ผู้ประสานงาน
วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง วัดทับกฤชกลาง
วัดเหล่าอ้อย อรัญประเทศ สระแก้ว
วัดโคกกอก
วัดหาดน้อย สุราษฎร์ธานี
วัดต้นสาร บ้านสันนอก
กองงานเลขานุการ วัดพรสวรรค์
สนง.เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม วัดมหาชัย พระอารามหลวง
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
วัดโพนคำ บ้านผักขะ
วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วัดวังตะเคียน ท่าสายลวด
วัดคฤห์ จังหวัดสุรินทร์
วัดเกยไชยเหนือ-บรมธาตุ
วัดดงบัง เทพนิมิต
วัดสมอ บ้านหนองบัว
วัดหัวหมาก อ.กาญจนดิษฐ์
วัดดอนเมือง พระอารามหลวง
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม
วัดรวมทรัพย์
วัดราษฎร์สโมสร จังหวัดนราธิวาส
งานกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
พระปลัด จิรพงษ์ อริยเมธี
พระมหาปัณณทัต อภิวฑฺฒโน
พระทัศไนย แก้วยศ
พระณิชพน พลญาโณ
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
พระชัยสิทธิสุนทร (วรนัยน์ กตทีโป ป.ธ.๓)
พระครูสังฆรักษ์ ดุสิต จนฺทโชโต
พระมหาพร้อม​พงศ์​ ปภสฺสรจิตฺโต ป.ธ.๓
พระคงศักดิ์ ปญฺญาสกฺโก
พระครูปลัด ธีรเชษฐ์ ฐานวโร
พระครูสุนทรจันทโรภาส
พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล ,ดร.
พระครูปลัด ยอดโดม สิริปญฺโญ
พระครูสุตชยาภรณ์ (สิงห์ชัย ธมฺมชโย ป.ธ.๕ ,ผศ.ดร.)
พระอธิการสุทัศน์ ฐานุตฺตโม
พระปลัดธวัช ทองยอด
พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕
พระพรเทพ สุนฺทรเมธี
พระครูพิพัฒน์กิจจาทร (ไพรวัลย์ สิริวฑฺฒโน)
วัดสว่างอัมพวัน นามะเขือ
ภูมิ ถิรจิตฺโต
พระชัย ชุตินฺธโร
พระธรรมธร พนา เขมาภิรโต
สำนักงานเจ้าคณะตำบลนาผือ
พระมหาศุกลวัฐ ภูริปญฺโญ
พระมหาภูกิจ สุวณฺโณ ป.ธ.๘
พระมหานันทภัท ธมฺมนนฺโท
พระมหานิพนธ์ นาควโร
พระครูปลัด ชัยวัฒน์ ชินลาโภ
พระวินัยธร อธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน
พระมหาเสฏฐ์ศิรินทร์ สิริวิญฺญู
พระปลัด วีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร
พระครูปลัด มนัส ชยธมฺโม
พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม
พระรัตนญาณ ภูริปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอราษีไศล
พระปลัด นิธิ พรมขาว
พระครูธรรมบาล (พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต, ดร.)
พระอัศฎา สายบัณฑิตย์
วัดเนกขัมมาราม
พระครูชัยธารานุกูล (ศศิกรณ์ สุทฺธจิตฺโต)
PhaThanakorn Hiranyakorn
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ แม่ทะ วัดศรีอ้วน
พระอธิการสันติสุข ญาณเมธี
พระใบฎีกาภัฑรชคิณษ์ ฐิตรตโน
พระมหาบันทอน ทองสว่าง
พระใบฎีกา เอกรินทร์ สุเมโธ
พระครูสีลาภิรักษ์ สมชัย รัตนพันธ์
พระใบฎีกา ปิติพล เขมวีโร
Wasantawetee
พระณัฐพงศ์ สุปญฺโญ
วัดหม้อแกงทอง จ.พะเยา
พระครูธีรปุญญาธร (เสรี จนฺทวํโส)
อนันตชินน์ อนนฺตชิโน
Mcu Mahasarakham
พระอธิการเกษม มหาวีโร
สามเณรภูริพัฒน์ โกศัย
พระครูพนมเขตคณารักษ์ (สมบูรณ์)
พระครูสมุห์ วุฒินันท์ วุฑฒินนฺโท
พระอธิการเนติธร มหาปุญฺโญ
พระสมุห์ ยุทธนา อนุทโย
พระครูสมุห์ กฤษดากรณ์ มนฺตวีโร
พระมหาศรายุทธ อคฺคธมฺโม
พระปลัด สุรนาท นริสฺสโร
พระปฐมพร กิตฺติเมธี
พระอธิการวีระชัย กิตฺติสมฺปนฺโน
พระมหาณัฐพงศ์ กิตฺตินาโค
พระครูสิริธรรมบัณฑิต (ภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี ป.ธ.๕ ,ผศ.)
พระครูปลัด ศิวภัช ภทฺรญาโณ
พระปัญญา ศรีละอาจ
พระอธิการอดุลย์ สนฺตจิตฺโต
พระอธิการพีรพงค์ กนฺตสีโล
พระมหาเอก เมธิกญาโณ ป.ธ.๖
พระอธิการจันทา จนฺทสีโล
Wichai Phaitoolpim
พระสดศรี สุภโร
Pakinton Dooklim
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ป.ธ.๗
พระมหาอดุลวิทย์ จนฺทสาโร ป.ธ.๓
พระครูวินัยธร ปุณณภูรีวัฒน์ ฐิติญาโณ
พระณัฐวุฒิ ชุตินฺธโร
พระมหาสยาม สยามิโก
พระมหานเรศ ชินวโร
พระครูปลัด ชาลิน กตปุญฺโญ
ระดับอำเภอ : อำเภอสนามชัยเขต
พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย)
พระอธิการปัญญาบุญฤทธิ์ สุรปญฺโญ
พระสุทธิสารเมธี (ชัยยันต์ จตฺตาลโย ป.ธ.๕)
พระกิตติเมธี​ กิตฺติธ​โร
พระครูโกวิทธรรมรักษ์ (สมชาติ)
พระผไท ไตรธิเลน
พระครูโอภาสธรรมวงศ์ (อุดมศักดิ์)
พระมหาทชากร สิริฐิติ
พระครูวินัยธร วชิรวิทย์ อาทิจฺโจ
พระครูปลัด คัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
พระนรินทร์ นราสโภ
ข่าวสารวัดโนนสว่าง หนองวัวซอ
พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ ,ดร.)
พระปลัด สุทัศน์ สุทสฺสโน
พระครูสุธีวรวัฒน์ (สุบิน สุธีโร)
พระปลัด อนุวัฒน์ จนฺทวํโส
พระครูสารกิจไพศาล (ณัฐวุฒิ ปิยปุตฺโต)
พระปลัด สดศรี สุภโร
พระมหาพิพัฒน์ อายะนันท์
พระครูวิจิตรธรรมวาปี (วินัย ธีรปญฺโญ)
สามเณร อชิตะ สาระรักษ์
พระครูปลัดกิตติศักดิ์ อติเมโธ
พระอธิการเฉลิมเกียรติ อสิญาโณ
พระมหาสิริชัย ญาณวฑฺฒโน
พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ,ดร.
พระมหาสำรวย นาควดร
พระอธิการสมบัตร จารุธมฺโม
พระมหาอุบล ญาณเมธี
พระมหาสหรัฐ ธีรายโน
Natthaphat Suya-ai
พระครูวินัยธร สิงห์ ปภากโร
พระอธิการสมชาย ธมฺมกุโร
พระครูสมุห์ นนทกานต์ ฉนฺทสีโล
พระมหาอวิรุทธิ์ โสภณสุธี
พระมหานรรฏฌณิฬภร์ ดวงดีแก้ว
พระมหาสุรนาท กิตฺติวฑฺฒโน
พระมหาประยูร โชติวโร
พระครูวีรกิจชลธาร
พระอธิการชัยสาโรจน์ โชติปญฺโญ
พระมหาโยธิน โยธิโก
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป
พระครูใบฎีกา วีรศักดิ์ สุสตฺติโก
พระครูสุตธรรมาภรณ์ (สำราญ ญาณวุฑฺโฒ ป.ธ.๔)
พระครูสิริพุทธิศาสตร์ (นพรักษ์ ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๕)
พระสมุห์ ประวิทย์ กิตฺติญาโณ
พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๙)
เกรียงศักดิ์ เมฆสุข
ระดับจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราเมศวร์ ทองสุข
ธนพงศ์ ทองสุข
Chupong Wongprawet
จักรกฤษณ์ แขกฮู้
ปวเรศ ศรีเทพ
พระมหาไกรสร ภู่เทียน
สำนักงานเจ้าคณะตำบลนาผืออ
วัชรินทร์ ทองแช่ม
ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ ชนะภัย
Athiwat Phuamsame
ณัฐพงษ์ นนทะนำ
อดิศักดิ์ ทีดี
Nipon Jay Saiyo
ภูมิภาส ทิพย์ปัญญาวงศ์
พินิจ พินิจบรรจง
จันทปฺญโญ ปัญญา
Lapito Khung
มหาปราบ สายน้ําโขง
อุษา พร้อมประเสริฐ
ผศ.ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
Tanapong Ruengkasem
Chavalit Prakobsuk
Ananthachai Chamnoi
สหเมธัส คุ้มประยูร
ไมตรี ทองชุม
ภุชงค์ ยาดี
ณัฐวุฒิ พรมเสน
Yosapan Khamthung
กฤษฎา ช่วชู
พระอธิการไพฑูรย์ จิรธมฺโม
ศิษย์ พระอาจารย์มนัส
Khu Kla Woraphord Buabun
รัสนันทน์ พรชื่น
Homhuan Buarabha
Genrob Wootikun
Oon Suriya
วรพงษ์ โมหา
SaintNatt Nattpawatch
สมพล มหาแร่
ตันติกร จันทร์ทอง
ศิลา อิ่มสำราญ
ธิปัตย์ ขันภักดี
Kittinan Kanchan
กวินพัฒน์ ภูริวิวัฒน์ธำรง
Goodman Tar
Ford Tawan Suwanwichai
นายอิสรา วันดี
ศุภกร ทนปรางค์
Wanchai Wandee Hongthong
สามเณรอุดมชัย อํานาจสิริดล
พิษณุ แพงสร้อยน้อย
ปรเมทร์ วงษา
ธันวาพร เกตุรัตนกุล
นายไพศาล เชี่ยวชาญ
Thamma Manthong
พระมหาอำนวย ปภสฺสโร ป.ธ.๔
Tawankarn Mungpanklang
Prasert Tumya
สิทธิชัย ระหาญนอก
สุรชัย สุขรินทร์
Jirapat Sangjan
นัฐชานนท์ พวงบุบผา
กลุ่มศิลปะในวัตถุมงคล
Anuwat Sompong
พินิจ
กันตพิชญ์ นิมิตรบรรณสาร
พันธุ์พฤกษ์ ดาวัลย์
ธนรัตน์ กิตติกร
ธีรเดช เจริญรัมย์
Natthawut Phromsen
เดชดำรงค์ ภู่ระหงษ์
นวภัทร ตานัน
ภคินธร ดุกลิ่ม
ปกรณ์ ปุกหุต
นารา เทพนุภา
อมรเทพ นุชตาล
วัชรินทร์ แย้มย้อย
Jakkrit Sridokpoot
ระดับอำเภอ : อำเภอสามโคก ปทุมธานี
อุเทน บุณยปรัตยุษ
นพพล ใจจันทร์
สามเณร ณัฐพล อารินทร์
pong
PS Yasothon
Metee Sriviriyalertkul
Cm M Phurahong
Supakit Sukthong
Adisak Rawan
พระมหาดำรงศักดิ์ ธตสกฺโข
ณัฐพล เพ็งสุวรรณ
Thachakorn Ratchasup
พระปลัด พิทักษ์ อนุตฺตโร
นิภานพดล แย้มเผื่อน
อภิชาติ สุวรรณชาติ
สีหศักก์ พรสักกะ
วีรภัทร มีแก้ว
พระครูวิชัยสังวรคุณ (พงษ์ศิริ มหาญาโณ)
สราวุธ สีเมฆ
วรวิชญ์ มีคลัง
Nop Sangsawang
Daruphon Tulanon
สามเณรกิตติศักดิ์ ลีพา
Suphakit Rintha
Pramkaew Bhark
Nangfah Tapee
เอกกำกร โพธิ์แดง
Kittiphat Jirawatthanachaiyakun
นายธนพล คงดี
พงศ์ชัย เกลี้ยงประดิษฐ์
จตุพร สีหนาท
พุทธศาสนศิลป์ Channel
สายยันต์ โลหิตดี
thammasapa thammasapa
คิดวิมลศิริ
สามเณรวรฤทธิ์ เขื่อนคำป้อ
นายอิสราพงศ์ โคสวิดา
สามเณรศิริชัย กองสู
ThanBall Krobmook
นัฐพล สดีวงค์
ภัฑรชคิณษ์ เวชวัฒน์
Thanisorn Kanotorn
Pongsakorn Jao Aonto Srisuk
Yannakit Baiket
Tae Thalangsok
ศตวรรษ ทิมบำรุง
อ๊อด โคกขันธ์