทธาราม
โทร. ๐ ๒๖๘๙ ๙๖๒๘ , ๐๘ ๙๖๖๖ ๒๘๑๖

เจ้าคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
พระราชสิทธิสุนทร (สมพงษ์ กิตฺติสาโร)
วัดคลองเตยใน
โทร. ๐ ๒๒๔๙ ๓๓๖๔

เลขานุการ
พระครูเมธังกร (สุธน นิภาธโร)
วัดคลองเตยใน
โทร. ๐๘ ๘๓๒๗ ๙๖๖๙

เจ้าคณะแขวงคลองเตย
พระครูอนุกูลพัฒนกิจ (ดรุณ สุนฺทราจาโร)
วัดภาษี
โทร. ๐๘ ๖๕๖๐ ๐๕๗๒

เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา (๒๕๔๖)
พระราชรัตนโสภณ (ธนันท์ชัย ขนฺติโก ป.ธ.๖)
วัดบางนานอก
โทร. ๐๘ ๙๒๐๑ ๓๒๔๕

เลขานุการ
พระครูโกศลธรรมานุศาสก์ (นิวัตน์ นิวตฺตโน ป.ธ.๓)
วัดบางนานอก
โทร. ๐๘ ๑๔๒๗ ๖๖๓๒

เจ้าคณะแขวงบางนา-บางจาก
พระพิพัฒนกิจวิธาน (บุญศักดิ์ สิริปุญฺโญ)
วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๑๘ ๑๕๓๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางนา-บางจาก (๒๕๕๘)
พระราชวชิรโสภณ (ข่าย อาคโม ป.ธ.๕)
วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๓๙๗ ๓๒๐๓ , ๐๘ ๑๔๘๓ ๒๖๙๒

เจ้าคณะเขตประเวศ-สะพานสูง (๒๕๓๔)
พระพิศาลพัฒนกิจ (ปัญญา ปญฺญาธโร)
วัดอมรินทราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๐๐๐๔ โทรสาร. ๐ ๒๔๑๑ ๒๗๙๖

เลขานุการ
พระครูสรวิชัย (กิตติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดอมรินทราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๖๗๘๕

เจ้าคณะแขวงประเวศ
พระครูประทุมบุษโยภาส (จำนงค์ )
วัดลาดบัวขาว
โทร. ๐ ๒๓๗๓ ๘๘๙๙

เจ้าคณะเขตสวนหลวง (๒๕๕๔)
พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์ จกฺกวโร)
วัดปากบ่อ
โทร. ๐๘ ๑๑๔๕ ๓๙๘๙

เลขานุการ
พระครูอนุรักษ์ปัญญาทร
วัดปากบ่อ
โทร. ๐๘ ๖๐๖๐ ๙๕๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตสวนหลวง (๒๕๕๔)
พระราชพัฒโนดม (บุญช่วย ธมฺมรกฺขิโต)
วัดยาง
โทร. ๐๘ ๙๘๙๐ ๙๐๔๕

เจ้าคณะแขวงสวนหลวง
พระครูสารกิจไพศาล (ณัฐวุฒิ ปิยปุตฺโต)
วัดยาง
โทร. ๐ ๒๗๔๒ ๑๒๙๔

เจ้าคณะเขตบางกะปิ-วังทองหลาง
พระเทพรัตนากร (ประสาร เตชสีโล)
วัดเทพลีลา
โทร. ๐ ๒๓๑๘ ๐๖๓๙ , ๐ ๒๗๑๘ ๘๕๘๙ , ๐๘ ๑๗๗๘ ๘๕๕๖ โทรสาร. ๐ ๒๑๗๘ ๖๒๕๖

เลขานุการ
พระอาทรปริยัติกิจ (สมพร วรวุฑฺโฒ)
วัดเทพลีลา
โทร. ๐ ๒๗๑๙ ๓๖๓๕ , ๐๘ ๑๘๒๓ ๖๑๖๖ โทรสาร. ๐ ๒๗๑๙ ๓๖๓๕

เจ้าคณะแขวงบางกะปิ
พระครูอุดมพัฒนคุณ (นิพนธ์ )
วัดพระไกรสีห์
โทร. ๐ ๒๓๑๔ ๑๐๘๒ , ๐๘ ๑๙๐๖ ๔๒๐๐

เจ้าคณะเขตลาดพร้าว
พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.๙
วัดลาดปลาเค้า
โทร. ๐๘ ๕๑๒๘ ๔๔๕๙

เลขานุการ
พระครูพิมลบุญญาธร
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
โทร. ๐๘ ๙๓๘๗ ๒๕๗๑

เจ้าคณะแขวงลาดพร้าว
พระครูปลัด นิคม นาควโร
วัดลาดพร้าว
โทร. ๐๘ ๗๙๒๕ ๓๕๖๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลาดพร้าว (๒๕๕๙)
พระโสภณวิหารกิจ (ละมูล ปนฺนภาโร ป.ธ.๕)
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
โทร. ๐๘ ๙๘๙๐ ๒๔๖๙ , ๐๘ ๙๓๘๗ ๒๕๗๑

เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม
พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๕)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๙๕๙๕ , ๐๘ ๙๖๙๖ ๔๐๓๑ , ๐๙ ๕๘๕๖ ๖๘๕๙ โทรสาร. ๐ ๒๒๒๖ ๐๓๗๐

เจ้าคณะแขวงคันนายาว
พระครูประกาศสมาธิคุณ (ศรีสมุทร เขมทตฺโต)
วัดสุวรรณประสิทธิ์
โทร. ๐ ๒๑๓๘ ๖๖๘๐

เจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร (๒๕๔๔)
พระราชศาสนกิจโสภณ (อุทัย อุทโย ป.ธ.๔)
วัดเสมียนนารี
โทร. ๐๘ ๐๙๔๕ ๕๙๙๙

เลขานุการ
พระครูสาทรปริยัติคุณ (สนิท ฉนฺทปาโล ป.ธ.๔)
วัดเสมียนนารี
โทร. ๐๘ ๑๒๔๑ ๓๙๔๙

เจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์-ลาดยาว
พระครูรัตนาภิรักษ์ (ประวิทย์ )
วัดไตรรัตนาราม
โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๔๐๕๒ , ๐๘ ๑๖๖๕ ๔๐๕๒

เจ้าคณะเขตดอนเมือง
พระปริยัติโศภณ (อิทธิยาวุธ ธีรวโร ป.ธ.๙)
วัดดอนเมือง
โทร. ๐๘ ๓๐๖๙ ๓๑๙๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ (๒๕๕๙)
พระครูชัยสารสุนทร (สิงห์ ชยสาโร)
วัดเวฬุวนาราม
โทร. ๐๘ ๑๔๒๑ ๖๑๘๙

เจ้าคณะแขวงสีกัน-ทุ่งสองห้อง
พระครูปริยัติคุณาทร (องอาจ ป.ธ.๔)
วัดคลองบ้านใหม่
โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๕๖๓๓ โทรสาร. ๐ ๒๕๖๕ ๕๖๓๓

รองเจ้าคณะแขวงสีกัน-ทุ่งสองห้อง
พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ (วัชชิระพร อริยวาที ป.ธ.๔)
วัดเวฬุวนาราม
โทร. ๐๘ ๒๔๕๕ ๙๒๒๒

เจ้าคณะเขตสายไหม (๒๕๔๔)
พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๕๒๓ ๒๐๒๕ , ๐ ๒๔๓๔ ๙๙๙๒

เลขานุการ
พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๗๗๔๑

เจ้าคณะแขวงสายไหม
พระครูสถิตโชติวัฒน์ (ธนวัฒน์ )
วัดโคกจ้าหล่า
โทร. ๐ ๒๙๙๒ ๔๓๖๔ , ๐๘ ๑๓๘๒ ๐๖๒๒

รองเจ้าคณะแขวงสายไหม
พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๗๗๔๑

เจ้าคณะเขตคลองสามวา
พระราชวิริยาภรณ์ (เฉลิม อาจาโร ป.ธ.๖)
วัดคณิกาผล
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๓๕๖๐ , ๐๘ ๑๒๖๗ ๑๕๐๘ โทรสาร. ๐ ๒๖๒๓ ๐๐๕๓

เลขานุการ
พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ (เกรียงไกร ปญฺญาปทีโป)
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๖๕๓๑ ๓๙๓๕ , ๐ ๒๕๔๓ ๗๘๗๘ โทรสาร. ๐ ๒๕๔๓ ๗๘๗๘

เจ้าคณะแขวงคลองสามวา
พระครูอาทรปทุมกิจ (ดำรงค์ )
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๗๘๘๗

เจ้าคณะเขตมีนบุรี (๒๕๖๑)
พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวํโส)
วัดบำเพ็ญเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๔๔๙ ๖๓๒๓

เจ้าคณะแขวงมีนบุรี (๒๕๕๓)
พระครูวรศีลาจาร (จำลอง อคฺคสีโล)
วัดใหม่ลำนกแขวก
โทร. ๐๘ ๙๒๒๒ ๙๖๐๕

เจ้าคณะเขตลาดกระบัง
พระมงคลบุญเขต (สงวน อาสโภ)
วัดลานบุญ
โทร. ๐๘ ๔๙๐๖ ๖๖๗๕

เลขานุการ
พระปลัดสมบัติ สุธมฺโม
วัดลานบุญ
โทร. ๐๘ ๑๓๖๒ ๔๑๘๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตลาดกระบัง (๒๕๕๖)
พระครูอนุกูลสารกิจ (ประยูร อคฺควณฺโณ)
วัดบำรุงรื่น

เจ้าคณะแขวงทับยาว
พระครูมานิตธรรมคุณ (มานพ )
วัดราชโกษา
โทร. ๐๘ ๓๕๔๗ ๔๕๗๗ , ๐ ๒๗๓๙ ๓๓๓๖

เจ้าคณะแขวงลาดกระบัง
พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (สมบัติ สุรสมฺปตฺติ)
วัดปลูกศรัทธา
โทร. ๐๘ ๙๕๒๔ ๖๙๙๗ โทรสาร. ๐ ๒๓๒๖ ๙๒๐๕

เจ้าคณะเขตหนองจอก
พระศรีปริยัติดิลก (วีระชัย ตนฺติปาโล ป.ธ.๙)
วัดสามพระยา
โทร. ๐๘ ๙๖๘๒ ๒๒๓๐

เลขานุการ
พระครูบวรกิจคุณาธาร (อนันต์ )
วัดสีชมพู
โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๓๗๙๘ , ๐๘ ๖๕๗๖ ๑๔๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตหนองจอก (๒๕๕๘)
พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๑๒๕๖

เจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย
พระครูผาสุกิจโกวิท (โกวิท จารุวํโส)
วัดสามง่าม
โทร. ๐๘ ๑๙๘๘ ๖๕๑๔

เจ้าคณะแขวงลำผักชี
พระครูสีลพลาธร (มานพ )
วัดอู่ตะเภา
โทร. ๐ ๒๙๘๙ ๗๖๕๒ , ๐๘ ๒๙๒๓ ๔๑๐๓ โทรสาร. ๐ ๒๙๘๙ ๗๖๕๑

เจ้าคณะแขวงคลองสิบสอง
พระครูสถิตปัญญาภรณ์ (ลำใย ฐิตปญฺโญ)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๙๘๘ ๗๕๕๑ , ๐๘ ๒๗๐๑ ๙๗๔๒

เจ้าคณะเขตธนบุรี
พระราชวิริยาลังการ (สุบิน ธีรวํโส ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๕๑๙๖ ๑๕๖๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๗ ๑๒๓๓

เลขานุการ
พระครูสถิตวราทร (ชัยสิทธิพงษ์ ธมฺมสโร)
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
โทร. ๐๘ ๖๐๖๐ ๔๑๕๑

เจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร (๒๕๖๑)
พระวิมลปัญญาภรณ์ (สมชาย จารุวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๗ ๘๓๘๖

เจ้าคณะแขวงบุคคโล
พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (พัชร์นพ ป.ธ.๔)
วัดบางน้ำชน
โทร. ๐ ๒๔๖๘ ๗๕๘๙ , ๐๘ ๓๒๙๗ ๔๐๓๗

รองเจ้าคณะแขวงบุคคโล
พระมหามนูญ ฐานวโร ป.ธ.๗
วัดกระจับพินิจ
โทร. ๐ ๒๘๗๖ ๕๓๙๗ , ๐๘ ๑๔๐๓ ๗๔๓๗

เจ้าคณะแขวงตลาดพลู
พระครูสิริบุญโสภิต (บุญนิธิ ป.ธ.๓)
วัดใหม่ยายนุ้ย
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๓๖๕๘ , ๐๘ ๖๐๗๑ ๔๙๑๘

เจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ
พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ (มานพ โชติวโร)
วัดเวฬุราชิณ
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๓๐๒๒ โทรสาร. ๐ ๒๔๖๖ ๐๕๘๔

เจ้าคณะเขตคลองสาน
พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี ป.ธ.๗)
วัดเศวตฉัตร วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๔๘ ๑๑๕๒

เลขานุการ
พระมหาพิษณุ สญฺญเมโธ ป.ธ.๖
วัดเศวตฉัตร วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๔๘๘๐ ๖๖๑๗

เจ้าคณะแขวงคลองสาน
พระครูศรีนพคุณ (ทองสุข อตฺถปาลี ป.ธ.๖)
วัดทองนพคุณ
โทร. ๐ ๒๔๓๘ ๐๕๒๒ , ๐๘ ๑๘๒๔ ๕๔๘๕

รองเจ้าคณะแขวงคลองสาน
พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๙ ๐๒๐๖ , ๐๘ ๑๘๒๑ ๑๑๗๖

เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ
พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี ป.ธ.๙)
วัดทองนพคุณ
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๒๔๑๑

เลขานุการ
พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๘
วัดราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐๘ ๔๑๒๒ ๖๕๓๑

เจ้าคณะแขวงบางประกอก
พระครูบุญวัฒโนดม (สุวิช ปุญฺญวฑฺฒโน)
วัดสารอด
โทร. ๐๘ ๕๙๐๕ ๐๘๒๔

เจ้าคณะเขตทุ่งครุ
พระสิทธิศีลการ (ทองใส วรปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดราชวรินทร์
โทร. ๐๘ ๙๘๘๕ ๐๑๕๓

เลขานุการ
พระครูวินัยธรธฤติ วิโรจโน
วัดราชวรินทร์
โทร. ๐๘ ๔๗๒๓ ๒๗๕๖

เจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
พระครูสุนทรจารุวรรณ (ชาญ จารุวณฺโณ)
วัดทุ่งครุ
โทร. ๐ ๒๔๖๔ ๑๑๘๔ , ๐ ๒๔๖๓ ๗๕๑๑ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๐๙๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งครุ (๒๕๕๙)
พระครูโสภณกิตติวิบูล (เล็งชัย กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๕)
วัดแจงร้อน
โทร. ๐ ๒๔๒๗ ๗๓๗๔ , ๐๘ ๕๐๖๒ ๑๑๕๗

เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน
พระครูอดุลนวการ (สำราญ )
วัดแสมดำ
โทร. ๐๘ ๙๙๒๑ ๙๗๘๔

เลขานุการ
พระมหามนต์ไพร จนฺทปญฺโญ
วัดแสมดำ
โทร. ๐๘ ๕๙๓๑ ๘๘๙๐

เจ้าคณะแขวงแสมดำ (๒๕๕๘)
พระครูพิศาลปริยัติยานุกูล (อนันต์ วฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดกำแพง

เจ้าคณะแขวงท่าข้าม
พระครูพัฒนธรรมคุณ (รังสรรค์ สนฺติกโร)
วัดธรรมคุณาราม
โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๑๙๐๑ , ๐๘ ๑๒๙๒ ๖๖๗๑

เจ้าคณะเขตบางบอน (๒๕๕๘)
พระมหาประกิต ฐิตสีโล ป.ธ.๙
วัดโพธิ์พุฒตาล
โทร. ๐๘ ๖๗๘๙ ๗๙๘๒ , ๐ ๒๔๕๓ ๐๙๔๕

เลขานุการ
พระไมตรี ทนฺตกาโย
วัดโพธิ์พุฒตาล
โทร. ๐๘ ๗๐๘๗ ๒๑๙๖

เจ้าคณะแขวงบางบอน
พระครูปรีชาวุฒิกร (มาโนช วชิรวุโธ)
วัดบางบอน
โทร. ๐๘ ๑๑๙๖ ๒๒๙๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางบอน (๒๕๕๖)
พระครูถาวรวิหารคุณ (หรั่ง ฐิตสีโล)
วัดนินสุขาราม
โทร. ๐ ๒๔๑๕ ๑๖๕๕ , ๐๘ ๙๒๐๒ ๑๗๑๔

เจ้าคณะเขตจอมทอง
พระโสภณกิจจาภรณ์ (สำรวย ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๙๓ ๕๗๖๖

เลขานุการ
พระมหาสุวรรณ จนฺทสโร ป.ธ.๗
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๕๙๙๗ ๘๒๕๔

เจ้าคณะแขวงบางค้อ
พระสิรินันทมุนี (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕)
วัดนางนอง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๒๑๘ ๙๘๑๑ โทรสาร. ๐ ๒๔๗๖ ๘๒๙๑

เจ้าคณะแขวงบางขุนเทียน
พระครูวิมลรัตนาธาร (จรินทร์ จิรวฑฺโฒ)
วัดแก้วไพฑูรย์
โทร. ๐๘ ๕๒๑๘ ๕๐๖๔ โทรสาร. ๐ ๒๔๑๕ ๖๕๒๗

เจ้าคณะแขวงจอมทอง-บางมด
พระครูสิริพัฒนวิกรม (สมบูรณ์ ปภากโร ป.ธ.๕)
วัดกก
โทร. ๐๘ ๙๙๙๕ ๘๓๑๐ โทรสาร. ๐ ๒๔๑๕ ๑๓๙๒

รองเจ้าคณะแขวงจอมทอง-บางมด
พระครูโสภิตบุญญาทร (มนัส )
วัดยายร่ม
โทร. ๐๘ ๙๒๓๓ ๑๑๓๖ โทรสาร. ๐ ๒๔๒๘ ๔๕๙๙

เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร ป.ธ.๗)
วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๐ ๖๘๑๔

เลขานุการ
พระครูชิโนวาทธำรง (ปรีดา ปีติธมฺโม)
วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๓๘ ๑๕๔๐

เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
พระปัญญาวิมลมุนี (วัชรพงษ์ ปภากโร ป.ธ.๗)
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๕๙ ๐๐๒๘ , ๐ ๒๘๙๑ ๑๖๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
พระราชปริยัติโกศล (เสถียร ฉนฺทโก ป.ธ.๙)
วัดใหม่พิเรนทร์
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๓๔๑๗

เจ้าคณะแขวงท่าพระ
พระศรีรัตนโมลี (สมคิด สุรเตโช ป.ธ.๙)
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๔๘๓๑ , ๐๘ ๖๐๙๑ ๖๐๙๑

เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
พระราชประสิทธิวิมล (ประจวบ ขนฺติธโร ป.ธ.๔)
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๒๐๖ ๑๔๕๘ , ๐ ๒๔๑๑ ๔๕๔๕

เลขานุการ
พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๒๒ ๙๒๓๖

รองเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (สวง ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๔๐๒ , ๐๘ ๑๔๔๓ ๓๖๒๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย (๒๕๕๙)
พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.๕)
วัดเจ้าอาม
โทร. ๐๘ ๙๗๘๖ ๖๖๗๘ , ๐ ๒๔๓๕ ๐๙๙๑ โทรสาร. ๐ ๒๔๒๔ ๓๕๙๙

เจ้าคณะแขวงศิริราช
พระบวรรังษี (สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗)
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๘๖๖ ๐๓๑๓ , ๐๘ ๑๕๗๐ ๓๖๓๓

เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๑
พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ (วิชัย ธมฺมทินฺโน)
วัดอมรินทราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๑๓๑๘ , ๐๘ ๑๘๑๒ ๒๘๗๘

เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒
พระครูประภัสสรสุตกิจ (เฉลิมชัย ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๑๕ ๖๙๘๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๔ ๗๗๙๑

เจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์
พระภาวนาวรคุณ วิ. (สุวิทย์ นิวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
วัดภาวนาภิรตาราม
โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๐๔๐๒ , ๐๘ ๖๐๔๑ ๙๕๘๕

เจ้าคณะแขวงอรุณอมรินทร์
พระราชสุวรรณเวที (สันติ สนฺติญาโณ ป.ธ.๖)
วัดสุวรรณคีรี
โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๔๙๔๖ , ๐๘ ๖๐๕๘ ๒๙๔๖

เจ้าคณะแขวงบางขุนศรี (๒๕๖๑)
พระครูวุฒิธรรมานันท์ (เฉลิม ฐิตเมธี ป.ธ.๔)
วัดอัมพวา
โทร. ๐๘ ๙๐๔๑ ๔๑๑๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางขุนศรี (๒๕๖๐)
พระครูวิจิตรพัฒนากร (เจตนา จนฺทโก ป.ธ.๓)
วัดรวกสุทธาราม
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๔๐๗ , ๐๘ ๑๙๐๘ ๐๘๒๐

เจ้าคณะเขตบางพลัด
พระสุธีธรรมโสภณ (พิกุล ธมฺมรํสี ป.ธ.๗)
วัดเทพากร
โทร. ๐๘ ๙๔๙๗ ๕๑๔๐ , ๐ ๒๔๓๕ ๘๕๘๙

เลขานุการ
พระมหาอภิลักษณ์ อนาลโย ป.ธ.๖
วัดเทพากร
โทร. ๐๙ ๐๙๗๖ ๑๔๒๔

เจ้าคณะแขวงบางพลัด-บางอ้อ เขต ๑
พระราชสิทธิมงคล (ทองสุข ฉนฺนธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดคฤหบดี
โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๘๔๖๒ , ๐๘ ๙๒๒๙ ๔๘๘๗

เจ้าคณะแขวงบางพลัด-บางอ้อ เขต ๒
พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ (สำรอง ป.ธ.๔)
วัดวิมุตยาราม
โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๒๕๓๗

เจ้าคณะแขวงบางบำหรุ
พระครูอาทรบุญกิจ (บุญรอด สุเมโธ ป.ธ.๕)
วัดน้อยนางหงษ์
โทร. ๐๘ ๓๓๐๐ ๙๒๓๖

เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน
พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดดาวดึงษาราม
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๘๔๓๐ , ๐๘ ๑๓๓๕ ๙๔๘๗ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๓ ๖๔๘๘

เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน
พระเทพวิมลโมลี (ประเวช ธนปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๕๐๙ ๓๖๐๓ , ๐ ๒๔๑๘ ๓๔๔๕

เลขานุการ
พระครูวิธานสุตสุนทร (มานิตย์ สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๔)
วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๑๐๓ ๒๙๔๓

เจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๑
พระราชสุทธิญาณ (เฉลียว อุปลวณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๔๗๓๒ ๕๓๒๐ , ๐ ๒๔๑๘ ๕๐๖๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์ (น้อม อตฺตมโน)
วัดกระโจมทอง
โทร. ๐ ๒๔๑๐ ๘๑๖๐ , ๐๘ ๑๙๒๔ ๑๐๙๐

เจ้าคณะแขวงคลองชักพระ
พระมหาธวัช โพธิเสวี ป.ธ.๘
วัดตลิ่งชัน
โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๒๕๐๓ , ๐๘ ๖๖๒๗ ๓๔๒๘

เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี
พระครูพิพัฒน์วรคุณ (สำราญ )
วัดมะกอก
โทร. ๐๘ ๑๘๔๙ ๐๔๕๑ , ๐ ๒๘๘๗ ๗๖๖๐-๑

รองเจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี
พระครูสิทธิวัฒนคุณ (พรพรหม ฐิตคุโณ)
วัดกระจัง
โทร. ๐๘ ๖๓๑๖ ๑๙๘๙ , ๐ ๒๔๔๘ ๖๖๖๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ (๒๕๖๑)
พระราชวิริยาลังการ (สุบิน ธีรวํโส ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๕๑๙๖ ๑๕๖๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๗ ๑๒๓๓

เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ
พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)
วัดนาคปรก
โทร. ๐๘ ๑๘๕๗ ๗๒๙๓

เจ้าคณะแขวงบางแวก (๒๕๕๔)
พระครูธีรธรรมานันท์ (ญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท)
วัดบางแวก
โทร. ๐๘ ๑๙๐๘ ๘๒๖๔ , ๐ ๒๔๕๗ ๘๒๘๙

เจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๑
พระราชสิทธิวรคุณ (สุรินทร์ สุภปุญฺโญ)
วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๘๖๘ ๖๔๘๓

เจ้าคณะแขวงบางหว้า-ปากคลอง
พระครูวิทิตสุตคุณ (บุญมี อินฺทโชโต ป.ธ.๔)
วัดนวลนรดิศ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๕๑๐๒

เจ้าคณะเขตบางแค (๒๕๔๕)
พระเทพสิทธิเมธี (ทวนทอง ชินวํโส ป.ธ.๓)
วัดบุณยประดิษฐ์
โทร. ๐ ๒๔๑๓ ๓๐๔๒ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๔ ๗๐๒๙

เลขานุการ
พระครูอรรถกิจจานุกูล (สุพจน์ ฐานธมฺโม)
วัดบุณยประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๑๗๗๑ ๘๘๗๔ , ๐ ๒๔๕๔ ๗๐๒๙

เจ้าคณะแขวงบางแค (๒๕๖๑)
พระมหาทีฆทัศน์ ธีรภทฺโท ป.ธ.๗
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
โทร. ๐ ๗๙๓๑ ๒๒๕๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๒๑ ๗๐๖๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค (๒๕๖๐)
พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ประจวบ อาทโร)
วัดศาลาแดง
โทร. ๐๘ ๑๘๓๙ ๐๑๕๑ โทรสาร. ๐ ๒๔๒๑ ๑๓๗๕

เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา
พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธิสาโร)
วัดอมรคีรี
โทร. ๐๘ ๑๘๐๕ ๒๓๗๖ , ๐ ๒๔๓๓ ๕๖๖๕

เลขานุการ
พระครูวิธานธรรมศาสน์ (ธีราภิสุทธิ์ )
วัดโกมุทพุทธรังสี
โทร. ๐๘ ๖๕๑๒ ๙๖๔๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตทวีวัฒนา
พระมงคลธรรมาจารย์ (ทรงธรรม คุณธมฺโม)
วัดปุรณาวาส
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๙๙๗๑ , ๐๘ ๑๗๕๐ ๐๗๒๕

เจ้าคณะแขวงทวีวัฒนา
พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์ (วัชรินทร์ )
วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๑๑๕๔ , ๐๘ ๑๕๕๕ ๑๐๔๔

เจ้าคณะเขตหนองแขม
พระพิพัฒน์ศาสนธำรง (ณรงค์ ปสนฺโน)
วัดม่วง
โทร. ๐๘ ๗๙๓๑ ๒๒๕๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๑๓ ๔๙๐๑

เลขานุการ
พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดอุดมรังสี
โทร. ๐๘ ๗๕๑๐ ๙๐๕๔ , ๐ ๒๘๐๘ ๙๖๐๑

เจ้าคณะแขวงหนองแขม
พระครูพินิตวรการ (จำนง )
วัดหนองแขม
โทร. ๐ ๒๔๒๙ ๓๑๓๐ , ๐ ๒๘๐๘ ๙๖๐๑ , ๐๘ ๗๕๑๐ ๙๐๕๔

นนทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (๒๕๕๗)
พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร ป.ธ.๔)
วัดบัวขวัญ
โทร. ๐ ๒๙๕๒ ๘๐๖๒-๓ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๐๓๑ โทรสาร. ๐ ๒๙๕๒ ๙๗๓๗

เลขานุการ
พระครูโสภิตกิตตยาภรณ์ (ธงชัย ชยธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดโบสถ์ดอนพรหม
โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๙๔๐ , ๐๘ ๑๓๗๕ ๙๐๘๗ โทรสาร. ๐ ๒๙๐๓ ๕๙๔๐

รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร ป.ธ.๙)
วัดบางอ้อยช้าง
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๘๐๒ , ๐๘ ๙๘๑๐ ๑๒๓๘ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๘๐๒

เลขานุการ
พระปลัดนพรัตน์ สุเมโธ
วัดสำโรง
โทร. ๐๘ ๖๕๒๕ ๓๐๔๒ , ๐๙ ๐๑๖๕๗ ๔๙๘๙ โทรสาร. ๐ ๒๘๘๓ ๗๘๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงฺคโล ป.ธ.๗)
วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๓-๔ , ๐๘ ๑๗๒๑ ๖๙๙๙ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๘๔๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี (๒๕๔๗)
พระโสภิตกิตติธาดา (ศรชัย ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๗)
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๑๔๔ , ๐๘ ๑๘๐๒ ๘๙๙๓ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๕

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี (๒๕๕๕)
พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที ป.ธ.๖)
วัดแคนอก
โทร. ๐๘ ๐๕๕๕ ๙๙๗๒

เลขานุการ
พระมหากิตติกร กิตฺติรกฺโข ป.ธ.๖
วัดบางระโหง
โทร. ๐๙ ๙๙๗๙ ๒๗๘๙

เจ้าคณะตำบลบางศรีเมือง (๒๕๔๔)
พระครูพิสณฑ์นวการ (บรรเจิด ปณฺฑิโต ป.ธ.๔)
วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๗ , ๐๘ ๑๙๓๙ ๓๕๖๓

เจ้าคณะตำบลบางไผ่
พระมหาวิจิตร อินฺทธมฺโม ป.ธ.๓
วัดอมฤต
โทร. ๐๘ ๗๙๘๑ ๖๔๔๕

เลขานุการ(๒๕๕๘)
พระสมุห์ ยุทธนา อนุทโย
วัดโชติการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางไผ่ (๒๕๕๗)
พระครูวิจิตรพัฒนโกวิท (บุญถม ฐิตสํวโร)
วัดศาลารี
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๐๘๐๗

เจ้าคณะตำบลบางกร่าง-บางรักน้อย
พระครูวิมลชยาภรณ์ (ศิริชัย สิริชโย)
วัดบางกร่าง
โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๒๙๘๖ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๒๖๓๓ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๖ ๒๙๓๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางกร่าง - บางรักน้อย (๒๕๕๙)
พระครูวิสุทธิจริยาภิวัฒน์ (ฉลาด วิมโล)
วัดปราสาท
โทร. ๐ ๒๕๙๕ ๑๒๘๘ , ๐๘ ๑๘๐๙ ๕๖๗๗ โทรสาร. ๐ ๒๙๒๖ ๒๐๗๐

เจ้าคณะตำบลท่าทราย-ไทรม้า
พระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน
วัดชมภูเวก
โทร. ๐ ๒๙๒๗ ๑๑๘๓ , ๐๘ ๗๕๑๐ ๘๓๑๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าทราย - ไทรม้า (๒๕๕๙)
พระครูภัทรกิจวิสาล (ประวัติ ปริชาโน)
วัดไทรม้าใต้
โทร. ๐ ๒๙๒๖ ๒๓๔๓ , ๐๘ ๑๔๙๐ ๕๒๒๑

เจ้าคณะตำบลบางกระสอ (๒๕๕๖)
พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก ป.ธ.๓
วัดแคนอก
โทร. ๐ ๒๙๖๘ ๑๗๒๑ , ๐๘ ๑๘๖๕ ๘๙๗๘

เจ้าคณะตำบลสวนใหญ่
พระวิสุทธิบุญญาคม (บุญสม ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดทินกรนิมิต
โทร. ๐๘ ๑๙๑๘ ๒๙๓๓

เจ้าคณะตำบลสวนใหญ่-ตลาดขวัญ (๒๕๔๓)
พระครูศรีนนทวัฒน์ (นันทา นนฺทปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดบางแพรกใต้
โทร. ๐๘ ๑๗๒๐ ๑๘๕๖

เจ้าคณะตำบลบางเขน (๒๕๔๗)
พระครูโกศลปริยัติวงศ์ (ญาณพงศ์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดกำแพง
โทร. ๐ ๒๕๒๕ ๒๕๒๑ , ๐๙ ๒๐๖๒ ๔๔๕๖

รองเจ้าคณะตำบลบางเขน (๒๕๕๔)
พระมหาสุธน สุธโน ป.ธ.๓
วัดทางหลวง
โทร. ๐ ๒๕๒๕ ๐๒๕๐ , ๐๘ ๙๕๖๔ ๕๑๑๖

เจ้าคณะอำเภอบางกรวย
พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส)
วัดจันทร์
โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๑๖๕๖ , ๐๘ ๐๑๒๓ ๔๕๐๔ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๖ ๑๗๒๗

เลขานุการ
พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ
วัดโตนด
โทร. ๐๘ ๒๓๓๓ ๐๔๔๔

รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย
พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต ป.ธ.๙
วัดอุบลวนาราม
โทร. ๐ ๒๙๒๑ ๔๒๓๒ , ๐๘ ๙๑๒๔ ๑๑๘๓ โทรสาร. ๐ ๒๘๓๒ ๑๕๓๓

เลขานุการ
พระอานนท์ ฉนฺทธมฺโม
วัดอุบลวนาราม
โทร. ๐๘ ๔๕๕๕ ๓๙๑๓

เจ้าคณะตำบลบางกรวย
พระมหาโอภาส จนฺทาโภ ป.ธ.๓
วัดเชิงกระบือ
โทร. ๐๘ ๗๖๙๕ ๓๖๙๖

เจ้าคณะตำบลบางสีทอง (๒๕๕๔)
พระครูนนทวีราภิวัฒน์ (ณรงค์ ปวีโร)
วัดรวก
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๑๕๑ , ๐๘ ๑๘๑๒ ๔๗๘๐

เจ้าคณะตำบลวัดชลอ เขต ๑ (๒๕๕๖)
พระโสภณรัตนาภรณ์ (ไพศาล กิตฺติภทฺโท)
วัดแก้วฟ้า
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๔๔๖ , ๐๙ ๕๐๕๔ ๙๕๒๙ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๖ ๗๕๔๙

เจ้าคณะตำบลวัดชลอ เขต ๒
พระครูนนทวชิราภรณ์ (วิเชียร วชิโร)
วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร
โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๖๘๙๒ , ๐๘ ๒๐๕๙ ๒๑๗๑

เจ้าคณะตำบลบางขนุน (๒๕๕๔)
พระปลัดณนณัฎฐ์ จารุธมฺโม
วัดสักใหญ่
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๔๘๑ , ๐๖ ๒๕๖๒ ๓๖๕๖

เจ้าคณะตำบลมหาสวัสดิ์
พระครูนนทวีรวัฒน์ (สมเด็จ วีรธมฺโม)
วัดโคนอนมหาสวัสดิ์
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๑๑๓๐-๑ , ๐๘ ๑๘๔๑ ๓๐๙๔

เจ้าคณะตำบลบางขุนกอง (๒๕๕๓)
พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์ (ศรี โอภาโส)
วัดอุทยาน
โทร. ๐๘ ๓๔๔๐ ๑๒๘๖

เจ้าคณะตำบลบางคูเวียง (๒๕๓๙)
พระครูธีรวัฒนาภรณ์ (สมจิตร์ เวมํสโร)
วัดส้มเกลี้ยง
โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๕๗๒ , ๐๘ ๖๘๙๕ ๕๔๓๗

เจ้าคณะตำบลปลายบาง-ศาลากลาง
พระครูโสภณปริยัตยากร (พนม ป.ธ.๓)
วัดศรีประวัติ
โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๙๖๘ , ๐๙๒๒๘๔๕๗๒๒

เจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด
พระครูนนทธรรมาภรณ์ (สมนึก กลฺยาณธมฺโม)
วัดเตย
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๗๔๒๕ , ๐๘ ๙๘๑๔ ๐๘๙๕

เลขานุการ (๒๕๕๔)
พระมหาระนอง ทสฺสนีโย ป.ธ.๗
วัดท่าอิฐ
โทร. ๐๘ ๙๑๕๗ ๙๐๓๘

รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด (๒๕๕๑)
พระครูวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์ จนฺทวโร ป.ธ.๓)
วัดกู้
โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๙๒๐๔ , ๐๘ ๖๕๓๓ ๙๑๗๑ โทรสาร. ๐ ๒๙๖๓ ๓๘๖๖

เลขานุการ (๒๕๔๙)
พระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโต
วัดกู้
โทร. ๐ ๒๕๘๒ ๒๓๒๒ , ๐๘ ๙๖๗๙ ๙๒๓๖

เจ้าคณะตำบลบางพูด (๒๕๕๔)
พระครูนนทคุณวิสุทธิ์ (สมพงษ์ สุทฺธิจิตฺโต)
วัดบางพูดนอก
โทร. ๐๘ ๑๙๑๔ ๒๖๘๕

เจ้าคณะตำบลปากเกร็ด
พระปลัดประสิทธิ์ ถาวรธมฺโม
วัดสนามเหนือ
โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๘๙๖๓ , ๐๘ ๒๗๙๙ ๘๒๑๐

เจ้าคณะตำบลเกาะเกร็ด (๒๕๔๑)
พระราชญาณมงคล (เสน่ห์ ปภงฺกโร ป.ธ.๕)
วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๕๑๒๐

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ (๒๕๓๐)
พระครูโสภณประชากิจ (เสนาะ สีลภูสิโต)
วัดสลักเหนือ
โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๗๑๗๒ , ๐๘ ๙๒๓๑ ๕๖๗๖

เจ้าคณะตำบลบางตะไนย์
พระครูปลัดมณเฑียร สุธมฺโม
วัดตำหนักเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๒๑๘ ๗๑๕๒ , ๐๘ ๗๖๙๑ ๙๑๓๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางตะไนย์ (๒๕๕๔)
พระครูอมรนนทคุณ (อำนวย อติเมโธ)
วัดท้องคุ้ง
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๗๔๗๐

เจ้าคณะตำบลอ้อมเกร็ด (๒๕๔๗)
พระนันทวิริยาภรณ์ (สุวิช สิริจนฺโท ป.ธ.๓)
วัดใหญ่สว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๒๑๙๐ ๘๔๔๔ , ๐ ๒๑๙๐ ๘๓๕๕ , ๐๘ ๑๑๗๓ ๕๒๒๗

เจ้าคณะตำบลคลองพระอุดม (๒๕๔๒)
พระครูสุทธิกิจโกศล (สมภพ สุวโจ)
วัดอินทาราม
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๗๒๙๗ , ๐๘ ๑๔๘๕ ๘๘๔๙

เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง (๒๕๔๓)
พระครูนนทการโกศล (บุญมา สิริมงฺคโล ป.ธ.๕)
วัดบางรักใหญ่
โทร. ๐ ๒๕๙๕ ๑๑๒๒ , ๐๘ ๙๘๙๒ ๓๒๖๒ โทรสาร. ๐ ๒๙๒๖ ๕๙๕๔

เลขานุการ
พระครูเกษมธีรคุณ (ธีรนันท์ ญาณเมธี ป.ธ.๓)
วัดบางแพรก
โทร. ๐ ๒๙๒๖ ๗๕๓๘ , ๐๙ ๒๕๕๙ ๙๙๓๖

เจ้าคณะตำบลบางรักใหญ่ เขต ๑ (๒๕๔๒)
พระครูประโชติจันทสิริ (สนอง โชติธมฺโม)
วัดลำโพ
โทร. ๐ ๒๙๒๖ ๐๒๕๒ , ๐๘ ๗๙๑๑ ๑๒๕๐ โทรสาร. ๐ ๒๙๒๖ ๐๔๓๓

เจ้าคณะตำบลบางรักใหญ่ เขต ๒ (๒๕๔๘)
พระครูอุทุมพรกิตติคุณ (เลื่อน ภมโร)
วัดโมลี
โทร. ๐๘ ๑๔๐๔ ๓๐๘๐

เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ (๒๕๕๓)
พระครูกิตติวิริยาภรณ์ (วิทยา มหาวีโร)
วัดราษฎร์ประคองธรรม
โทร. ๐ ๒๕๙๕ ๑๔๕๖ , ๐๘ ๙๙๙๑ ๔๙๕๕

เลขานุการ
พระสมุห์วิศรุต นริสฺสโร
วัดไผ่เหลือง
โทร. ๐๘ ๗๕๖๒ ๑๕๖๔

เจ้าคณะตำบลบางม่วง เขต ๑ (๒๕๔๗)
พระครูสุธรรมาภิวัฒน์ (สนิท สุธมฺโม)
วัดเอนกดิษฐาราม
โทร. ๐ ๒๙๒๗ ๗๑๖๒ , ๐๘ ๑๘๒๒ ๓๘๗๗ โทรสาร. ๐ ๒๙๒๗ ๗๗๑๔

เจ้าคณะตำบลบางม่วง เขต ๒
พระครูสังฆรักษ์เกิดวัฒนา ถิรปญฺโญ
วัดโตนด
โทร. ๐๘ ๙๗๗๙ ๓๘๗๑ , ๐๘ ๙๖๙๙ ๑๑๒๗

เจ้าคณะตำบลเสาธงหิน (๒๕๕๕)
พระครูสุทธิธรรมรัตน์ (จำนงค์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดสะแก
โทร. ๐ ๒๕๙๕ ๑๓๗๒ , ๐๘ ๙๙๘๔ ๔๙๑๓

เจ้าคณะตำบลบางแม่นาง (๒๕๕๔)
พระครูนนทวิมลรัตน์ (จรูญ ปภากโร)
วัดอินทร์
โทร. ๐ ๒๕๗๑ ๔๓๗๖ , ๐๘ ๙๓๒๑ ๘๙๕๙

เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย (๒๕๔๘)
พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี สุทฺธวํโส)
วัดไทรใหญ่
โทร. ๐ ๒๙๒๓ ๗๔๑๘ , ๐๘ ๑๙๑๘ ๙๑๒๓

เลขานุการ (๒๕๔๙)
พระมหาชวลิต อธิมุตฺโต ป.ธ.๔
วัดมะสง
โทร. ๐ ๒๑๙๗ ๖๙๒๙ , ๐๘ ๙๑๘๓ ๔๔๙๕

เจ้าคณะตำบลไทรน้อย เขต ๑ (๒๕๔๓)
พระครูโอภาสกิจจานุยุต (รัตนชัย ปภสฺสโร)
วัดไทรใหญ่
โทร. ๐ ๒๕๙๗ ๑๑๖๖ , ๐๘ ๔๑๑๒ ๔๖๗๙

เจ้าคณะตำบลไทรน้อย เขต ๒ (๒๕๔๙)
พระครูไพบูลย์อาทรกิจ (ประสาท อุปนนฺโท)
วัดไทรน้อย
โทร. ๐ ๒๙๒๓ ๙๕๙๔ , ๐๘ ๖๕๐๔ ๙๗๕๐

ปทุมธานี

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.๕)
วัดเขียนเขต
โทร. ๐ ๒๕๓๓ ๑๑๒๐-๑ , ๐๘ ๙๘๙๖ ๑๙๙๘

เลขานุการ
พระครูศรีธัญญาภรณ์ (ชูศักดิ์ จิรสกฺโก ป.ธ.๖)
วัดเขียนเขต
โทร. ๐๘ ๕๓๖๔ ๔๔๕๘ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๐ ๘๘๖๐

รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชกิตติเมธี (ชลอ อชิโต ป.ธ.๙)
วัดเขียนเขต
โทร. ๐ ๒๙๙๐ ๙๐๘๒

เลขานุการ
พระครูปลัดณัฐพงษ์ วรปุญฺโญ
วัดเขียนเขต
โทร. ๐๘ ๙๗๘๗ ๕๔๘๖ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๐ ๘๕๖๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (๒๕๖๑)
พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์ ตานทินฺโน)
วัดประยูรธรรมาราม
โทร. ๐ ๒๕๓๖ ๖๙๖๗ , ๐๘ ๗๙๓๔ ๖๔๓๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี
พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ ฐานิสฺสโร)
วัดเทียนถวาย
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระมหาสมเกียรติ รวิวณฺโณ ป.ธ.๘
วัดเทียนถวาย
โทร. ๐ ๒๙๖๑ ๕๘๓๗ , ๐๘ ๙๘๒๓ ๕๘๐๘

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี
พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต ป.ธ.๙
วัดบางหลวง
โทร. ๐๘ ๕๒๑๗ ๗๗๔๕

เลขานุการ
พระมหาอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดบางหลวง
โทร. ๐๘ ๓๒๙๖ ๔๘๕๘

เจ้าคณะตำบลบางปรอก
พระครูโพธิธรรมโกศล (ปทุม สิริธมฺโม)
วัดบางโพธิ์ใน
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๕๓๔๗ , ๐๘ ๙๙๘๖ ๓๙๙๒

เจ้าคณะตำบลบางหลวง
พระครูปทุมธรรมโชติ (ประสาน )
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
โทร. ๐ ๒๙๗๘ ๓๘๐๘ , ๐๘ ๑๙๒๒ ๘๒๕๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางหลวง (๒๕๕๗)
พระครูสิริปทุมาภรณ์ (อัมพร กลฺยาโณ)
วัดหนองปรง
โทร. ๐๘ ๙๓๘๕ ๙๗๓๒

เจ้าคณะตำบลบางคูวัด
พระครูสุธรรมาภิรัต (สุวิทย์ )
วัดบางคูวัดใน
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๒๒๔๓

เจ้าคณะตำบลบางขะแยง
พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ)
วัดชินวราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๒๖๕๐

เจ้าคณะตำบลบางกะดี เขต ๑
พระครูปทุมรัตนคุณ (น้อย )
วัดบางกะดี
โทร. ๐๘ ๙๐๑๒ ๙๔๕๖

เจ้าคณะตำบลบางกะดี เขต ๒
พระมหาสมชาย สนฺติกโร ป.ธ.๗
วัดเปรมประชา
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๒๒๙๕

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง
พระครูสังฆรักษ์วัชรินทร์ ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดเสด็จ
โทร. ๐ ๒๙๗๕ ๑๒๒๖

เจ้าคณะอำเภอสามโคก
พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ป.ธ.๙
วัดตำหนัก
โทร. ๐๘ ๑๑๔๖ ๘๘๑๐

เลขานุการ
พระมหาจักรี จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๓
วัดเชิงท่า
โทร. ๐๘ ๕๐๔๒ ๕๒๗๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามโคก (๒๕๕๘)
พระครูโกศลธรรมสุนทร (บุญผูก )
วัดบ้านพร้าวนอก
โทร. ๐ ๒๕๙๘ ๐๑๕๗ , ๐๘ ๑๒๐๑ ๗๖๓๓

เจ้าคณะตำบลสามโคก
พระมหาไพบูลย์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๘
วัดไก่เตี้ย
โทร. ๐๘ ๙๒๔๐ ๐๑๓๕ , ๐ ๒๕๘๑ ๕๙๔๕

เจ้าคณะตำบลบ้านงิ้ว
พระครูวิมลกิจจานุกูล (สมจิต กลฺยาโณ)
วัดป่างิ้ว
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๘๓๗๓

เจ้าคณะตำบลบางเตย
พระครูปทุมวัฒนกิจ (วันชัย เขมวิโร)
วัดกร่าง
โทร. ๐๘ ๗๑๑๒ ๐๙๘๑

เจ้าคณะตำบลเชียงรากใหญ่-น้อย
พระครูปทุมธรรมธาดา (ชลอ สจฺจปาโล)
วัดคลองขุด
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๕๒๓๕

เจ้าคณะตำบลกระแชง
พระครูวิสุทธิธีราจาร (อนงค์ วิสุทฺธาจาโร)
วัดบางเตยกลาง
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๒๖๓ , ๐๘ ๑๒๙๗ ๓๖๙๑

เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว (๒๕๔๔)
พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.๔)
วัดบัวแก้วเกษร
โทร. ๐ ๒๙๗๖ ๓๒๖๕ , ๐๘ ๙๙๒๗ ๙๘๑๙

เลขานุการ
พระเจริญชัย ชยปาโล
วัดบัวแก้วเกษร
โทร. ๐ ๒๕๙๙ ๑๖๘๕ , ๐๘ ๙๗๙๐ ๙๒๖๓

เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน (๒๕๖๐)
พระครูไพโรจน์สารคุณ (สุเทพ คุณงฺกโร)
วัดลำมหาเมฆ
โทร. ๐ ๒๕๙๙ ๔๑๓๖ , ๐๘ ๑๙๑๙ ๒๑๘๓

เจ้าคณะตำบลลาดหลุมแก้ว
พระครูปทุมรัตนาธาร (สมพร ถาวโร)
วัดจันทาราม
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๔๒๔๕

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง
พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย จิตฺตกาโร)
วัดมงคลพุการาม
โทร. ๐ ๒๙๘๖ ๖๒๒๗ , ๐๘ ๑๙๐๒ ๙๗๖๔ โทรสาร. ๐ ๒๙๘๖ ๖๖๒๙

เลขานุการ
พระมหาสุราช ชาติชญฺโญ ป.ธ.๗
วัดพระธรรมกาย
โทร. ๐๘ ๑๓๔๑ ๗๑๖๖ โทรสาร. ๐ ๒๙๐๒ ๙๗๖๓

เจ้าคณะตำบลคลองหนึ่ง
พระครูพิพัฒน์ปัญญาธร (สมบุญ ปญฺญาธโร)
วัดกล้าชอุ่ม
โทร. ๐ ๒๙๐๒ ๓๑๒๓ , ๐๘ ๑๘๓๘ ๕๕๗๔

เจ้าคณะตำบลคลองสี่
พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร ป.ธ.๔)
วัดสว่างภพ
โทร. ๐ ๒๑๕๙ ๗๐๖๘ , ๐๘ ๖๑๙๙ ๘๓๙๓

เจ้าคณะตำบลคลองห้า
พระครูปริยัติกิจวิมล (สุพจน์ ป.ธ.๔)
วัดตะวันเรือง
โทร. ๐ ๒๙๘๖ ๖๘๙๙ , ๐๘ ๙๘๘๐ ๙๓๒๖

เจ้าคณะตำบลคลองหก
พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม ป.ธ.๗
วัดปัญญานันทาราม
โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๖๑๐๑-๒ , ๐ ๒๙๐๔ ๗๙๖๔ โทรสาร. ๐ ๒๙๐๔ ๖๐๖๕

เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี
พระครูโสภณคุณานุกูล (วิชิต ธมฺมปิติโก ป.ธ.๓)
วัดพิชิตปิตยาราม
โทร. ๐ ๒๕๔๖ ๑๗๑๕ , ๐๘ ๙๐๐๖ ๗๓๑๗ โทรสาร. ๐ ๒๙๐๔ ๐๙๙๙

เลขานุการ
พระปลัดบรรจง วิสารโท
วัดพิชิตปิตยาราม
โทร. ๐๘ ๙๑๕๐ ๓๙๗๓

เจ้าคณะตำบลลำผักกูด
พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ)
วัดขุมแก้ว
โทร. ๐ ๒๙๐๘ ๙๐๘๕ , ๐๘ ๑๔๐๑ ๓๒๗๙

เจ้าคณะตำบลประชาธิปัตย์-บึงยี่โถ
พระมหาชิต ฐานชิโต ป.ธ.๗
วัดเขียนเขต
โทร. ๐๘ ๗๙๓๗ ๖๙๖๓

เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา
พระครูวิบูลวรคุณ (ฉวี สุธีโร)
วัดลาดสนุ่น
โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๑๐๕๐

เลขานุการ
พระมหาบัญชา สารคนฺโธ ป.ธ.๔
วัดลาดสนุ่น
โทร. ๐ ๒๕๓๒ ๔๖๖๕ , ๐๘ ๑๖๙๕ ๗๐๙๗

รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา
พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ พุทฺธญาโณ)
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
โทร. ๐๘ ๖๙๘๖ ๖๕๕๕ , ๐๘ ๔๕๕๙ ๕๘๓๒ โทรสาร. ๐ ๒๙๘๗ ๐๔๕๖

เลขานุการ
พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ จารุธมฺโม
วัดอดิศร
โทร. ๐ ๒๙๙๕ ๒๔๗๘ , ๐๘ ๓๙๗๔ ๓๓๐๘ , ๐๘ ๖๙๘๒ ๙๕๖๓

เจ้าคณะตำบลลาดสวาย
พระครูสุนทรธัญรักษ์ (บุญพร )
วัดกลางคลองสี่
โทร. ๐ ๒๕๓๓ ๒๔๔๔ , ๐๘ ๑๘๐๔ ๗๙๗๖

เจ้าคณะตำบลลำลูกกา
พระครูปทุมศีลาภรณ์ (สมทรง กนฺตสีโล)
วัดดอนใหญ่
โทร. ๐ ๒๙๐๕ ๔๘๘๑-๒ , ๐๘ ๖๘๐๘ ๙๗๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลำลูกกา เขต ๑ (๒๕๔๘)
พระครูพิทักษ์ธัญญสาร (ตุ๋ย ฐานวโร)
วัดนังคัลจันตรี
โทร. ๐ ๒๕๖๙ ๑๑๘๕ , ๐๘ ๗๖๙๑ ๘๑๙๒

เจ้าคณะตำบลบึงทองหลาง
พระครูวิรุฬห์สุตคุณ (อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก ป.ธ.๔)
วัดพิรุณศาสตร์
โทร. ๐ ๒๙๙๕ ๒๐๔๘-๙

เจ้าคณะตำบลลำไทร
พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ (มนตรี ฐิตสีโล)
วัดโสภณาราม
โทร. ๐ ๒๙๐๕ ๐๑๙๔ , ๐๘ ๑๑๑๐ ๒๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ
พระครูสุจิตรัตนากร (สังวาลย์ )
วัดบึงบาประภาสะวัต
โทร. ๐ ๒๙๐๕ ๘๖๔๓ , ๐๘ ๑๙๙๖ ๓๓๖๘

เลขานุการ
พระปลัดอำนาจ ชุติมนฺโต
วัดพวงแก้ว
โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๑๐๓๒ , ๐๘ ๙๕๑๒ ๙๖๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเสือ (๒๕๔๖)
พระครูเมตตาวิหารคุณ (ทองคำ เมตฺตาวิหาโร)
วัดบึงบาประภาสะวัต
โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๑๐๓๒

เจ้าคณะตำบลศาลาครุ
พระครูพิศาลสิริธรรม (ประสาร ติกฺขปญฺโญ)
วัดธรรมราษฎร์เจริญผล
โทร. ๐๘ ๖๕๐๘ ๐๒๓๕

เจ้าคณะตำบลบึงบา
พระครูศรีพิสุทธิคุณ (สมศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต ป.ธ.๖)
วัดจตุพิธวราวาส
โทร. ๐๘ ๗๙๙๘ ๙๗๙๗ , ๐๘ ๙๒๐๐ ๖๔๔๖

เจ้าคณะตำบลบึงบอน
พระครูโสภณกิจจารักษ์ (บานเย็น )
วัดบึงบอน
โทร. ๐ ๒๙๐๕ ๕๑๙๙ , ๐๘ ๙๕๓๔ ๘๒๗๒

สมุทรปราการ

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๔)
พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.๙)
วัดกลาง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๑๗๓ ๕๙๑๕ , ๐ ๒๓๘๗ ๑๘๖๙

เลขานุการ
พระมหาประเสริฐ มหานาโค ป.ธ.๗
วัดกลาง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๑๙ ๕๐๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พระราชสมุทรเมธี (วิสุทธิ์ มหาวีโร ป.ธ.๘)
วัดพิชัยสงคราม
โทร. ๐ ๒๓๙๕ ๐๐๘๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ
พระครูวิมลศุภการ (สัมฤทธิ์ จนฺทโน)
วัดด่านสำโรง
โทร. ๐ ๒๓๙๔ ๑๘๙๙

เลขานุการ
พระครูธรรมธร สายัณห์ ฐิตปุญฺโญ
วัดด่านสำโรง
โทร. ๐๘ ๗๘๒๓ ๕๕๔๔

เจ้าคณะตำบลปากน้ำ
พระมหาประเสริฐ มหานาโค ป.ธ.๗
วัดกลาง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๑๙ ๕๐๗๑

เจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือ
พระครูพุทธิสารโสภิต (เกษม )
วัดบางโปรง
โทร. ๐ ๒๓๘๓ ๐๔๔๕

เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน
พระครูภาวนาสมณคุณ (พิทักษ์ ป.ธ.๖)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๔๖๙๖ ๙๓๔๓

เจ้าคณะตำบลบางปู
พระครูสุวรรณสิทธิธาดา (วีระสิทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดน้อยสุวรรณาราม
โทร. ๐๘ ๖๑๖๑ ๕๘๘๓

เจ้าคณะอำเภอพระประแดง (๒๕๕๙)
พระราชพัฒนสุนทร (ไพโรจน์ ชุติคุโณ)
วัดทรงธรรม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๗๕๔ ๓๘๖๘ , ๐ ๒๔๖๓ ๕๔๓๓

เลขานุการ
พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร ป.ธ.๓)
วัดทรงธรรม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๒๙ ๖๘๖๔

รองเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
พระครูอุทัยรัตนวิมล (รังสรรค์ อุทโย)
วัดกองแก้ว
โทร. ๐๖ ๑๓๙๕ ๐๑๑๑

เลขานุการ
พระครูปลัดสำอาง จิตฺตกาโร
วัดกองแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง (๒๕๕๙)
พระครูกิตติวรโสภิต (เสนียน วิสารโท)
วัดสวนส้ม
โทร. ๐ ๒๓๘๓ ๐๓๙๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง (๒๕๖๑)
พระครูสุนทรพจนคุณ (สมหมาย โฆสทตฺโต ป.ธ.๔)
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๐๓ ๗๖๕๕

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระมหาสมโภชน์ กุสโล ป.ธ.๔
วัดแค
โทร. ๐๘ ๑๑๗๒ ๑๘๒๕

เลขานุการ
พระปลัดวิทยา สุตคโม
วัดแค

เจ้าคณะตำบลบางยอ-บางกระเจ้า
พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ (ไพโรจน์ )
วัดคันลัด
โทร. ๐๘ ๑๔๐๘ ๗๓๔๒

เจ้าคณะตำบลบางกอบัว-บางน้ำผึ้ง
พระครูสุคนธ์สีลคุณ (แสวง )
วัดชมนิมิตร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๕๕๐๗

เจ้าคณะตำบลบางหญ้าแพรก (๒๕๓๙)
พระครูสุนทรสุตสาร (พยุง กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดท้องคุ้ง
โทร. ๐๘ ๗๕๕๑ ๘๙๙๗

เจ้าคณะตำบลสำโรงใต้
พระโสภณธรรมาภิรม (แสวง ปญฺญาภรโณ)
วัดโยธินประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๑๕๖๗ ๔๙๔๑

เลขานุการ
พระปลัดเฉลิม ฐิตพโล
วัดโยธินประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลบางครุ-บางจาก
พระครูสมุทรปัญญาวุธ (สำรวย ปญฺญาวุโธ)
วัดครุใน
โทร. ๐๘ ๑๔๘๗ ๔๖๓๙

เลขานุการ
พระมหาวงษ์ กิตฺติโสภโณ
วัดครุใน

เจ้าคณะอำเภอบางพลี
พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.๙)
วัดกิ่งแก้ว
โทร. ๐ ๒๗๕๐ ๐๕๐๐

เลขานุการ
พระมหาเมธัส ธมฺมจารี
วัดกิ่งแก้ว
โทร. ๐๘ ๓๑๓๓ ๘๙๖๙

เจ้าคณะตำบลบางพลี
พระราชเสนาบดี (จรัล สิริธมฺโม)
วัดบางพลีใหญ่ใน
โทร. ๐๘ ๑๗๐๒ ๙๒๗๗ , ๐ ๒๓๓๗ ๒๗๒๘

รองเจ้าคณะตำบลบางพลี
พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ (สมปอง )
วัดบางโฉลงใน
โทร. ๐๘ ๙๐๒๓ ๖๗๙๐

เจ้าคณะตำบลราชาเทวะ
พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ์ ฐานทตฺโต)
วัดบางแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๘๔๑ ๔๒๓๓

เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ
พระครูศรีสมุทรวาหะ (สมนึก สมาหิโต ป.ธ.๖)
วัดสุคันธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๓๗๒ ๙๙๗๓

เลขานุการ
พระสมุห์เฉลิม ฐิตวํโส
วัดบางพลีน้อย
โทร. ๐๘ ๙๔๘๑ ๓๓๕๖

เจ้าคณะตำบลบางบ่อ
พระครูวิมลวรวัฒน์ (เฉลิม ฐานวโร)
วัดบ้านระกาศ
โทร. ๐๘ ๑๖๙๔ ๐๑๗๙

เจ้าคณะตำบลบางพลีน้อย
พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (วีระ )
วัดหอมศีล
โทร. ๐๘ ๙๗๔๗ ๐๒๒๒

เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต ๑
พระครูโสภณสุตาธาร (เกรียงศักดิ์ สีลธโร ป.ธ.๔)
วัดปานประสิทธาราม
โทร. ๐๘ ๗๖๑๓ ๗๗๑๖

เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต ๒
พระครูสังวรวิมลกิจ (สำรวม )
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๙๕๒๑ ๐๗๐๓

เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ (๒๕๕๕)
พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต ป.ธ.๘
วัดใหญ่
โทร. ๐๘ ๑๖๔๓ ๖๑๖๗

เลขานุการ
พระมหากิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโก ป.ธ.๓
วัดใหญ่
โทร. ๐๘ ๕๑๑๒ ๕๕๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์
พระมงคลญาณวิกรม (บัญญัติ โชติธมฺโม)
วัดคู่สร้าง
โทร. ๐ ๒๘๑๖ ๑๐๙๗

เจ้าคณะตำบลบางปลากด เขต ๑
พระครูอาทรสีลคุณ (ชาตรี )
วัดคู่สร้าง
โทร. ๐๘ ๑๙๓๒ ๕๘๙๔

เจ้าคณะตำบลบางปลากด เขต ๒
พระครูเกษมปิยธรรม (บรรจง )
วัดไตรมิตรวราราม
โทร. ๐๘ ๗๑๐๐ ๒๘๒๙

เจ้าคณะตำบลแหลมฟ้าฝ่า
พระครูวรธรรมคุณาสัย (จำนงค์ ถาวรธฺมโม)
วัดคลองมอญ
โทร. ๐๘ ๑๖๑๖ ๓๖๗๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแหลมฟ้าฝ่า
พระมงคลสีลคุณ (บรรจง ตโมนุโท)
วัดเอี่ยมประชามิตร
โทร. ๐ ๒๔๒๕ ๘๘๒๔

เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง
พระมงคลธรรมธัช (นฤพล สุขวฑฺฒโน)
วัดศิริเสาธง
โทร. ๐๘ ๑๘๑๑ ๕๑๗๕

เลขานุการ
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (คงศักดิ์ )
วัดศิริเสาธง
โทร. ๐๙ ๔๖๕๑ ๔๔๔๘

เจ้าคณะตำบลบางเสาธง-ศรีษะจรเข้
พระปริยัติวงศาจารย์ (ประชุม ปวโร)
วัดหัวคู้
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๒๖๑๕

รองเจ้าคณะตำบลบางเสาธง
พระครูโสภณโรจนธรรม (บุญเลิศ โรจนธมฺโม)
วัดเสาธงกลาง
โทร. ๐๙ ๒๒๑๒ ๔๐๐๒

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระราชพุทธิมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน ป.ธ.๖)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

เลขานุการ
พระอดุลธรรมสุธี (สิงห์ณรงค์ นรสีโห ป.ธ.๓)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๔๕๔๙ ๕๖๕๗ , ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๐๒

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูปลัดสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-จังหวัดสมุทรปราการ
พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๒ , ๐๘ ๙๑๐๓ ๕๖๙๔

เลขานุการ
พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๔ ๒๔๔๔

เจ้าคณะเขตพระนคร
พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๑๑ , ๐๘ ๙๘๑๑ ๐๓๗๓

เลขานุการ
พระปรีดา ธมฺมปีติโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๐๕๘๖ , ๐๘ ๑๙๐๐ ๓๕๗๙

เจ้าคณะแขวงลำปลาทิว
พระวิบูลธรรมภาณ (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)
วัดสัมมาชัญญาวาส
โทร. ๐ ๒๙๑๔ ๐๙๒๔

เจ้าคณะแขวงเทพศิรินทร์
พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๖)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๕๙๕ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๖๓๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว
พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
วัดทิพพาวาส
โทร. ๐ ๒๓๔๗ ๑๑๑๘ , ๐๘ ๔๖๖๖ ๒๗๓๙

เจ้าคณะเขตดุสิต
พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ ป.ธ.๔)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๓๒๑ , ๐ ๒๒๔๓ ๕๓๒๒

เลขานุการ
พระครูปลัดวิริยวัฒน์ (กิจจา ถิรจิตฺโต)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๘๒ ๓๓๗๕

เจ้าคณะแขวงปทุมวัน (๒๕๔๕)
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๗๖๗๕ , ๐ ๒๒๕๑ ๐๓๕๑ , ๐๘ ๑๗๒๐ ๗๔๕๖

เจ้าคณะแขวงประเวศ
พระราชธรรมโมลี (ดัชน์ ขนฺติธมฺโม)
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
โทร. ๐ ๒๓๒๘ ๐๑๔๓

เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล
พระราชญาณปรีชา (ถวิล กนฺตสิริ ป.ธ.๕)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๔๗๐๕

เจ้าคณะเขตธนบุรี
พระราชโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๕๑๐๙

เลขานุการ
พระมหาสมพร วรวณฺโณ ป.ธ.๖
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๔๔ ๒๓๒๑

เจ้าคณะแขวงบางพลัด
พระญาณเวที (มนัส คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๕๔๔๐ , ๐๘ ๑๙๘๗ ๗๕๓๘

เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์
พระกิตติมงคลวัฒน์ (สวัสดิ์ โสปาโก)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๐๗๔๖

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ
พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๗)
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐ ๒๔๖๓ ๑๔๖๖ , ๐๘ ๑๗๑๑ ๑๔๗๕

เลขานุการ
พระมหาสุรศักดิ์ ธมฺมิโก ป.ธ.๓
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐๘ ๔๑๐๐ ๗๗๒๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ
พระเทพกิตติเมธี (โนรี ธีโร ป.ธ.๕)
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐ ๒๔๖๓ ๑๔๖๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรปราการ
พระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก ป.ธ.๓
วัดอโศการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๙๙ ๙๓๖๒

นนทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระวินัยโสภณ (เสถียร เมตฺติโก)
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๕๐๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระเทพวรเมธี (ดรุณ สุมโน ป.ธ.๔)
วัดบางขวาง
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘ , ๐๘ ๖๘๙๑ ๒๑๖๓ โทรสาร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘

เจ้าคณะตำบลจังหวัดนนทบุรี
พระครูเกษมธรรมนิวิฐ
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๒๒๓๔

ปทุมธานี

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ ถิรสีโล)
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๙๘๙ ๐๙๘๒ , ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓

เลขานุการ
พระครูปลัด ประทุม ปทุมวณฺโณ
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓ , ๐๘ ๙๐๓๔ ๒๕๓๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว-ลำลูกกา
พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดจันทน์กะพ้อ
โทร. ๐ ๒๙๗๗ ๓๔๒๙ , ๐๘ ๐๖๑๙ ๙๙๖๑

เจ้าคณะตำบลคูบางหลวง
พระครูไพบูลย์ศีลวัฒน์ (สมพร สีลวฑฺโฒ)
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๘๑๑ , ๐๘ ๙๕๐๕ ๕๒๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย (๒๕๕๗)
พระครูปทุมธรรมโสภณ (ลำพึง สิริธมฺโม)
วัดสำแล

เจ้าคณะอำเภอสามโคก
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา สุรเดช ปิยวณฺโณ
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐๘ ๔๓๕๓ ๒๓๓๙ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เจ้าคณะตำบลบ้านปทุม
พระครูโสภณศาสนคุณ
วัดบางเตยนอก
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๐๑๑ , ๐๘ ๗๖๙๙ ๕๙๙๔

พระนครศรีอยุธยา

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๓๙ , ๐๘ ๑๔๓๔ ๖๕๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๓๑

เลขานุการ
พระอุดมสารโสภณ (บุญมั่น ปุญฺญถิโร)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๐๐ , ๐๘ ๑๘๐๑ ๕๖๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๕๖๐)
พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร ป.ธ.๓)
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๒๕๖ , ๐๘ ๕๑๙๖ ๓๕๓๗

เจ้าคณะตำบลหัวรอ
พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๐๒ , ๐๘ ๑๓๗๕ ๔๐๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๔๕

เจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระวินัยเวที (อำนวย อภิวฑฺฒโน)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๔๕๖ , ๐๘ ๗๑๖๖ ๖๘๗๘

เลขานุการ
พระครูสุวรรณธรรมรังสี
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๙๐๕ , ๐๘ ๖๓๙๕ ๘๕๙๔ โทรสาร. ๐ ๓๕๓๒ ๘๒๖๒

เจ้าคณะตำบลเชียงราก
พระครูวุฒิกิจโกศล (จรูญ )
วัดเชียงรากน้อย
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๘๕๘๙ , ๐ ๓๕๓๖ ๖๘๑๕ , ๐๘ ๑๑๔๖ ๕๖๕๒

อ่างทอง

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๒

เลขานุการ
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พระราชญาณดิลก (ทองย้อย วิสฺสุวณฺโณ)
วัดปลดสัตว์

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอ่างทอง
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เลขานุการ
พระครูปลัด กฤษณะ นิพฺภโย
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๑๗๕๘ ๙๓๒๓

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอ่างทอง
พระกวีวรญาณ (ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ.๗)
วัดศุขเกษมธรรมิการาม
โทร. ๐๘ ๗๐๖๒ ๒๙๖๒

สระบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๙)
พระสุนทรธรรมภาณ วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต)
วัดศรัทธาประชากร
โทร. ๐๙ ๐๙๐๒ ๓๙๙๕

เลขานุการ
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี
พระครูพรหมเทพาจารย์
วัดธารเกษม
โทร. ๐๙ ๔๘๖๕ ๙๕๗๒

เลขานุการ
พระเสนอ ชาคโร
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๕๑๐๗ ๔๑๐๙

เจ้าคณะตำบลธารเกษม
พระมหาวีรศักดิ์ พีรกิตฺติโก
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๔๔๖๓ ๕๒๒๐

เจ้าคณะตำบลหน้าพระลาน
พระครูประสาทสารคุณ (คามิน )
วัดศรัทธาประชากร
โทร. ๐๙ ๔๕๕๓ ๕๔๖๕

เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูภาวนาวิทยาคม
วัดศรีเทพนิมิตวนาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๙๘ ๙๖๙๙

เลขานุการ
พระครูวิบูลสารโกวิท
วัดป่าดงพญาเย็น
โทร. ๐๘ ๔๓๒๙ ๘๖๖๐

เจ้าคณะตำบลชะอม
พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์
วัดป่าสว่างบุญ
โทร. ๐๘ ๔๔๕๕ ๕๖๓๙

เจ้าคณะตำบลโคกแย้
พระครูวีรธรรมปวุฒิ
วัดศรีสัจจาวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๒๖ ๗๒๔๙

ลพบุรี

เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๐๙ ๔๔๕๔ , ๐๘ ๑๗๗๙ ๐๑๗๙

เลขานุการ
พระครูปลัด ทวีศักดิ์ ญาณวโร
วัดป่าเทพเนรมิต
โทร. ๐๘ ๖๑๐๑ ๑๓๖๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระราชสังวรญาณ วิ. (สมุทร อภิปุญฺโญ)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐ ๓๖๖๕ ๒๔๐๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระอุดมศีลคุณ (บุญเลิศ อภิปุญฺโญ)
วัดถ้ำพรหมโลก
โทร. ๐๘ ๕๔๔๑ ๕๐๔๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พระกิตติญาณเมธี (สมเกียรติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๙๕๑๒ ๖๙๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๖๖๑ ๗๓๘๓

เลขานุการ
พระครูวินัยธร คงเดช ปยุตฺโต
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๖๙๑๙

เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก
พระครูอมรสมณคุณ
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๗๐๑๙ ๙๑๙๙

เจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์-นิคมสร้างตนเอง
พระครูมนูญธรรมรังสี
วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๘๙๗๒

เจ้าคณะตำบลเขาพระงาม
พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร
วัดป่าเทพเนรมิต
โทร. ๐๘ ๙๙๐๐ ๒๖๘๓

เจ้าคณะตำบลโคกตูม ๑
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะตำบลโคกตูม ๒
พระครูภาวนาปรีชา (อริยะ )
วัดนิคมสามัคคีชัย
โทร. ๐๘ ๐๖๖๘ ๔๐๖๗

เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง-บ้านหมี่
พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์ )
วัดรัมภาราม
โทร. ๐๘ ๗๑๑๕ ๗๓๕๒

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ณริชธันร์ อรุโณ
วัดป่าภัทรปิยาราม
โทร. ๐๘ ๖๓๒๑ ๘๑๒๔

เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง
พระครูพิจิตรปัญโญภาส (วิโรจน์ )
วัดสว่างจิต
โทร. ๐๘ ๐๐๑๙ ๓๒๕๗

เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง-โคกเจริญ-สระโบสถ์
พระครูวิบูลศีลโสภิต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๒๕๐๕

เลขานุการ
พระวันชัย กนฺตวีโร
วัดวงษ์เพชร
โทร. ๐๘ ๗๐๑๓ ๗๖๖๔

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง
พระครูปลัด ณัฏฐชัย อภิปุญฺโญ
วัดป่าโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๙๗๔๒ ๖๔๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองม่วง (๒๕๔๖)
พระครูจิตรการโกศล (สีหา ตุฏฺฐจิตฺโต)
วัดถ้ำสันติสุข

เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูสุวรรณโสภณ (ธรรมรักษ์ )
วัดสามัคคีพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๒๐ ๔๕๕๔

เลขานุการ
พระสมุห์สมใจ วรจิตฺโต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๑ ๕๙๕๕

เจ้าคณะตำบลพัฒนานิคม
พระครูพิศาลปัญญาโสภิต (ไสว )
วัดสุวรรณคูหา
โทร. ๐๘ ๖๕๓๖ ๙๔๓๙

เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูโสภณธรรมสิริ (นิพนธ์ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๙๗๙๘ ๕๑๙๓

เลขานุการ
พระครูพิลาสปัญญาโกศล (สมบุญ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๔๐๗๗

เจ้าคณะตำบลชัยนารายณ์
พระครูประสาทบรรณกิจ
วัดธารีรัฐการาม
โทร. ๐๘ ๒๒๓๙ ๑๙๖๗

เจ้าคณะตำบลบัวชุม
พระครูภาวนานุโยค
วัดเขาน้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๑๖๐๕

เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์
พระครูวิมลปุญญาทร
วัดเนกขัมมวิสุทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๓๘๔ ๘๑๐๕

เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง-ลำสนธิ
พระครูรัตนธรรมธาดา (ปิ่นแก้ว กนตวณฺโณ)
วัดพุพะเนียง
โทร. ๐๘ ๗๙๑๒ ๑๑๗๙

เลขานุการ
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ
วัดลพบุรีวราราม
โทร. ๐๘ ๖๐๐๐ ๑๕๖๑

เจ้าคณะตำบลหนองรี
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

สิงห์บุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (๒๕๖๐)
พระราชกิตติมงคล วิ. (กิตติชัย อภิชโย ป.ธ.๕)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๗๖๐ , ๐๘ ๗๓๔๔ ๘๓๗๙

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสิงห์บุรี
พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล)
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๔๘๘๕

เลขานุการ
พระสาโรจน์ ขนฺติสุทฺโธ
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๘๐๐๖ ๔๕๑๕

เจ้าคณะตำบลทองเอน
พระครูสังฆรักษ์ สมัคร สุทฺธิธมฺโม
วัดเซ่าสิงห์
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๙๖๑๔

เจ้าคณะตำบลอินทร์บุรี
พระครูอิสรธรรมโสภณ (สำอาง )
วัดศรีสำราญ
โทร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘ , ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๒๐ โทรสาร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘

ชัยนาท-อุทัยธานี

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี
พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์ สุปญฺโญ)
วัดดอนตูมกมลาวาส
โทร. ๐ ๕๖๔๖ ๑๓๓๖ , ๐๘ ๓๙๖๐ ๖๓๙๖

เลขานุการ
พระสมุห์อำพล พุทฺธสโร
วัดดอนตูมกมลาวาส
โทร. ๐๘ ๗๘๐๖ ๖๕๔๐

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดชัยนาท
พระครูสุจิตตสังวรคุณ (กำจัด สุจิตฺโต)
วัดป่าสัก
โทร. ๐ ๕๖๕๕ ๓๖๒๙ , ๐๘ ๐๗๘๙ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระสิทธิชัย สมาจาโร
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๑๐๕๓ ๗๕๒๑

เจ้าคณะตำบลธรรมามูล
พระครูศุภกิจธรรมากร (ประสงค์ )
วัดสร้อยสังข์สถิตย์
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๒๗๖

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูโสภิตธรรมศาสน์
วัดหนองขนาก
โทร. ๐ ๕๖๔๔ ๘๕๑๑ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๐๖๔

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี
พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ป.ธ.๓)
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๓๓๑

เลขานุการ
พระครูสมุห์ เอนก ปุณฺณวุฑฺโฒ
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๕๒๕๑ ๕๖๕๕

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ
เจ้าอธิการสุนัน นิปฺปโก
วัดวิหารธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๘๘๓๔

เจ้าคณะตำบลลานสัก
พระวินัยธร แดง โชตโก
วัดถ้ำทอง
โทร. ๐๙ ๐๐๒๘ ๓๘๕๓

ปราจีนบุรี-สระแก้ว

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว
พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน)
วัดหนองจรเข้
โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๖๙๒๑

เลขานุการ
พระปลัด จักรกฤช ปญฺญาวโร
วัดหนองจรเข้

เจ้าคณะตำบลประจันตคาม (๒๕๔๑)
พระบูรพาคณาจารย์ (น้อม วรนินฺโท)
วัดบ้านโง้ง
โทร. ๐ ๓๗๒๙ ๒๙๖๗ , ๐๘ ๙๑๗๒ ๓๕๓๗

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูยุตติคุณากร (สายหยุด )
วัดแก้วพิจิตร

เจ้าคณะตำบลโคกปีบ
พระครูสีตจิตธรรมคุณ (เย็น )
วัดป่าทรงธรรม

นครนายก

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระมุนีนายก (บุญมี อิณมุตฺโต)
วัดตำหนัก
โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๑๔๙

เลขานุการ
พระมหามาโนชญ์ สารตฺถิโก ป.ธ.๕
วัดตำหนัก

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครนายก
พระครูสันตจิตวรคุณ (เชาวลิต )
วัดสันตยาราม

เลขานุการ
พระปลัด อัครเดช อตฺตเตโช
วัดสันตยาราม

เจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูปิยสีลคุณ (ชำนาญ ป.ธ.๔)
วัดป่าศรีถาวรนิมิต

เจ้าคณะตำบลพรหมณี
พระครูวิทิตสังฆการ (จำปา )
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

ฉะเชิงเทรา

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๗๕๒๓

เลขานุการ
พระมหาศศิพิสิฏฐ์ สิทฺธิวชิรเมธี ป.ธ.๔
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๕๘)
พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๖๑๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๘๑๒๑ , ๐ ๓๘๕๑ ๗๒๘๗

เลขานุการ
พระพงษ์ศักดิ์ วรสกฺโข
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระสุมงคลมุนี (ชม ชินวํโส)
วัดพิมพาวาส (ใต้)
โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๐๓๕๒

เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี
พระครูพินิจวรกิจพิมล (เอกศักดิ์ ธมฺมสกฺโข)
วัดเทพนิมิตร

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูวิจารณ์สมณคุณ (พิชาญ )
วัดพิมพาวาส (ใต้)

เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ-แปลงยาว
พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร)
วัดสมานรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๐๔๐๐

เลขานุการ
พระครูวินัยธรสมพงษ์ จารุวํโส
วัดสระไม้แดง

เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ
พระครูพิสุทธิธรรมคุณ (พัชรพล )
วัดป่าทุ่งส่าย

ชลบุรี

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
วัดเขาบางทราย
โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๖๓๘๓

เลขานุการ
พระชัชวาล ธีรโรจโน
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี-ศรีราชา
พระครูปัญญาวีรโกศล
วัดเขาบางทราย

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ภูวนาท กิตฺตินาโถ
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลบางทราย
พระครูสิริธรรมโสภิต
วัดอรัญญิกาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์ (จรินทร์ )
วัดเขาไผ่

เลขานุการ
พระวรวุฒิ นนฺทวโร
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ
พระมหาเกรียงไกร ฐิตโฆสโก
วัดหงษานิตยาราม

เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
พระครูปริยัติวราทร
วัดศรีมหาราชา

เลขานุการ
พระครูสุนทรกิตติสาร
วัดศรีมหาราชา

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูวิมลธรรมสิทธิ์
วัดช่องลมนาเกลือ

ระยอง

เจ้าคณะจังหวัดระยอง
พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสารนาถธรรมาราม
โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๑๘๔ , ๐ ๓๘๘๘ ๖๕๘๑

เลขานุการ
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดระยอง
พระครูปลัด ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน
วัดหนองหว้า

เลขานุการ
พระวินัยธร ณฤทธิ์ วรธมฺโม
วัดเขาแกแล

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๑
พระครูปลัด ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๒
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓
พระครูปัญญาธรรมสิริ (พรชัย )
วัดมงคลวุฒาวาส

จันทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)
วัดจันทนาราม
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๐๙ , ๐๘ ๑๙๘๒ ๙๙๕๒

เลขานุการ
พระธีรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
วัดจันทนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (๒๕๕๙)
พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ. (เข้ม ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดป่าคลองกุ้ง
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๙๐ , ๐๘ ๐๐๙๔ ๖๘๖๗

เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
พระครูอุดมธรรมคุณ
วัดจันทนาราม

เจ้าคณะตำบลบางกะจะ
พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์
วัดวิเวการาม

เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท )
วัดป่าคีรีเขต

เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูปภัสสรสุทธิธรรม
วัดกลางเก่า

เลขานุการ
พระประวิทย์ อินฺทวํโส
วัดกลางเก่า

เจ้าคณะตำบลซึ้ง
พระครูศาสนกิจโกวิท (สีธรณ์ )
วัดมณีคีรีวงก์

เจ้าคณะตำบลปะตง
พระครูรังสรรค์พัฒนาทร
วัดพิกุลรังสรรค์

ตราด

เจ้าคณะจังหวัดตราด
พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ ฐิตพฺพโต)
วัดห้วงพัฒนา
โทร. ๐๙ ๙๑๖๕ ๖๙๐๕

เลขานุการ
พระครูกิตติวัฒนคุณ (เดชา กิตฺติเตโช)
วัดห้วงพัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
พระโสภณธรรมธาดา (หัน คุณวนฺโต)
วัดคิรีวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๔๒ ๔๗๙๓

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราด
พระครูวิโรจน์วิริยคุณ
วัดวิสิทธิการาม

เจ้าคณะตำบลชำราก
พระครูสุนทรวรธัช
วัดวรดิตถาราม

เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง
พระครูใบฎีกาจรัญ คุณญฺโญ
วัดคิรีวิหาร


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ - พระสังฆาธิการ