ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
สามเณรจิรายุทธ เนตรวงค์ ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๒
สามเณรปฐมพงศ์ สามี ๑๖ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๒
สามเณรนราวิชญ์ ท้าวนาง ๑๖ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๒
สามเณรธเนศพล สารผล ๑๕ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๒
สามเณรคณพศ แทนชิน ๑๕ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๒
สามเณรวงศธร คะชะนา ๑๔ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๒
สามเณรฐิติพงศ์ ฐานวิสัย ๑๔ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.๑-๒ ๒๕๖๒
พระสันติ สิริปญฺโญ ทรัพย์แก้ว ๒๖ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.๑-๒ ๒๕๖๒
พระเทอดเกียรติ ฐานุตฺตโม ประคองยศ ๒๕ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐ สามเณรภูวมินทร์ ทองมาก ๑๖ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑ สามเณรจิณณวัตร สิงห์สองคอน ๑๔ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒ สามเณรเจษฏาภรณ์ นามาก ๑๔ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓ พระนรินทร์ นิรโต ณ สุวรรณ์ ๓๙ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔ พระภานุพงศ์ ภาณุรํสี วงษ์กัณหา ๒๔ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕ พระวรุฒ กิตฺติสาโร บุญประคม ๒๖ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖ สามเณรศุภชัย แสนสาตร์ ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗ สามเณรสรวิชญ์ ศรีจันทร์ ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘ สามเณรกิตติพงษ์ สายวงศ์ ๑๔ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙ สามเณรปฏิภาณ ลือคำหาญ ๑๓ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐ พระสรศักดิ์ ปญฺญาวโร ทรงศรี ๒๗ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑ พระเสริม วิปุโล วัลย์เปรียงเถาว์ ๔๘ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒ พระศิวกร โชติปญฺโญ ไพบูลย์ศิริ ๔๖ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓ พระประมาณ ขนฺติธมฺโม ผาดไธสง ๒๗ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๔ สามเณรยุทธชัย วิณโรจน์ ๑๕ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๕ พระสุภาพ โชติโก คำดี ๓๐ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๖ พระสมบัติ อินฺทวีโร วิจิตรวุฒิธาดา ๕๖ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๗ พระยุทธนา ปยุตฺโต เข่งพิมล ๕๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๘ พระภูชิต ญานวีโร กองชาดี ๓๒ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๙ สามเณรภาคิน ไชยเบ้า ๑๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๐ สามเณรกษมา แช่มภู ๑๘ ธาตุทอง วัดธาตุทอง ๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๑ พระวิฑูร โรจนธมฺโม โตจิตต์ ๕๐ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๒ สามเณรอนุพงษ์ จิตรมานะ ๑๖ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๓ พระสกล ธมฺมธโร ศรีวงศ์เรือน ๒๙ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๔ พระทศพล อธิปุญฺโญ วรรณวรคุณ ๕๑ พุทธบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๕ สามเณรวีรชัย บุบผาพวง ๑๔ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๖ สามเณรเจษฎาพร อินแก้ว ๑๔ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๗ สามเณรไชยพศ คึมยะราช ๑๔ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๘ พระทนงศักดิ์ ปสาโท ไชยเมืองยอง ๓๓ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๓๙ สามเณรกิตติพันธ์ รจิตพลอย ๑๘ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๐ พระนิธิชัย กนฺตชโย แสงสายัณห์ ๕๔ ประสาทบุญญาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๑ สามเณรณรงค์ศักดิ์ วงค์คำจันทร์ ๑๕ สวัสดิ์วารีสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๒ สามเณรนิติภูมิ ภูพันนา ๑๕ สวัสดิ์วารีสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๓ สามเณรสิริวัฒน์ ไชยวิทิตกุล ๑๘ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๔ สามเณรสุรวุฒิ จีนปาน ๑๖ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๕ สามเณรวิศรุต นาบอน ๑๓ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๖ สามเณรพิชญาดา ฝาคำ ๑๗ ใหม่ทองเสน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๗ สามเณรนที ไชยชนะ ๑๖ ใหม่ทองเสน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๘ สามเณรปรัชญา สัสดี ๑๗ บางนาใน วัดบางนาใน ๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๔๙ สามเณรภานุเดช รัตน์พล ๑๓ บางนาใน วัดบางนาใน ๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๐ สามเณรนันธกร คำมาก ๑๓ บางนาใน วัดบางนาใน ๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๑ สามเณรภูคำ สำเภาลอย ๑๒ บางนาใน วัดบางนาใน ๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๒ สามเณรอาทิตย์ คำพานาง ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๓ สามเณรธีรเมธ ทับทิม ๑๖ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๔ สามเณรคมกริช โคตรสงคราม ๑๓ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๕ พระอาทิตย์ อภิปาโล ท่าจ๋อม ๓๓ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๖ สามเณรวิทวัส ช่างปลูก ๑๙ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๗ พระไพศาล พฺรหฺมวโร แซ่เฮง ๔๒ ๒๑ อุทัยธาราม วัดพรหมวงศาราม ๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๘ พระศรชัย รติโก มะลิจันทร์ ๒๕ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๕๙ สามเณรชายอง ศรีวังพล ๒๐ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม ๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๐ พระอรรคเดช กตทีโป วงศ์ประชา ๕๗ ๑๐ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๑ พระอดิศร ฐานิสฺสโร ยุรยาตร์ ๔๒ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๒ สามเณรณัฐวัชร์ พ่วงประพันธ์ ๑๔ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๓ สามเณรณัฐพงษ์ พ่วงประพันธ์ ๑๔ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๔ สามเณรมานะศักดิ์ แซ่อึ้ง ๑๖ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๕ สาเณรวีรภัทร สงรัมย์ ๑๘ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๖ สามเณรณัฐวุฒิ เวชวิชัย ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๗ สามเณรถิรยุทธ์ นิติสุข ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๘ สามเณรนราธิป สิงห์ทองอยู่ ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๖๙ สามเณรวิไล สาขันธ์โคตร ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๐ สามเณรเศรษฐพงค์ หารเทศ ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๑ สามเณรณัฐวุฒิ วงษ์ภา ๑๖ ยานนาวา วัดยานนาวา ๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๒ สามเณรพิชัย กุดตุ้ม ๑๖ ยานนาวา วัดยานนาวา ๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๓ สามเณรชนกร มุกดาสนิท ๑๕ ยานนาวา วัดยานนาวา ๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๔ พระชัยพฤกษ์ ปรกฺกโม นาคภักดี ๒๗ ช่องลม วัดยานนาวา ๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๕ พระกิตติวงศ์ จิณฺณธมฺโม ศิริบุตระพันธุ์ ๒๖ ช่องลม วัดยานนาวา ๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๖ พระเตชินท์ อินฺทเตโช จุลเทศ ๒๘ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๗ พระภูวิศ ฐานปญฺโญ เอี่ยมสอาด ๒๒ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๘ สามเณรโอภาสภัทท์ ละดาดาษ ๑๕ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๗๙ สามเณรพิทักษ์ ยะภักดี ๑๗ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๐ สามเณรภูวนาท นามโพธิ์ษา ๑๗ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๑ สามเณรณัฐพงษ์ เหลือผล ๑๖ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๒ สามเณรศุภวิชญ์ สิมสิน ๑๕ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๓ สามเณรธีรภัทร ศรีจันทร์ ๑๕ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๔ สามเณรพงษ์กรณ์ วิชัย ๑๕ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๕ สามเณรณัฐวุฒิ บุตรเทพ ๑๓ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๖ สามเณร คิม ปะทุมวัน ๑๕ ลำผักชี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๗ สามเณร ชัชวาลย์ โคตรเงิน ๑๘ ลำผักชี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๘ สามเณรพีรพัฒน์ สระทองวิง ๑๖ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ ๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๘๙ พระจีรวัฒน์ จนฺทปญฺโญ คล้ายพวก ๓๐ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๐ สามเณรไกรวิชญ์ กิ่งสาหัส ๑๖ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๑ พระอธิป วิทิตธมฺโม มิตรกระจ่าง ๓๓ วัดศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๒ พระนวศิริ สิริวฒฺฑโก บุญฤทธิ์ ๒๓ วัดศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๓ พระสุกฤษฎ์ ปญฺญาวุโธ ธุระหาย ๒๕ วัดบางแก้ว วัดศรีเอี่ยม ๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๔ สามเณรมงคล แสงเทียน ๑๙ วัดศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๕ สามเณรอนุชาติ สาสิม ๑๗ วัดศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๖ สามเณรปรเมศ ศรีสมบูรณ์ ๑๗ วัดศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๗ สามเณรอภิชาติ แซ่ว่าง ๑๕ วัดศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๘ สามเณรวันครู ปิ่นปก ๑๔ วัดศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๙๙ สามเณรธนศักดิ์ ธรรมวงศา ๑๓ วัดศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๐ พระวินัย คุณวีโร ดังก้อง ๓๔ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๑ พระธยาบันฑิกรณ์ จารุธมฺโม อาศัยบุญ ๒๘ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๒ พระณัฐพงศ์ ปภาโต นาคคงคำ ๒๗ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๓ พระอดิศร อนาลโย ศรแก้ว ๔๑ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๔ พระธงชาติ มงฺคลชาโต มุงคลดี ๓๘ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๕ พระจารุกิตติ์ อนุตฺตโร แรงจบ ๒๔ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๖ พระโชคชัย ธีรธมฺโม สมศิริ ๒๔ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๗ พระพรชัย รตนญาโณ รัตนะ ๒๕ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๘ พระฤทธี อาทโร สมเชียงคง ๒๗ สามพระยา วัดสามพระยา ๑๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๐๙ พระสุริยันต์ ญาณจนฺโท แสงจันทร์ ๒๕ สามพระยา วัดสามพระยา ๑๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๐ สามเณรชินวัตร ขำศรี ๑๗ สามพระยา วัดสามพระยา ๑๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๑ สามเณรภาณุพงศ์ ศรีผึ้งทอง ๑๖ สามพระยา วัดสามพระยา ๑๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๒ สามเณรกัสสปะ ฟองสมุทร ๑๖ สามพระยา วัดสามพระยา ๑๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๓ สามเณรพัชรินทร์ ชาวนา ๑๕ สามพระยา วัดสามพระยา ๑๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๔ สามเณรณัฐวุฒิ ราชสุนทร ๑๓ สามพระยา วัดสามพระยา ๑๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๕ สามเณรจักรพงศ์ รุ่งเรือง ๑๔ ใหม่อมตรส วัดสามพระยา ๑๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๖ พระณัฐพงษ์ คุณสํวโร เพาะปลูก ๒๐ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๗ สามเณรเจนรบ วุฒิคุณ ๑๕ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๘ พระธวัชชัย ธมฺมชโย บุญศรี ๒๓ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี ๑๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๑๙ สามเณรสัณห์ภวิศ เกศรี ๑๓ แสนสุข วัดแสนสุข ๑๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๐ สามเณรดนัย บุญรอด ๑๔ แสนสุข วัดแสนสุข ๑๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๑ สามเณรสุทธิโชติ ส่งศรีแจ้ง ๑๔ แสนสุข วัดแสนสุข ๑๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๒ สามเณรมานัส แก้วสีหมอก ๑๔ แสนสุข วัดแสนสุข ๑๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๓ สามเณรณัฐภพ เพ็ชรเทศ ๑๕ แสนสุข วัดแสนสุข ๑๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๔ สามเณรชาลี อุ่นละม้าย ๑๖ แสนสุข วัดแสนสุข ๑๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๕ สามเณรวรเวช วงศ์ภักดี ๑๓ แสนสุข วัดแสนสุข ๑๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๖ สามเณรกฤษฎา เกตุสำเภา ๑๓ แสนสุข วัดแสนสุข ๑๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๗ สามเณรณัฐกานต์ อุตส่าห์ ๑๔ แสนสุข วัดแสนสุข ๑๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๘ สามเณรวิชิต ภู่ภักดี ๑๔ แสนสุข วัดแสนสุข ๑๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๒๙ พระนพดล อภิชาโน อารีย์ชน ๒๙ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร ๑๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๐ พระนำพล ชิตมาโร ปองสุวรรณ ๒๒ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร ๑๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๑ สามเณรตะวัน วงศ์กลม ๑๔ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน ๑๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๒ สามเณรสยาม นาแข็ง ๑๖ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน ๑๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๓ สามเณรสุริยา เอกสะพัง ๑๓ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๑๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๔ สามเณรณัฐกิตติ์ มีแก้ว ๑๓ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๑๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๕ สามเณรเจษฎาภรณ์ มีพันธ์ ๑๓ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๑๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๖ สามเณรบารมี แซ่ลิ้ม ๑๒ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๑๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๗ สามเณรศิริโชค ขันแก้ว ๑๕ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะปิ ๑๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๘ สามเณรพัชรพล สิทธิ์น้อย ๑๖ เรืองยศสุทธาราม คณะเขตบางคอแหลม ๑๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๓๙ สามเณรอัธิชัย แสงสิงห์ ๑๕ เรืองยศสุทธาราม คณะเขตบางคอแหลม ๑๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๐ พระดนัย ฐิตวํโส เปล่งสะอาด ๓๒ จันทร์นอก คณะเขตบางคอแหลม ๑๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๑ สามเณรกฤช เอี่ยมอารมณ์ ๑๔ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๑๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๒ สามเณรกตัญญู มูละศรีวะ ๑๔ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๑๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๓ สามเณรฐิติพงศ์ ยนต์ศรี ๑๓ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๑๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๔ สามเณรอัครเดช โนจากุล ๑๕ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๑๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๕ สามเณรชานน แพทอง ๑๔ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๑๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๖ สามเณรพัชร เชียงสาย ๑๔ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๑๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๗ สามเณรธีรพัฒน์ สมศรี ๑๓ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๑๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๘ พระนคร วีรพโล จิตต์สกุล ๕๗ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๙ พระธวัชชัย ธีราลงฺกาโร พลอุ่น ๒๖ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๐ พระอภินันท์ อาภาธโร ชมหมื่น ๒๖ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๑ พระอภิรุมชัย ฐานวีโร ละลอบ ๓๗ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๒ พระพิเชษฐ อธิปญฺโญ สอนสุภาพ ๒๗ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๓ พระธนวัฑฒน์ อภิญาโณ งามสะเพริง ๓๘ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๔ สามเณรสุลีน ยู ๒๖ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๕ สามเณรสุภี มะ ๒๕ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๖ สามเณรสุขอี ชุม ๒๕ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๗ สามเณรวัณณดี จันท์ ๑๙ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๘ สามเณรคำม่วน ปัญญาเงิน ๑๗ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๙ สามเณรอนิรุต พลอุ่น ๑๕ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๐ สามเณรเภียริน ตรี ๑๗ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๑ พระยุทธศักดิ์ ยโสธโร แก้วกระจ่าง ๒๙ สาครสุ่นประชาสรรค์ คณะเขตลาดพร้าว ๑๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๒ พระพีรพัฒน์ พีรพฑฺฒโน สุกใส ๓๘ นวลจันทร์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๓ พระศักดิ์กรินทร์ สีลเตโช อินทร์จันทร์ ๒๗ นวลจันทร์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๔ พระชาญณรงค์ ปริชาโน พุทธา ๔๙ ๑๓ นวลจันทร์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๕ พระเบือน ฐานรโต ศรีเจริญสุข ๕๘ ๑๒ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๖ พระรังสรรค์ ธมฺมสิริ มาตย์ผดุง ๕๐ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๗ พระศิริศักดิ์ สิริสกฺโข โชคชัยปัถมาพร ๒๖ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๘ พระประสาน ติสฺสโร ดวงสิน ๔๒ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๙ พระสุวิทย์ ธมฺมทินฺโน ธารประเสริฐ ๔๒ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๐ พระกำชัย สติสมฺปนฺน ศรีสุนนท์ ๔๐ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๑ สามเณรพงศักดิ์ อุตระวงศ์ ๑๗ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๒ พระพุทธิพงศ์ วุฑฺฒิธมฺโม เอกมงคลสุข ๕๕ ปากท่อ คณะเขตสวนหลวง ๑๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๓ พระมนูญ ปญฺญาวโร ทิพย์โสดา ๔๕ ศิริพงษ์ธรรมนิมิต คณะเขตสายไหม ๑๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๔ พระสมโภชน์ รกฺขิตธมฺโม พันธุ์ไพโรจน์ ๔๘ อยู่ดีบำรุงธรรม คณะเขตสายไหม ๑๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๕ สามเณรชานนท์ แสงวรรณ์ ๑๗ หนองจอก คณะเขตหนองจอก ๑๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๖ พระมงคล จารุวณฺโณ นาคเจริญ ๓๐ ๑๑ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๗ พระสีมา จนฺทสาโร จันทสาร ๓๑ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๘ พระสมจิตร์ โชติลาโภ นิติกัลยาวงศ์ ๕๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๙ พระอรรถชัย อตฺถโกสโล เอมโอด ๒๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๐ พระธนกร กิตฺติสาโร หมื่นเดช ๕๐ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๑ พระโชคดี วรปญฺโญ พันธุ์น้อย ๒๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๒ พระสถาปนิก สุมโน โล่ห์ทอง ๒๕ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๓ พระจักรวาล วรปญฺโญ ฉลอง ๒๙ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๔ พระปริณ ณฎฺฐิโก แสงอุบล ๒๕ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๕ พระนุกูล อนากุโล ปิติพืช ๕๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๖ พระนิพันธ์ ปมุตฺโต ศิริจันทร์ ๓๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๗ พระวัจน์กร กุสลจิตฺโต นาคทอง ๒๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๘ พระวัชยุทธ นิติสาโร รินทนาพิพัฒน์ ๒๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๙ พระอภิชาติ อธิปญฺโญ ภูมิกระจ่าง ๒๑ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๐ สามเณรณัฐวัฒน์ หมื่นไสยาสน์ ๑๘ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๑ สามเณรชัยวงศ์ สมทัด ๑๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๒ สามเณรนัทวัฒน์ ผิวขำ ๑๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๓ สามเณรสุรพัศ นานิคบุตร ๑๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๔ สามเณรพงศธร ทิคุนันท์ ๑๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๕ พระอธิเดช อายุโท บุญส่ง ๒๕ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๖ พระธนายุต ฐานุตฺตโร พรหมฉิม ๒๙ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๗ สามเณรเทพลักษณ์ แจภูเขียว ๑๖ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๘ สามเณรสุรชัช เอกรัมย์ ๑๒ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๙ พระนราพงศ์ ธีรปญฺโญ ภูพาดเขียว ๓๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๐ สามเณรธนิสร กองแก้ว ๑๗ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๒๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook