ผู้ประสานงานวัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง วัดทับกฤชกลางวัดเหล่าอ้อย อรัญประเทศ สระแก้ววัดห้วยลี่ จิรธรรมเจดีย์ จังหวัดสระบุรีวัดโคกกอกวัดหาดน้อย สุราษฎร์ธานีวัดต้นสาร บ้านสันนอกกองงานเลขานุการ วัดพรสวรรค์สนง.เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม วัดมหาชัย พระอารามหลวงวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหารวัดโพนคำ บ้านผักขะวัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์วัดวังตะเคียน ท่าสายลวดวัดคฤห์ จังหวัดสุรินทร์วัดเกยไชยเหนือ-บรมธาตุวัดดงบัง เทพนิมิตวัดสมอ บ้านหนองบัววัดหัวหมาก อ.กาญจนดิษฐ์วัดดอนเมือง พระอารามหลวงศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงครามวัดรวมทรัพย์วัดราษฎร์สโมสร จังหวัดนราธิวาสวัดดงเมืองน้อย ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคามวัดคุ้งตะเภาวัดบ้านโนนสะอาดพระครูพิพิธวรกิจจาทรงานกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีพระปลัด จิรพงษ์ อริยเมธีพระมหาปัณณทัต อภิวฑฺฒโนพระทัศไนย แก้วยศพระณิชพน พลญาโณพระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)พระชัยสิทธิสุนทร (วรนัยน์ กตทีโป ป.ธ.๓)พระครูสังฆรักษ์ ดุสิต จนฺทโชโตพระมหาดุสิต อิทธิโชโต ป.ธ.๔พระมหาพร้อม​พงศ์​ ปภสฺสรจิตฺโต ป.ธ.๓พระคงศักดิ์ ปญฺญาสกฺโกพระครูปลัด ธีรเชษฐ์ ฐานวโรพระครูสุนทรจันทโรภาสพระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล ,ดร.พระครูปลัด ยอดโดม สิริปญฺโญพระครูสุตชยาภรณ์ (สิงห์ชัย ธมฺมชโย ป.ธ.๕ ,ผศ.ดร.)พระอธิการสุทัศน์ ฐานุตฺตโมพระปลัดธวัช ทองยอดพระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕พระพรเทพ สุนฺทรเมธีพระครูพิพัฒน์กิจจาทร (ไพรวัลย์ สิริวฑฺฒโน)วัดสว่างอัมพวัน นามะเขือภูมิ ถิรจิตฺโตพระชัย ชุตินฺธโรพระธรรมธร พนา เขมาภิรโตสำนักงานเจ้าคณะตำบลนาผือพระมหาศุกลวัฐ ภูริปญฺโญพระมหาภูกิจ สุวณฺโณ ป.ธ.๘พระมหานันทภัท ธมฺมนนฺโทพระมหานิพนธ์ นาควโรพระครูปลัด ชัยวัฒน์ ชินลาโภพระวินัยธร อธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโนพระมหาเสฏฐ์ศิรินทร์ สิริวิญฺญูพระปลัด วีระศักดิ์ ธีรงฺกุโรพระครูปลัด มนัส ชยธมฺโมพระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโมพระรัตนญาณ ภูริปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอราษีไศลพระปลัด นิธิ พรมขาวพระครูธรรมบาล (พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต, ดร.)พระอัศฎา สายบัณฑิตย์วัดเนกขัมมารามพระครูชัยธารานุกูล (ศศิกรณ์ สุทฺธจิตฺโต)PhaThanakorn Hiranyakornสำนักงานเจ้าคณะอำเภอ แม่ทะ วัดศรีอ้วนพระอธิการสันติสุข ญาณเมธีพระใบฎีกาภัฑรชคิณษ์ ฐิตรตโนพระมหาบันทอน ทองสว่างพระใบฎีกา เอกรินทร์ สุเมโธพระครูสีลาภิรักษ์ สมชัย รัตนพันธ์พระใบฎีกา ปิติพล เขมวีโรWasantaweteeพระณัฐพงศ์ สุปญฺโญวัดหม้อแกงทอง จ.พะเยาพระครูธีรปุญญาธร (เสรี จนฺทวํโส)อนันตชินน์ อนนฺตชิโนMcu Mahasarakhamพระอธิการเกษม มหาวีโรสามเณรภูริพัฒน์ โกศัยพระครูพนมเขตคณารักษ์ (สมบูรณ์)พระครูสมุห์ วุฒินันท์ วุฑฒินนฺโทพระอธิการเนติธร มหาปุญฺโญพระสมุห์ ยุทธนา อนุทโยพระครูสมุห์ กฤษดากรณ์ มนฺตวีโรพระมหาศรายุทธ อคฺคธมฺโมพระปลัด สุรนาท นริสฺสโรพระปฐมพร กิตฺติเมธีพระอธิการวีระชัย กิตฺติสมฺปนฺโนพระมหาณัฐพงศ์ กิตฺตินาโคพระครูสิริธรรมบัณฑิต (ภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี ป.ธ.๕ ,ผศ.)พระครูปลัด ศิวภัช ภทฺรญาโณพระปัญญา ศรีละอาจพระอธิการอดุลย์ สนฺตจิตฺโตพระอธิการพีรพงค์ กนฺตสีโลพระมหาเอก เมธิกญาโณ ป.ธ.๖พระอธิการจันทา จนฺทสีโลWichai Phaitoolpimพระสดศรี สุภโรPakinton Dooklimพระมหาเสรีชน นริสฺสโร ป.ธ.๗พระมหาอดุลวิทย์ จนฺทสาโร ป.ธ.๓พระครูวินัยธร ปุณณภูรีวัฒน์ ฐิติญาโณพระณัฐวุฒิ ชุตินฺธโรพระมหาสยาม สยามิโกพระมหานเรศ ชินวโรพระครูปลัด ชาลิน กตปุญฺโญ
ระดับอำเภอ : อำเภอสนามชัยเขตพระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย)พระอธิการปัญญาบุญฤทธิ์ สุรปญฺโญพระสุทธิสารเมธี (ชัยยันต์ จตฺตาลโย ป.ธ.๕)พระกิตติเมธี​ กิตฺติธ​โรพระครูโกวิทธรรมรักษ์ (สมชาติ)พระผไท ไตรธิเลนพระครูโอภาสธรรมวงศ์ (อุดมศักดิ์)พระมหาทชากร สิริฐิติพระครูวินัยธร วชิรวิทย์ อาทิจฺโจพระครูปลัด คัมภีร์เทพ ธมฺมิโกพระนรินทร์ นราสโภข่าวสารวัดโนนสว่าง หนองวัวซอพระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ ,ดร.)พระปลัด สุทัศน์ สุทสฺสโนพระครูสุธีวรวัฒน์ (สุบิน สุธีโร)พระปลัด อนุวัฒน์ จนฺทวํโสพระครูสารกิจไพศาล (ณัฐวุฒิ ปิยปุตฺโต)พระปลัด สดศรี สุภโรพระมหาพิพัฒน์ อายะนันท์พระครูวิจิตรธรรมวาปี (วินัย ธีรปญฺโญ)สามเณร อชิตะ สาระรักษ์พระครูปลัดกิตติศักดิ์ อติเมโธเจ้าอธิการเฉลิมเกียรติ อสิญาโณพระมหาสิริชัย ญาณวฑฺฒโนพระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ,ดร.พระมหาสำรวย นาควดรพระอธิการสมบัตร จารุธมฺโมพระมหาอุบล ญาณเมธีพระมหาสหรัฐ ธีรายโนNatthaphat Suya-aiพระครูวินัยธร สิงห์ ปภากโรพระอธิการสมชาย ธมฺมกุโรพระครูสมุห์ นนทกานต์ ฉนฺทสีโลพระมหาอวิรุทธิ์ โสภณสุธีพระมหานรรฏฌณิฬภร์ ดวงดีแก้วพระมหาสุรนาท กิตฺติวฑฺฒโนพระมหาประยูร โชติวโรพระครูวีรกิจชลธารพระอธิการชัยสาโรจน์ โชติปญฺโญพระมหาโยธิน โยธิโกพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโปพระครูใบฎีกา วีรศักดิ์ สุสตฺติโกพระครูสุตธรรมาภรณ์ (สำราญ ญาณวุฑฺโฒ ป.ธ.๔)Thaithakoeng SulaphoKanassanan Pattanatechayotinพระครูสิริพุทธิศาสตร์ (นพรักษ์ ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๕)พระสมุห์ ประวิทย์ กิตฺติญาโณพระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๙)เกรียงศักดิ์ เมฆสุข
ระดับจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานีราเมศวร์ ทองสุขธนพงศ์ ทองสุขChupong Wongprawetจักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีปวเรศ ศรีเทพพระมหาไกรสร ภู่เทียนสำนักงานเจ้าคณะตำบลนาผืออวัชรินทร์ ทองแช่มส.ต.ต.ณัฐวุฒิ ชนะภัยศตนัน นันทวราวค์Athiwat Phuamsameณัฐพงษ์ นนทะนำอดิศักดิ์ ทีดีNipon Jay Saiyoนายจักรมนตรี ชนะพันธ์ภูมิภาส ทิพย์ปัญญาวงศ์พินิจ พินิจบรรจงจันทปฺญโญ ปัญญาLapito Khungมหาปราบ สายน้ําโขงอุษา พร้อมประเสริฐผศ.ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่Tanapong RuengkasemChavalit PrakobsukAnanthachai Chamnoiสหเมธัส คุ้มประยูรไมตรี ทองชุมภุชงค์ ยาดีณัฐวุฒิ พรมเสนYosapan Khamthungกฤษฎา ช่วชูพระอธิการไพฑูรย์ จิรธมฺโมศิษย์ พระอาจารย์มนัสKhu Kla Woraphord Buabunรัสนันทน์ พรชื่นHomhuan BuarabhaGenrob WootikunOon Suriyaวรพงษ์ โมหาSaintNatt Nattpawatchสมพล มหาแร่ตันติกร จันทร์ทองศิลา อิ่มสำราญธิปัตย์ ขันภักดีKittinan Kanchanกวินพัฒน์ ภูริวิวัฒน์ธำรงGoodman TarFord Tawan Suwanwichaiนายอิสรา วันดีศุภกร ทนปรางค์Wanchai Wandee Hongthongสามเณรอุดมชัย อํานาจสิริดลพิษณุ แพงสร้อยน้อยปรเมทร์ วงษาธันวาพร เกตุรัตนกุลนายไพศาล เชี่ยวชาญThamma Manthongพระมหาอำนวย ปภสฺสโร ป.ธ.๔Tawankarn MungpanklangPrasert Tumyaสิทธิชัย ระหาญนอกสุรชัย สุขรินทร์Jirapat Sangjanนัฐชานนท์ พวงบุบผากลุ่มศิลปะในวัตถุมงคลAnuwat Sompongพินิจกันตพิชญ์ นิมิตรบรรณสารพันธุ์พฤกษ์ ดาวัลย์ธนรัตน์ กิตติกรธีรเดช เจริญรัมย์Natthawut Phromsenเดชดำรงค์ ภู่ระหงษ์นวภัทร ตานันภคินธร ดุกลิ่มปกรณ์ ปุกหุตนารา เทพนุภาอมรเทพ นุชตาลวัชรินทร์ แย้มย้อยJakkrit Sridokpoot
ระดับอำเภอ : อำเภอสามโคก ปทุมธานีอุเทน บุณยปรัตยุษนพพล ใจจันทร์สามเณร ณัฐพล อารินทร์pongPS YasothonMetee SriviriyalertkulCm M PhurahongSupakit SukthongAdisak Rawanพระมหาดำรงศักดิ์ ธตสกฺโขณัฐพล เพ็งสุวรรณThachakorn Ratchasupพระปลัด พิทักษ์ อนุตฺตโรนิภานพดล แย้มเผื่อนอภิชาติ สุวรรณชาติสีหศักก์ พรสักกะวีรภัทร มีแก้วพระครูวิชัยสังวรคุณ (พงษ์ศิริ มหาญาโณ)สราวุธ สีเมฆวรวิชญ์ มีคลังNop SangsawangDaruphon Tulanonสามเณรกิตติศักดิ์ ลีพาSuphakit RinthaPramkaew BharkNangfah Tapeeเอกกำกร โพธิ์แดงKittiphat Jirawatthanachaiyakunนายธนพล คงดีพงศ์ชัย เกลี้ยงประดิษฐ์จตุพร สีหนาทพุทธศาสนศิลป์ Channelสายยันต์ โลหิตดีthammasapa thammasapaคิดวิมลศิริสามเณรวรฤทธิ์ เขื่อนคำป้อนายอิสราพงศ์ โคสวิดาสิริพงศ์ วงษ์สิงห์สามเณรศิริชัย กองสูThanBall KrobmookSophon Sutheeนัฐพล สดีวงค์ภัฑรชคิณษ์ เวชวัฒน์Thanisorn KanotornPongsakorn Jao Aonto SrisukYannakit BaiketTae Thalangsokศตวรรษ ทิมบำรุงณัฐชานนท์ พวงบุบผาอ๊อด โคกขันธ์