หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑
พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๙)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๘๔๔

รองเจ้าคณะภาค ๑
พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๗๕๓๔

เลขานุการ
พระครูสถิตรัตนพงศ์ (นพพร อาภาธโร ป.ธ.๔)
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๘๙๑ ๑๔๑๒ , ๐๘ ๑๗๗๔ ๐๘๙๓

กรุงเทพมหานคร

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๒)
พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓)
วัดหัวลำโพง
โทร. ๐๘ ๑๘๕๔ ๑๘๒๔ , ๐ ๒๒๓๔ ๓๑๕๘

รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๕๔)
พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘)
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๐๘ ๐๘๒๐

เลขานุการ
พระครูประภัสสรสุตกิจ (เฉลิมชัย ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๑๕ ๖๙๘๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๔ ๗๗๙๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๕๔)
พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๙๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๕๖)
พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พนฺธุรํสี ป.ธ.๕)
วัดจันทาราม วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๑๗๗๕ ๓๔๖๕ , ๐ ๒๔๖๕ ๑๙๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๕๙)
พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร)
วัดศรีสุดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๕๙๑๙ , ๐๘ ๑๓๓๑ ๗๒๕๘ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๕ ๘๙๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๒)
พระเทพประสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร ป.ธ.๔)
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๒๐๖ ๑๔๕๘ , ๐ ๒๔๑๑ ๔๕๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๕๖)
พระราชธรรมาภรณ์ (ฉลอง สุภาจาโร ป.ธ.๗)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๑๓ , ๐๘ ๑๘๒๔ ๙๙๒๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๐)
พระราชพิพัฒนาภรณ์ (นิพนธ์ เขมโก ป.ธ.๗)
วัดหลักสี่
โทร. ๐ ๒๙๘๒ ๐๘๓๘ , ๐๘ ๑๘๕๔ ๓๙๐๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๐)
พระมงคลปริยัติกิจ (อำพล อมฺพโล ป.ธ.๔)
วัดแสนสุข
โทร. ๐๘ ๑๑๓๓ ๖๕๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๒)
พระสุธีธรรมโสภณ (พิกุล ธมฺมรํสี ป.ธ.๗)
วัดเทพากร
โทร. ๐๘ ๙๔๙๗ ๕๑๔๐ , ๐ ๒๔๓๕ ๘๕๘๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๒)
พระมงคลรัตโนภาส (อนันต์ ทีปธมฺโม)
วัดเรืองยศสุทธาราม
โทร. ๐๘ ๙๖๖๖ ๒๘๙๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตพระนคร
พระสุวิมลธรรมาภรณ์ (สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.๕)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๗๗ , ๐๘ ๖๓๔๑ ๒๙๕๕ , ๐๘ ๖๗๑๙ ๓๐๗๘

เจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
พระสุวิมลธรรมาภรณ์ (สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.๕)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๗๗ , ๐๘ ๖๓๔๑ ๒๙๕๕ , ๐๘ ๖๗๑๙ ๓๐๗๘

รองเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
พระสรภาณกวี (เฉลียง จิตฺตธมฺโม)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๖๒๔ , ๐๘ ๑๘๕๕ ๐๘๒๖

เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา
พระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปญฺญาอกฺโข)
วัดอินทรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๐๔๖๑

เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - ปทุมวัน
พระเทพสิทธิโกศล (ใหญ่ ชวโน)
วัดพลับพลาชัย
โทร. ๐๘ ๑๘๓๓ ๔๓๓๗ , ๐ ๒๒๒๑ ๖๙๔๒

เลขานุการ
พระครูธรรมรุจิ (ญาณเมธ สิริญาณเมธี)
วัดคณิกาผล
โทร. ๐๙ ๒๗๕๖ ๖๖๕๖

เจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๑ (๒๕๔๓)
พระครูปริยัติธรรมคุณ (เจริญ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดชำนิหัตถการ
โทร. ๐ ๒๒๑๖ ๗๕๑๐ , ๐๘ ๖๐๑๙ ๐๒๐๓

เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ (๒๕๕๖)
พระสรภาณโกศล (ภานุพงษ์ สมจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๘๕ ๐๑๓๕

เลขานุการ
พระครูศรีวิสุทธานุวัตร (สมนึก ถิรวํโส ป.ธ.๖)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๕๓๕ ๕๕๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ (๒๕๕๕)
พระราชวิริยสุนทร (ยิน วรกิจฺโจ ป.ธ.๕)
วัดชัยชนะสงคราม
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๙๔๕๑ , ๐๘ ๑๙๐๔ ๑๔๒๙ โทรสาร. ๐ ๒๒๒๑ ๖๙๘๑

เจ้าคณะแขวงสัมพันธวงศ์
พระครูศรีพรหมคุณ (พรชัย วรญาโณ ป.ธ.๖)
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๘๑ ๓๔๓๔

เจ้าคณะเขตดุสิต
พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร ป.ธ.๕)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๔๑ ๘๑๒๗ , ๐ ๒๖๒๒ ๐๗๑๖

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (สุภาพ จิตฺตสุโภ ป.ธ.๔)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๓๖ ๒๓๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต
พระมุนีอโนมคุณ (วิเชียร วชิโร)
วัดประสาทบุญญาวาส
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๔๓๒ , ๐๘ ๗๙๑๘ ๒๐๙๓

เจ้าคณะแขวงดุสิต
พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์ (ปารีส นาควํโส)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๘๖ ๔๙๑๙

เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
พระครูสีลวิมลรัตน์ (บรรจง )
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๙๔๔๘ ๗๕๘๘

รองเจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
พระครูมนูญกิจจานุยุต ( ธีรภทฺโท)
วัดประสาทบุญญาวาส
โทร. ๐๘ ๗๘๑๕ ๐๔๓๐

เจ้าคณะเขตบางซื่อ (๒๕๖๑)
พระมหาสมัคร มหาวีโร ป.ธ.๘
วัดบางโพโอมาวาส
โทร. ๐ ๒๙๑๒ ๗๔๗๖ , ๐๘ ๙๕๑๔ ๗๘๘๙

เจ้าคณะแขวงบางซื่อ (๒๕๖๑)
พระครูสถิตปริยัติวงศ์ (เสถียร ป.ธ.๓)
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๔๗๕๒ , ๐๘ ๖๐๒๔ ๘๙๙๕

เจ้าคณะเขตพญาไท (๒๕๔๓)
พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๒๔๓๔ , ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๓๗

เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๖๑)
พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ)
วัดอุทัยธาราม
โทร. ๐๘ ๔๙๒๖ ๖๗๑๖ , ๐ ๒๒๕๒ ๑๔๒๓

รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๖๑)
พระครูสุธรรมคุณวัฒน์ (สมยศ เขมาสโย)
วัดพรหมวงศาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติกิจ (ผล ผลิตธมฺโม)
วัดพรหมวงศาราม
โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๑๒๙๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรพัฒนวิมล (วิฑูรย์ ธมฺมทตฺโต)
วัดดิสหงษาราม
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๗๕๐

เจ้าคณะเขตบางรัก
พระสิทธินิติธาดา (ชลัช โชติทตฺโต)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๕๘๒ ๘๒๔๒ , ๐ ๒๒๒๖ ๔๑๐๑

เลขานุการ
พระครูปลัด วิเชียร ชวนปญฺโญ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๖๕๕ ๙๕๙๖

เจ้าคณะแขวงบางรัก (๒๕๔๙)
พระครูอาทรศาสนกิจ (สุเทพ อาภากโร)
วัดหัวลำโพง
โทร. ๐๘ ๑๘๓๐ ๑๗๖๑ โทรสาร. ๐ ๒๒๓๓ ๑๖๕๒

เจ้าคณะเขตยานนาวา - สาทร
พระราชวชิโรดม (สุนันท์ สุนนฺโท ป.ธ.๓)
วัดยานนาวา
โทร. ๐๘ ๑๗๕๕ ๑๔๔๒

เลขานุการ
พระครูวินัยธร วีรภัทร์ ปริมุตฺโต
วัดยานนาวา
โทร. ๐๘ ๕๑๕๑ ๙๒๑๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตยานนาวา - สาทร
พระราชพรหมาภรณ์ (ประวิทย์ สีหนาโท ป.ธ.๗)
วัดยานนาวา

เจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๑
พระครูวินัยธร วีรภัทร์ ปริมุตฺโต
วัดยานนาวา
โทร. ๐๘ ๕๑๕๑ ๙๒๑๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระสิริธีรคุณ (พรหมา ชยานนฺโท ป.ธ.๕)
วัดยานนาวา
โทร. ๐ ๒๒๑๒ ๖๔๘๐ , ๐๘ ๑๓๐๖ ๓๙๖๙

เจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒
พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุญฺโญ)
วัดด่าน
โทร. ๐๘ ๙๙๑๕ ๒๐๗๗ , ๐ ๒๒๙๕ ๑๘๘๘ โทรสาร. ๐ ๒๒๙๔ ๒๕๘๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒ (๒๕๕๑)
พระครูวิมลศีลสุนทร (พิมล เปมสีโล ป.ธ.๕)
วัดช่องนนทรี
โทร. ๐ ๒๒๘๔ ๑๖๖๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตบางคอแหลม (๒๕๖๒)
พระครูศรีวรานุกิจ (สัมพันธ์ สุเมโธ ป.ธ.๖)
วัดราชสิงขร
โทร. ๐ ๒๒๘๙ ๐๗๖๗

เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๑
พระมหาวีระวงศ์ วีรวํโส
วัดจันทร์ใน
โทร. ๐ ๒๒๘๙ ๐๔๑๕

เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๒
พระครูปริยัตยานุกูล (ธรรมนูญ ฐิตสีโล ป.ธ.๓)
วัดเรืองยศสุทธาราม
โทร. ๐ ๒๖๘๙ ๙๖๒๘ , ๐๘ ๙๖๖๖ ๒๘๑๖

เจ้าคณะเขตคลองเตย - วัฒนา
พระราชสิทธิสุนทร (สมพงษ์ กิตฺติสาโร)
วัดคลองเตยใน
โทร. ๐ ๒๒๔๙ ๓๓๖๔

เลขานุการ
พระครูเมธังกร (สุธน นิภาธโร)
วัดคลองเตยใน
โทร. ๐๘ ๘๓๒๗ ๙๖๖๙

เจ้าคณะแขวงคลองเตย
พระครูอนุกูลพัฒนกิจ (ดรุณ สุนฺทราจาโร)
วัดภาษี
โทร. ๐๘ ๖๕๖๐ ๐๕๗๒

เจ้าคณะเขตพระโขนง - บางนา (๒๕๔๖)
พระราชรัตนโสภณ (ธนันท์ชัย ขนฺติโก ป.ธ.๖)
วัดบางนานอก
โทร. ๐๘ ๙๒๐๑ ๓๒๔๕

เลขานุการ
พระครูโกศลธรรมานุศาสก์ (นิวัตน์ นิวตฺตโน ป.ธ.๓)
วัดบางนานอก
โทร. ๐๘ ๑๔๒๗ ๖๖๓๒

เจ้าคณะแขวงบางนา - บางจาก
พระพิพัฒนกิจวิธาน (บุญศักดิ์ สิริปุญฺโญ)
วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๑๘ ๑๕๓๓

เจ้าคณะเขตประเวศ - สะพานสูง (๒๕๓๔)
พระพิศาลพัฒนกิจ (ปัญญา ปญฺญาธโร)
วัดอมรินทราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๐๐๐๔ โทรสาร. ๐ ๒๔๑๑ ๒๗๙๖

เลขานุการ
พระครูสรวิชัย (กิตติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดอมรินทราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๖๗๘๕

เจ้าคณะแขวงประเวศ
พระครูประทุมบุษโยภาส (จำนงค์ )
วัดลาดบัวขาว
โทร. ๐ ๒๓๗๓ ๘๘๙๙

เจ้าคณะเขตสวนหลวง (๒๕๕๔)
พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์ จกฺกวโร)
วัดปากบ่อ
โทร. ๐๘ ๑๑๔๕ ๓๙๘๙

เลขานุการ
พระครูอนุรักษ์ปัญญาทร
วัดปากบ่อ
โทร. ๐๘ ๖๐๖๐ ๙๕๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตสวนหลวง (๒๕๕๔)
พระราชพัฒโนดม (บุญช่วย ธมฺมรกฺขิโต)
วัดยาง
โทร. ๐๘ ๙๘๙๐ ๙๐๔๕

เจ้าคณะแขวงสวนหลวง
พระครูสารกิจไพศาล (ณัฐวุฒิ ปิยปุตฺโต)
วัดยาง
โทร. ๐ ๒๗๔๒ ๑๒๙๔

เจ้าคณะเขตบางกะปิ - วังทองหลาง
พระเทพรัตนากร (ประสาร เตชสีโล)
วัดเทพลีลา
โทร. ๐ ๒๓๑๘ ๐๖๓๙ , ๐ ๒๗๑๘ ๘๕๘๙ , ๐๘ ๑๗๗๘ ๘๕๕๖ โทรสาร. ๐ ๒๑๗๘ ๖๒๕๖

เลขานุการ
พระอาทรปริยัติกิจ (สมพร วรวุฑฺโฒ)
วัดเทพลีลา
โทร. ๐ ๒๗๑๙ ๓๖๓๕ , ๐๘ ๑๘๒๓ ๖๑๖๖ โทรสาร. ๐ ๒๗๑๙ ๓๖๓๕

เจ้าคณะแขวงบางกะปิ
พระครูอุดมพัฒนคุณ (นิพนธ์ )
วัดพระไกรสีห์
โทร. ๐ ๒๓๑๔ ๑๐๘๒ , ๐๘ ๑๙๐๖ ๔๒๐๐

เจ้าคณะเขตลาดพร้าว
พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.๙
วัดลาดปลาเค้า
โทร. ๐๘ ๕๑๒๘ ๔๔๕๙

เลขานุการ
พระครูพิมลบุญญาธร
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
โทร. ๐๘ ๙๓๘๗ ๒๕๗๑

เจ้าคณะแขวงลาดพร้าว
พระครูปลัด นิคม นาควโร
วัดลาดพร้าว
โทร. ๐๘ ๗๙๒๕ ๓๕๖๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลาดพร้าว (๒๕๕๙)
พระโสภณวิหารกิจ (ละมูล ปนฺนภาโร ป.ธ.๕)
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
โทร. ๐๘ ๙๘๙๐ ๒๔๖๙ , ๐๘ ๙๓๘๗ ๒๕๗๑

เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม
พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๕)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๙๕๙๕ , ๐๘ ๙๖๙๖ ๔๐๓๑ , ๐๙ ๕๘๕๖ ๖๘๕๙ โทรสาร. ๐ ๒๒๒๖ ๐๓๗๐

เจ้าคณะแขวงคันนายาว
พระครูประกาศสมาธิคุณ (ศรีสมุทร เขมทตฺโต)
วัดสุวรรณประสิทธิ์
โทร. ๐ ๒๑๓๘ ๖๖๘๐

เจ้าคณะเขตบางเขน - จตุจักร (๒๕๔๔)
พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย)
วัดเสมียนนารี
โทร. ๐๘ ๐๙๔๕ ๕๙๙๙

เลขานุการ
พระครูสาทรปริยัติคุณ (สนิท ฉนฺทปาโล ป.ธ.๔)
วัดเสมียนนารี
โทร. ๐๘ ๑๒๔๑ ๓๙๔๙

เจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์ - ลาดยาว
พระครูรัตนาภิรักษ์ (ประวิทย์ )
วัดไตรรัตนาราม
โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๔๐๕๒ , ๐๘ ๑๖๖๕ ๔๐๕๒

เจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่
พระปริยัติโศภณ (อิทธิยาวุธ ธีรวโร ป.ธ.๙)
วัดดอนเมือง
โทร. ๐๘ ๓๐๖๙ ๓๑๙๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่ (๒๕๕๙)
พระครูชัยสารสุนทร (สิงห์ ชยสาโร)
วัดเวฬุวนาราม
โทร. ๐๘ ๑๔๒๑ ๖๑๘๙

เจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
พระครูปริยัติคุณาทร (องอาจ ป.ธ.๔)
วัดคลองบ้านใหม่
โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๕๖๓๓ โทรสาร. ๐ ๒๕๖๕ ๕๖๓๓

รองเจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ (วัชชิระพร อริยวาที ป.ธ.๔)
วัดเวฬุวนาราม
โทร. ๐๘ ๒๔๕๕ ๙๒๒๒

เจ้าคณะเขตสายไหม (๒๕๔๔)
พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๕๒๓ ๒๐๒๕ , ๐ ๒๔๓๔ ๙๙๙๒

เลขานุการ
พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๗๗๔๑

เจ้าคณะแขวงสายไหม
พระครูสถิตโชติวัฒน์ (ธนวัฒน์ )
วัดโคกจ้าหล่า
โทร. ๐ ๒๙๙๒ ๔๓๖๔ , ๐๘ ๑๓๘๒ ๐๖๒๒

เลขานุการ
พระครูอาทรกุศลกิจ (ทองคำ อินฺทโชโต)
วัดโคกจ้าหล่า

รองเจ้าคณะแขวงสายไหม
พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๗๗๔๑

เจ้าคณะเขตคลองสามวา
พระราชวิริยาภรณ์ (เฉลิม อาจาโร ป.ธ.๖)
วัดคณิกาผล
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๓๕๖๐ , ๐๘ ๑๒๖๗ ๑๕๐๘ โทรสาร. ๐ ๒๖๒๓ ๐๐๕๓

เลขานุการ
พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ (เกรียงไกร ปญฺญาปทีโป)
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๖๕๓๑ ๓๙๓๕ , ๐ ๒๕๔๓ ๗๘๗๘ โทรสาร. ๐ ๒๕๔๓ ๗๘๗๘

เจ้าคณะแขวงคลองสามวา
พระครูอาทรปทุมกิจ (ดำรงค์ )
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๗๘๘๗

เจ้าคณะเขตมีนบุรี (๒๕๖๑)
พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวํโส)
วัดบำเพ็ญเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๔๔๙ ๖๓๒๓

เจ้าคณะแขวงมีนบุรี (๒๕๕๓)
พระครูวรศีลาจาร (จำลอง อคฺคสีโล)
วัดใหม่ลำนกแขวก
โทร. ๐๘ ๙๒๒๒ ๙๖๐๕

เจ้าคณะเขตลาดกระบัง
พระมงคลบุญเขต (สงวน อาสโภ)
วัดลานบุญ
โทร. ๐๘ ๔๙๐๖ ๖๖๗๕

เลขานุการ
พระปลัด สมบัติ สุธมฺโม
วัดลานบุญ
โทร. ๐๘ ๑๓๖๒ ๔๑๘๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตลาดกระบัง (๒๕๕๖)
พระครูอนุกูลสารกิจ (ประยูร อคฺควณฺโณ)
วัดบำรุงรื่น

เจ้าคณะแขวงทับยาว
พระครูมานิตธรรมคุณ (มานพ )
วัดราชโกษา
โทร. ๐๘ ๓๕๔๗ ๔๕๗๗ , ๐ ๒๗๓๙ ๓๓๓๖

เจ้าคณะแขวงลาดกระบัง
พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (สมบัติ สุรสมฺปตฺติ)
วัดปลูกศรัทธา
โทร. ๐๘ ๙๕๒๔ ๖๙๙๗ โทรสาร. ๐ ๒๓๒๖ ๙๒๐๕

เจ้าคณะเขตหนองจอก
พระศรีปริยัติดิลก (วีระชัย ตนฺติปาโล ป.ธ.๙)
วัดสามพระยา
โทร. ๐๘ ๙๖๘๒ ๒๒๓๐

เลขานุการ
พระครูบวรกิจคุณาธาร (อนันต์ )
วัดสีชมพู
โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๓๗๙๘ , ๐๘ ๖๕๗๖ ๑๔๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย (๒๕๖๒)
พระครูผาสุกิจโกวิท (โกวิท จารุวํโส)
วัดหนองจอก
โทร. ๐๘ ๑๙๘๘ ๖๕๑๔

เจ้าคณะแขวงลำผักชี
พระครูสีลพลาธร (มานพ )
วัดอู่ตะเภา
โทร. ๐ ๒๙๘๙ ๗๖๕๒ , ๐๘ ๒๙๒๓ ๔๑๐๓ โทรสาร. ๐ ๒๙๘๙ ๗๖๕๑

เจ้าคณะแขวงคลองสิบสอง
พระครูสถิตปัญญาภรณ์ (ลำใย ฐิตปญฺโญ)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๙๘๘ ๗๕๕๑ , ๐๘ ๒๗๐๑ ๙๗๔๒

เจ้าคณะเขตธนบุรี
พระราชวิริยาลังการ (สุบิน ธีรวํโส ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๕๑๙๖ ๑๕๖๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๗ ๑๒๓๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตธนบุรี (๒๕๖๒)
พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (พัชร์นพ อภิชาโต ป.ธ.๔)
วัดบางน้ำชน
โทร. ๐ ๒๔๖๘ ๗๕๘๙ , ๐๘ ๓๒๙๗ ๔๐๓๗

เจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร (๒๕๖๑)
พระวิมลปัญญาภรณ์ (สมชาย จารุวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๗ ๘๓๘๖

เจ้าคณะแขวงบุคคโล
พระมหามนูญ ฐานวโร ป.ธ.๗
วัดกระจับพินิจ
โทร. ๐ ๒๘๗๖ ๕๓๙๗ , ๐๘ ๑๔๐๓ ๗๔๓๗

รองเจ้าคณะแขวงบุคคโล
พระครูวิบูลสรกิจ (ทัศนัย )
วัดบางน้ำชน

เจ้าคณะแขวงตลาดพลู
พระครูสิริบุญโสภิต (บุญนิธิ ป.ธ.๓)
วัดใหม่ยายนุ้ย
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๓๖๕๘ , ๐๘ ๖๐๗๑ ๔๙๑๘

เจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ
พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ (มานพ โชติวโร)
วัดเวฬุราชิณ
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๓๐๒๒ โทรสาร. ๐ ๒๔๖๖ ๐๕๘๔

เจ้าคณะเขตคลองสาน
พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี ป.ธ.๗)
วัดเศวตฉัตร วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๔๘ ๑๑๕๒

เลขานุการ
พระมหาพิษณุ สญฺญเมโธ ป.ธ.๖
วัดเศวตฉัตร วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๔๘๘๐ ๖๖๑๗

เจ้าคณะแขวงคลองสาน
พระครูศรีนพคุณ (ทองสุข อตฺถปาลี ป.ธ.๖)
วัดทองนพคุณ
โทร. ๐ ๒๔๓๘ ๐๕๒๒ , ๐๘ ๑๘๒๔ ๕๔๘๕

รองเจ้าคณะแขวงคลองสาน
พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๙ ๐๒๐๖ , ๐๘ ๑๘๒๑ ๑๑๗๖

เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ
พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี ป.ธ.๙)
วัดทองนพคุณ
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๒๔๑๑

เลขานุการ
พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๘
วัดราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐๘ ๔๑๒๒ ๖๕๓๑

เจ้าคณะแขวงบางปะกอก (๒๕๖๒)
พระปลัด ประวิทย์ ฐิตวีโร
วัดประเสริฐสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๓๗๒ ๘๓๘๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางปะกอก (๒๕๖๑)
พระครูบุญวัฒโนดม (สุวิช ปุญฺญวฑฺฒโน)
วัดสารอด
โทร. ๐๘ ๕๙๐๕ ๐๘๒๔

เจ้าคณะเขตทุ่งครุ
พระสิทธิศีลการ (ทองใส วรปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดราชวรินทร์
โทร. ๐๘ ๙๘๘๕ ๐๑๕๓

เลขานุการ
พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ (ธฤติ วิโรจโน ป.ธ.๓)
วัดราชวรินทร์
โทร. ๐๘ ๔๗๒๓ ๒๗๕๖

เจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
พระครูสุนทรจารุวรรณ (ชาญ จารุวณฺโณ)
วัดทุ่งครุ
โทร. ๐ ๒๔๖๔ ๑๑๘๔ , ๐ ๒๔๖๓ ๗๕๑๑ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๐๙๕

เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน
พระครูอดุลนวการ (สำราญ )
วัดแสมดำ
โทร. ๐๘ ๙๙๒๑ ๙๗๘๔

เลขานุการ
พระมหามนต์ไพร จนฺทปญฺโญ
วัดแสมดำ
โทร. ๐๘ ๕๙๓๑ ๘๘๙๐

เจ้าคณะแขวงแสมดำ (๒๕๕๘)
พระครูพิศาลปริยัติยานุกูล (อนันต์ วฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดกำแพง

เจ้าคณะแขวงท่าข้าม
พระครูพัฒนธรรมคุณ (รังสรรค์ สนฺติกโร)
วัดธรรมคุณาราม
โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๑๙๐๑ , ๐๘ ๑๒๙๒ ๖๖๗๑

เจ้าคณะเขตบางบอน (๒๕๕๘)
พระมหาประกิต ฐิตสีโล ป.ธ.๙
วัดโพธิ์พุฒตาล
โทร. ๐๘ ๖๗๘๙ ๗๙๘๒ , ๐ ๒๔๕๓ ๐๙๔๕

เลขานุการ
พระไมตรี ทนฺตกาโย
วัดโพธิ์พุฒตาล
โทร. ๐๘ ๗๐๘๗ ๒๑๙๖

เจ้าคณะแขวงบางบอน
พระครูปรีชาวุฒิกร (มาโนช วชิรวุโธ)
วัดบางบอน
โทร. ๐๘ ๑๑๙๖ ๒๒๙๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางบอน (๒๕๕๖)
พระครูถาวรวิหารคุณ (หรั่ง ฐิตสีโล)
วัดนินสุขาราม
โทร. ๐ ๒๔๑๕ ๑๖๕๕ , ๐๘ ๙๒๐๒ ๑๗๑๔

เจ้าคณะเขตจอมทอง
พระโสภณกิจจาภรณ์ (สำรวย ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๙๓ ๕๗๖๖

เลขานุการ
พระมหาสุวรรณ จนฺทสโร ป.ธ.๗
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๕๙๙๗ ๘๒๕๔

เจ้าคณะแขวงบางค้อ
พระสิรินันทมุนี (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕)
วัดนางนอง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๒๑๘ ๙๘๑๑ โทรสาร. ๐ ๒๔๗๖ ๘๒๙๑

เจ้าคณะแขวงบางขุนเทียน
พระครูวิมลรัตนาธาร (จรินทร์ จิรวฑฺโฒ)
วัดแก้วไพฑูรย์
โทร. ๐๘ ๕๒๑๘ ๕๐๖๔ โทรสาร. ๐ ๒๔๑๕ ๖๕๒๗

เจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
พระครูสิริพัฒนวิกรม (สมบูรณ์ ปภากโร ป.ธ.๕)
วัดกก
โทร. ๐๘ ๙๙๙๕ ๘๓๑๐ โทรสาร. ๐ ๒๔๑๕ ๑๓๙๒

รองเจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
พระครูโสภิตบุญญาทร (มนัส )
วัดยายร่ม
โทร. ๐๘ ๙๒๓๓ ๑๑๓๖ โทรสาร. ๐ ๒๔๒๘ ๔๕๙๙

เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร ป.ธ.๗)
วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๐ ๖๘๑๔

เลขานุการ
พระครูชิโนวาทธำรง (ปรีดา ปีติธมฺโม)
วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๓๘ ๑๕๔๐

เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
พระปัญญาวิมลมุนี (วัชรพงษ์ ปภากโร ป.ธ.๗)
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๕๙ ๐๐๒๘ , ๐ ๒๘๙๑ ๑๖๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
พระราชปริยัติโกศล (เสถียร ฉนฺทโก ป.ธ.๙)
วัดใหม่พิเรนทร์
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๓๔๑๗

เจ้าคณะแขวงท่าพระ
พระศรีรัตนโมลี (สมคิด สุรเตโช ป.ธ.๙)
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๔๘๓๑ , ๐๘ ๖๐๙๑ ๖๐๙๑

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (สวง ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๔๐๒ , ๐๘ ๑๔๔๓ ๓๖๒๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย (๒๕๕๙)
พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.๕)
วัดเจ้าอาม
โทร. ๐๘ ๙๗๘๖ ๖๖๗๘ , ๐ ๒๔๓๕ ๐๙๙๑ โทรสาร. ๐ ๒๔๒๔ ๓๕๙๙

เจ้าคณะแขวงศิริราช
พระบวรรังษี (สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗)
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๘๖๖ ๐๓๑๓ , ๐๘ ๑๕๗๐ ๓๖๓๓

เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๑
พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ (วิชัย ธมฺมทินฺโน)
วัดอมรินทราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๑๓๑๘ , ๐๘ ๑๘๑๒ ๒๘๗๘

เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒
พระครูประภัสสรสุตกิจ (เฉลิมชัย ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๑๕ ๖๙๘๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๔ ๗๗๙๑

เจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์
พระภาวนาวรคุณ วิ. (สุวิทย์ นิวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
วัดภาวนาภิรตาราม
โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๐๔๐๒ , ๐๘ ๖๐๔๑ ๙๕๘๕

เจ้าคณะแขวงอรุณอมรินทร์
พระราชสุวรรณเวที (สันติ สนฺติญาโณ ป.ธ.๖)
วัดสุวรรณคีรี
โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๔๙๔๖ , ๐๘ ๖๐๕๘ ๒๙๔๖

เจ้าคณะแขวงบางขุนศรี (๒๕๖๑)
พระครูวุฒิธรรมานันท์ (เฉลิม ฐิตเมธี ป.ธ.๔)
วัดอัมพวา
โทร. ๐๘ ๙๐๔๑ ๔๑๑๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางขุนศรี (๒๕๖๐)
พระครูวิจิตรพัฒนากร (เจตนา จนฺทโก ป.ธ.๓)
วัดรวกสุทธาราม
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๔๐๗ , ๐๘ ๑๙๐๘ ๐๘๒๐

เจ้าคณะแขวงบางพลัด - บางอ้อ เขต ๒
พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ (สำรอง ป.ธ.๔)
วัดวิมุตยาราม
โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๒๕๓๗

เจ้าคณะแขวงบางบำหรุ
พระครูอาทรบุญกิจ (บุญรอด สุเมโธ ป.ธ.๕)
วัดน้อยนางหงษ์
โทร. ๐๘ ๓๓๐๐ ๙๒๓๖

เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน (๒๕๔๒)
พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดดาวดึงษาราม
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๘๔๓๐ , ๐๘ ๑๓๓๕ ๙๔๘๗ โทรสาร. ๐ ๒๔๓๓ ๖๔๘๘

เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน
พระเทพวิมลโมลี (ประเวช ธนปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๕๐๙ ๓๖๐๓ , ๐ ๒๔๑๘ ๓๔๔๕

เลขานุการ
พระครูวิธานสุตสุนทร (มานิตย์ สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๔)
วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๑๐๓ ๒๙๔๓

เจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๑
พระราชสุทธิญาณ (เฉลียว อุปลวณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๔๗๓๒ ๕๓๒๐ , ๐ ๒๔๑๘ ๕๐๖๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์ (น้อม อตฺตมโน)
วัดกระโจมทอง
โทร. ๐ ๒๔๑๐ ๘๑๖๐ , ๐๘ ๑๙๒๔ ๑๐๙๐

เจ้าคณะแขวงคลองชักพระ
พระมหาธวัช โพธิเสวี ป.ธ.๘
วัดตลิ่งชัน
โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๒๕๐๓ , ๐๘ ๖๖๒๗ ๓๔๒๘

เจ้าคณะแขวงบางระมาด - ฉิมพลี
พระครูพิพัฒน์วรคุณ (สำราญ )
วัดมะกอก
โทร. ๐๘ ๑๘๔๙ ๐๔๕๑ , ๐ ๒๘๘๗ ๗๖๖๐-๑

รองเจ้าคณะแขวงบางระมาด - ฉิมพลี
พระครูสิทธิวัฒนคุณ (พรพรหม ฐิตคุโณ)
วัดกระจัง
โทร. ๐๘ ๖๓๑๖ ๑๙๘๙ , ๐ ๒๔๔๘ ๖๖๖๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ (๒๕๖๑)
พระราชวิริยาลังการ (สุบิน ธีรวํโส ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๕๑๙๖ ๑๕๖๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๗ ๑๒๓๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ (๒๕๖๒)
พระครูวิทิตสุตคุณ (บุญมี อินฺทโชโต ป.ธ.๔)
วัดนวลนรดิศ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๕๑๐๒

เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ
พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)
วัดนาคปรก
โทร. ๐๘ ๑๘๕๗ ๗๒๙๓

เจ้าคณะแขวงบางแวก (๒๕๕๔)
พระครูธีรธรรมานันท์ (ญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท)
วัดบางแวก
โทร. ๐๘ ๑๙๐๘ ๘๒๖๔ , ๐ ๒๔๕๗ ๘๒๘๙

เจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๑
พระราชสิทธิวรคุณ (สุรินทร์ สุภปุญฺโญ)
วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๘๖๘ ๖๔๘๓

เจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูธีรกิตติ์ธำรง (จิรศักดิ์ จิรกิตฺติ ป.ธ.๓)
วัดโตนด
โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๓๑๑๒ , ๐๘ ๑๕๑๖ ๔๐๑๙

เจ้าคณะแขวงบางหว้า - ปากคลอง (๒๕๖๒)
พระปริยัติวรานุกูล (ปัญญา วีรเมธี ป.ธ.๕)
วัดนิมมานรดี
โทร. ๐๘ ๐๑๔๔ ๙๙๓๓

เจ้าคณะเขตบางแค (๒๕๔๕)
พระเทพสิทธิเมธี (ทวนทอง ชินวํโส ป.ธ.๓)
วัดบุณยประดิษฐ์
โทร. ๐ ๒๔๑๓ ๓๐๔๒ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๔ ๗๐๒๙

เลขานุการ
พระครูอรรถกิจจานุกูล (สุพจน์ ฐานธมฺโม)
วัดบุณยประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๑๗๗๑ ๘๘๗๔ , ๐ ๒๔๕๔ ๗๐๒๙

เจ้าคณะแขวงบางแค (๒๕๖๑)
พระมหาทีฆทัศน์ ธีรภทฺโท ป.ธ.๗
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
โทร. ๐ ๗๙๓๑ ๒๒๕๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๒๑ ๗๐๖๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค (๒๕๖๐)
พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ประจวบ อาทโร)
วัดศาลาแดง
โทร. ๐๘ ๑๘๓๙ ๐๑๕๑ โทรสาร. ๐ ๒๔๒๑ ๑๓๗๕

เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา
พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธิสาโร)
วัดอมรคีรี
โทร. ๐๘ ๑๘๐๕ ๒๓๗๖ , ๐ ๒๔๓๓ ๕๖๖๕

เลขานุการ
พระครูวิธานธรรมศาสน์ (ธีราภิสุทธิ์ )
วัดโกมุทพุทธรังสี
โทร. ๐๘ ๖๕๑๒ ๙๖๔๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตทวีวัฒนา
พระมงคลธรรมาจารย์ (ทรงธรรม คุณธมฺโม)
วัดปุรณาวาส
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๙๙๗๑ , ๐๘ ๑๗๕๐ ๐๗๒๕

เจ้าคณะแขวงทวีวัฒนา
พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์ (วัชรินทร์ )
วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๑๑๕๔ , ๐๘ ๑๕๕๕ ๑๐๔๔

เจ้าคณะเขตหนองแขม
พระพิพัฒน์ศาสนธำรง (ณรงค์ ปสนฺโน)
วัดม่วง
โทร. ๐๘ ๗๙๓๑ ๒๒๕๕ โทรสาร. ๐ ๒๔๑๓ ๔๙๐๑

เลขานุการ
พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดอุดมรังสี
โทร. ๐๘ ๗๕๑๐ ๙๐๕๔ , ๐ ๒๘๐๘ ๙๖๐๑

เจ้าคณะแขวงหนองแขม
พระครูพินิตวรการ (จำนง )
วัดหนองแขม
โทร. ๐ ๒๔๒๙ ๓๑๓๐ , ๐ ๒๘๐๘ ๙๖๐๑ , ๐๘ ๗๕๑๐ ๙๐๕๔

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๙)
พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๒ , ๐๘ ๙๑๐๓ ๕๖๙๔

เลขานุการ
พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๔ ๒๔๔๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๕๑๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระราชธรรมโมลี (ดัชน์ ขนฺติธมฺโม)
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
โทร. ๐ ๒๓๒๘ ๐๑๔๓

เจ้าคณะเขตพระนคร (๒๕๖๒)
พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๑๑ , ๐๘ ๙๘๑๑ ๐๓๗๓

เลขานุการ
พระปรีดา ธมฺมปีติโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๐๕๘๖ , ๐๘ ๑๙๐๐ ๓๕๗๙

เจ้าคณะแขวงโสมนัส
พระกิตติสารมุนี (ประจักษ์ เขมกาโม ป.ธ.๙)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๕๗๗ ๘๖๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว
พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
วัดทิพพาวาส
โทร. ๐ ๒๓๔๗ ๑๑๑๘ , ๐๘ ๔๖๖๖ ๒๗๓๙

เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ
พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๒๐๐

เจ้าคณะเขตดุสิต (๒๕๖๒)
พระศรีวิสุทธิญาณ (เนรมิต ธมฺมวีโร ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๑๕๗

เจ้าคณะแขวงบางจาก
พระมหาจำเนียร อติโรจโน ป.ธ.๗
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล
พระปริยัติสารเมธี (สุริยา สุเมโธ ป.ธ.๖)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๖๓ ๙๗๑๕

เจ้าคณะแขวงปทุมวัน
พระราชสุมนต์มุนี (บุญร่วม อตฺถกาโม ป.ธ.๙)
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๒๗๐๔

เจ้าคณะเขตธนบุรี (๒๕๖๒)
พระกิตติมงคลวัฒน์ (สวัสดิ์ โสปาโก)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๐๗๔๖

เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์
พระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบุปผาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๖๐๖๔

เจ้าคณะแขวงบางพลัด
พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดอาวุธวิกสิตาราม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๒ ๗๒๖๙

เจ้าคณะเขตหนองจอก - คลองสามวา (๒๕๖๒)
พระราชธรรมกวี (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)
วัดสัมมาชัญญาวาส
โทร. ๐ ๒๙๑๔ ๐๙๒๔

เจ้าคณะแขวงลำผักชี
พระศรีปริยัติมงคล (นิยม กิตฺติเมธี ป.ธ.๙)
วัดลำผักชี
โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๒๔๑๐

เจ้าคณะเขตปทุมวัน - ห้วยขวาง - วัฒนา (๒๕๖๒)
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๗๖๗๕ , ๐ ๒๒๕๑ ๐๓๕๑ , ๐๘ ๑๗๒๐ ๗๔๕๖

เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - สัมพันธวงศ์ - ราชเทวี (๒๕๖๒)
พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๖)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๕๙๕ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๖๓๓

เจ้าคณะเขตพระโขนง (๒๕๖๒)
พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะเขตบางพลัด - บางกอกใหญ่ - บางกอกน้อย (๒๕๖๒)
พระราชวราจารย์ (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๒ ๕๖๖๘ , ๐ ๒๔๒๔ ๗๗๒๗

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ
พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๗)
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐ ๒๔๖๓ ๑๔๖๖ , ๐๘ ๑๗๑๑ ๑๔๗๕

เลขานุการ
พระมหาสุรศักดิ์ ธมฺมิโก ป.ธ.๓
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐๘ ๔๑๐๐ ๗๗๒๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๗)
พระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก ป.ธ.๓
วัดอโศการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๙๙ ๙๓๖๒


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın