ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com   Facebook : m.me/sangkhatikan

 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระมงคลธรรมาจารย์ (ทรงธรรม คุณธมฺโม)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตทวีวัฒนา , อดีตเจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส 2021-03-06 01:14:15
 • พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย)
  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 2021-02-23 09:19:40
 • พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (โกศล จนฺทวณฺโณ)
  อดีตเจ้าอาวาสวัดทับคล้อ 2021-02-22 02:48:37
 • พระครูกาเดิม (ทอง ธมฺมสฺโร)
  อดีตเจ้าคณะแขวงท่าศาลา , อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม 2021-02-16 02:12:50
 • พระครูธีรธรรมานุยุต (ธีระยุทธ ยโสธโร)
  เจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร (ธ) , เจ้าอาวาสวัดวิภาวดีกาญจนา 2021-02-16 02:00:47
 • พระครูอมรวิหารวัตร (สุทธิเวช อมโร)
  เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ธ) , เจ้าอาวาสวัดหัวหมาก 2021-02-15 09:32:27
 • พระอโนมคุณมุนี (พินิจ พุทฺธสโร ป.ธ.๔)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) , เจ้าอาวาสวัดสามแก้ว 2021-02-14 12:46:23
 • พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์ สิริจนฺโท)
  เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ) , เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง 2021-02-13 02:51:33
 • พระราชปัญญาโสภณ (พิชิตชัย อภิชโย ป.ธ.๗)
  รองเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร 2021-02-12 01:22:53
 • พระครูวีรศาสน์ประภัศร์ (วีรพันธ์ ปภสฺสโร)
  เจ้าอาวาสวัดเหมืองง่า 2021-02-11 06:16:28
 • พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.)
  เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย , ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง 2021-02-11 04:37:20
 • พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร)
  เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ , เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ 2021-02-11 03:57:48
 • พระครูวิทิตศาสนาทร (เกษม อุปสนฺโต ,ผศ.ดร.)
  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2021-02-11 02:30:37
 • พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส)
  เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง 2021-02-09 10:02:41
 • พระครูธรรมาภิรม (อินถา วรธมฺโม)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , เจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อหลวง 2021-02-09 09:54:26
 • พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี อนีโฆ)
  รองเจ้าคณะอำเภอตะพานหิน , ประธานสงฆ์วัดใหม่ปลายห้วย 2021-02-08 04:23:35
 • พระภาวนาวรคุณ วิ. (สุวิทย์ นิวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
  อดีตเจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์ , อดีตเจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม 2021-02-08 02:24:33
 • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม 1


พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook