หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑
พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๙)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๘๔๔

รองเจ้าคณะภาค ๑
พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๗๕๓๔

เลขานุการ
พระครูสถิตรัตนพงศ์ (นพพร อาภาธโร ป.ธ.๔)
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๘๙๑ ๑๔๑๒ , ๐๘ ๑๗๗๔ ๐๘๙๓

นนทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (๒๕๕๗)
พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร ป.ธ.๔)
วัดบัวขวัญ
โทร. ๐ ๒๙๕๒ ๘๐๖๒-๓ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๐๓๑ โทรสาร. ๐ ๒๙๕๒ ๙๗๓๗

เลขานุการ
พระครูโสภิตกิตตยาภรณ์ (ธงชัย ชยธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดโบสถ์ดอนพรหม
โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๙๔๐ , ๐๘ ๑๓๗๕ ๙๐๘๗ โทรสาร. ๐ ๒๙๐๓ ๕๙๔๐

รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร ป.ธ.๙)
วัดบางอ้อยช้าง
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๘๐๒ , ๐๘ ๙๘๑๐ ๑๒๓๘ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๘๐๒

เลขานุการ
พระปลัด นพรัตน์ สุเมโธ
วัดสำโรง
โทร. ๐๘ ๖๕๒๕ ๓๐๔๒ , ๐๙ ๐๑๖๕๗ ๔๙๘๙ โทรสาร. ๐ ๒๘๘๓ ๗๘๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงฺคโล ป.ธ.๗)
วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๓-๔ , ๐๘ ๑๗๒๑ ๖๙๙๙ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๘๔๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (๒๕๖๒)
พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี สุทฺธวํโส)
วัดไทรใหญ่
โทร. ๐ ๒๙๒๓ ๗๔๑๘ , ๐๘ ๑๙๑๘ ๙๑๒๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี (๒๕๔๗)
พระโสภิตกิตติธาดา (ศรชัย ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๗)
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๑๔๔ , ๐๘ ๑๘๐๒ ๘๙๙๓ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๕

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี (๒๕๕๕)
พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที ป.ธ.๖)
วัดแคนอก
โทร. ๐๘ ๐๕๕๕ ๙๙๗๒

เลขานุการ
พระมหากิตติกร กิตฺติรกฺโข ป.ธ.๖
วัดบางระโหง
โทร. ๐๙ ๙๙๗๙ ๒๗๘๙

เจ้าคณะตำบลบางศรีเมือง (๒๕๔๔)
พระครูพิสณฑ์นวการ (บรรเจิด ปณฺฑิโต ป.ธ.๔)
วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๔๔๙๗ , ๐๘ ๑๙๓๙ ๓๕๖๓

เจ้าคณะตำบลบางไผ่
พระมหาวิจิตร อินฺทธมฺโม ป.ธ.๓
วัดอมฤต
โทร. ๐๘ ๗๙๘๑ ๖๔๔๕

เลขานุการ(๒๕๕๘)
พระสมุห์ ยุทธนา อนุทโย
วัดโชติการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางไผ่ (๒๕๕๗)
พระครูวิจิตรพัฒนโกวิท (บุญถม ฐิตสํวโร)
วัดศาลารี
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๐๘๐๗

เจ้าคณะตำบลบางกร่าง - บางรักน้อย
พระครูวิมลชยาภรณ์ (ศิริชัย สิริชโย)
วัดบางกร่าง
โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๒๙๘๖ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๒๖๓๓ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๖ ๒๙๓๗

เจ้าคณะตำบลท่าทราย - ไทรม้า
พระสมุห์ สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน
วัดชมภูเวก
โทร. ๐ ๒๙๒๗ ๑๑๘๓ , ๐๘ ๗๕๑๐ ๘๓๑๓

เจ้าคณะตำบลบางกระสอ (๒๕๕๖)
พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก ป.ธ.๓
วัดแคนอก
โทร. ๐ ๒๙๖๘ ๑๗๒๑ , ๐๘ ๑๘๖๕ ๘๙๗๘

เจ้าคณะตำบลสวนใหญ่
พระวิสุทธิบุญญาคม (บุญสม ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดทินกรนิมิต
โทร. ๐๘ ๑๙๑๘ ๒๙๓๓

เจ้าคณะตำบลสวนใหญ่ - ตลาดขวัญ (๒๕๔๓)
พระครูศรีนนทวัฒน์ (นันทา นนฺทปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดบางแพรกใต้
โทร. ๐๘ ๑๗๒๐ ๑๘๕๖

เจ้าคณะตำบลบางเขน (๒๕๔๗)
พระครูโกศลปริยัติวงศ์ (ญาณพงศ์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดกำแพง
โทร. ๐ ๒๕๒๕ ๒๕๒๑ , ๐๙ ๒๐๖๒ ๔๔๕๖

รองเจ้าคณะตำบลบางเขน (๒๕๕๔)
พระมหาสุธน สุธโน ป.ธ.๓
วัดทางหลวง
โทร. ๐ ๒๕๒๕ ๐๒๕๐ , ๐๘ ๙๕๖๔ ๕๑๑๖

เจ้าคณะอำเภอบางกรวย
พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส)
วัดจันทร์
โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๑๖๕๖ , ๐๘ ๐๑๒๓ ๔๕๐๔ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๖ ๑๗๒๗

เลขานุการ
พระปลัด สุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ
วัดโตนด
โทร. ๐๘ ๒๓๓๓ ๐๔๔๔

รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย
พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต ป.ธ.๙
วัดอุบลวนาราม
โทร. ๐ ๒๙๒๑ ๔๒๓๒ , ๐๘ ๙๑๒๔ ๑๑๘๓ โทรสาร. ๐ ๒๘๓๒ ๑๕๓๓

เลขานุการ
พระอานนท์ ฉนฺทธมฺโม
วัดอุบลวนาราม
โทร. ๐๘ ๔๕๕๕ ๓๙๑๓

เจ้าคณะตำบลบางกรวย
พระมหาโอภาส จนฺทาโภ ป.ธ.๓
วัดเชิงกระบือ
โทร. ๐๘ ๗๖๙๕ ๓๖๙๖

เจ้าคณะตำบลบางสีทอง (๒๕๕๔)
พระครูนนทวีราภิวัฒน์ (ณรงค์ ปวีโร)
วัดรวก
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๑๕๑ , ๐๘ ๑๘๑๒ ๔๗๘๐

เจ้าคณะตำบลวัดชลอ เขต ๑ (๒๕๕๖)
พระโสภณรัตนาภรณ์ (ไพศาล กิตฺติภทฺโท)
วัดแก้วฟ้า
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๔๔๖ , ๐๙ ๕๐๕๔ ๙๕๒๙ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๖ ๗๕๔๙

เจ้าคณะตำบลวัดชลอ เขต ๒
พระครูนนทวชิราภรณ์ (วิเชียร วชิโร)
วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร
โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๖๘๙๒ , ๐๘ ๒๐๕๙ ๒๑๗๑

เจ้าคณะตำบลบางขนุน (๒๕๕๔)
พระปลัด ณนณัฎฐ์ จารุธมฺโม
วัดสักใหญ่
โทร. ๐ ๒๔๔๗ ๕๔๘๑ , ๐๖ ๒๕๖๒ ๓๖๕๖

เจ้าคณะตำบลมหาสวัสดิ์
พระครูนนทวีรวัฒน์ (สมเด็จ วีรธมฺโม)
วัดโคนอนมหาสวัสดิ์
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๑๑๓๐-๑ , ๐๘ ๑๘๔๑ ๓๐๙๔

เจ้าคณะตำบลบางขุนกอง (๒๕๕๓)
พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์ (ศรี โอภาโส)
วัดอุทยาน
โทร. ๐๘ ๓๔๔๐ ๑๒๘๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางคูเวียง (๒๕๕๙)
พระครูธีรวัฒนาภรณ์ (สมจิตร์ เวมํสโร)
วัดส้มเกลี้ยง
โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๕๗๒ , ๐๘ ๖๘๙๕ ๕๔๓๗

เจ้าคณะตำบลปลายบาง - ศาลากลาง
พระครูโสภณปริยัตยากร (พนม ป.ธ.๓)
วัดศรีประวัติ
โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๙๖๘ , ๐๙๒๒๘๔๕๗๒๒

เจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด
พระครูนนทธรรมาภรณ์ (สมนึก กลฺยาณธมฺโม)
วัดเตย
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๗๔๒๕ , ๐๘ ๙๘๑๔ ๐๘๙๕

เลขานุการ (๒๕๕๔)
พระมหาระนอง ทสฺสนีโย ป.ธ.๗
วัดท่าอิฐ
โทร. ๐๘ ๙๑๕๗ ๙๐๓๘

รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด (๒๕๕๑)
พระครูวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์ จนฺทวโร ป.ธ.๓)
วัดกู้
โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๙๒๐๔ , ๐๘ ๖๕๓๓ ๙๑๗๑ โทรสาร. ๐ ๒๙๖๓ ๓๘๖๖

เลขานุการ (๒๕๔๙)
พระปลัด บุญเจิด สุจิตฺโต
วัดกู้
โทร. ๐ ๒๕๘๒ ๒๓๒๒ , ๐๘ ๙๖๗๙ ๙๒๓๖

เจ้าคณะตำบลบางพูด (๒๕๕๔)
พระครูนนทคุณวิสุทธิ์ (สมพงษ์ สุทฺธิจิตฺโต)
วัดบางพูดนอก
โทร. ๐๘ ๑๙๑๔ ๒๖๘๕

เจ้าคณะตำบลปากเกร็ด
พระปลัด ประสิทธิ์ ถาวรธมฺโม
วัดสนามเหนือ
โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๘๙๖๓ , ๐๘ ๒๗๙๙ ๘๒๑๐

เจ้าคณะตำบลเกาะเกร็ด (๒๕๔๑)
พระราชญาณมงคล (เสน่ห์ ปภงฺกโร ป.ธ.๕)
วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๕๑๒๐

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ (๒๕๓๐)
พระครูโสภณประชากิจ (เสนาะ สีลภูสิโต)
วัดสลักเหนือ
โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๗๑๗๒ , ๐๘ ๙๒๓๑ ๕๖๗๖

เจ้าคณะตำบลบางตะไนย์
พระครูพิทักษ์นนทกิจ (มณเฑียร สุธมฺโม)
วัดตำหนักเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๒๑๘ ๗๑๕๒ , ๐๘ ๗๖๙๑ ๙๑๓๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางตะไนย์ (๒๕๕๔)
พระครูอมรนนทคุณ (อำนวย อติเมโธ)
วัดท้องคุ้ง
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๗๔๗๐

เจ้าคณะตำบลอ้อมเกร็ด (๒๕๔๗)
พระนันทวิริยาภรณ์ (สุวิช สิริจนฺโท ป.ธ.๓)
วัดใหญ่สว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๒๑๙๐ ๘๔๔๔ , ๐ ๒๑๙๐ ๘๓๕๕ , ๐๘ ๑๑๗๓ ๕๒๒๗

เจ้าคณะตำบลคลองพระอุดม (๒๕๔๒)
พระครูสุทธิกิจโกศล (สมภพ สุวโจ)
วัดอินทาราม
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๗๒๙๗ , ๐๘ ๑๔๘๕ ๘๘๔๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง (๒๕๖๒)
พระโสภณนนทสาร (บุญเลิศ ชาตปุญฺโญ)
วัดบางไผ่
โทร. ๐๘ ๖๗๕๗ ๘๔๖๘ โทรสาร. ๐ ๒๙๒๑ ๐๙๙๘

เจ้าคณะตำบลบางรักใหญ่ เขต ๑ (๒๕๔๒)
พระครูประโชติจันทสิริ (สนอง โชติธมฺโม)
วัดลำโพ
โทร. ๐ ๒๙๒๖ ๐๒๕๒ , ๐๘ ๗๙๑๑ ๑๒๕๐ โทรสาร. ๐ ๒๙๒๖ ๐๔๓๓

เจ้าคณะตำบลบางรักใหญ่ เขต ๒ (๒๕๔๘)
พระครูอุทุมพรกิตติคุณ (เลื่อน ภมโร)
วัดโมลี
โทร. ๐๘ ๑๔๐๔ ๓๐๘๐

เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ (๒๕๕๓)
พระครูกิตติวิริยาภรณ์ (วิทยา มหาวีโร)
วัดราษฎร์ประคองธรรม
โทร. ๐ ๒๕๙๕ ๑๔๕๖ , ๐๘ ๙๙๙๑ ๔๙๕๕

เลขานุการ
พระสมุห์ วิศรุต นริสฺสโร
วัดไผ่เหลือง
โทร. ๐๘ ๗๕๖๒ ๑๕๖๔

เจ้าคณะตำบลบางม่วง เขต ๑ (๒๕๔๗)
พระครูสุธรรมาภิวัฒน์ (สนิท สุธมฺโม)
วัดเอนกดิษฐาราม
โทร. ๐ ๒๙๒๗ ๗๑๖๒ , ๐๘ ๑๘๒๒ ๓๘๗๗ โทรสาร. ๐ ๒๙๒๗ ๗๗๑๔

เจ้าคณะตำบลบางม่วง เขต ๒
พระครูสังฆรักษ์ เกิดวัฒนา ถิรปญฺโญ
วัดโตนด
โทร. ๐๘ ๙๗๗๙ ๓๘๗๑ , ๐๘ ๙๖๙๙ ๑๑๒๗

เจ้าคณะตำบลเสาธงหิน (๒๕๕๕)
พระครูสุทธิธรรมรัตน์ (จำนงค์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดสะแก
โทร. ๐ ๒๕๙๕ ๑๓๗๒ , ๐๘ ๙๙๘๔ ๔๙๑๓

เจ้าคณะตำบลบางแม่นาง (๒๕๕๔)
พระครูนนทวิมลรัตน์ (จรูญ ปภากโร)
วัดอินทร์
โทร. ๐ ๒๕๗๑ ๔๓๗๖ , ๐๘ ๙๓๒๑ ๘๙๕๙

เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย (๒๕๖๒)
พระครูนนทกิจโกศล (สิริชัย สิริชโย)
วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต
โทร. ๐๘ ๖๗๗๑ ๖๓๙๔

เจ้าคณะตำบลไทรน้อย เขต ๑ (๒๕๔๓)
พระครูโอภาสกิจจานุยุต (รัตนชัย ปภสฺสโร)
วัดไทรใหญ่
โทร. ๐ ๒๕๙๗ ๑๑๖๖ , ๐๘ ๔๑๑๒ ๔๖๗๙

เจ้าคณะตำบลไทรน้อย เขต ๒ (๒๕๔๙)
พระครูไพบูลย์อาทรกิจ (ประสาท อุปนนฺโท)
วัดไทรน้อย
โทร. ๐ ๒๙๒๓ ๙๕๙๔ , ๐๘ ๖๕๐๔ ๙๗๕๐

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

นนทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระวินัยโสภณ (เสถียร เมตฺติโก)
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๕๐๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระเทพวรเมธี (ดรุณ สุมโน ป.ธ.๔)
วัดบางขวาง
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘ , ๐๘ ๖๘๙๑ ๒๑๖๓ โทรสาร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘

เจ้าคณะตำบลจังหวัดนนทบุรี
พระครูเกษมธรรมนิวิฐ (สุธรรม อติชาโต)
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๒๒๓๔


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดนนทบุรี - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın