ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com   Facebook : m.me/sangkhatikan

 • เพิ่มข้อมูลล่าสุด


 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
  อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม , อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ , อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง 2021-09-27 12:04:04
 • พระครูพิพัฒน์สมาจาร (มานัส ธมฺมวุฑฺโฒ)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช้างม่อย , เจ้าอาวาสวัดชมพู 2021-09-13 04:52:19
 • พระครูประจักษ์พัฒนคุณ (ถนอม ฐิตายุโก)
  อดีตเจ้าคณะตำบลช้างม่อย , อดีตเจ้าอาวาสวัดแสนฝาง 2021-09-13 04:13:40
 • พระครูสัทธาภิรัต (บุญมี ขนฺติสาโร)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทิง , อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญนาค 2021-09-13 03:35:51
 • พระครูอดุลญาณประยุต (จันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน)
  เจ้าคณะตำบลร้องวัวแดง , เจ้าอาวาสวัดม่วงม้าใต้ 2021-09-11 11:35:51
 • พระครูอุปนันทโสภณ (โสภณ โสภโณ)
  เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง , เจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม 2021-09-09 04:02:02
 • พระราชสุทธิโสภณ (ประทวน ปภากโร ป.ธ.๔)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท , อดีตเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า 2021-09-08 11:59:24
 • พระครูวิมลธรรโมทัย (ทรวง ปภสฺสโร)
  อดีตเจ้าคณะตำบลต้า กิตติมศักดิ์ , อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเนตร 2021-09-08 04:11:23
 • พระสมุห์ สมชาย จีรปุญฺโญ
  รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา , เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา 2021-09-06 10:04:08
 • พระศรีศิลปาจารย์ (ประมวล ปญฺญาวโร)
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 2021-09-06 09:25:19
 • พระครูกิตติอุดมญาณ (ไม อินฺทสิริ)
  อดีต วัดป่าหนองช้างคาว
  2021-09-05 01:52:18
 • พระครูโสภณจริยาทร (คำบุ สีลคุโณ)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) , เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจดีย์ 2021-09-04 06:40:07
 • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • 0


พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook