ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com   Facebook : m.me/sangkhatikan

  • เพิ่มข้อมูลล่าสุด


  • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
  • พระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)
    อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ , อดีตเจ้าอาวาสวัดปราสาท 2021-04-30 11:42:02
  • พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)
    ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) , เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง 2021-04-25 12:08:56
  • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
  • ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเลิงแฝก 1


พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook