ติดต่อเรา


Admin

พระอนุชิต อุฎฺฐาโน
วัดสำโรงเหนือ
E-mail. admin@sangkhatikan.com


ฝ่ายประสานงาน

พระมหาดุสิต ภทฺทสาโร ป.ธ.๕
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร


ฝ่ายประสานงาน

พระมหาธนากร เมธงฺกุโร ป.ธ.๕
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร


ฝ่ายประสานงาน

พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาณุรังษี