ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุวิมลธรรมโสภิต (กมล กมลจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร
จล.ชอ.
  พระครูวิทิตสุตคุณ (บุญมี อินฺทโชโต ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
เจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร
จล.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูศรีวรานุกิจ (สัมพันธ์ สุเมโธ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะเขตบางคอแหลม
เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ (มานพ โชติวโร)
เจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ
เจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูพิศาลพัฒนคุณ (ไพศาล วิสาโล)
เจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
จล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอดุลนวการ (สำราญ )
เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน
เจ้าอาวาสวัดแสมดำ
ทจข.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูสิริพัฒนวิกรม (สมบูรณ์ ปภากโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
เจ้าอาวาสวัดกก
ทจข.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์ จกฺกวโร)
เจ้าคณะเขตสวนหลวง
เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ
จข.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูมานิตธรรมคุณ (มานพ )
เจ้าคณะแขวงทับยาว
เจ้าอาวาสวัดราชโกษา
ทจข.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรจารุวรรณ (ชาญ จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
ทจข.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูอาทรประสิทธิโสภณ (ไชยยศ กนฺตสิริ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูภาวนาสังวรกิจ (สุวิทย์ สุวิชฺโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
ผจล.ชพ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีภาวนานุศาสก์ (สมนึก เตชปญฺโญ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ผจล.ชพ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีภาวนาพิธาน (สุชาติ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร
ผจล.ชพ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติสุวรรณาภรณ์ (เฉลียว ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูสมาธิวิหารี (จักรพล ฉฆฺฐภาคี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
ผจล.ชพ.วิ.(๒๕๖๕)
  พระครูพิพัฒนสารธรรม (แสวง จนฺทสาโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.
  พระครูอาทรศาสนกิจ (สุเทพ อาภากโร)
เจ้าคณะแขวงบางรัก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๓)
  พระครูศรีพรหมคุณ (พรชัย วรญาโณ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงสัมพันธวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๕)
  พระครูปริยัติวัฒนกิจ (สมาน ญาณวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๕)
  พระครูศรีวิสุทธานุวัตร (สมนึก ถิรวํโส ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูภัทรธีรคุณ (ไสว ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุนทรธรรมพาที (มงคล วรธมฺมวาที ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิศาลกิจจานุกูล (สุรพล ปภากโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูเมธีชยาภิวัฒน์ (ไพทูล อตฺถวํโส ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดจอมสุดาราม
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตธรรมโกวิท (บุญมี ธมฺมโกวิโท ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริธนสาร (สมบัติ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมสุตารักษ์ (ประทีบ เขมจิตฺโต ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิหารกิจจานุการ (พนม พลวุฑฺโฒ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีวิสุทธิวรกิจ (สุทธิศักดิ์ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูอรรถกิจจานุกูล (สุพจน์ ฐานธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริสารบัณฑิต (สุกรี สุจิตฺโต ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิธานสมณวัตร (สมชาย อภิวณฺโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีปุญญากร (ประทุม กตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธสุตกิจ (ชินพัฒน์ สมพโล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีกิตติวัฒน์ (นิยม อริยวํโส ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติวชิรธรรม (วิเชียร วชิโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีวิสุทธิศาสก์ (ศรณชัย ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูขันติธรรมากร (บุญลือ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุธีธรรมโสภิต (เสน่ห์ สิเนหธมฺโม ป.ธ.๖)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูปิยธรรมวาที (อดิศักดิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนาใน พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวัฒนสุตานุกูล (วีรวัฒน์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิธานสุตาภรณ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติปัญญารัตน์ (ปัญญา )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิบูลกิจจานุยุต (กว้าง ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีสิทธิบัณฑิต (ถวิล กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรโชตยานุวัตร (ปราโมทย์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูประภัทรสุตธรรม (วีรศักดิ์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ (สม สุทฺธิปภาโส ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีสังฆโสภณ (วสุพัศย์ ปิยสีโล ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิสุตคุณ (สายชล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริกัลยาณกิตติ์ (ชัยนาท ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิสิฐวรานุกิจ (ประดิษฐ์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสิริสุวรรณคุณ (สวัสดิ์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร (ทวีป ปรกฺกโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูวชิรญาณโกวิท (ขาบ โกวิโท ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิริยธำรงค์ (อัฏฐพร ฐิตวิริโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูศรีปริยัติธำรงค์ (พิษณุ สญฺญเมโธ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรประสิทธิธรรม (ประสิทธิ์ ชุตินฺธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูโฆสาภิวัฒน์ (องอาจ ฉนฺทธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูปริยัติวิสุทธิวงศ์ (สมพงษ์ วิสุทฺธิจารี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูศรีพิสุทธิศาสตร์ (อนุชา นนฺทญาโน ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสิริรัตนบัณฑิต (สุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุธีจันทวงศ์ (ชอบ จนฺทวํโส ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรพัฒนาภิราม (มโน )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิมลกิตติญาณ (สมบุญ )
เจ้าอาวาสวัดม่วงแค
ทผจล.ชพ.
  พระครูธีรธรรมานันท์ (ญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท)
เจ้าคณะแขวงบางแวก
เจ้าอาวาสวัดบางแวก
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๑)
  พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (พัชร์นพ อภิชาโต ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตธนบุรี
เจ้าอาวาสวัดบางน้ำชน
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๓)
  พระครูสิทธิวัฒนคุณ (พรพรหม ฐิตคุโณ)
รองเจ้าคณะแขวงบางระมาด - ฉิมพลี
เจ้าอาวาสวัดกระจัง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๔)
  พระครูปิยกิจวรวัฒน์ (พจน์ )
เจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็ก
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูรัตนโสภณ (สุรัฐ สิริปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดนายโรง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุนทรกิจจารักษ์ (ประพันธ์ ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีธรรมกิจโกศล (สมศักดิ์ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดสิงห์
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิพัฒนานุกูล (เทียม นนุทโก ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีปทุมาภินันท์ (สุรพล ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดบึงบัว
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูธีรพัฒนาภรณ์ (ประเสียร )
เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวิมลกิตติญาณ (สุวรรณ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดเพลง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติญาณวัฒน์ (ศรี ญาณวโร)
เจ้าอาวาสวัดไทร
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูนิสิตธีรวัฒน์ (วัฒนชัย อภิวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดต้นไทรย์
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริพัฒนบัณฑิต (บุญถึง ชุตินฺธโร ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดตะล่อม
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติวรานุสิฐ (ชาลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริบุญญาภินันท์ (มนตรี ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดอยู่ดีบำรุงธรรม
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลรัตนาธาร (จรินทร์ จิรวฑฺโฒ)
เจ้าคณะแขวงบางขุนเทียน
เจ้าอาวาสวัดแก้วไพฑูรย์
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูธีรกิตติ์ธำรง (จิรศักดิ์ จิรกิตฺติ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโตนด
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูปรีชาวุฒิกร (มาโนช วชิรวุโธ)
เจ้าคณะแขวงบางบอน
เจ้าอาวาสวัดบางบอน
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุพจนธาดา (สมยงค์ )
เจ้าอาวาสวัดบางยี่ขัน
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูศรีพัฒนบัณฑิต (ทองคำ ป.ธ.๖)
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรวีรวงศ์ (จันดา รวิวํโส ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุทธิวรนายก (สุทธิ โชติคุโณ)
เจ้าอาวาสวัดสน
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูศรีปริยัติศาสก์ (สาคร อติชาคโร ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตต์
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูรัตนาภิรักษ์ (ประวิทย์ )
เจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์ - ลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูมงคลศีลวัตร (ทองอินทร์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูโกศลวิบูลกิจ (อุดม ปุญฺญกาโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณภาวนานุศาสก์ (มานัส โสภณจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ผจล.ชอ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมธรรมทัต (อนุชา ภทฺทสุธี ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูภาวนาธีรวรคุณ (ไพรัช วรโท ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเพลง
ทผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิศาลศาสนคุณ (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดบรมสถล
ทผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูอุปถัมภ์วิหารการ (ทองคำ โชติปาโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.
  พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัต โสภณสีโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.
  พระครูวิสุทธิ์เขมาภินันท์ (บรรจง เขมนนฺโท)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูวุฒิธรรมสาร (คำคูณ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูวศินวรกิจ (วิชาญ ชาตวีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสถิตรัตนพงศ์ (นพพร อาภาธโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูนิวิฐกิจจานุกูล (ธงชัย ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโกศลธรรมทัต (ประสิทธิ์ สิริธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูอรุณธรรมญาณ (ณัฐดนัย คุตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโกศลกิจจานุสิฐ (สมบัติ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลธรรมานุสิฐ (จันทร์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูภัทรกิจจานุกิจ (เสมอ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวศินปริยัตยากร (สมภูมิ สมจิตฺโต ป.ธ.๓)
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิธานสุตสุนทร (มานิตย์ สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสรวุฒิพิศาล (สายัณห์ สุญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประภัสสรสุตกิจ (เฉลิมชัย ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปทุมนันทสาร (บัว )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิกิจจาภรณ์ (สุทิ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูบวรสุตกิจ (สาธิต อิทฺธิวิชฺโช ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูนันทกิตติคุณ (กิจการ โชติปญฺโญ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริรัตนาภิรม (บุญนาค สญฺญโต ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอรุณธีรานุวัตร (ชวลิต จนฺทวํโส ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรัทธากิจจานุกูล (ประสิทธิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอาทรวรานุโยค (จิรเดช ฐิตปุญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูชิโนวาทธำรง (ปรีดา ปีติธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิธานธรรมปรีชา (ธีระวัฒน์ ธีรปญฺโญ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสิริมงคลกิจ (มงคล จกฺกวโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูปริยัติคุณาธาร (อนนท์ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิธานอุดมกิจ (ฉัตรชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยาง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (วัชระ ภทฺทธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูกิตติสุตวัฒน์ (กิตติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสิริบุญโสภิต (บุญนิธิ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงตลาดพลู
เจ้าอาวาสวัดใหม่ยายนุ้ย
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูสิริภิญโญภาส (ภิญญู ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดบางสะแกนอก
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูเกษมธรรมวงศ์ (เพลิน )
เจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลี
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิมลสิริธรรม (สถิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโสภณวิริยคุณ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทองเสน
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูประสิทธิ์ดิลกธรรม (วีระวัฒน์ ฐิตญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดคู้บอน
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวํโส)
เจ้าคณะเขตมีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดบุคคโล
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเรไร
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริสิทธิวัฒน์ (นิพนธ์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดพิกุล
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ (อำนวย วิสุทฺโธ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เรียง
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอดุลธรรมานุวัตร (ประสิทธิ์ อุคคเตโช)
เจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูขันติวโรภาส (ขาว ขนฺติโก ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดช่องลม
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิธานกิจจาทร (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูอาทรศาสนบัณฑิต (บุญชู เขมจารี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดมะลิ
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูปทุมโชติวัฒน์ (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสิริกิจจากร (นวน เขมนิวตฺโต ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดสีหไกรสร
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูธำรงวงศ์วิสุทธิ์ (ธีรศักดิ์ ธีรสกฺโก)
เจ้าอาวาสวัดสุทธิสะอาด
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูปัญญาพัฒนบัณฑิต (พิชิต ภูริปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเทพนารี
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูบวรวิหารการ (วินัย วินโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
ผจล.ชท.
  พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์ (ปารีส นาควํโส)
เจ้าคณะแขวงดุสิต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูปริยัติปรัชญากร (ปรัชญา ปภาธโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูประกาศศาสนวงศ์ (ศาสนพงษ์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูอาทรสุนทรกิจ (ทม ทมจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูพิศาลรัตนวงศ์ (อนันต์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุธรรมจริยาภิรม (จารุวัช ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุภัทรกิจวิธาน (พัทรพล )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปุญญสาสน์โกศล (บุญเชิด ปุญฺญสุโข)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประจักษ์วรานุกิจ (บุญสม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนาใน พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณปุญญรังสี (กฤตชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติปริยัตยากร (อดุลย์ ธมฺมาตุโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุชาตวรคุณ (อภิชาติ สนฺติกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโกวิทศาสนกิจ (อัมพร ฉนฺทกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ (สิน ฐิตเมธี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิธานกิตติโสภณ (วิเศษ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิธานสัพพกิจ (ไชยทอง )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวรวงศ์วิสุทธิ์ (สนอง ภาณุวํโส)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลสมิทธิการ (สัมฤทธิ์ สมิทฺธิโก ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมหาวราทร (สุวัฒน์ สุวฑฺโฒ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิธานอาจารวัตร (บุญส่ง จนฺทสุวณฺโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิธานกิจโสภณ (อำนาจ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวิรุฬห์ธรรม (สวัสดิ์ ธมฺมทีโป)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณกิตติวิธาน (สังเวียน กิตฺติโสภโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิบูลพิริยกิจ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอนุกูลวิบูลกิจ (อุดม รกฺขิโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรสัทธาธิการ (ระเวง ปสนฺโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอาจารวิธาน (กิตติมา กิตฺติมานนฺโท)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสีลสุตาธิคุณ (สันติ มหาสนฺติ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมสังวร (พล อภิปุญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตวิสุทธิญาณ (สุเวช พลญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณมงคลธรรม (สหัส อคฺคธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวัชรจริยคุณ (วัชรินทร์ โชติเวที)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูพิธานพิสุทธาภรณ์ (ณัฐภูมิ ญาณโชติโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูรัตนโชติคุณ (สุรัตน์ รตนโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูนิวิฐสารบัณฑิต (จักราวุธ ญาณวีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอภิรักษ์ชินวงศ์ (จักรพันธ์ ขนฺตฺยาคโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูบวรวิหารกิจ (ธีรพงษ์ ธีรวํโส)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูไพบูลย์ศาสนกิจ (วิศาล ปุญฺญสมฺปนฺโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูประภาสวรวุฒิ (ศรีศักดิ์ เตชวโร ป.ธ.๓)
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวีรปริยัตยาภรณ์ (สมจิต สุวีโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูพิพัฒน์สิรินาถ (สมชาย สิริธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ
ทผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิจัยธรรมบัณฑิต (เจิม สุวโจ ป.ธ.๓)
ทผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรธรรมบัณฑิต (ธวัชชัย ถาวรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดเลียบราษฎร์บำรุง
ทผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสารกิจไพศาล (ณัฐวุฒิ ปิยปุตฺโต)
เจ้าคณะแขวงสวนหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยาง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๕๕)
  พระครูปริยัติคุณาทร (องอาจ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดคลองบ้านใหม่
จว.ชอ(๒๕๕๒)
  พระครูประทุมบุษโยภาส (จำนงค์ )
เจ้าคณะแขวงประเวศ
เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
จว.ชอ(๒๕๕๖)
  พระครูปริยัตยานุกูล (ธรรมนูญ ฐิตสีโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
จว.ชอ(๒๕๕๖)
  พระครูสีลพลาธร (มานพ )
เจ้าคณะแขวงลำผักชี
เจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา
จว.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูธรรมรัตนวิมล (ทองใบ วิมโล)
เจ้าอาวาสวัดสีกัน
จร.ชอ.(๒๕๔๖)
  พระครูวรศีลาจาร (จำลอง อคฺคสีโล)
เจ้าคณะแขวงมีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหม่ลำนกแขวก
จร.ชอ.(๒๕๕๐)
  พระครูปริยัตยานุสิฐ (ทวีบูลย์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูพิทักษ์พรหมรังษี (สมพล เขมธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี
จร.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูดิลกโชติวัฒน์ (สุวัฒน์ จิตฺตกาโร)
เจ้าอาวาสวัดทองใน
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูเกษมสุทธิคุณ (สุขสันต์ สนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุทธิญาโณภาส (อุสา ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสิทธิธรรมโสภณ (สุเทพ ภูริปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเทพพล
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสถิตสารสุนทร (ทะเล )
เจ้าอาวาสวัดไผ่ตัน
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพรหมสราภิรักษ์ (สาโรจน์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตกิจธำรง (นิกร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสิตาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมธรรมารักษ์ (โกมล ฐิตลาโภ)
เจ้าอาวาสวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศุทธิ์จันทรังษี (จรัญ )
เจ้าอาวาสวัดบางมดโสธราราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรอมรกิจ (ปรางค์ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดอมราวราราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณสุวรรณนิธิ (พุทธิพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดขุมทอง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิศาลศาสนธรรม (สมโภช )
เจ้าอาวาสวัดคลองภูมิ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตปริยัติกิจ (เสนอ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเสรี
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์ (สุธีร์ สุนฺทโร)
เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติมงคลรัตน์ (แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูประกาศโพธิกิตติ์ (ประสพชัย ปภากโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูประโชติธรรมารักษ์ (จรูญ ฐานิสฺโร)
เจ้าอาวาสวัดกันตทาราราม
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูโสภณวรญาณ (สมพงษ์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดทองเพลง
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิจิตรกิจจาทร (วิษณุ อธิจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบางประทุนนอก
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสถิตกิจจานุการ (สกล )
เจ้าอาวาสวัดบางปะกอก
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูปริยัติชัยมงคล (ทวี ฐานธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลชยาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์ (สมจิตร์ ฐานวุฑโฒ)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูพิศิษฏ์ชัยโชติ (สำรวย โชติวโร)
เจ้าอาวาสวัดไชยทิศ
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูภาวนากิตติคุณ (อริย์ธัช เตชวโร)
เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติวนาราม
จร.ชท.วิ.(๒๕๖๕)
  พระครูพิสิฐวิหารการ (มนัส สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดบางบัว
จร.ชท.
  พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ (สละ กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ
จร.ชท.(๒๕๒๕)
  พระครูวิจิตรโกศล (สมบูรณ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูเกษมมงคลกิจ (คมรัฐ )
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูประสิทธิ์สังฆคุณ (ถวิล สญฺญจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแทนวันดีสุขาราม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูมงคลวุฒิสุนทร (มานิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดดีดวด
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมนูญวรธรรม (เดชา )
เจ้าอาวาสวัดสุขใจ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพินิจสุนทรกิจ (นิตย์ นิตโย)
เจ้าอาวาสวัดอ่างแก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณรัตนาภิรักษ์ (จำลอง อภโย)
เจ้าอาวาสวัดแก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพัฒนการโกวิท (เทพฤทธิ์ ยสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบางเตย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตวรานุศาสก์ (บุญชู เตชวโร)
เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณสารโกวิท (ภาณุวัฒน์ อติพโล)
เจ้าอาวาสวัดจันทร์นอก
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูโสภณชัยวัฒน์ (ชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวิจิตรสารสุนทร (ถวัลย์ ขนฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดวิจิตรการนิมิตร
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอุทัยธรรมวัตร (คงศักฐิ์ ปณฺฑิโต)
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรมาราม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรกิจจานุวัตร (สมพงษ์ ธมฺมพโล)
เจ้าอาวาสวัดทองสัมฤทธิ์
จร.ชต.(๒๕๕๖)
  พระครูสิริวัฒนกร (เริ่ม ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล
จร.ชต.(๒๕๖๕)
  พระครูโสภณพิหารกิจ (สุรศักดิ์ วิริยธโร)
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์ (น้อม อตฺตมโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมานันท์ (สมเกียรติ ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดกลางดาวคนอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติยาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดตะเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตตาภรณ์ (สมเจต )
เจ้าอาวาสวัดนก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลธรรมานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมรัต (ทองแคล้ว ทีปโก)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตบุญญาทร (มนัส )
รองเจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
เจ้าอาวาสวัดยายร่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณกิจจาทร (เกษม )
เจ้าอาวาสวัดใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทสิริวัฒน์ (สงกา )
เจ้าอาวาสวัดขจรศิริ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลวีราภรณ์ (สมศักดิ์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมานุกูล (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดคลองใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมาทร
เจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์วรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยศีลาภรณ์ (จำปี )
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตจันทวงศ์ (สมบูรณ์ ฉนฺทสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดจันทวงศาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจริยาภิรม (สยาม ปญฺญาปชฺโชโต)
เจ้าอาวาสวัดจำปา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัตยาธาร (ณัฐกร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดฉัตรแก้วจงกลณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลศีลสุนทร (พิมล เปมสีโล ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดช่องนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประยุตปุญญากร (บุญยง )
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมคุณ (เจริญ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุญฺโญ)
เจ้าคณะเขตยานนาวา
เจ้าอาวาสวัดด่าน
รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอกไม้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูติลกานุรักษ์ (ปราโมทย์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรพัฒนวิมล (วิฑูรย์ ธมฺมทตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
เจ้าอาวาสวัดดิษหงสาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริดิสวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดดิสานุการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตภารการ (มนต์ )
เจ้าอาวาสวัดทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีนพคุณ (ทองสุข อตฺถปาลี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงคลองสาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวรานุกิจ (ประกาย )
เจ้าอาวาสวัดทองศาลางาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลกิจจานุกูล (ธงชัย โชติโย)
เจ้าอาวาสวัดท่าพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเนกขัมมคุณาจาร (จันทร์แดง คุณวีโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งลานนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนธรรมคุณ (รังสรรค์ สนฺติกโร)
เจ้าคณะแขวงท่าข้าม
เจ้าอาวาสวัดธรรมคุณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลธรรมคุณ (สำลี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดธรรมาภิรตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลวิสุทธิธรรม (ประสพ )
เจ้าอาวาสวัดนาคนิมิตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์สิทธิคุณ (เฉลียว )
เจ้าอาวาสวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรวิหารคุณ (หรั่ง ฐิตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางบอน
เจ้าอาวาสวัดนินสุขาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ (เกรียงไกร ปญฺญาปทีโป)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรปทุมกิจ (ดำรงค์ )
เจ้าคณะแขวงคลองสามวา
เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธนสาร (สมบัตร อุชุจาโร)
เจ้าอาวาสวัดบางกระดี่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมสุตาภรณ์ (กมล ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิศีลคุณ (มนูญ )
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลธรรมานุศาสก์ (นิวัตน์ นิวตฺตโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธวิริยากร (สนับ )
เจ้าอาวาสวัดบางสะแกใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมานุสิฐ (สุเทพ )
เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทวรกิจ (สุพจน์ โกวิโท)
เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลสารกิจ (ประยูร อคฺควณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตลาดกระบัง
เจ้าอาวาสวัดบำรุงรื่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตวิมล (จวง สุจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำรวย ขิปฺปาภิญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดปฐมบุตรอิศราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมารักษ์ (ประพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดวัดปทีปพลีผล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลธรรมสาธก (เตียง ป.ธ.๓)
จ้าอาวาสวัดประชาระบือธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรปัญญากร (สมัย )
เจ้าอาวาสวัดประชาศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปริยัติวงศ์ (เสถียร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงบางซื่อ
เจ้าอาวาสวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธีวรานุวัตร (สาย )
เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสุทธิ์สรคุณ (เสนาะ วรธมฺโม)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวรธรรมวิเทศ (ศักรินทร์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลกิจจาภิรม (วิเชียร )
เจ้าอาวาสวัดประสาท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญกิจจานุยุต ( ธีรภทฺโท)
รองเจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
รองเจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)
รองเจ้าคณะแขวงสายไหม
เจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมคุณวัฒน์ (สมยศ เขมาสโย)
รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรกิตติสุนทร (แถม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีสุตกิจ (ประทุม จินฺตคุโณ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมานุรักษ์ (สุพจน์ )
เจ้าอาวาสวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาคมสุนทร (ชวลิต อุลิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์สังฆาราม (จิรวัฒน์ จนฺทโสภโณ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาจารย์ (บัณฑิต จกฺกวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตวีรธรรม (สว่าง อคฺควีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรวิชัย (อำนวย วราสโภ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมพัฒนคุณ (นิพนธ์ )
เจ้าคณะแขวงบางกะปิ
เจ้าอาวาสวัดพระไกรสีห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรสีลคุณ (สุทิน )
เจ้าอาวาสวัดพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลพัฒนกิจ (ดรุณ สุนฺทราจาโร)
เจ้าคณะแขวงคลองเตย
เจ้าอาวาสวัดภาษี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ปทุมกิจ (เชาวลิต )
เจ้าอาวาสวัดรางบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีปัญญาวุธ (จำนงค์ ถาวโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปัญญาภรณ์ (ลำใย ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะแขวงคลองสิบสอง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์ศุภกิจ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิจิตรพัฒนวิธาน (ชัยวัฒน์ วฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจารณ์กิจจานุกิจ ( โชติปาโล)
เจ้าอาวาสวัดลำต้อยติ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวรคุณ (สนิท กาญฺจนาโภ)
เจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวัฒนาทร (สมพงษ์ สุธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ (สำรอง ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัด
เจ้าอาวาสวัดวิมุตยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์ (วัชรินทร์ )
เจ้าคณะแขวงทวีวัฒนา
เจ้าอาวาสวัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์วรคุณ (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีกุเรชา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตชยาภินันท์ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมรส (เสถียรพงศ์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดศาลาครืน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกมุทสราภิวัฒน์ (สาย )
เจ้าอาวาสวัดสระบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิปัญญาคม (โอวาท ปญฺญาโสภโณ)
รักษาการเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมานุศาสก์ (บรรจง ปิยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสะพาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมาภรณ์ (บุตร สุขีโว)
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลบุญญาธร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนวการวิมล (สง่า สิริธโร)
เจ้าอาวาสวัดสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรกิจคุณาธาร (อนันต์ )
เจ้าอาวาสวัดสีชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุวรรณรัต (ทองแดง )
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศสมาธิคุณ (ศรีสมุทร เขมทตฺโต)
เจ้าคณะแขวงคันนายาว
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกิจโกวิท (โกวิท จารุวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย
เจ้าอาวาสวัดหนองจอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิตวรการ (จำนง )
เจ้าคณะแขวงหนองแขม
เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมรังษี (คง ปิยวณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิธานวิหารกิจ (แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดหลักสาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมภาณ (ธัมมา จิตฺตปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดอมรทายิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม (กำพร้า อกฺกทตฺโต ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศสมณคุณ (วิฑูร นนฺทิโก ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมปฏิภาณ (สมภพ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลวิมลรัตน์ (บรรจง )
เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมานันท์ (เฉลิม ฐิตเมธี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบางขุนศรี
เจ้าอาวาสวัดอัมพวา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโชติญาณ (สอน ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมปัญญาธร (วีระ )
เจ้าอาวาสวัดอุดมรังสี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะเขตพญาไท
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมสังวรกิจ (มานิตย์ )
รองเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตมงคลวัตร (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรรณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิหารธรรมาทร (ธีรชัย )
เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต (ยิ่งศักดิ์ อภิวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตบุญญากร (ธนิต )
เจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมากร
เจ้าอาวาสวัดเทวีวรญาติ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนกิจโสภณ (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดเพลง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ (วัชชิระพร อริยวาที ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาทรปริยัติคุณ (สนิท ฉนฺทปาโล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสุตาภรณ์ (คำนึง ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวรนุช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภกิจจานุรักษ์ (กรุ่น กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกมุทสิทธิการ (พิทักษ์ เกสโร)
เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตโชติวัฒน์ (ธนวัฒน์ )
เจ้าคณะแขวงสายไหม
เจ้าอาวาสวัดโคกจ้าหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม (วราห์ ปุญญวโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์ศาสนกิจ (มานะ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ช่องลม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลอรรถวาที (ยงยุทธ อุปคุตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดไผ่เลี้ยง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมโมภาส (จรัส จกกฺวโร)
เจ้าอาวาสวัดวงษ์ลาภาราม
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๔๐)
  พระครูศรีสังวรคุณ (คำเบา ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๔๔)
  พระครูสถิตธรรมาภิวัฒน์ (ดำรงค์ ธมฺมธโร)
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๕๕)
  พระครูวชิรญาณวัฒน์ (สุทิตย์ วชิรญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๕๕)
  พระครูอนุรักษ์ปัญญาทร
รองเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ
รจร.
  พระครูวิสิฐกิจจารักษ์ (กฤษฎา รตนโชโต)
รองเจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์
รจร.
  พระครูโสภณรัตนานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
ผจร.
  พระครูสุนทรรัตนวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
ผจร.
  พระครูพิพิธวรกิจจานุการ (มานิตย์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
ผจร.(๒๕๕๖)
  พระครูวิธานธรรมศาสน์ (ธีราภิสุทธิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
ผจร.(๒๕๕๖)
  พระครูวิทูรสุนทรกิจ (ชาญณรงค์ ติกฺขญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเลา
ผจร.(๒๕๕๗)
  พระครูพิมลวรานุกิจ (วสันต์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขุมทอง
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสจริยานุวัตร (สมคิด )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งครุ
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูสุกิจจาภิรม (นิพนธ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูจันทสโรทัย (สุรินทร์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดม่วง
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูอนุสิฐวัชรธรรม (ถวิล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดม่วงแค
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูเขมาภิวุฒิ (สังเวียน )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยางสุทธาราม
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูสุกิจธรรมานุวัตร (ไพโรจน์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูสังฆกิจจานุยุต (บุญธรรม )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูวิจิตรสังฆกิจ (กมล )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุขใจ
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีวิรุฬหกิจ (วสันต์ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรคีรี
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร (สมเกียรติ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมาราม
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมปริยัตยาทร (ชลภัช ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูอาทรกิจจานุกิจ (อภิเศก สีลเตโช)
เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
เจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจัยภัทรบัณฑิต (ลี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนายโรง
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูวิธานพัฒนาทร (ปรีชา )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาสารบัณฑิต (เมธา จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวราทร (ชัยสิทธิพงษ์ ธมฺมสโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรปริยัติธำรง (วิสุทธิ์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรศิริวงศ์ (พงษ์พัฒน์ มารชิโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรสิทธิการ (วุทธิชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรวิหารานุวัตร (สมบูรณ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสารอด
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวิสุทธิธรรม (ติ๊บ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสกลกิจวิธาน (กล้า อภิชาโต)
เจ้าอาวาสวัดเลา
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูวิหารกิจจาทร (ธนเดช )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตธรรมานุศาสก์ (เสถียร )
เจ้าอาวาสวัดแป้นทองโสภาราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิการโกศล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดิสหงษาราม
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ (ธฤติ วิโรจโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลบุญเขต (ทรงวิทย์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลานบุญ
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูวิธานวรานุกูล (ศักดิ์สิทธิ์ ถาวรคุโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำกะดาน
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ (เทพดรุณ ฐานเทโว)
เจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาส
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติประภัสสร (สมบูรณ์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิงห์
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณกิจจานุกิจ (เฉลิมพล ฐิตพโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูอาทรกุศลกิจ (ทองคำ อินฺทโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกจ้าหล่า
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูไพโรจน์วิมลธรรม (ไพโรจน์ วิโรจโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ
ผจร.(๒๕๖๕)
  พระครูพิพัฒน์ธรรมคุณ (ธนิพัฒน์ ชุติปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุคคโล
ผจร.(๒๕๖๕)
  พระครูเกษมนิยมธรรม (สำราญ สุทนฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
ผจร.(๒๕๖๕)
  พระครูปิยญาณคุณ (คำพา ฐิตญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่
ผจร.(๒๕๖๕)
  พระครูศรัทธากิจจานุกูล (วรวุฒิ เขมปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
ผจร.(๒๕๖๕)
  พระครูชยจันทรังสี (ธงชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเลา
ผจร.(๒๕๖๕)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูศรีสุตาลังการ (สุวิทย์ ถิรจนฺโท ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
   พระครูปริยัติเมธาวัฒน์ (พงษ์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ (สนอง ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูสิริธรรมนิเทศ (เหรียญชัย อติวีโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูพิศาลธรรมโสภณ (วิชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูปัญญาฐิติวัฒน์ (สุทิน ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูอเนกสารคุณ (บุญเสริม โสมปุญฺโญ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูโชติธรรมสุนทร (ช่วง โชติปาโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูอรรคปัญญาภรณ์ (นาค ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูวิบูลอาจารวัฒน์ (เฉลิมพล )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูวิบูลศีลขันธ์ (จำรัส ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูคุณสารสาทร (เพียร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูนิบุณจริยาทร (นิคม นิพฺภโย ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุธีวัชราภรณ์ (สุวรรณ์ ธนวํโส ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูเกษมธรรมากร (นิพนธ์ เขมงฺกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูปริตรโกศล (พีรเดช ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูศรีสุทธิชยากร (สุทธิชัย มนฺตชโย ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูศรีศาสนกิจโกศล (จามร พฺรหฺมจาโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูศรีวิมลกิตติ (ณัฐภัทร์ กิตฺติเมธี ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูสุนทรธรรมพิทักษ์ (บุญเลิศ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูศรีวีรคุณสุนทร (บุญนา ฐานวีโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูประภัสสรศีลโสภิต (สุริยา ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูอรรถจริยานุวัตร (สุเทพ สุวณฺโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูภัทรกวีวัฒน์ (คำรณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูธีรธรรมาภรณ์ (ธีระศักดิ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสีลคุณสโมธาน (วลิขิต กิจฺจมโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวินัยวรวัฒน์ (ธวัช มนวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูกิตติวินัยวัฒน์ (กิตติ ธีรวีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูวิเทศปัญญารังษี (ชยพล เขมปญฺโญ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูศรีปริยัติกิจ (ไพฑูรย์ อคฺควชิโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูเมธีธรรมานุยุต (เตชนวิทย์ ญาณสุโภ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูพุทธวจนาภรณ์ (ประจักษ์ศิลป์ อาทโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูวินัยรักขิต (สุขุม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูชุติธรรมาภรณ์ (สมเดช ชุตินฺธโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูสิริธรรมสาร (ไชยา สิริธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูวิจารณ์ธุรกิจ (วันชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูนิวิฐธรรมสิทธิ์ (วุฒิชัย ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูชัยวัฒนธรรมานุยุต (แวงชัย ธมฺมกาโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูสุนทรชัยสิทธิ (วันชัย วิชยวโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูโสภณวิหารกิจ (ไชยนรินทร์ อภิชโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูวิจิตรวีรญาณ (โปย สุญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูโสตถิธรรมากร (กรกฤษณ์ กมฺมสุทฺโธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูวิศาลธรรมโรจ (สมใจ อุทโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูไพบูลย์ธรรมคุต (ไพบูลย์ คุตฺตธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูสุจิณธรรมคุณ (ฉอ้อน สุจิณฺโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูวิวัฒนปัญญาคุณ (พิเชษฐ วรปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูประจักษ์ธรรมโชติ (ประสพ ธมฺมโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูบวรโชติวัฒน์ (นิวัฒน์ โชติโก ป.ธ.๓)
ทผจล.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูโอภาสสมาจาร (อบ กาญจโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว ธ.
เจ้าอาวาสวัดทิพพาวาส
ทปจว.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูประพัฒน์เขมคุณ (พนม สนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดดวงแข
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูโชติญาณประยุต (คำจันทร์ โชติญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาส
จร.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูวิศิษฏ์ธรรมวงศ์ (ภัลลภ อภิปาโล)
เจ้าอาวาสวัดรังสีรัตนวารี (วัดเชิงเลน)
จร.ชท.วิ. (๒๕๕๙)
   พระครูกิตตินันทคุณ (กิตติ กิตฺตินนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดคุณแม่จันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิบูลธรรมบาล
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมภาณโกวิท (ภานุกร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูภัทรสังวรคุณ (พรชัย วรมงฺคโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปภัสสราธิคุณ ( ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิมลสุตวัฒน์ (ณรงค์ ชยาลงฺกาโร)
ผู้ข่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ (โอภาส โอภาโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโฆษิตสุทธสร
เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุภัทรวิหารการ
เจ้าอาวาสวัดเจียระดับ
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมโชติ (สัมพันธ์ โชติวโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดวงแข
ผจร. (๒๕๖๒)
   พระครูสุทธิธรรมโชติ (อ่อนสี ธมฺมโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาส
ผจร. (๒๕๖๕)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook