ผู้ประสานงาน
สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง วัดทับกฤชกลาง
กองงานเลขานุการ วัดพรสวรรค์
สนง.เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม วัดมหาชัย พระอารามหลวง
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
วัดโพนคำ บ้านผักขะ
พระมหาปัณณทัต อภิวฑฺฒโน
พระทัศไนย แก้วยศ
พระครูสุนทรจันทโรภาส
พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล ,ดร.
พระครูปลัด ยอดโดม สิริปญฺโญ
พระปลัดธวัช ทองยอด
พระครูพิพัฒน์กิจจาทร (ไพรวัลย์ สิริวฑฺฒโน)
พระชัย ชุตินฺธโร
พระธรรมธร พนา เขมาภิรโต
พระมหานันทภัท ธมฺมนนฺโท
พระมหานิพนธ์ นาควโร
พระวินัยธร อธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน
พระมหาสันต์ทศน์ สิริวิญฺญู
พระครูปลัด ทักษิณ ภทฺทธมฺโม
พระครูธรรมบาล (พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต, ดร.)
วัดเนกขัมมาราม
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ แม่ทะ วัดศรีอ้วน
พระใบฎีกาภัฑรชคิณษ์ ฐิตรตโน
พระมหาบันทอน ทองสว่าง
อนันตชินน์ อนนฺตชิโน
Mcu Mahasarakham
พระอธิการเกษม มหาวีโร
สามเณรภูริพัฒน์ โกศัย
ปฐมพร นิลโนรี
พระครูปลัด ศิวภัช ภทฺรญาโณ
พระปัญญา ศรีละอาจ
พระอธิการจันทา จนฺทสีโล
Wichai Phaitoolpim
Pakinton Dooklim
พระณัฐวุฒิ ชุตินฺธโร
เกรียงศักดิ์ เมฆสุข
ระดับจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราเมศวร์ ทองสุข
ธนพงศ์ ทองสุข
Chupong Wongprawet
จักรกฤษณ์ แขกฮู้
ปวเรศ ศรีเทพ
พระมหาไกรสร ภู่เทียน
ภูมิภาส ทิพย์ปัญญาวงศ์
จันทปฺญโญ ปัญญา
มหาปราบ สายน้ําโขง
Chavalit Prakobsuk
สหเมธัส คุ้มประยูร
Oon Suriya
SaintNatt Nattpawatch
Goodman Tar
Ford Tawan Suwanwichai
ธันวาพร เกตุรัตนกุล
Aamnuay Kamiam
Tawankarn Mungpanklang
สิทธิชัย ระหาญนอก
Anuwat Sompong
พินิจ
กันตพิชญ์ นิมิตรบรรณสาร
ธนรัตน์ กิตติกร
เดชดำรงค์ ภู่ระหงษ์
นวภัทร ตานัน
ภคินธร ดุกลิ่ม
ปกรณ์ ปุกหุต
นารา เทพนุภา
อมรเทพ นุชตาล
วัชรินทร์ แย้มย้อย
อุเทน บุณยปรัตยุษ