ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com   Facebook : m.me/sangkhatikan

 • เพิ่มข้อมูลล่าสุด


 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ , อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร 2021-06-18 10:16:17
 • พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ , เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร 2021-06-03 12:02:12
 • พระปริยัติธีรวงศ์ (บุญเกิด กิตฺติปาโล ป.ธ.๖)
  เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ) , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง 2021-06-01 07:37:48
 • พระอมรมุนี (ชูชาติ โชติธมฺโม ป.ธ.๙)
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง 2021-06-01 07:34:48
 • พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล ชิตมาโร)
  เจ้าคณะจังหวัดพะเยา - น่าน (ธ) , เจ้าอาวาสวัดรัตนวนาราม 2021-06-01 06:32:22
 • พระราชธีรสารมุนี (เที่ยง ปภาคโม ป.ธ.๓)
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 2021-06-01 06:30:40
 • พระราชญาณมุนี วิ. (จรัล โอภาโส)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ) , เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง 2021-06-01 06:29:15
 • พระครูวิสุทธิพัฒนากร (ประดับ ถิรจิตฺโต)
  2021-05-29 12:13:46
 • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • 0


พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook