ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com   Facebook : m.me/sangkhatikan

 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ , อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง , อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร 2021-01-24 10:31:34
 • พระครูเทพวรธรรม (ดี เทวธมฺโม)
  เจ้าคณะตำบลสะเมิงเหนือ , เจ้าอาวาสวัดทุ่งล้อม 2021-01-23 12:30:04
 • พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล ป.ธ.๓)
  เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน (ธ) , เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม 2021-01-23 12:26:04
 • พระครูโสรัจพัฒนคุณ (เสงี่ยม จิรวฒฺฑโณ)
  เจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้ เขต ๑ , เจ้าอาวาสวัดทรายมูล 2021-01-23 12:24:06
 • พระครูสุจิตตานุรักษ์ (แก้ว ทนฺตจิตฺโต ,ดร.)
  เจ้าคณะอำเภอฝาง , เจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดม 2021-01-23 12:04:37
 • พระครูโกวิทชาครธรรม (ธีรศักดิ์ ชาคโร)
  เจ้าคณะตำบลยั้งเมิง , เจ้าอาวาสวัดบ้านป้อก 2021-01-23 10:40:23
 • พระครูวินิจสุภาจาร (ชัยวรรณ สุภาจาโร)
  เจ้าคณะอำเภอแม่ออน , เจ้าอาวาสวัดสันกำแพง 2021-01-23 09:54:28
 • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
  อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม , อดีตเจ้าคณะภาค ๒ , อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร 2021-01-23 09:18:19
 • พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หวล ภูริภทฺโท)
  อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง 2021-01-23 08:33:37
 • พระครูถาวรนพรัฐ (สุเทพ)
  เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๒ , เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ 2021-01-23 03:07:55
 • พระครูขันติคุณาธาร (ดวงจันทร์ ขนฺติธโร)
  อดีตเจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้ เขต ๒ , อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่สาบเหนือ 2021-01-23 02:32:06
 • พระครูสาธุกิจจานันท์ (อุดม)
  รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ , เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย 2021-01-23 02:30:57
 • พระครูโกศลสังฆคุณ (วงค์เพชร ฐิติโก)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว , เจ้าอาวาสวัดแม่ขาน 2021-01-23 01:50:55
 • พระครูชาคริยานุรักษ์ (ถนอม ชาคโร)
  เจ้าคณะตำบลแม่สาบ , เจ้าอาวาสวัดแม่ตุงติง 2021-01-23 01:24:58
 • พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม (ปิน คมฺภีรธมฺโม)
  เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ , เจ้าอาวาสวัดอรัญญวาสี 2021-01-22 06:38:44
 • พระมงคลชัยสิทธิ์ (เขียน สิริมงฺคโล ป.ธ.๓)
  อดีตเจ้าคณะอำเภอโพธาราม กิตติมศักดิ์ , อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ 2021-01-20 04:41:22
 • พระครูวิทิตศาสนาทร (เกษม อุปสนฺโต ,ผศ.ดร.)
  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2021-01-19 10:19:27
 • พระพุทธิสารเถร (ริ่น ยสปาโล)
  อดีตเจ้าคณะตำบลท่าฉาง (ธ) , อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรจริก 2021-01-18 12:24:56
 • พระธรรมปาลาจารย์ (ชู อรุโณ)
  อดีตเจ้าคณะอำเภอปากพนัง (ธ) , อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนคร 2021-01-18 12:04:08
 • พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร)
  เจ้าคณะตำบลป่าแดด , เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ 2021-01-18 11:00:06
 • พระครูวิมลธรรมรส (บัญชา ชวโน)
  เจ้าคณะอำเภอเมืองสตูล , เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง 2021-01-13 08:40:33
 • พระปัญญาวุฒิวิมล (สนิท สุวิชาโน ป.ธ.๓)
  , อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูล อดีตเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม , อดีตเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง 2021-01-13 08:35:08
 • พระอรรถเมธี (เปลื้อง ฐิตาโภ)
  อดีตเจ้าคณะจังหวัดสตูล , อดีตเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม 2021-01-13 07:41:48
 • พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์ (ประสิทธิ์ ตารโก)
  อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร 2021-01-11 11:02:44
 • พระครูสุวรรณสารธารี (บุญทอง ปุณฺณสุวณฺโณ)
  อดีตเจ้าคณะตำบลไทยบุรี , อดีตเจ้าอาวาสวัดพระอาสน์ 2021-01-11 09:00:59
 • พระมงคลพุทธิญาณ (ภักดิ์ จนฺทสิริ)
  อดีตเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ - สะเดา - รัตภูมิ - สตูล (ธ) , อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนรัก 2021-01-11 05:45:34
 • พระครูสุวรรณปัญญาวุฒิ (สุพรรณ ปญฺญาวุโธ)
  เจ้าอาวาสวัดประชาสนธิ 2021-01-08 11:54:34
 • พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๗
  ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอไพรบึง , รองเจ้าคณะอำเภอไพรบึง , เจ้าอาวาสวัดปราสาทเยอเหนือ 2021-01-08 06:34:24
 • พระครูวาปีคณาภิรักษ์ (โกมล ฐานธมฺโม)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไพรบึง , เจ้าอาวาสวัดไพรบึง 2021-01-08 05:54:08
 • พระศรีศิลปาจารย์ (ประมวล ปญฺญาวโร)
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 2021-01-07 05:30:16
 • พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)
  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ , เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง 2021-01-07 05:28:47
 • พระครูสุนทรเจติยารักษ์ (พิณ)
  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ 2021-01-07 05:14:58
 • พระครูสุวัฒน์วรธรรม (เจริญ ฐานวโร)
  เจ้าคณะอำเภอสะเมิง , เจ้าอาวาสวัดงาแมง 2021-01-07 05:12:38
 • พระราชศิริธรรมเมธี (นิยม ยามเทโว ป.ธ.๙)
  อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ , อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร 2021-01-05 10:43:31
 • พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม)
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 2021-01-05 10:35:04
 • พระครูสารกิจประยุต (กาบ ฐานทตฺโต ,ดร.)
  , รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดธัญญาวาส , ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ 2021-01-05 09:33:46
 • พระเทพสารสุธี (ทองปลิว มาสวโร ป.ธ.๔)
  , เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 2021-01-05 09:25:19
 • พระวินัยโมลี วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ)
  , ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร , ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร 2021-01-05 07:48:49
 • พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙
  เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา , เจ้าอาวาสวัดทิพย์สุคนธาราม 2021-01-04 09:29:43
 • พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์ เมตฺตจิตฺโต)
  เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่ (ธ) , เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา (ธ) , เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม 2021-01-02 04:34:30
 • พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ ป.ธ.๙
  เจ้าคณะอำเภอเสิงสาง , เจ้าอาวาสวัดหนองเข้ 2021-01-02 03:59:55
 • พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ) , เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขต 2021-01-02 02:58:38
 • พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , อดีตเจ้าอาวาสวัดด่านประชากร 2021-01-02 02:01:32
 • พระราชสิริวัฒน์ (ทัศน์ ปุญฺญลาโภ)
  อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช , อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรณาราม 2020-12-29 04:33:57
 • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 1
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1


พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook