ผู้ประสานงาน
วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง วัดทับกฤชกลาง
วัดเหล่าอ้อย อรัญประเทศ สระแก้ว
กองงานเลขานุการ วัดพรสวรรค์
สนง.เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม วัดมหาชัย พระอารามหลวง
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
วัดโพนคำ บ้านผักขะ
วัดคฤห์ จังหวัดสุรินทร์
วัดเกยไชยเหนือ-บรมธาตุ
วัดสมอ บ้านหนองบัว
วัดรวมทรัพย์
งานกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
พระมหาปัณณทัต อภิวฑฺฒโน
พระทัศไนย แก้วยศ
พระณิชพน พลญาโณ
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
พระชัยสิทธิสุนทร (วรนัยน์ กตทีโป ป.ธ.๓)
พระครูสังฆรักษ์ ดุสิต จนฺทโชโต
พระมหาพร้อม​พงศ์​ ปภสฺสรจิตฺโต ป.ธ.๓
พระคงศักดิ์ ปญฺญาสกฺโก
พระครูปลัด ธีรเชษฐ์ ฐานวโร
พระครูสุนทรจันทโรภาส
พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล ,ดร.
พระครูปลัด ยอดโดม สิริปญฺโญ
พระครูสุตชยาภรณ์ (สิงห์ชัย ธมฺมชโย ป.ธ.๕ ,ผศ.ดร.)
พระอธิการสุทัศน์ ฐานุตฺตโม
พระปลัดธวัช ทองยอด
พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕
พระครูพิพัฒน์กิจจาทร (ไพรวัลย์ สิริวฑฺฒโน)
พระชัย ชุตินฺธโร
พระธรรมธร พนา เขมาภิรโต
พระมหานันทภัท ธมฺมนนฺโท
พระมหานิพนธ์ นาควโร
พระวินัยธร อธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน
พระมหาเสฏฐ์ศิรินทร์ สิริวิญฺญู
พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม
พระครูธรรมบาล (พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต, ดร.)
วัดเนกขัมมาราม
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ แม่ทะ วัดศรีอ้วน
พระใบฎีกาภัฑรชคิณษ์ ฐิตรตโน
พระมหาบันทอน ทองสว่าง
อนันตชินน์ อนนฺตชิโน
Mcu Mahasarakham
พระอธิการเกษม มหาวีโร
สามเณรภูริพัฒน์ โกศัย
ปฐมพร นิลโนรี
พระครูปลัด ศิวภัช ภทฺรญาโณ
พระปัญญา ศรีละอาจ
พระอธิการจันทา จนฺทสีโล
Wichai Phaitoolpim
Pakinton Dooklim
พระณัฐวุฒิ ชุตินฺธโร
พระมหานเรศ ชินวโร
พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย)
พระปัญญาบุญฤทธิ์ สุรปญฺโญ
พระสุทธิสารเมธี (ชัยยันต์ จตฺตาลโย ป.ธ.๕)
พระครูโกวิทธรรมรักษ์ (สมชาติ)
พระผไท ไตรธิเลน
พระมหาทชากร สิริฐิติ
พระนรินทร์ นราสโภ
ข่าวสารวัดโนนสว่าง หนองวัวซอ
พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ ,ดร.)
สามเณร อชิตะ สาระรักษ์
พระอธิการเฉลิมเกียรติ อสิญาโณ
พระมหาสำรวย นาควดร
พระอธิการสมบัตร จารุธมฺโม
พระมหาอุบล ญาณเมธี
พระมหาสิงห์ ปภากโร
พระครูสมุห์ นนทกานต์ ฉนฺทสีโล
พระมหาอวิรุทธิ์ โสภณสุธี
พระมหาสุรนาท กิตฺติวฑฺฒโน
พระครูวีรกิจชลธาร
พระอธิการชัยสาโรจน์ โชติปญฺโญ
พระมหาโยธิน โยธิโก
พระครูใบฎีกา วีรศักดิ์ สุสตฺติโก
พระครูสุตธรรมาภรณ์ (สำราญ ญาณวุฑฺโฒ ป.ธ.๔)
พระครูสิริพุทธิศาสตร์ (นพรักษ์ ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๕)
พระสมุห์ ประวิทย์ กิตฺติญาโณ
พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๙)
เกรียงศักดิ์ เมฆสุข
ระดับจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราเมศวร์ ทองสุข
ธนพงศ์ ทองสุข
Chupong Wongprawet
จักรกฤษณ์ แขกฮู้
ปวเรศ ศรีเทพ
พระมหาไกรสร ภู่เทียน
วัชรินทร์ ทองแช่ม
ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ ชนะภัย
Athiwat Phuamsame
ณัฐพงษ์ นนทะนำ
อดิศักดิ์ ทีดี
Nipon Jay Saiyo
ภูมิภาส ทิพย์ปัญญาวงศ์
พินิจ พินิจบรรจง
จันทปฺญโญ ปัญญา
Lapito Khung
มหาปราบ สายน้ําโขง
Chavalit Prakobsuk
สหเมธัส คุ้มประยูร
Oon Suriya
SaintNatt Nattpawatch
Goodman Tar
Ford Tawan Suwanwichai
Wanchai Wandee Hongthong
ธันวาพร เกตุรัตนกุล
Aamnuay Kamiam
Tawankarn Mungpanklang
สิทธิชัย ระหาญนอก
Anuwat Sompong
พินิจ
กันตพิชญ์ นิมิตรบรรณสาร
ธนรัตน์ กิตติกร
เดชดำรงค์ ภู่ระหงษ์
นวภัทร ตานัน
ภคินธร ดุกลิ่ม
ปกรณ์ ปุกหุต
นารา เทพนุภา
อมรเทพ นุชตาล
วัชรินทร์ แย้มย้อย
อุเทน บุณยปรัตยุษ
pong
Cm M Phurahong
Supakit Sukthong
พระมหาดำรงศักดิ์ ธตสกฺโข
ณัฐพล เพ็งสุวรรณ
Thachakorn Ratchasup
นิภานพดล แย้มเผื่อน
อภิชาติ สุวรรณชาติ
วีรภัทร มีแก้ว
พระครูวิชัยสังวรคุณ (พงษ์ศิริ มหาญาโณ)
วรวิชญ์ มีคลัง
Nop Sangsawang
กิตติศักดิ์ ลีพา
Nangfah Tapee
เอกกำกร โพธิ์แดง
นายธนพล คงดี
พงศ์ชัย เกลี้ยงประดิษฐ์
จตุพร สีหนาท
สายยันต์ โลหิตดี
thammasapa thammasapa
สามเณรวรฤทธิ์ เขื่อนคำป้อ
นายอิสราพงศ์ โคสวิดา
สามเณรศิริชัย กองสู
ThanBall Krobmook
นัฐพล สดีวงค์
ภัฑรชคิณษ์ เวชวัฒน์
Thanisorn Kanotorn
Pongsakorn Jao Aonto Srisuk
Kittipon Baiket
Tae Thalangsok
ศตวรรษ ทิมบำรุง
อ๊อด โคกขันธ์