ทำเนียบเจ้าอาวาส กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส กรุงเทพมหานคร

มหานิกาย

 

เขตคลองสาน

วัด เจ้าอาวาส
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร  แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
จล. พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี ป.ธ.๗)
วัดอนงคาราม วรวิหาร  แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
จล. พระราชสิทธิโกศล (เสถียร สปฺปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร  แขวงคลองสาน
จล. พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม ป.ธ.๕ ,ดร.)
วัดเศวตฉัตร วรวิหาร  แขวงบางลำภูล่าง
จล.กิตติ์ พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม ป.ธ.๘)
วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง  แขวงคลองสาน
จล. พระพรหมวชิรธีรคุณ (สมคิด เขมจารี ป.ธ.๙)
วัดทองเพลง  แขวงคลองต้นไทร
จร. พระครูโสภณวรญาณ (สมพงษ์ ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณ  แขวงคลองต้นไทร
จร. พระครูปลัด ทวี ฐานวีโร
วัดสุทธาราม  แขวงบางลำภูล่าง
จร. พระพิศาลประชานาถ (ดนัย อตฺถภทฺโท)

 

เขตคลองสามวา

วัด เจ้าอาวาส
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  แขวงทรายกองดิน
จร. พระครูอาทรปทุมกิจ (ดำรงค์)
วัดคู้บอน  แขวงบางชัน
จร. พระครูประสิทธิ์ดิลกธรรม (วีระวัฒน์ ฐิตญาโณ)
วัดพระยาสุเรนทร์  แขวงสามวาตะวันตก
จร. พระสิทธิสิงหเสนี (โสภณ โสภโณ ,ดร.)
วัดแป้นทองโสภาราม  แขวงสามวาตะวันตก
จร. พระครูสถิตธรรมานุศาสก์ (เสถียร)
วัดบ้านกลางวิปัสสนา  แขวงสามวาตะวันออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำกะดาน  แขวงสามวาตะวันออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม  แขวงสามวาตะวันออก
จร. พระครูสถิตชยาภินันท์ (สมชาย)
วัดสุขใจ  แขวงสามวาตะวันออก
จร. พระครูมนูญวรธรรม (เดชา)
วัดสุทธิสะอาด  แขวงสามวาตะวันออก
จร. พระครูธำรงวงศ์วิสุทธิ์ (ธีรศักดิ์ ธีรสกฺโก)
วัดเสนานนท์  แขวงสามวาตะวันออก
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตคลองเตย

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองเตยนอก  แขวงคลองเตย
จร. พระมหานพโรจน์ ธมฺมิโก ป.ธ.๗
วัดคลองเตยใน  แขวงคลองเตย
จร. พระราชสิทธิสุนทร (สมพงษ์ กิตฺติสาโร)
วัดสะพาน  แขวงพระโขนง
จร. พระพิศาลธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ กุลวฑฺฒโน)

 

เขตคันนายาว

วัด เจ้าอาวาส
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  แขวงคันนายาว
จร. พระครูประจักษ์ศุภกิจ
วัดคลองครุ  แขวงรามอินทรา
จร. พระมหาสวัสดิ์ โกวิโท ป.ธ.๗
วัดบุญศรีมุนีกรณ์  แขวงรามอินทรา
จร. พระมหาชานนท์ กุสลจิตฺโต ป.ธ.๙

 

เขตจตุจักร

วัด เจ้าอาวาส
วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง  แขวงลาดยาว
จล. พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย)
วัดเทวสุนทร  แขวงลาดยาว
จร. พระครูโฆสิตบุญญากร (ธนิต)

 

เขตจอมทอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร  แขวงบางค้อ
จล. พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)
วัดหนัง ราชวรวิหาร  แขวงบางค้อ
จล. พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙)
วัดนางนอง วรวิหาร  แขวงบางค้อ
จล. พระราชวชิรนายก (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕)
วัดนาคนิมิตร  แขวงจอมทอง
จร. พระครูโกศลวิสุทธิธรรม (ประสพ)
วัดบางขุนเทียนกลาง  แขวงจอมทอง
จร. พระครูสถิตธรรมาภิวัฒน์ (ดำรงค์ ธมฺมธโร)
วัดบางขุนเทียนนอก  แขวงจอมทอง
จร. พระครูเกษมสุตาภรณ์ (กมล ป.ธ.๔)
วัดบางขุนเทียนใน  แขวงจอมทอง
จร. พระครูสุทธิศีลคุณ (มนูญ)
วัดโพธิ์แก้ว  แขวงจอมทอง
จร. พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน)
วัดบางประทุนนอก  แขวงบางขุนเทียน
จร. พระครูวิจิตรกิจจาทร (วิษณุ อธิจิตฺโต)
วัดสิงห์  แขวงบางขุนเทียน
จร. พระครูนวการวิมล (สง่า สิริธโร)
วัดแก้วไพฑูรย์  แขวงบางขุนเทียน
จร. พระครูวิมลรัตนาธาร (จรินทร์ จิรวฑฺโฒ)
วัดไทร  แขวงบางขุนเทียน
จร. พระครูกิตติญาณวัฒน์ (ศรี ญาณวโร)
วัดมงคลวราราม  แขวงบางค้อ
จร. พระมหาระพิน รตนญาโณ ป.ธ.๖
วัดศาลาครืน  แขวงบางค้อ
จร. พระครูสิริธรรมรส (เสถียรพงศ์ ป.ธ.๕)
วัดยายร่ม  แขวงบางมด
จร. พระครูโสภิตบุญญาทร (มนัส)
วัดสีสุก  แขวงบางมด
จร. พระมหาประยูร ชุตินฺธโร ป.ธ.๗
วัดโพธิ์ทอง  แขวงบางมด
จร. พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม (วราห์ ปุญญวโร)

 

เขตดอนเมือง

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนเมือง พระอารามหลวง  แขวงดอนเมือง
จล. พระปริยัติโศภณ (อิทธิยาวุธ ธีรวโร ป.ธ.๙)
วัดคลองบ้านใหม่  แขวงสีกัน
จร. พระครูปริยัติคุณาทร (องอาจ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดพรหมรังษี  แขวงสีกัน
จร. พระครูพิทักษ์พรหมรังษี (สมพล เขมธมฺโม)
วัดสายอำพันธ์เอมสาร  แขวงสีกัน
จร. พระมหาสมพงษ์ ธมฺมโฆสโก
วัดสีกัน  แขวงสีกัน
จร. พระครูธรรมรัตนวิมล (ทองใบ วิมโล)
วัดเทพนิมิตต์  แขวงสีกัน
จร. พระครูศรีปริยัติศาสก์ (สาคร อติชาคโร ป.ธ.๖)
วัดเวฬุวนาราม  แขวงสีกัน
จร. พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ (วัชชิระพร อริยวาที ป.ธ.๔ ,ดร.)

 

เขตดินแดง

วัด เจ้าอาวาส
วัดกุนนทีรุทธาราม  แขวงดินแดง
จร. พระครูอาทรกิจจานุกิจ (อภิเศก สีลเตโช)
วัดพรหมวงศาราม  แขวงดินแดง
จร. พระราชปริยัติกิจ (ผล ผลิตธมฺโม)

 

เขตดุสิต

วัด เจ้าอาวาส
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร  แขวงดุสิต
จล. พระธรรมวชิราธิบดี (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร  แขวงวชิรพยาบาล
จล. พระธรรมวชิราภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดโบสถ์  แขวงดุสิต
จร. พระมหานคร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๗
วัดจอมสุดาราม  แขวงถนนนครไชยศรี
จร. พระครูเมธีชยาภิวัฒน์ (ไพทูล อตฺถวํโส ป.ธ.๖)
วัดจันทรสโมสร  แขวงถนนนครไชยศรี
จร. พระมหาสุชาติ ธมฺมรโต
วัดธรรมาภิรตาราม  แขวงถนนนครไชยศรี
จร. พระครูโกศลธรรมคุณ (สำลี ป.ธ.๔)
วัดน้อยนพคุณ  แขวงถนนนครไชยศรี
จร. พระครูปลัด โกมินทร์ สิริวฑฺฒโน
วัดประชาระบือธรรม  แขวงถนนนครไชยศรี
จร. พระครูสกลธรรมสาธก (เตียง ป.ธ.๓)
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  แขวงถนนนครไชยศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  แขวงถนนนครไชยศรี
จร. พระครูสีลวิมลรัตน์ (บรรจง)
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี  แขวงถนนนครไชยศรี
จร. พระครูสุภกิจจานุรักษ์ (กรุ่น กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดใหม่ทองเสน  แขวงถนนนครไชยศรี
จร. พระครูโสภณวิริยคุณ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดประสาทบุญญาวาส  แขวงวชิรพยาบาล
จร. พระมุนีอโนมคุณ (วิเชียร วชิโร)
วัดสุคันธาราม  แขวงสวนจิตรลดา
จร. พระครูมงคลวิลาส (เดชาธร)

 

เขตตลิ่งชัน

วัด เจ้าอาวาส
วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร  แขวงตลิ่งชัน
จล. พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๗ ,ดร.)
วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร  แขวงคลองชักพระ
จล. พระธรรมวัชรวิมล (ประเวช ธนปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร  แขวงคลองชักพระ
จล. พระราชสุทธิญาณ (เฉลียว อุปลวณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดช่างเหล็ก  แขวงคลองชักพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตลิ่งชัน  แขวงคลองชักพระ
จร. พระมหาธวัช โพธิเสวี ป.ธ.๘
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ  แขวงคลองชักพระ
จร. พระครูใบฎีกา สุวรรณ จิตฺตธมฺโม
วัดเรไร  แขวงคลองชักพระ
จร. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ ป.ธ.๓ ,ผศ.ดร)
วัดกระจัง  แขวงฉิมพลี
จร. พระครูสิทธิวัฒนคุณ (พรพรหม ฐิตคุโณ)
วัดทอง  แขวงฉิมพลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม  แขวงฉิมพลี
จร. พระครูปริยัติชัยมงคล (ทวี ฐานธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดมณฑป  แขวงฉิมพลี
จร. พระสมุห์ อนันต์ โชติธมฺโม
วัดสมรโกฏิ  แขวงฉิมพลี
จร. พระครูสถิตวรานุศาสก์ (บุญชู เตชวโร)
วัดนครป่าหมาก  แขวงตลิ่งชัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้อยใน  แขวงตลิ่งชัน
จร. พระครูใบฎีกา สุชิน ธมฺมธโร
วัดไก่เตี้ย  แขวงตลิ่งชัน
จร. พระครูปลัด ชาญชัย ชยธมฺโม
วัดกระโจมทอง  แขวงบางพรม
จร. พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์ (น้อม อตฺตมโน)
วัดประสาท  แขวงบางพรม
จร. พระครูมงคลกิจจาภิรม (วิเชียร)
วัดศิริวัฒนาราม  แขวงบางพรม
จร. พระอธิการเฉลิม ธนิสฺสโร
วัดสะพาน  แขวงบางพรม
จร. พระครูปิยธรรมานุศาสก์ (บรรจง ปิยธมฺโม)
วัดเทพพล  แขวงบางพรม
จร. พระครูสิทธิธรรมโสภณ (สุเทพ ภูริปญฺโญ)
วัดเพลง  แขวงบางพรม
จร. พระครูภาวนาธีรวรคุณ (ไพรัช วรโท ป.ธ.๔)
วัดแก้ว  แขวงบางพรม
จร. พระครูโสภณรัตนาภิรักษ์ (จำลอง อภโย)
วัดจำปา  แขวงบางระมาด
จร. พระครูสุนทรจริยาภิรม (สยาม ปญฺญาปชฺโชโต)
วัดตะเข้  แขวงบางระมาด
จร. พระครูปริยัติยาภิวัฒน์
วัดมะกอก  แขวงบางระมาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทราวาส  แขวงบางระมาด
จร. พระครูปลัด ช่วง สีลวฑฺฒโน
วัดโพธิ์  แขวงบางระมาด
จร. พระครูประกาศโพธิกิตติ์ (ประสพชัย ปภากโร)
วัดทอง  แขวงบางเชือกหนัง
จร. พระครูวิชิตภารการ (มนต์)
วัดพิกุล  แขวงบางเชือกหนัง
จร. พระครูสิริสิทธิวัฒน์ (นิพนธ์ ป.ธ.๕)
วัดเกาะ  แขวงบางเชือกหนัง
จร. พระปลัด สวง ถาวรธมฺโม

 

เขตทวีวัฒนา

วัด เจ้าอาวาส
วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส  แขวงทวีวัฒนา
จร. พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์ (วัชรินทร์ ,ดร.)
วัดสุทธิจิตตาราม  แขวงทวีวัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปุรณาวาส  แขวงศาลาธรรมสพน์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกมุทพุทธรังสี  แขวงศาลาธรรมสพน์
จร. พระครูโกมุทสิทธิการ (พิทักษ์ เกสโร)

 

เขตทุ่งครุ

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งครุ  แขวงทุ่งครุ
จร. พระครูสุนทรจารุวรรณ (ชาญ จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดบางมดโสธราราม  แขวงบางมด
จร. พระครูพิศุทธิ์จันทรังษี (จรัญ)
วัดหลวงพ่อโอภาสี  แขวงบางมด
จร. พระครูสุทธิญาโณภาส (อุสา ป.ธ.๓)

 

เขตธนบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร  แขวงวัดกัลยาณ์
จล. พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙ ,ดร.)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร  แขวงวัดกัลยาณ์
จล. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)
วัดจันทาราม วรวิหาร  แขวงบางยี่เรือ
จล. พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พนฺธุรํสี ป.ธ.๕)
วัดราชคฤห์ วรวิหาร  แขวงบางยี่เรือ
จล. พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙)
วัดอินทาราม วรวิหาร  แขวงบางยี่เรือ
จล. พระครูสุวิมลธรรมโสภิต (กมล กมลจิตฺโต)
วัดหิรัญรูจี วรวิหาร  แขวงหิรัญรูจี
จล. พระครูโกศลธรรมทัต (ประสิทธิ์ สิริธมฺโม)
วัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง  แขวงบางยี่เรือ
จล. พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ (มานพ โชติวโร)
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง  แขวงบางยี่เรือ
จล. พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี ป.ธ.๙)
วัดดาวคะนอง  แขวงดาวคะนอง
จร. พระครูติลกานุรักษ์ (ปราโมทย์ มหาวีโร)
วัดบุคคโล  แขวงดาวคะนอง
จร. พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญฺญาวชิโร)
วัดกันตทาราราม  แขวงตลาดพลู
จร. พระครูประโชติธรรมารักษ์ (จรูญ ฐานิสฺโร)
วัดบางสะแกนอก  แขวงตลาดพลู
จร. พระครูสิริภิญโญภาส (ภิญญู ป.ธ.๕)
วัดบางสะแกใน  แขวงตลาดพลู
จร. พระครูพิพิธวิริยากร (สนับ)
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม  แขวงตลาดพลู
จร. พระครูโสภณวรคุณ (สนิท กาญฺจนาโภ)
วัดใหม่ยายนุ้ย  แขวงตลาดพลู
จร. พระครูสิริบุญโสภิต (บุญนิธิ ป.ธ.๓)
วัดกระจับพินิจ  แขวงบุคคโล
จร. พระมหามนูญ ฐานวโร ป.ธ.๗
วัดกลางดาวคนอง  แขวงบุคคโล
จร. พระครูกิตติธรรมานันท์ (สมเกียรติ ธมฺมธีโร)
วัดสุทธาวาส  แขวงบุคคโล
จร. พระครูเกษมมงคลกิจ (คมรัฐ)
วัดบางน้ำชน  แขวงสำเหร่
จร. พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (พัชร์นพ อภิชาโต ป.ธ.๔)
วัดราชวรินทร์  แขวงสำเหร่
จร. พระสิทธิศีลการ (ทองใส วรปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดสันติธรรมาราม  แขวงสำเหร่
จร. พระครูสันติธรรมาภรณ์ (บุตร สุขีโว)
วัดบางไส้ไก่  แขวงหิรัญรูจี
จร. พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก ป.ธ.๓
วัดประดิษฐาราม  แขวงหิรัญรูจี
จร. พระครูปริยัติวรานุสิฐ (ชาลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๔)
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ  แขวงหิรัญรูจี
จร. พระศรีสุธรรมเมธี (อุ้น ปณฺฑิโต ป.ธ.๙)

 

เขตบางกอกน้อย

วัด เจ้าอาวาส
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร  แขวงศิริราช
จล. พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘ ,ดร.)
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร  แขวงศิริราช
จล. พระเทพประสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร ป.ธ.๔)
วัดศรีสุดาราม วรวิหาร  แขวงบางขุนนนท์
จล. พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร)
วัดชิโนรสาราม วรวิหาร  แขวงบ้านช่างหล่อ
จล. พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร ป.ธ.๗ ,ดร.)
วัดพระยาทำ วรวิหาร  แขวงบ้านช่างหล่อ
จล. พระครูสุธีสุตกิจ (ประทุม จินฺตคุโณ ป.ธ.๖)
วัดอมรินทราราม วรวิหาร  แขวงศิริราช
จล. พระพิศาลพัฒนกิจ (ปัญญา ปญฺญาธโร)
วัดดุสิดาราม วรวิหาร  แขวงอรุณอมรินทร์
จล. พระธรรมวชิรเวที (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙ ,ดร.)
วัดบางขุนนนท์  แขวงบางขุนนนท์
จร. พระมหาประจักษ์ ธมฺมสาโร ป.ธ.๘
วัดภาวนาภิรตาราม  แขวงบางขุนนนท์
รก.จร. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก ป.ธ.๖)
วัดเจ้าอาม  แขวงบางขุนนนท์
จร. พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.๕)
วัดใหม่  แขวงบางขุนนนท์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยทิศ  แขวงบางขุนนนท์
จร. พระครูพิศิษฏ์ชัยโชติ (สำรวย โชติวโร)
วัดบางเสาธง  แขวงบางขุนศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะลิ  แขวงบางขุนศรี
จร. พระครูอาทรศาสนบัณฑิต (บุญชู เขมจารี ป.ธ.๔)
วัดรวกสุทธาราม  แขวงบางขุนศรี
จร. พระครูภาวนาสารบัณฑิต (เมธา จนฺทสาโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
วัดเพลงวิปัสสนา  แขวงบางขุนศรี
จร. พระครูวิมลสิริธรรม (สถิตย์)
วัดครุฑ  แขวงบ้านช่างหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงมูลเหล็ก  แขวงบ้านช่างหล่อ
จร. พระครูปิยกิจวรวัฒน์ (พจน์)
วัดยางสุทธาราม  แขวงบ้านช่างหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลครทำ  แขวงบ้านช่างหล่อ
รก.จร. พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖
วัดสีหไกรสร  แขวงบ้านช่างหล่อ
จร. พระครูสิริกิจจากร (นวน เขมนิวตฺโต ป.ธ.๕)
วัดสุทธาวาส  แขวงบ้านช่างหล่อ
จร. พระครูสิริสุวรรณรัต (ทองแดง)
วัดอมรทายิการาม  แขวงบ้านช่างหล่อ
จร. พระครูวิบูลธรรมภาณ (ธัมมา จิตฺตปญฺโญ)
วัดอัมพวา  แขวงบ้านช่างหล่อ
จร. พระครูวุฒิธรรมานันท์ (เฉลิม ฐิตเมธี ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์เรียง  แขวงบ้านช่างหล่อ
จร. พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ (อำนวย วิสุทฺโธ ป.ธ.๔)
วัดฉิมทายกาวาส  แขวงศิริราช
จร. พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ ป.ธ.๗
วัดวิเศษการ  แขวงศิริราช
จร. พระศรีวิสุทธิดิลก (วัน อุตฺตโม ป.ธ.๙)
วัดนายโรง  แขวงอรุณอมรินทร์
จร. พระครูรัตนโสภณ (สุรัฐ สิริปุญฺโญ)
วัดบางบำหรุ  แขวงอรุณอมรินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปฐมบุตรอิศราราม  แขวงอรุณอมรินทร์
จร. พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำรวย ขิปฺปาภิญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดสุวรรณคีรี  แขวงอรุณอมรินทร์
จร. พระราชสุวรรณเวที (สันติ สนฺติญาโณ ป.ธ.๖)

 

เขตบางกอกใหญ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  แขวงวัดอรุณ
จล. พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร  แขวงวัดท่าพระ
จล. พระราชวิสุทธิโสภณ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ ป.ธ.๙)
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร  แขวงวัดอรุณ
จล. พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร  แขวงวัดอรุณ
จล. พระพรหมวชิโรดม (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙ ,ดร.)
วัดสังข์กระจาย วรวิหาร  แขวงวัดท่าพระ
จล. พระพิศาลพิพัฒนพิธาน (อรุณ อริยวํโส ป.ธ.๖)
วัดนาคกลาง วรวิหาร  แขวงวัดอรุณ
จล. พระปริยัติวโรปการ (ดำเนิน จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๖)
วัดดีดวด  แขวงวัดท่าพระ
จร. พระครูมงคลวุฒิสุนทร (มานิตย์)
วัดท่าพระ  แขวงวัดท่าพระ
จร. พระครูมงคลกิจจานุกูล (ธงชัย โชติโย)
วัดประดู่ฉิมพลี  แขวงวัดท่าพระ
จร. พระครูเกษมธรรมวงศ์ (เพลิน)
วัดประดู่ในทรงธรรม  แขวงวัดท่าพระ
จร. พระครูโสภณชัยวัฒน์ (ชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน)
วัดเจ้ามูล  แขวงวัดท่าพระ
จร. พระครูสิริวัฒนกร (เริ่ม ป.ธ.๕)
วัดใหม่พิเรนทร์  แขวงวัดอรุณ
จร. พระราชปริยัติโกศล (เสถียร ฉนฺทโก ป.ธ.๙)

 

เขตบางกะปิ

วัด เจ้าอาวาส
วัดเทพลีลา พระอารามหลวง  แขวงหัวหมาก
จล. พระเทพรัตนากร (ประสาร เตชสีโล)
วัดจันทวงศาราม  แขวงคลองจั่น
จร. พระครูสุตจันทวงศ์ (สมบูรณ์ ฉนฺทสาโร ป.ธ.๔)
วัดบึงทองหลาง  แขวงคลองจั่น
จร. พระครูสุจิตวิมล (จวง สุจิตฺโต)
วัดพระไกรสีห์  แขวงหัวหมาก
จร. พระครูอุดมพัฒนคุณ (นิพนธ์)
วัดศรีบุญเรือง  แขวงหัวหมาก
จร. พระครูสุนทรวีรวงศ์ (จันดา รวิวํโส ป.ธ.๓)

 

เขตบางขุนเทียน

วัด เจ้าอาวาส
วัดกก  แขวงท่าข้าม
จร. พระครูสิริพัฒนวิกรม (สมบูรณ์ ปภากโร ป.ธ.๕)
วัดธรรมคุณาราม  แขวงท่าข้าม
จร. พระครูพัฒนธรรมคุณ (รังสรรค์ สนฺติกโร)
วัดบัวผัน  แขวงท่าข้าม
จร. พระอธิการสมภพ ปญฺญาธโร
วัดปทีปพลีผล  แขวงท่าข้าม
จร. พระครูประทีปธรรมารักษ์ (ประพันธ์)
วัดประชาบำรุง  แขวงท่าข้าม
จร. พระอธิการเส็ง กวิวํโส
วัดหัวกระบือ  แขวงท่าข้าม
จร. พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ (สละ กตปุญฺโญ)
วัดเลา  แขวงท่าข้าม
จร. พระครูสกลกิจวิธาน (กล้า อภิชาโต)
วัดกำแพง  แขวงแสมดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางกระดี่  แขวงแสมดำ
จร. พระครูโสภณธนสาร (สมบัตร อุชุจาโร)
วัดพรหมรังษี  แขวงแสมดำ
จร. พระครูพรหมสราภิรักษ์ (สาโรจน์ ป.ธ.๓)
วัดสะแกงาม  แขวงแสมดำ
จร. พระครูปลัด วิเชียร อตฺตทนโต
วัดสุธรรมวดี  แขวงแสมดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแทนวันดีสุขาราม  แขวงแสมดำ
จร. พระครูประสิทธิ์สังฆคุณ (ถวิล สญฺญจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดแทนวันดีเจริญสุข  แขวงแสมดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสมดำ  แขวงแสมดำ
จร. พระครูอดุลนวการ (สำราญ)

 

เขตบางคอแหลม

วัด เจ้าอาวาส
วัดราชสิงขร พระอารามหลวง  แขวงวัดพระยาไกร
จล. พระครูศรีวรานุกิจ (สัมพันธ์ สุเมโธ ป.ธ.๖)
วัดลาดบัวขาว  แขวงบางคอแหลม
จร. พระครูปทุมโชติวัฒน์ (เจริญ)
วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง  แขวงบางคอแหลม
จร. พระครูสิริโชติญาณ (สอน ป.ธ.๕)
วัดจันทร์นอก  แขวงบางโคล่
จร. พระครูสุวรรณสารโกวิท (ภาณุวัฒน์ อติพโล)
วัดจันทร์ใน  แขวงบางโคล่
จร. พระครูปิยศีลาภรณ์ (จำปี)
วัดบางโคล่นอก  แขวงบางโคล่
จร. พระครูโกวิทวรกิจ (สุพจน์ โกวิโท)
วัดเรืองยศสุทธาราม  แขวงบางโคล่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทร  แขวงบางโคล่
จร. พระอธิการปรีชา ปุณฺณสีโล
วัดไผ่เงินโชตนาราม  แขวงบางโคล่
จร. พระครูอดุลธรรมานุวัตร (ประสิทธิ์ อุคคเตโช)
วัดวรจรรยาวาส  แขวงวัดพระยาไกร
จร. พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ (เทพดรุณ ฐานเทโว)

 

เขตบางซื่อ

วัด เจ้าอาวาส
วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง  แขวงบางซื่อ
จล. พระศรีปริยัติสุธี (ปรีชา จิตฺตปริสุทฺโธ ป.ธ.๙)
วัดบางโพโอมาวาส  แขวงบางซื่อ
จร. พระมหาสมัคร มหาวีโร ป.ธ.๘
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์  แขวงบางซื่อ
จร. พระครูสถิตปริยัติวงศ์ (เสถียร ป.ธ.๓)
วัดเวตวันธรรมาวาส  แขวงบางซื่อ
จร. พระครูกิตติมงคลรัตน์ (แก้ว)
วัดทองสุทธาราม  แขวงวงศ์สว่าง
จร. พระอธิการสงวน ทินฺนโชโต
วัดประชาศรัทธาธรรม  แขวงวงศ์สว่าง
จร. พระครูธีรปัญญากร (สมัย)
วัดเลียบราษฎร์บำรุง  แขวงวงศ์สว่าง
จร. พระครูสุนทรธรรมบัณฑิต (ธวัชชัย ถาวรธมฺโม)

 

เขตบางนา

วัด เจ้าอาวาส
วัดบางนาใน พระอารามหลวง  แขวงบางนา
จล. พระศรีศาสนวงศ์ (สนอง อนุภทฺโท ป.ธ.๙)
วัดบางนานอก  แขวงบางนา
จร. พระเทพวชิรโกศล (ธนันท์ชัย ขนฺติโก ป.ธ.๖ ,ดร.)
วัดศรีเอี่ยม  แขวงบางนา
จร. พระราชรัตนเมธี (สมชาย ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔)

 

เขตบางบอน

วัด เจ้าอาวาส
วัดนินสุขาราม  แขวงบางบอน
จร. พระครูถาวรวิหารคุณ (หรั่ง ฐิตสีโล)
วัดบางบอน  แขวงบางบอน
จร. พระครูปรีชาวุฒิกร (มาโนช วชิรวุโธ)
วัดโพธิ์พุฒตาล  แขวงบางบอน
จร. พระมหาประกิต ฐิตสีโล ป.ธ.๙

 

เขตบางพลัด

วัด เจ้าอาวาส
วัดภคินีนาถ วรวิหาร  แขวงบางยี่ขัน
จล. พระราชอุดมมงคล (วิสิทธิ์ นนฺทิโย ป.ธ.๕)
วัดคฤหบดี พระอารามหลวง  แขวงบางยี่ขัน
จล. พระครูอนุกูลวีราภรณ์ (สมศักดิ์ มหาวีโร)
วัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง  แขวงบางยี่ขัน
จล. พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดรวกบางบำหรุ  แขวงบางบำหรุ
จร. พระศรีปริยัติญาณ (ธัญวัฒน์ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙)
วัดบางพลัด  แขวงบางพลัด
จร. พระมหาหาญ รตนปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดภาณุรังษี  แขวงบางพลัด
จร. พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๙ ,ดร.
วัดเทพนารี  แขวงบางพลัด
จร. พระครูปัญญาพัฒนบัณฑิต (พิชิต ภูริปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเทพากร  แขวงบางพลัด
จร. พระสุธีธรรมโสภณ (พิกุล ธมฺมรํสี ป.ธ.๗ ,ดร.)
วัดเพลง  แขวงบางพลัด
จร. พระครูสุวิมลกิตติญาณ (สุวรรณ ป.ธ.๕)
วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม  แขวงบางยี่ขัน
จร. พระครูปริยัตยานุสิฐ (ทวีบูลย์ ป.ธ.๓)
วัดทอง  แขวงบางยี่ขัน
จร. พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี ป.ธ.๗
วัดน้อยนางหงษ์  แขวงบางยี่ขัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางยี่ขัน  แขวงบางยี่ขัน
จร. พระครูสุพจนธาดา (สมยงค์)
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์  แขวงบางยี่ขัน
จร. พระครูสิริธรรมานุรักษ์ (สุพจน์)
วัดสิงห์  แขวงบางยี่ขัน
จร. พระครูศรีธรรมกิจโกศล (สมศักดิ์ ป.ธ.๖)
วัดอมรคีรี  แขวงบางยี่ขัน
จร. พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธิสาโร)
วัดเปาโรหิตย์  แขวงบางยี่ขัน
จร. พระอธิการสันต์ชัย ขนฺติโก
วัดใหม่เทพนิมิตร  แขวงบางยี่ขัน
จร. พระมหาสนธิ์ ฐิตสํวโร ป.ธ.๘
วัดฉัตรแก้วจงกลณี  แขวงบางอ้อ
จร. พระครูปริยัตยาธาร (ณัฐกร ป.ธ.๓)
วัดวิมุตยาราม  แขวงบางอ้อ
จร. พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ (สำรอง ป.ธ.๔)

 

เขตบางรัก

วัด เจ้าอาวาส
วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร  แขวงมหาพฤฒาราม
จล. พระราชวชิราภรณ์ (สุรเดช รกฺขิตญาโณ ป.ธ.๕)
วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง  แขวงสี่พระยา
จล. พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓)
วัดม่วงแค  แขวงบางรัก
จร. พระครูวิมลกิตติญาณ (สมบุญ)
วัดสวนพลู  แขวงบางรัก
จร. พระเทพวชิราภรณ์ (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.๙ ,ดร.)
วัดแก้วแจ่มฟ้า  แขวงมหาพฤฒาราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตบางเขน

วัด เจ้าอาวาส
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  แขวงท่าแร้ง
จร. พระครูสุนทรกิจจารักษ์ (ประพันธ์ ปภสฺสโร)
วัดบางบัว  แขวงอนุสาวรีย์
จร. พระครูพิสิฐวิหารการ (มนัส สุมโน)
วัดไตรรัตนาราม  แขวงอนุสาวรีย์
จร. พระครูรัตนาภิรักษ์ (ประวิทย์)

 

เขตบางแค

วัด เจ้าอาวาส
วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง  แขวงบางไผ่
จล. พระเทพสิทธิเมธี (ทวนทอง ชินวํโส ป.ธ.๓)
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี  แขวงบางไผ่
จร. พระมหาทีฆทัศน์ ธีรภทฺโท ป.ธ.๗
วัดศาลาแดง  แขวงบางไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วง  แขวงหลักสอง
จร. พระพิพัฒน์ศาสนธำรง (ณรงค์ ปสนฺโน)

 

เขตบึงกุ่ม

วัด เจ้าอาวาส
วัดบางเตย  แขวงคลองกุ่ม
จร. พระครูพัฒนการโกวิท (เทพฤทธิ์ ยสธมฺโม)
วัดพิชัย  แขวงคลองกุ่ม
จร. พระครูสุภัทรสีลคุณ (สุทิน)
วัดสุวรรณประสิทธิ์  แขวงคลองกุ่ม
จร. พระครูประกาศสมาธิคุณ (ศรีสมุทร เขมทตฺโต)
วัดนวลจันทร์  แขวงนวลจันทร์
จร. พระครูธีรพัฒนาภรณ์ (ประเสียร)

 

เขตปทุมวัน

วัด เจ้าอาวาส
วัดชัยมงคล  แขวงรองเมือง
จร. พระครูประยุตปุญญากร (บุญยง)
วัดชำนิหัตถการ  แขวงรองเมือง
จร. พระครูปริยัติธรรมคุณ (เจริญ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดสระบัว  แขวงรองเมือง
จร. พระครูโกมุทสราภิวัฒน์ (สาย)

 

เขตประเวศ

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งลานนา  แขวงดอกไม้
จร. พระครูเนกขัมมคุณาจาร (จันทร์แดง คุณวีโร)
วัดทุ่งเศรษฐี  แขวงดอกไม้
จร. พระราชพัฒนโสภณ (วินัย ญาณวินโย)
วัดกระทุ่มเสือปลา  แขวงประเวศ
จร. พระครูโสภณพิหารกิจ (สุรศักดิ์ วิริยธโร)
วัดตะกล่ำ  แขวงหนองบอน
จร. พระครูปลัด สิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข

 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วัด เจ้าอาวาส
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  แขวงบ้านบาตร
จล. พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙)
วัดสิตาราม  แขวงคลองมหานาค
จร. พระครูสุตกิจธำรง (นิกร ป.ธ.๓)
วัดพระพิเรนทร์  แขวงบ้านบาตร
จร. พระครูภัทรกิตติสุนทร (แถม ป.ธ.๔)
วัดคณิกาผล  แขวงป้อมปราบ
จร. พระราชวิริยาภรณ์ (เฉลิม อาจาโร ป.ธ.๖)
วัดพลับพลาชัย  แขวงป้อมปราบ
จร. พระเทพสิทธิโกศล (ใหญ่ ชวโน)
วัดดิสานุการาม  แขวงวัดเทพศิรินทร์
จร. พระครูสิริดิสวัฒน์
วัดเทวีวรญาติ  แขวงวัดเทพศิรินทร์
จร. พระครูสิริธรรมากร
วัดสุนทรธรรมทาน  แขวงวัดโสมนัส
จร. พระราชวชิรธรรมสุนทร (เกรียงไกร กุลวฑฺฒโน)

 

เขตพญาไท

วัด เจ้าอาวาส
วัดไผ่ตัน  แขวงพญาไท
จร. พระครูสถิตสารสุนทร (ทะเล)

 

เขตพระนคร

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  แขวงพระบรมมหาราชวัง
จล. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร  แขวงพระบรมมหาราชวัง
จล. พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร  แขวงวัดราชบพิธ
จล. พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร  แขวงชนะสงคราม
จล. พระธรรมวชิรมงคล (กฤช กิตฺติวํโส ป.ธ.๓)
วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร  แขวงวังบูรพาภิรมย์
จล. พระธรรมวชิรนายก (ปรีชา อภิวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร  แขวงบวรนิเวศ
จล. พระเทพวิสุทธิเวที (วัฒนา เขมิโก ป.ธ.๙)
วัดปรินายก วรวิหาร  แขวงบ้านพานถม
จล. พระพิพัฒน์จริยาลังการ (บุญชู เขมปุญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร  แขวงวัดสามพระยา
จล. พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
วัดเทพธิดาราม วรวิหาร  แขวงสำราญราษฎร์
จล. พระธรรมวชิรคณี (แผ่ว ปรกฺกโม ป.ธ.๙)
วัดมหรรณพาราม วรวิหาร  แขวงเสาชิงช้า
จล. พระเทพสุตเมธี (บุญธรรม สุตธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง  แขวงบางขุนพรหม
จล. พระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปญฺญาอกฺโข ,ดร.)
วัดสามพระยา พระอารามหลวง  แขวงวัดสามพระยา
จล. พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙)
วัดเอี่ยมวรนุช  แขวงบ้านพานถม
จร. พระครูศรีสุตาภรณ์ (คำนึง ป.ธ.๖)
วัดใหม่อมตรส  แขวงบ้านพานถม
จร. พระครูพิพัฒนานุกูล (เทียม นนุทโก ป.ธ.๔)

 

เขตพระโขนง

วัด เจ้าอาวาส
วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร  แขวงบางจาก
จล. พระพิพัฒนกิจวิธาน (บุญศักดิ์ สิริปุญฺโญ)
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  แขวงบางจาก
จร. พระครูพิจิตรพัฒนวิธาน (ชัยวัฒน์ วฑฺฒโน)
วัดบุญรอดธรรมาราม  แขวงพระโขนงใต้
จร. พระครูวิจิตรโกศล (สมบูรณ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๓)

 

เขตภาษีเจริญ

วัด เจ้าอาวาส
วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร  แขวงคูหาสวรรค์
จล. พระราชสิทธิวรคุณ (สุรินทร์ สุภปุญฺโญ)
วัดนวลนรดิศ วรวิหาร  แขวงปากคลองภาษีเจริญ
จล. พระครูวิทิตสุตคุณ (บุญมี อินฺทโชโต ป.ธ.๔)
วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร  แขวงปากคลองภาษีเจริญ
จล. พระครูพิศาลพัฒนคุณ (ไพศาล วิสาโล)
วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง  แขวงบางหว้า
รก.จล. พระครูสุธีธรรมโสภิต (เสน่ห์ สิเนหธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดนางชี พระอารามหลวง  แขวงปากคลองภาษีเจริญ
จล. พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.๙ ,ดร.)
วัดปากน้ำ พระอารามหลวง  แขวงปากคลองภาษีเจริญ
จล. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)
วัดตะล่อม  แขวงคลองขวาง
จร. พระครูสิริพัฒนบัณฑิต (บุญถึง ชุตินฺธโร ป.ธ.๕)
วัดมะพร้าวเตี้ย  แขวงคลองขวาง
จร. พระอธิการสมคิด สิริจนฺโท
วัดนก  แขวงคูหาสวรรค์
จร. พระครูสุจิตตาภรณ์ (สมเจต)
วัดบางแวก  แขวงคูหาสวรรค์
จร. พระครูธีรธรรมานันท์ (ญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท)
วัดปากน้ำฝั่งใต้  แขวงคูหาสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางบางจาก  แขวงคูหาสวรรค์
จร. พระครูสังฆรักษ์ สามารถ สุจิณฺโณ
วัดวิจิตรการนิมิตร  แขวงคูหาสวรรค์
จร. พระครูวิจิตรสารสุนทร (ถวัลย์ ขนฺติสาโร)
วัดจันทร์ประดิษฐาราม  แขวงบางด้วน
จร. พระครูปลัด ไชยวุฒิ อาภานนฺโท
วัดรางบัว  แขวงบางหว้า
จร. พระครูพิทักษ์ปทุมกิจ (เชาวลิต)
วัดอ่างแก้ว  แขวงบางหว้า
จร. พระครูพินิจสุนทรกิจ (นิตย์ นิตโย)
วัดโคนอน  แขวงบางหว้า
จร. พระสุธรรมภาณี (ทองปลิว ธุตมโล ป.ธ.๔)
วัดกำแพง  แขวงบางแวก
จร. พระครูประทีปธรรมรัต (ทองแคล้ว ทีปโก)
วัดชัยฉิมพลี  แขวงบางแวก
จร. พระอุดมวรญาณ (สุวิทย์ สุจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดตะโน  แขวงบางแวก
จร. พระใบฎีกา พิพัฒน์ จิตฺตวฑฺโฒ
วัดโตนด  แขวงบางแวก
จร. พระครูธีรกิตติ์ธำรง (จิรศักดิ์ จิรกิตฺติ ป.ธ.๓)
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร  แขวงบางแวก
จร. พระครูธรรมธร ธีรพัฒน์ สุวินโย
วัดกำแพง  แขวงปากคลองภาษีเจริญ
จร. พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ณรงค์)
วัดทองศาลางาม  แขวงปากคลองภาษีเจริญ
จร. พระครูโอภาสวรานุกิจ (ประกาย)
วัดนาคปรก  แขวงปากคลองภาษีเจริญ
จร. พระราชวชิรธรรมวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)
วัดประดู่บางจาก  แขวงปากคลองภาษีเจริญ
จร. พระครูเมธีวรานุวัตร (สาย)
วัดเพลง  แขวงปากคลองภาษีเจริญ
จร. พระครูศาสนกิจโสภณ (สวัสดิ์)

 

เขตมีนบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดบางเพ็งใต้  แขวงมีนบุรี
จร. พระครูถาวรธรรมานุสิฐ (สุเทพ)
วัดบำเพ็ญเหนือ  แขวงมีนบุรี
จร. พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวํโส ,ดร.)
วัดแสนสุข  แขวงมีนบุรี
จร. พระมงคลปริยัติกิจ (อำพล อมฺพโล ป.ธ.๔)
วัดทองสัมฤทธิ์  แขวงแสนแสบ
จร. พระครูสุนทรกิจจานุวัตร (สมพงษ์ ธมฺมพโล)
วัดศรีกุเรชา  แขวงแสนแสบ
จร. พระครูพิศิษฏ์วรคุณ (ประสิทธิ์)
วัดใหม่ลำนกแขวก  แขวงแสนแสบ
จร. พระครูวรศีลาจาร (จำลอง อคฺคสีโล)

 

เขตยานนาวา

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองภูมิ  แขวงช่องนนทรี
จร. พระครูพิศาลศาสนธรรม (สมโภช)
วัดคลองใหม่  แขวงช่องนนทรี
จร. พระครูสุทธิธรรมานุกูล (ณรงค์)
วัดช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี
จร. พระครูวิมลศีลสุนทร (พิมล เปมสีโล ป.ธ.๕)
วัดช่องลม  แขวงช่องนนทรี
จร. พระครูขันติวโรภาส (ขาว ขนฺติโก ป.ธ.๓)
วัดดอกไม้  แขวงบางโพงพาง
รก.จร. พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุญฺโญ)
วัดด่าน  แขวงบางโพงพาง
จร. พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุญฺโญ)
วัดทองบน  แขวงบางโพงพาง
จร. พระมหาอาทิตย์ อมโร
วัดปริวาสราชสงคราม  แขวงบางโพงพาง
จร. พระราชพัฒนากร (สมชาย ฉนฺทสโร)

 

เขตราชเทวี

วัด เจ้าอาวาส
วัดอภัยทายาราม  แขวงทุ่งพญาไท
จร. พระมหาสนิท สํวโร ป.ธ.๗
วัดดิสหงษาราม  แขวงมักกะสัน
จร. พระครูสุนทรพัฒนวิมล (วิฑูรย์ ธมฺมทตฺโต)
วัดทัศนารุณสุนทริการาม  แขวงมักกะสัน
จร. พระราชศีลาจาร (บรรทม ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๖)

 

เขตราษฎร์บูรณะ

วัด เจ้าอาวาส
วัดบางปะกอก  แขวงบางปะกอก
จร. พระครูสถิตกิจจานุการ (สกล)
วัดประเสริฐสุทธาวาส  แขวงบางปะกอก
จร. พระปลัด ประวิทย์ ฐิตวีโร
วัดราษฎร์บูรณะ  แขวงบางปะกอก
จร. พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๘
วัดเกียรติประดิษฐ์  แขวงบางปะกอก
จร. พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์ (สุธีร์ สุนฺทโร)
วัดสน  แขวงราษฎร์บูรณะ
จร. พระครูสุทธิวรนายก (สุทธิ โชติคุโณ)
วัดสารอด  แขวงราษฎร์บูรณะ
จร. พระครูปลัด อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
วัดแจงร้อน  แขวงราษฎร์บูรณะ
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตลาดกระบัง

วัด เจ้าอาวาส
วัดขุมทอง  แขวงขุมทอง
จร. พระครูโสภณสุวรรณนิธิ (พุทธิพงษ์)
วัดราชโกษา  แขวงขุมทอง
จร. พระครูมานิตธรรมคุณ (มานพ)
วัดปากบึง  แขวงคลองสองต้นนุ่น
จร. พระครูสมุห์ สุเทพ อธิปญฺโญ
วัดบำรุงรื่น  แขวงคลองสามประเวศ
จร. พระครูอนุกูลสารกิจ (ประยูร อคฺควณฺโณ)
รก.จร. พระมหาบุญมา มหาปุญฺโญ ป.ธ.๓
วัดพลมานีย์  แขวงทับยาว
จร. พระครูเกษมสุทธิคุณ (สุขสันต์ สนฺตจิตฺโต ,ดร.)
วัดสุทธาโภชน์  แขวงทับยาว
จร. พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์ (สมจิตร์ ฐานวุฑโฒ)
วัดปลูกศรัทธา  แขวงลาดกระบัง
จร. พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (สมบัติ สุรสมฺปตฺติ)
วัดลาดกระบัง  แขวงลาดกระบัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลานบุญ  แขวงลาดกระบัง
จร. พระมงคลบุญเขต (สงวน อาสโภ)
วัดสังฆราชา  แขวงลาดกระบัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงบัว  แขวงลำปลาทิว
จร. พระครูศรีปทุมาภินันท์ (สุรพล ป.ธ.๖)
วัดอุทัยธรรมาราม  แขวงลำปลาทิว
จร. พระครูอุทัยธรรมวัตร (คงศักฐิ์ ปณฺฑิโต)

 

เขตลาดพร้าว

วัด เจ้าอาวาส
วัดลาดปลาเค้า  แขวงจรเข้บัว
จร. พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.๙
วัดลาดพร้าว  แขวงลาดพร้าว
จร. พระครูปลัด นิคม นาควโร
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  แขวงลาดพร้าว
จร. พระโสภณวิหารกิจ (ละมูล ปนฺนภาโร ป.ธ.๕)

 

เขตวังทองหลาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดสามัคคีธรรม  แขวงพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตวัฒนา

วัด เจ้าอาวาส
วัดภาษี  แขวงคลองตันเหนือ
จร. พระครูอนุกูลพัฒนกิจ (ดรุณ สุนฺทราจาโร)

 

เขตสวนหลวง

วัด เจ้าอาวาส
วัดยาง พระอารามหลวง  แขวงสวนหลวง
จล. พระราชพัฒโนดม (บุญช่วย ธมฺมรกฺขิโต)
วัดบ้านทุ่งเสรี  แขวงสวนหลวง
จร. พระครูสถิตปริยัติกิจ (เสนอ ป.ธ.๓)
วัดปากบ่อ  แขวงสวนหลวง
จร. พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์ จกฺกวโร)
วัดขจรศิริ  แขวงอ่อนนุช
จร. พระครูโกวิทสิริวัฒน์ (สงกา)
วัดต้นไทรย์  แขวงอ่อนนุช
จร. พระครูนิสิตธีรวัฒน์ (วัฒนชัย อภิวณฺโณ)
วัดทองใน  แขวงอ่อนนุช
จร. พระครูดิลกโชติวัฒน์ (สุวัฒน์ จิตฺตกาโร)
วัดมหาบุศย์  แขวงอ่อนนุช
จร. พระครูวิธานกิจจาทร (ประเสริฐ)
วัดใต้  แขวงอ่อนนุช
จร. พระครูญาณกิจจาทร (เกษม)

 

เขตสะพานสูง

วัด เจ้าอาวาส
วัดลาดบัวขาว  แขวงสะพานสูง
จร. พระครูประทุมบุษโยภาส (จำนงค์)

 

เขตสัมพันธวงศ์

วัด เจ้าอาวาส
วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร  แขวงสัมพันธวงศ์
จล. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗)
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร  แขวงจักรวรรดิ
จล. พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร  แขวงจักรวรรดิ
จล. พระพรหมวชิรานุวัตร (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร  แขวงตลาดน้อย
จล. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง  แขวงสัมพันธวงศ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตสาทร

วัด เจ้าอาวาส
วัดยานนาวา พระอารามหลวง  แขวงยานนาวา
จล. พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต ป.ธ.๘ ,ดร.)
วัดบรมสถล  แขวงยานนาวา
จร. พระครูวิศาลศาสนคุณ (ณรงค์)
วัดลุ่มเจริญศรัทธา  แขวงยานนาวา
จร. พระอธิการเลี่ยม กิตฺติเมธี
วัดสุทธิวราราม  แขวงยานนาวา
จร. พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร ป.ธ.๗ ,รศ.ดร.)

 

เขตสายไหม

วัด เจ้าอาวาส
วัดราษฎร์นิยมธรรม  แขวงคลองถนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอมราวราราม  แขวงคลองถนน
จร. พระครูอาทรอมรกิจ (ปรางค์ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
วัดเกาะสุวรรณาราม  แขวงคลองถนน
จร. พระครูสถิตมงคลวัตร (มงคล)
วัดหนองใหญ่  แขวงสายไหม
จร. พระครูปิยธรรมรังษี (คง ปิยวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดเจริญธรรมาราม  แขวงสายไหม
จร. พระครูพิหารธรรมาทร (ธีรชัย)
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  แขวงออเงิน
จร. พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)
วัดอยู่ดีบำรุงธรรม  แขวงออเงิน
จร. พระครูสิริบุญญาภินันท์ (มนตรี ป.ธ.๕)
วัดโคกจ้าหล่า  แขวงออเงิน
จร. พระครูสถิตโชติวัฒน์ (ธนวัฒน์)

 

เขตหนองจอก

วัด เจ้าอาวาส
วัดกระทุ่มราย  แขวงกระทุ่มราย
จร. พระสมุห์ ทวี ธมฺมธโร
วัดหนองจอก  แขวงกระทุ่มราย
จร. พระครูผาสุกิจโกวิท (โกวิท จารุวํโส)
วัดสีชมพู  แขวงคลองสิบ
จร. พระครูบวรกิจคุณาธาร (อนันต์)
วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์  แขวงคลองสิบสอง
จร. พระครูประดิษฐ์สิทธิคุณ (เฉลียว)
วัดประยงค์กิตติวนาราม  แขวงคลองสิบสอง
จร. พระครูภาวนากิตติคุณ (อริย์ธัช เตชวโร)
วัดแสนเกษม  แขวงคลองสิบสอง
จร. พระครูสังฆรักษ์ สมบูรณ์ ฉนฺทธมฺโม
วัดใหม่เจริญราษฎร์  แขวงคลองสิบสอง
จร. พระอธิการสุวิชย์ชัย ผาสุวิชโย
วัดสามง่าม  แขวงคู้ฝั่งเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุง  แขวงลำต้อยติ่ง
จร. พระครูสถิตปัญญาภรณ์ (ลำใย ฐิตปญฺโญ)
วัดลำต้อยติ่ง  แขวงลำต้อยติ่ง
จร. พระครูวิจารณ์กิจจานุกิจ (โชติปาโล)
วัดลำวังคาสุทธาวาส  แขวงลำต้อยติ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่กระทุ่มล้ม  แขวงลำต้อยติ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำพะอง  แขวงลำผักชี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอู่ตะเภา  แขวงลำผักชี
จร. พระครูสีลพลาธร (มานพ)
วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม  แขวงโคกแฝด
จร. พระครูเกษมธรรมารักษ์ (โกมล ฐิตลาโภ)

 

เขตหนองแขม

วัด เจ้าอาวาส
วัดวงษ์ลาภาราม  แขวงหนองค้างพลู
จร. พระครูวุฒิธรรมโมภาส (จรัส จกกฺวโร)
วัดอุดมรังสี  แขวงหนองค้างพลู
จร. พระครูอุดมปัญญาธร (วีระ)
วัดไผ่เลี้ยง  แขวงหนองค้างพลู
จร. พระครูวิมลอรรถวาที (ยงยุทธ อุปคุตฺโต ป.ธ.๓)
วัดศรีนวลธรรมวิมล  แขวงหนองแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแขม  แขวงหนองแขม
จร. พระครูพินิตวรการ (จำนง)
วัดหลักสาม  แขวงหนองแขม
จร. พระครูสุวิธานวิหารกิจ (แก้ว)

 

เขตหลักสี่

วัด เจ้าอาวาส
วัดหลักสี่ พระอารามหลวง  แขวงตลาดบางเขน
จล. พระราชพิพัฒนาภรณ์ (นิพนธ์ เขมโก ป.ธ.๗)

 

เขตห้วยขวาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดอุทัยธาราม  แขวงบางกะปิ
จร. พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ)
วัดใหม่ช่องลม  แขวงบางกะปิ
จร. พระครูอนุรักษ์ศาสนกิจ (มานะ)

 

 

 

ธรรมยุต

 

เขตคลองสามวา

วัด เจ้าอาวาส
วัดจินดิตวิหาร   แขวงทรายกองดิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสัมมาชัญญาวาส   แขวงบางชัน
จร. พระราชธรรมกวี (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)

 

เขตดุสิต

วัด เจ้าอาวาส
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร   แขวงวชิรพยาบาล
จล. พระพรหมวชิรมงคล (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)
รก.จล. พระเทพวิสุทธิญาณ (ถวิล กนฺตสิริ ป.ธ.๕)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร   แขวงวชิรพยาบาล
จล. พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ ป.ธ.๔)

 

เขตทุ่งครุ

วัด เจ้าอาวาส
วัดพุทธบูชา   แขวงบางมด
จร. พระพรหมวชิราภรณ์ (สนธิ์ อนาลโย ป.ธ.๓)

 

เขตธนบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดบุปผาราม วรวิหาร   แขวงวัดกัลยาณ์
จล. พระราชวรญาณ (บรรจบ ตาที)

 

เขตบางกอกน้อย

วัด เจ้าอาวาส
วัดรังสีรัตนวารี   แขวงบางขุนศรี
จร. พระครูวิศิษฏ์ธรรมวงศ์ (ภัลลภ อภิปาโล)

 

เขตบางกอกใหญ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดเครือวัลย์ วรวิหาร   แขวงวัดอรุณ
จล. สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี (มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.๕)

 

เขตบางขุนเทียน

วัด เจ้าอาวาส
วัดท่าข้าม   แขวงท่าข้าม
จร. พระครูวิบูลธรรมบาล

 

เขตบางซื่อ

วัด เจ้าอาวาส
วัดมัชฌันติการาม   แขวงบางซื่อ
จร. พระมหาบุญยอด สุเมโธ ป.ธ.๓ ,ดร.

 

เขตบางนา

วัด เจ้าอาวาส
วัดผ่องพลอยวิริยาราม   แขวงบางนาใต้
จร. พระครูปภัสสราธิคุณ (ปภสฺสโร)

 

เขตบางพลัด

วัด เจ้าอาวาส
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร   แขวงบางยี่ขัน
จล. พระราชวราจารย์ (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง   แขวงบางพลัด
จล. พระธรรมวชิรสุธี (ทองดี ฐิตายุโก)
วัดสามัคคีสุทธาวาส   แขวงบางอ้อ
รก.จร. พระมหาอภิวัฒน์ โชติญาโณ

 

เขตบางเขน

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร   แขวงอนุสาวรีย์
จล. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต ป.ธ.๔)

 

เขตบางแค

วัด เจ้าอาวาส
วัดราษฎร์บำรุง   แขวงหลักสอง
จร. พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)

 

เขตปทุมวัน

วัด เจ้าอาวาส
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร   แขวงรองเมือง
จล. พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๔)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร   แขวงปทุมวัน
จล. พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗)
วัดดวงแข   แขวงรองเมือง
จร. พระครูประพัฒน์เขมคุณ (พนม สนฺตจิตฺโต)

 

เขตประเวศ

วัด เจ้าอาวาส
วัดคุณแม่จันทร์   แขวงประเวศ
จร. พระครูกิตตินันทคุณ (กิตติ กิตฺตินนฺโท)
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม   แขวงประเวศ
จร. พระราชธรรมโมลี (ดัชน์ ขนฺติธมฺโม)

 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วัด เจ้าอาวาส
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร   แขวงวัดเทพศิรินทร์
จล. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร   แขวงวัดโสมนัส
จล. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙ ,ดร.)

 

เขตพระนคร

วัด เจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร   แขวงบวรนิเวศ
รก.จล. พระธรรมวชิรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร   แขวงพระบรมมหาราชวัง
จล. พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘ ,ดร.)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร   แขวงวัดราชบพิธ
จล. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร   แขวงบางขุนพรหม
จล. พระเทพวชิรเมธาจารย์ (บุญร่วม อตฺถกาโม ป.ธ.๙)
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร   แขวงบ้านพานถม
จล. พระเทพวชิรปาโมกข์ (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง   แขวงวัดสามพระยา
จล. พระราชสารเมธี (สุริยันต์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง   แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
จล. พระเทพวชิรดิลก (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)

 

เขตพระโขนง

วัด เจ้าอาวาส
วัดธรรมมงคล   แขวงบางจาก
จร. พระครูปลัด บุรมณ์ เตชธมฺโม

 

เขตราชเทวี

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระยายัง   แขวงถนนเพชรบุรี
รก.จร. พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)

 

เขตลาดกระบัง

วัด เจ้าอาวาส
วัดวชิรธรรมาวาส   แขวงขุมทอง
จร. พระครูโฆษิตสุทธสร
วัดทิพพาวาส   แขวงลำปลาทิว
จร. พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)

 

เขตลาดพร้าว

วัด เจ้าอาวาส
วัดสิริกมลาวาส   แขวงลาดพร้าว
จร. พระครูโชติญาณประยุต (คำจันทร์ โชติญาโณ)

 

เขตวัฒนา

วัด เจ้าอาวาส
วัดธาตุทอง พระอารามหลวง   แขวงพระโขนงเหนือ
จล. พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร ป.ธ.๔)

 

เขตสัมพันธวงศ์

วัด เจ้าอาวาส
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร   แขวงสัมพันธวงศ์
จล. พระเทพวชิโรดม (โกมินทร์ สุภเสโน)
วัดกันมาตุยาราม   แขวงสัมพันธวงศ์
จร. พระปริยัติธรรมสุธี (สุธี นาคเสโน ป.ธ.๔)

 

เขตหนองจอก

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าวิศรุตรัตนาราม   แขวงคลองสิบสอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำผักชี   แขวงลำผักชี
จร. พระศรีปริยัติมงคล (นิยม กิตฺติเมธี ป.ธ.๙)
วัดเจียระดับ   แขวงลำผักชี
จร. พระครูสุภัทรวิหารการ

 

เขตหนองแขม

วัด เจ้าอาวาส
วัดทองเนียม   แขวงหลักสอง
จร. พระมงคลธรรมวิธาน (สำเร็จ ภูริจิตฺโต ป.ธ.๔ ,ดร.)

 

เขตห้วยขวาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง   แขวงบางกะปิ
จล. พระพรหมวชิรสุธี (อภิพล อภิพโล ป.ธ.๕)

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook