หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑
พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๙)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๘๔๔

รองเจ้าคณะภาค ๑
พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๗๕๓๔

เลขานุการ
พระครูสถิตรัตนพงศ์ (นพพร อาภาธโร ป.ธ.๔)
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๘๙๑ ๑๔๑๒ , ๐๘ ๑๗๗๔ ๐๘๙๓

ปทุมธานี

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.๕)
วัดเขียนเขต
โทร. ๐ ๒๕๓๓ ๑๑๒๐-๑ , ๐๘ ๙๘๙๖ ๑๙๙๘

เลขานุการ
พระครูศรีธัญญาภรณ์ (ชูศักดิ์ จิรสกฺโก ป.ธ.๖)
วัดเขียนเขต
โทร. ๐๘ ๕๓๖๔ ๔๔๕๘ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๐ ๘๘๖๐

รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชกิตติเมธี (ชลอ อชิโต ป.ธ.๙)
วัดเขียนเขต
โทร. ๐ ๒๙๙๐ ๙๐๘๒

เลขานุการ
พระครูปลัด ณัฐพงษ์ วรปุญฺโญ
วัดเขียนเขต
โทร. ๐๘ ๙๗๘๗ ๕๔๘๖ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๐ ๘๕๖๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (๒๕๖๑)
พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์ ตานทินฺโน)
วัดประยูรธรรมาราม
โทร. ๐ ๒๕๓๖ ๖๙๖๗ , ๐๘ ๗๙๓๔ ๖๔๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (๒๕๖๒)
พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ)
วัดชินวราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๒๖๕๐

เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี (๒๕๖๒)
พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต ป.ธ.๙
วัดบางหลวง
โทร. ๐๘ ๕๒๑๗ ๗๗๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี (๒๕๖๒)
พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ ฐานิสฺสโร)
วัดเทียนถวาย
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๒๒๙๕

เจ้าคณะตำบลบางปรอก
พระครูโพธิธรรมโกศล (ปทุม สิริธมฺโม)
วัดบางโพธิ์ใน
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๕๓๔๗ , ๐๘ ๙๙๘๖ ๓๙๙๒

เจ้าคณะตำบลบางหลวง
พระครูปทุมธรรมโชติ (ประสาน )
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
โทร. ๐ ๒๙๗๘ ๓๘๐๘ , ๐๘ ๑๙๒๒ ๘๒๕๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางหลวง (๒๕๕๗)
พระครูสิริปทุมาภรณ์ (อัมพร กลฺยาโณ)
วัดหนองปรง
โทร. ๐๘ ๙๓๘๕ ๙๗๓๒

เจ้าคณะตำบลบางคูวัด
พระครูสุธรรมาภิรัต (สุวิทย์ )
วัดบางคูวัดใน
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๒๒๔๓

เจ้าคณะตำบลบางขะแยง (๒๕๖๒)
พระครูโสภิตกิจจาภิรม
วัดชินวราราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลบางกะดี เขต ๑
พระครูปทุมรัตนคุณ (น้อย )
วัดบางกะดี
โทร. ๐๘ ๙๐๑๒ ๙๔๕๖

เจ้าคณะตำบลบางกะดี เขต ๒
พระมหาสมชาย สนฺติกโร ป.ธ.๗
วัดเปรมประชา
โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๒๒๙๕

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง
พระครูสังฆรักษ์ วัชรินทร์ ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดเสด็จ
โทร. ๐ ๒๙๗๕ ๑๒๒๖

เจ้าคณะอำเภอสามโคก
พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ป.ธ.๙
วัดตำหนัก
โทร. ๐๘ ๑๑๔๖ ๘๘๑๐

เลขานุการ
พระมหาจักรี จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๓
วัดเชิงท่า
โทร. ๐๘ ๕๐๔๒ ๕๒๗๖

รองเจ้าคณะอำเภอสามโคก (๒๕๖๒)
พระครูวิมลกิจจานุกูล (สมจิต กลฺยาโณ)
วัดป่างิ้ว
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๘๓๗๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามโคก (๒๕๕๘)
พระครูโกศลธรรมสุนทร (บุญผูก )
วัดบ้านพร้าวนอก
โทร. ๐ ๒๕๙๘ ๐๑๕๗ , ๐๘ ๑๒๐๑ ๗๖๓๓

เจ้าคณะตำบลสามโคก
พระมหาไพบูลย์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๘
วัดไก่เตี้ย
โทร. ๐๘ ๙๒๔๐ ๐๑๓๕ , ๐ ๒๕๘๑ ๕๙๔๕

เจ้าคณะตำบลบ้านงิ้ว (๒๕๖๒)
พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ (สังวาล )
วัดสวนมะม่วง
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๒๗๕๒ , ๐๘ ๑๒๖๗ ๑๔๔๗

เจ้าคณะตำบลบางเตย
พระครูปทุมวัฒนกิจ (วันชัย เขมวิโร)
วัดกร่าง
โทร. ๐๘ ๗๑๑๒ ๐๙๘๑

เจ้าคณะตำบลเชียงรากใหญ่ - น้อย
พระครูปทุมธรรมธาดา (ชลอ สจฺจปาโล)
วัดคลองขุด
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๕๒๓๕

เจ้าคณะตำบลกระแชง
พระครูวิสุทธิธีราจาร (อนงค์ วิสุทฺธาจาโร)
วัดบางเตยกลาง
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๒๖๓ , ๐๘ ๑๒๙๗ ๓๖๙๑

เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว (๒๕๔๔)
พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.๔)
วัดบัวแก้วเกษร
โทร. ๐ ๒๙๗๖ ๓๒๖๕ , ๐๘ ๙๙๒๗ ๙๘๑๙

เลขานุการ
พระเจริญชัย ชยปาโล
วัดบัวแก้วเกษร
โทร. ๐ ๒๕๙๙ ๑๖๘๕ , ๐๘ ๙๗๙๐ ๙๒๖๓

เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน (๒๕๖๐)
พระครูไพโรจน์สารคุณ (สุเทพ คุณงฺกโร)
วัดลำมหาเมฆ
โทร. ๐ ๒๕๙๙ ๔๑๓๖ , ๐๘ ๑๙๑๙ ๒๑๘๓

เจ้าคณะตำบลลาดหลุมแก้ว
พระครูปทุมรัตนาธาร (สมพร ถาวโร)
วัดจันทาราม
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๔๒๔๕

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร ป.ธ.๔)
วัดสว่างภพ
โทร. ๐ ๒๑๕๙ ๗๐๖๘ , ๐๘ ๖๑๙๙ ๘๓๙๓

เจ้าคณะตำบลคลองหนึ่ง
พระครูพิพัฒน์ปัญญาธร (สมบุญ ปญฺญาธโร)
วัดกล้าชอุ่ม
โทร. ๐ ๒๙๐๒ ๓๑๒๓ , ๐๘ ๑๘๓๘ ๕๕๗๔

เจ้าคณะตำบลคลองสี่ (๒๕๖๓)
พระครูวิวิธกิจจาทร (ประเสริฐ สิทฺธิญาโณ)
วัดเกิดการอุดม
โทร. ๐๘ ๗๙๗๘ ๑๕๓๑ , ๐๙ ๘๕๒๕ ๙๘๖๗

เจ้าคณะตำบลคลองห้า
พระครูปริยัติกิจวิมล (สุพจน์ ป.ธ.๔)
วัดตะวันเรือง
โทร. ๐ ๒๙๘๖ ๖๘๙๙ , ๐๘ ๙๘๘๐ ๙๓๒๖

เจ้าคณะตำบลคลองหก
พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม ป.ธ.๗
วัดปัญญานันทาราม
โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๖๑๐๑-๒ , ๐ ๒๙๐๔ ๗๙๖๔ โทรสาร. ๐ ๒๙๐๔ ๖๐๖๕

เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี
พระครูโสภณคุณานุกูล (วิชิต ธมฺมปิติโก ป.ธ.๓)
วัดพิชิตปิตยาราม
โทร. ๐ ๒๕๔๖ ๑๗๑๕ , ๐๘ ๙๐๐๖ ๗๓๑๗ โทรสาร. ๐ ๒๙๐๔ ๐๙๙๙

เลขานุการ
พระปลัด บรรจง วิสารโท
วัดพิชิตปิตยาราม
โทร. ๐๘ ๙๑๕๐ ๓๙๗๓

เจ้าคณะตำบลลำผักกูด
พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ)
วัดขุมแก้ว
โทร. ๐ ๒๙๐๘ ๙๐๘๕ , ๐๘ ๑๔๐๑ ๓๒๗๙

เจ้าคณะตำบลประชาธิปัตย์ - บึงยี่โถ
พระมหาชิต ฐานชิโต ป.ธ.๗
วัดเขียนเขต
โทร. ๐๘ ๗๙๓๗ ๖๙๖๓

เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา
พระครูวิบูลวรคุณ (ฉวี สุธีโร)
วัดลาดสนุ่น
โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๑๐๕๐

เลขานุการ
พระมหาบัญชา สารคนฺโธ ป.ธ.๔
วัดลาดสนุ่น
โทร. ๐ ๒๕๓๒ ๔๖๖๕ , ๐๘ ๑๖๙๕ ๗๐๙๗

รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา
พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ พุทฺธญาโณ)
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
โทร. ๐๘ ๖๙๘๖ ๖๕๕๕ , ๐๘ ๔๕๕๙ ๕๘๓๒ โทรสาร. ๐ ๒๙๘๗ ๐๔๕๖

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา สมศักดิ์ จารุธมฺโม
วัดอดิศร
โทร. ๐ ๒๙๙๕ ๒๔๗๘ , ๐๘ ๓๙๗๔ ๓๓๐๘ , ๐๘ ๖๙๘๒ ๙๕๖๓

เจ้าคณะตำบลลาดสวาย
พระครูสุนทรธัญรักษ์ (บุญพร )
วัดกลางคลองสี่
โทร. ๐ ๒๕๓๓ ๒๔๔๔ , ๐๘ ๑๘๐๔ ๗๙๗๖

เจ้าคณะตำบลลำลูกกา
พระครูปทุมศีลาภรณ์ (สมทรง กนฺตสีโล)
วัดดอนใหญ่
โทร. ๐ ๒๙๐๕ ๔๘๘๑-๒ , ๐๘ ๖๘๐๘ ๙๗๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลำลูกกา เขต ๑ (๒๕๔๘)
พระครูพิทักษ์ธัญญสาร (ตุ๋ย ฐานวโร)
วัดนังคัลจันตรี
โทร. ๐ ๒๕๖๙ ๑๑๘๕ , ๐๘ ๗๖๙๑ ๘๑๙๒

เจ้าคณะตำบลบึงทองหลาง
พระครูวิรุฬห์สุตคุณ (อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก ป.ธ.๔)
วัดพิรุณศาสตร์
โทร. ๐ ๒๙๙๕ ๒๐๔๘-๙

เจ้าคณะตำบลลำไทร
พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ (มนตรี ฐิตสีโล)
วัดโสภณาราม
โทร. ๐ ๒๙๐๕ ๐๑๙๔ , ๐๘ ๑๑๑๐ ๒๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ
พระครูสุจิตรัตนากร (สังวาลย์ )
วัดบึงบาประภาสะวัต
โทร. ๐ ๒๙๐๕ ๘๖๔๓ , ๐๘ ๑๙๙๖ ๓๓๖๘

เลขานุการ
พระครูวิจิตรรัตนาธาร (อำนาจ ชุติมนฺโต)
วัดพวงแก้ว
โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๑๐๓๒ , ๐๘ ๙๕๑๒ ๙๖๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเสือ (๒๕๔๖)
พระเมตตาวิหารี (ทองคำ เมตฺตาวิหาโร)
วัดบึงบาประภาสะวัต
โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๑๐๓๒

เจ้าคณะตำบลศาลาครุ
พระครูพิศาลสิริธรรม (ประสาร ติกฺขปญฺโญ)
วัดธรรมราษฎร์เจริญผล
โทร. ๐๘ ๖๕๐๘ ๐๒๓๕

เจ้าคณะตำบลบึงบา
พระครูศรีพิสุทธิคุณ (สมศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต ป.ธ.๖)
วัดจตุพิธวราวาส
โทร. ๐๘ ๗๙๙๘ ๙๗๙๗ , ๐๘ ๙๒๐๐ ๖๔๔๖

เจ้าคณะตำบลบึงบอน
พระครูโสภณกิจจารักษ์ (บานเย็น )
วัดบึงบอน
โทร. ๐ ๒๙๐๕ ๕๑๙๙ , ๐๘ ๙๕๓๔ ๘๒๗๒

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

ปทุมธานี

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ ถิรสีโล)
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๙๘๙ ๐๙๘๒ , ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓

เลขานุการ
พระครูปลัด ประทุม ปทุมวณฺโณ
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓ , ๐๘ ๙๐๓๔ ๒๕๓๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว - ลำลูกกา
พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดจันทน์กะพ้อ
โทร. ๐ ๒๙๗๗ ๓๔๒๙ , ๐๘ ๐๖๑๙ ๙๙๖๑

เจ้าคณะตำบลคูบางหลวง
พระครูไพบูลย์ศีลวัฒน์ (สมพร สีลวฑฺโฒ)
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๘๑๑ , ๐๘ ๙๕๐๕ ๕๒๕๕

เจ้าคณะอำเภอสามโคก
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา สุรเดช ปิยวณฺโณ
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐๘ ๔๓๕๓ ๒๓๓๙ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เจ้าคณะตำบลบ้านปทุม
พระครูโสภณศาสนคุณ
วัดบางเตยนอก
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๐๑๑ , ๐๘ ๗๖๙๙ ๕๙๙๔

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย (๒๕๕๗)
พระครูปทุมธรรมโสภณ (ลำพึง สิริธมฺโม)
วัดสำแล


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın