ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุวิมลธรรมโสภิต (กมล กมลจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร
จล.ชอ.
  พระครูวิทิตสุตคุณ (บุญมี อินฺทโชโต ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
เจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร
จล.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูศรีวรานุกิจ (สัมพันธ์ สุเมโธ ป.ธ.๖)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตบางคอแหลม
เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ (มานพ โชติวโร)
เจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ
เจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูอดุลนวการ (สำราญ )
เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน
เจ้าอาวาสวัดแสมดำ
ทจข.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูสิริพัฒนวิกรม (สมบูรณ์ ปภากโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
เจ้าอาวาสวัดกก
ทจข.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์ จกฺกวโร)
เจ้าคณะเขตสวนหลวง
เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ
จข.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรพัฒนากร (เจตนา จนฺทโก ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางขุนศรี
เจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
ทจข.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูมานิตธรรมคุณ (มานพ )
เจ้าคณะแขวงทับยาว
เจ้าอาวาสวัดราชโกษา
ทจข.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรประสิทธิโสภณ (ไชยยศ กนฺตสิริ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูภาวนาสังวรกิจ (สุวิทย์ สุวิชฺโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
ผจล.ชพ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีภาวนานุศาสก์ (สมนึก เตชปญฺโญ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ผจล.ชพ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒนสารธรรม (แสวง จนฺทสาโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.
  พระครูปริยัติคุณาธาร (อิทธิพล สุพโล ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๒)
  พระครูอาทรศาสนกิจ (สุเทพ อาภากโร)
เจ้าคณะแขวงบางรัก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๓)
  พระครูศรีพรหมคุณ (พรชัย วรญาโณ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงสัมพันธวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๕)
  พระครูปริยัติวัฒนกิจ (สมาน ญาณวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๕)
  พระครูศรีวิสุทธานุวัตร (สมนึก ถิรวํโส ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูศรีวชิรวงศ์ (วีรธรรม ธมฺมวีโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูภัทรธีรคุณ (ไสว ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุนทรธรรมพาที (มงคล วรธมฺมวาที ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิศาลกิจจานุกูล (สุรพล ปภากโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูเมธีชยาภิวัฒน์ (ไพทูล อตฺถวํโส ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดจอมสุดาราม
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูประทีปกิจจาภิรม (ชนินทร์ จกฺกวโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริธนสาร (สมบัติ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตธรรมโกวิท (บุญมี ธมฺมโกวิโท ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมสุตารักษ์ (ประทีบ เขมจิตฺโต ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิหารกิจจานุการ (พนม พลวุฑฺโฒ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริวีราภรณ์ (บุญทัน ธีรงฺกุโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพิธสุตกิจ (ชินพัฒน์ สมพโล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีปุญญากร (ประทุม กตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีกิตติวัฒน์ (นิยม อริยวํโส ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีวิสุทธิวรกิจ (สุทธิศักดิ์ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิธานสมณวัตร (สมชาย อภิวณฺโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติวชิรธรรม (วิเชียร วชิโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูอรรถกิจจานุกูล (สุพจน์ ฐานธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริสารบัณฑิต (สุกรี สุจิตฺโต ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลกิตติญาณ (สมบุญ )
เจ้าอาวาสวัดม่วงแค
ทผจล.ชพ.
  พระครูธีรธรรมานันท์ (ญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท)
เจ้าคณะแขวงบางแวก
เจ้าอาวาสวัดบางแวก
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๑)
  พระครูสิทธิวัฒนคุณ (พรพรหม ฐิตคุโณ)
รองเจ้าคณะแขวงบางระมาด - ฉิมพลี
เจ้าอาวาสวัดกระจัง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๔)
  พระครูปิยกิจวรวัฒน์ (พจน์ )
เจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็ก
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูพิพัฒนานุกูล (เทียม นนุทโก ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุนทรกิจจารักษ์ (ประพันธ์ ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูรัตนโสภณ (สุรัฐ สิริปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดนายโรง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีธรรมกิจโกศล (สมศักดิ์ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดสิงห์
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีปทุมาภินันท์ (สุรพล ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดบึงบัว
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวิมลกิตติญาณ (สุวรรณ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดเพลง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติญาณวัฒน์ (ศรี ญาณวโร)
เจ้าอาวาสวัดไทร
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูธีรพัฒนาภรณ์ (ประเสียร )
เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลศีลวัตร (ทองอินทร์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูโกศลวิบูลกิจ (อุดม ปุญฺญกาโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาธีรวรคุณ (ไพรัช วรโท ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเพลง
ทผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิศาลศาสนคุณ (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดบรมสถล
ทผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูอุปถัมภ์วิหารการ (ทองคำ โชติปาโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.
  พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัต โสภณสีโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.
  พระครอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๔๙)
  พระครูวุฒิธรรมสาร (คำคูณ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูวิสุทธิ์เขมาภินันท์ (บรรจง เขมนนฺโท)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูศรีปริยัติโฆสิต (เฉลิมพล โฆสนาโม ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูวิริยธำรงค์ (อัฏฐพร ฐิตวิริโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูอรุณธรรมญาณ (ณัฐดนัย คุตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสถิตรัตนพงศ์ (นพพร อาภาธโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูนิวิฐกิจจานุกูล (ธงชัย ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ (สม สุทฺธิปภาโส ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิศาลธรรมานุสิฐ (จันทร์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูภัทรกิจจานุกิจ (เสมอ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโกศลกิจจานุสิฐ (สมบัติ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวศินปริยัตยากร (สมภูมิ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติวิสุทธิวงศ์ (สมพงษ์ วิสุทฺธิจารี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประภัสสรสุตกิจ (เฉลิมชัย ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิธานสุตสุนทร (มานิตย์ สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสรวุฒิพิศาล (สายัณห์ สุญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปทุมนันทสาร (บัว )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐเจติยานุการ (ไพวรรณ ภูริญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางชี พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริบุญโสภิต (บุญนิธิ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงตลาดพลู
เจ้าอาวาสวัดใหม่ยายนุ้ย
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูสิริภิญโญภาส (ภิญญู ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดบางสะแกนอก
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูเกษมธรรมวงศ์ (เพลิน )
เจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลี
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิมลสิริธรรม (สถิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโสภณวิริยคุณ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทองเสน
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูปรีชาวุฒิกร (มาโนช วชิรวุโธ)
เจ้าคณะแขวงบางบอน
เจ้าอาวาสวัดบางบอน
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรวีรวงศ์ (จันดา รวิวํโส ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุพจนธาดา (สมยงค์ )
เจ้าอาวาสวัดบางยี่ขัน
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประสิทธิ์ดิลกธรรม (วีระวัฒน์ ฐิตญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดคู้บอน
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเรไร
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์วรคุณ (สำราญ )
เจ้าคณะแขวงบางระมาด - ฉิมพลี
เจ้าอาวาสวัดมะกอก
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดบุคคโล
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวํโส)
เจ้าคณะเขตมีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูบวรวิหารการ (วินัย วินโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
ผจล.ชท.
  พระครอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๓๔)
  พระครูโสภิตธรรมานุศาสก์ (อำนาจ อินฺทสาโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๓๖)
  พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์ (ปารีส นาควํโส)
เจ้าคณะแขวงดุสิต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูปริยัติปรัชญากร (ปรัชญา ปภาธโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูประกาศศาสนวงศ์ (ศาสนพงษ์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูอาทรสุนทรกิจ (ทม ทมจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูพิศาลรัตนวงศ์ (อนันต์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูกิตติปริยัตยากร (อดุลย์ ธมฺมาตุโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประจักษ์วรานุกิจ (บุญสม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนาใน พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ (สิน ฐิตเมธี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุธรรมจริยาภิรม (จารุวัช ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูชิโนวาทธำรง (ปรีดา ปีติธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณปุญญรังสี (กฤตชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิธานกิตติโสภณ (วิเศษ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุภัทรกิจวิธาน (พัทรพล )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุชาตวรคุณ (อภิชาติ สนฺติกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิธานสัพพกิจ (ไชยทอง )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปุญญสาสน์โกศล (บุญเชิด ปุญฺญสุโข)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโกวิทศาสนกิจ (อัมพร ฉนฺทกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิบูลพิริยกิจ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวิรุฬห์ธรรม (สวัสดิ์ ธมฺมทีโป)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลสมิทธิการ (สัมฤทธิ์ สมิทฺธิโก ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมหาวราทร (สุวัฒน์ สุวฑฺโฒ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณกิตติวิธาน (สังเวียน กิตฺติโสภโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวรวงศ์วิสุทธิ์ (สนอง ภาณุวํโส)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิธานอาจารวัตร (บุญส่ง จนฺทสุวณฺโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิธานกิจโสภณ (อำนาจ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัตยานุกูล (ธรรมนูญ ฐิตสีโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
จว.ชอ(๒๕๕๖)
  พระครูประทุมบุษโยภาส (จำนงค์ )
เจ้าคณะแขวงประเวศ
เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
จว.ชอ(๒๕๕๖)
  พระครูบุญวัฒโนดม (สุวิช ปุญฺญวฑฺฒโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางปะกอก
เจ้าอาวาสวัดสารอด
จว.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลปริยัติยานุกูล (อนันต์ วฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงแสมดำ
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
จว.ชต.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริรัตนวิมล (วิชิต )
เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
จร.ชอ.
  พระครูวรศีลาจาร (จำลอง อคฺคสีโล)
เจ้าคณะแขวงมีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหม่ลำนกแขวก
จร.ชอ.(๒๕๕๐)
  พระครูปริยัตยานุสิฐ (ทวีบูลย์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูสถิตสารสุนทร (ทะเล )
เจ้าอาวาสวัดไผ่ตัน
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูดิลกโชติวัฒน์ (สุวัฒน์ จิตฺตกาโร)
เจ้าอาวาสวัดทองใน
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูธำรงวงศ์วิสุทธิ์ (ธีรศักดิ์ ธีรสกฺโก)
เจ้าอาวาสวัดสุทธิสะอาด
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูเกษมสุทธิคุณ (สุขสันต์ สนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุทธิญาโณภาส (อุสา ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโอภาสบุญวัฒน์ (บุญเลิศ โอภาโส ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสิทธิธรรมโสภณ (สุเทพ ภูริปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเทพพล
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพรหมสราภิรักษ์ (สาโรจน์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตกิจธำรง (นิกร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสิตาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมธรรมารักษ์ (โกมล ฐิตลาโภ)
เจ้าอาวาสวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศุทธิ์จันทรังษี (จรัญ )
เจ้าอาวาสวัดบางมดโสธราราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรอมรกิจ (ปรางค์ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดอมราวราราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐวิหารการ (มนัส สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดบางบัว
จร.ชท.
  พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ (สละ กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ
จร.ชท.(๒๕๒๕)
  พระครูประกาศโพธิกิตติ์ (ประสพชัย ปภากโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์
จร.ชท.(๒๕๕๓)
  พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์ (สุธีร์ สุนฺทโร)
เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูวิจิตรโกศล (สมบูรณ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูเกษมมงคลกิจ (คมรัฐ )
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูประสิทธิ์สังฆคุณ (ถวิล สญฺญจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแทนวันดีสุขาราม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูมงคลวุฒิสุนทร (มานิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดดีดวด
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสมณกิจธำรง (เก้า )
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์สามเสน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพินิจสุนทรกิจ (นิตย์ นิตโย)
เจ้าอาวาสวัดอ่างแก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมนูญวรธรรม (เดชา )
เจ้าอาวาสวัดสุขใจ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณรัตนาภิรักษ์ (จำลอง อภโย)
เจ้าอาวาสวัดแก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรกิจจานุวัตร (สมพงษ์ ธมฺมพโล)
เจ้าอาวาสวัดทองสัมฤทธิ์
จร.ชต.(๒๕๕๖)
  พระครูสกลธรรมสาธก (เตียง ป.ธ.๓)
จ้าอาวาสวัดประชาระบือธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมโสภณ (จำรัส คนฺธสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
เจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคนธศีล (หอม )
เจ้าอาวาสวัดเลียบราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติมงคลรัตน์ (แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรปัญญากร (สมัย )
เจ้าอาวาสวัดประชาศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์ศาสนกิจ (มานะ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ช่องลม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติยาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดตะเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวรานุกิจ (ประกาย )
เจ้าอาวาสวัดทองศาลางาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประยุตปุญญากร (บุญยง )
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธีวรานุวัตร (สาย )
เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกมุทสราภิวัฒน์ (สาย )
เจ้าอาวาสวัดสระบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลศีลสุนทร (พิมล เปมสีโล ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดช่องนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมานุกูล (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดคลองใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลศาสนธรรม (สมโภช )
เจ้าอาวาสวัดคลองภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติวโรภาส (ขาว ขนฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดช่องลม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมโชติวัฒน์ (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยศีลาภรณ์ (จำปี )
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโชติญาณ (สอน ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลธรรมานุวัตร (ประสิทธิ์ อุคคเตโช)
เจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิปัญญาคม (โอวาท ปญฺญาโสภโณ)
รักษาการเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมรัต (ทองแคล้ว ทีปโก)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญกิจจานุยุต ( ธีรภทฺโท)
รองเจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
รองเจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศสมณคุณ (วิฑูร นนฺทิโก ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทวรกิจ (สุพจน์ โกวิโท)
เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรวิหารคุณ (หรั่ง ฐิตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางบอน
เจ้าอาวาสวัดนินสุขาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมปฏิภาณ (สมภพ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตบุญญาทร (มนัส )
รองเจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
เจ้าอาวาสวัดยายร่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลพัฒนกิจ (ดรุณ สุนฺทราจาโร)
เจ้าคณะแขวงคลองเตย
เจ้าอาวาสวัดภาษี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนธรรมคุณ (รังสรรค์ สนฺติกโร)
เจ้าคณะแขวงท่าข้าม
เจ้าอาวาสวัดธรรมคุณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีปัญญาวุธ (จำนงค์ ถาวโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ (นพพล เขมนโว ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิจิตรพัฒนวิธาน (ชัยวัฒน์ วฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตตาภรณ์ (สมเจต )
เจ้าอาวาสวัดนก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปัญญาภรณ์ (ลำใย ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะแขวงคลองสิบสอง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ปทุมกิจ (เชาวลิต )
เจ้าอาวาสวัดรางบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์ (สมจิตร์ ฐานวุฑโฒ)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณพิหารกิจ (สุรศักดิ์ วิริยธโร)
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนกิจโสภณ (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดเพลง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติคุณาทร (องอาจ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดคลองบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเนกขัมมคุณาจาร (จันทร์แดง คุณวีโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งลานนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)
รองเจ้าคณะแขวงสายไหม
เจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกมุทสิทธิการ (พิทักษ์ เกสโร)
เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมคุณ (เจริญ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมวิมล (ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมปัญญาธร (วีระ )
เจ้าอาวาสวัดอุดมรังสี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุญฺโญ)
เจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดด่าน
รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอกไม้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรพัฒนวิมล (วิฑูรย์ ธมฺมทตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
เจ้าอาวาสวัดดิษหงสาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานกิจจาทร
เจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลอรรถวาที (ยงยุทธ อุปคุตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดไผ่เลี้ยง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิธานวิหารกิจ (แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดหลักสาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตโชติวัฒน์ (ธนวัฒน์ )
เจ้าคณะแขวงสายไหม
เจ้าอาวาสวัดโคกจ้าหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์ (วัชรินทร์ )
เจ้าคณะแขวงทวีวัฒนา
เจ้าอาวาสวัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศสมาธิคุณ (ศรีสมุทร เขมทตฺโต)
เจ้าคณะแขวงคันนายาว
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปริยัติกิจ (เสนอ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเสรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลรัตนาธาร (จรินทร์ จิรวฑฺโฒ)
เจ้าคณะแขวงบางขุนเทียน
เจ้าอาวาสวัดแก้วไพฑูรย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทสิริวัฒน์ (สงกา )
เจ้าอาวาสวัดขจรศิริ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณกิจจาทร (เกษม )
เจ้าอาวาสวัดใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์ (น้อม อตฺตมโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตจันทวงศ์ (สมบูรณ์ ฉนฺทสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดจันทวงศาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรบุญกิจ (บุญรอด สุเมโธ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะแขวงบางบำหรุ
เจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตวิมล (จวง สุจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภกิจจานุรักษ์ (กรุ่น ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิตวรการ (จำนง )
เจ้าคณะแขวงหนองแขม
เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ (สำรอง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบางพลัด - บางอ้อ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวิมุตยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลธรรมานุศาสก์ (นิวัตน์ นิวตฺตโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรสีลคุณ (สุทิน )
เจ้าอาวาสวัดพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนาภิรักษ์ (ประวิทย์ )
เจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์ - ลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมพัฒนคุณ (นิพนธ์ )
เจ้าคณะแขวงบางกะปิ
เจ้าอาวาสวัดพระไกรสีห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกิจโกวิท (โกวิท จารุวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย
เจ้าอาวาสวัดหนองจอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตบุญญากร (ธนิต )
เจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจารุวรรณ (ชาญ จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมรัตนวิมล (ทองใบ )
เจ้าอาวาสวัดสีกัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลวิมลรัตน์ (บรรจง )
เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์พรหมรังษี (สมพล )
เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลพลาธร (มานพ )
เจ้าคณะแขวงลำผักชี
เจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติศาสก์ (สาคร ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตต์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรกิจคุณาธาร (อนันต์ )
เจ้าอาวาสวัดสีชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสนธิ์สันติคุณ (สันติ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสายอำพันธ์เอมสาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลธรรมคุณ (สำลี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดธรรมาภิรตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิหารธรรมาทร (ธีรชัย )
เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมรังษี (คง ปิยวณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริบุญญาภินันท์ (มนตรี )
เจ้าอาวาสวัดอยู่ดีบำรุงธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตมงคลวัตร (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรรณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์ศุภกิจ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลศาสนการ (ประหยัด )
เจ้าอาวาสวัดลำกะดาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ (วัชชิระพร อริยวาที ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตชยาภินันท์ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาคมสุนทร (ชวลิต อุลิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยสารสุนทร (สิงห์ ชยสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์สังฆาราม (จิรวัฒน์ จนฺทโสภโณ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนวการวิมล (สง่า สิริธโร)
เจ้าอาวาสวัดสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาจารย์ (บัณฑิต จกฺกวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมานุสิฐ (สุเทพ )
เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์วรคุณ (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีกุเรชา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตวีรธรรม (สว่าง อคฺควีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปริยัติวงศ์ (เสถียร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงบางซื่อ
เจ้าอาวาสวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลสารกิจ (ประยูร อคฺควณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตลาดกระบัง
เจ้าอาวาสวัดบำรุงรื่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรวิชัย (อำนวย วราสโภ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (พัชร์นพ อภิชาโต ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตธนบุรี
เจ้าอาวาสวัดบางน้ำชน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม (กำพร้า อกฺกทตฺโต ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสุวรรณนิธิ (พุทธิพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดขุมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์สิทธิคุณ (เฉลียว )
เจ้าอาวาสวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจารณ์กิจจานุกิจ ( โชติปาโล)
เจ้าอาวาสวัดลำต้อยติ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำรวย ขิปฺปาภิญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดปฐมบุตรอิศราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลบุญญาธร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวรานุสิฐ (ชาลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมานันท์ (เฉลิม ฐิตเมธี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบางขุนศรี
เจ้าอาวาสวัดอัมพวา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมานันท์ (สมเกียรติ ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดกลางดาวคนอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูติลกานุรักษ์ (ปราโมทย์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมคุณวัฒน์ (สมยศ เขมาสโย)
รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมาภรณ์ (บุตร สุขีโว)
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ (เกรียงไกร ปญฺญาปทีโป)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรปทุมกิจ (ดำรงค์ )
เจ้าคณะแขวงคลองสามวา
เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมารักษ์ (จำรูญ ฐานิสฺโร)
เจ้าอาวาสวัดกันตทาราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทริโย ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิรหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธวิริยากร (สนับ )
เจ้าอาวาสวัดบางสะแกใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวรคุณ (สนิท กาญฺจนาโภ)
เจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวัฒนาทร (สมพงษ์ สุธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตกิจจานุการ (สกล )
เจ้าอาวาสวัดบางปะกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธนสาร (สมบัตร อุชุจาโร)
เจ้าอาวาสวัดบางกระดี่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลพัฒนคุณ (ไพศาล วิสาโล)
เจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลธรรมานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมารักษ์ (ประพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดวัดปทีปพลีผล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมรส (เสถียรพงศ์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดศาลาครืน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรกิจจาทร (วิษณุ อธิจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบางประทุนนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมสุตาภรณ์ (กมล ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิศีลคุณ (มนูญ )
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลวิสุทธิธรรม (ประสพ )
เจ้าอาวาสวัดนาคนิมิตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม (วราห์ ปุญญวโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลกิจจานุกูล (ธงชัย โชติโย)
เจ้าอาวาสวัดท่าพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีสุตกิจ (ประทุม จินฺตคุโณ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุวรรณรัต (ทองแดง )
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมภาณ (ธัมมา จิตฺตปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดอมรทายิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสุทธิ์สรคุณ (เสนาะ วรธมฺโม)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลวีราภรณ์ (สมศักดิ์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาทรปริยัติคุณ (สนิท ฉนฺทปาโล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทสุทธิวัฒน์ (สายัณห์ )
เจ้าอาวาสวัดยางสุทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ (อำนวย วิสุทฺโธ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เรียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์ชัยโชติ (สำรวย โชติวโร)
เจ้าอาวาสวัดไชยทิศ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมานุรักษ์ (สุพจน์ )
เจ้าอาวาสวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวรธรรมวิเทศ (ศักรินทร์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีนพคุณ (ทองสุข อตฺถปาลี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงคลองสาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัตยาธาร (ณัฐกร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดฉัตรแก้วจงกลณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลกิจจาภิรม (วิเชียร )
เจ้าอาวาสวัดประสาท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทสุวรรณโชติ (ทองอยู่ )
เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต (ยิ่งศักดิ์ อภิวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตภารการ (มนต์ )
เจ้าอาวาสวัดทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสิทธิวัฒน์ (นิพนธ์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสุตาภรณ์ (คำนึง ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวรนุช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ อตฺถเวที ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริดิสวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดดิสานุการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมานุศาสก์ (บรรจง ปิยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสะพาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมากร
เจ้าอาวาสวัดเทวีวรญาติ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจริยาภิรม (สยาม ปญฺญาปชฺโชโต)
เจ้าอาวาสวัดจำปา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรกิตติสุนทร (แถม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมโมภาส (จรัส จกกฺวโร)
เจ้าอาวาสวัดวงษ์ลาภาราม
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๔๐)
  พระครูศรีสังวรคุณ (คำเบา ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๔๔)
  พระครูวชิรญาณวัฒน์ (สุทิตย์ วชิรญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๕๕)
  พระครูสถิตธรรมาภิวัฒน์ (ดำรงค์ ธมฺมธโร)
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๕๕)
  พระครูอนุรักษ์ปัญญาทร
รองเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ
รจร.
  พระครูวิสิฐกิจจารักษ์ (กฤษฎา รตนโชโต)
รองเจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์
รจร.
  พระครูโสภณรัตนานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
ผจร.
  พระครูสุนทรรัตนวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
ผจร.
  พระครูสารกิจไพศาล (ณัฐวุฒิ ปิยปุตฺโต)
เจ้าคณะแขวงสวนหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยาง พระอารามหลวง
ผจร.(๒๕๕๒)
  พระครูวิธานธรรมศาสน์ (ธีราภิสุทธิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
ผจร.(๒๕๕๖)
  พระครูพิพิธวรกิจจานุการ (มานิตย์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
ผจร.(๒๕๕๖)
  พระครูวิทูรสุนทรกิจ (ชาญณรงค์ ติกฺขญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเลา
ผจร.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีวิรุฬหกิจ (วสันต์ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรคีรี
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูอนุสิฐวัชรธรรม (ถวิล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดม่วงแค
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมปริยัตยาทร (ชลภัช ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูเขมาภิวุฒิ (สังเวียน )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยางสุทธาราม
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูจันทสโรทัย (สุรินทร์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดม่วง
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูวิจิตรสังฆกิจ (กมล )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุขใจ
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร (สมเกียรติ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมาราม
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมสังวรกิจ (มานิตย์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูวิจิตรกิจจาทร (วิษณุ อธิจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบางประทุนนอก
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูสุกิจจาภิรม (นิพนธ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสจริยานุวัตร (สมคิด )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งครุ
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูสุกิจธรรมานุวัตร (ไพโรจน์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูพิมลวรานุกิจ (วสันต์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขุมทอง
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูสังฆกิจจานุยุต (บุญธรรม )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูอาทรสิทธิการ (วุทธิชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจัยภัทรบัณฑิต (ลี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนายโรง
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรปริยัติธำรง (วิสุทธิ์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวราทร (ชัยสิทธิพงษ์ ธมฺมสโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาสารบัณฑิต (เมธา จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรวิหารานุวัตร (สมบูรณ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสารอด
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสกลกิจวิธาน (กล้า อภิชาโต)
เจ้าอาวาสวัดเลา
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูวิธานพัฒนาทร (ปรีชา )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูวิหารกิจจาทร (ธนเดช )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวิสุทธิธรรม (ติ๊บ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรกิจจานุกิจ (อภิเศก สีลเตโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตธรรมานุศาสก์ (เสถียร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแป้นทองโสภาราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรศิริวงศ์ (พงษ์พัฒน์ มารชิโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุทัศนมุนี (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
   พระครูศรีสุตาลังการ (สุวิทย์ ถิรจนฺโท ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
   พระครูปริยัติเมธาวัฒน์ (พงษ์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ (สนอง ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูสิริธรรมนิเทศ (เหรียญชัย อติวีโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูอุทิจยานุสาสน์ (อารยพงศ์ อารยธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูพิศาลธรรมโสภณ (วิชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูปัญญาฐิติวัฒน์ (สุทิน ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูอเนกสารคุณ (บุญเสริม โสมปุญฺโญ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูโชติธรรมสุนทร (ช่วง โชติปาโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูภัทรกวีวัฒน์ (คำรณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูธีรธรรมาภรณ์ (ธีระศักดิ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูอรรถจริยานุวัตร (สุเทพ สุวณฺโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสีลคุณสโมธาน (วลิขิต กิจฺจมโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูพุทธวจนาภรณ์ (ประจักษ์ศิลป์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสุนทรชัยสิทธิ (วันชัย วิชยวโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว ธ.
เจ้าอาวาสวัดทิพพาวาส
ทปจว.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูวิศิษฏ์ธรรมวงศ์ (ภัลลภ อภิปาโล)
เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน
จร.ชท.วิ. (๒๕๕๙)
   พระครูกิตตินันทคุณ (กิตติ กิตฺตินนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดคุณแม่จันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประพัมฒน์เขมคุณ (พนม สนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดดวงแข
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิบูลธรรมบาล
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอรรคปัญญาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปภัสสราธิคุณ ( ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโชติญาณประยุต (คำจันทร์ โชติญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูภัทรสังวรคุณ (พรชัย วรมงฺคโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุภัทรวิหารการ
เจ้าอาวาสวัดเจียระดับ
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริธรรมสาร (ไชยา สิริธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิมลสุตวัฒน์ (ณรงค์ ชยาลงฺกาโร)
ผู้ข่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปริตรโกศล (พีรเดช ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๕๖)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook