ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com   Facebook : m.me/sangkhatikan

 • เพิ่มข้อมูลล่าสุด


 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระครูพิศาลปริยัติยานุกูล (อนันต์ วฑฺฒโน ป.ธ.๔)
  อดีตเจ้าคณะแขวงแสมดำ , อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง 2021-04-06 12:54:47
 • พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙)
  รองเจ้าคณะภาค ๑๓ , เจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง 2021-03-23 09:09:20
 • พระราชญาณมงคล (เสน่ห์ ปภงฺกโร ป.ธ.๕)
  อดีตเจ้าคณะตำบลเกาะเกร็ด , อดีตเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร 2021-03-23 09:01:39
 • พระเมธีวรคณาจารย์ (พรหมมี ฉฬภิญฺโญ ป.ธ.๙)
  อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร 2021-03-21 08:47:30
 • พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ ป.ธ.๗)
  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน , เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 2021-03-13 03:31:21
 • พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ (อนันต์ จนฺทาโภ ป.ธ.๔ ,ดร.)
  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน , เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู 2021-03-13 03:19:47
 • พระครูวรวรรณวิวัฒน์ (นพบุรี มหาวณฺโณ ,ดร.)
  เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด , เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง 2021-03-13 03:17:42
 • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • 0


พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook