หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑
พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๙)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๘๔๔

รองเจ้าคณะภาค ๑
พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๗๕๓๔

เลขานุการ
พระครูสถิตรัตนพงศ์ (นพพร อาภาธโร ป.ธ.๔)
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๘๙๑ ๑๔๑๒ , ๐๘ ๑๗๗๔ ๐๘๙๓

สมุทรปราการ

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๔)
พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.๙)
วัดกลาง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๑๗๓ ๕๙๑๕ , ๐ ๒๓๘๗ ๑๘๖๙

เลขานุการ
พระมหาประเสริฐ มหานาโค ป.ธ.๗
วัดกลาง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๑๙ ๕๐๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พระราชสมุทรเมธี (วิสุทธิ์ มหาวีโร ป.ธ.๘)
วัดพิชัยสงคราม
โทร. ๐ ๒๓๙๕ ๐๐๘๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ
พระครูวิมลศุภการ (สัมฤทธิ์ จนฺทโน)
วัดด่านสำโรง
โทร. ๐ ๒๓๙๔ ๑๘๙๙

เลขานุการ
พระครูธรรมธร สายัณห์ ฐิตปุญฺโญ
วัดด่านสำโรง
โทร. ๐๘ ๗๘๒๓ ๕๕๔๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ (๒๕๖๒)
พระครูพุทธิสารโสภิต (เกษม พุทฺธิสาโร)
วัดบางโปรง
โทร. ๐ ๒๓๘๓ ๐๔๔๕

เจ้าคณะตำบลปากน้ำ
พระมหาประเสริฐ มหานาโค ป.ธ.๗
วัดกลาง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๑๙ ๕๐๗๑

เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน
พระครูภาวนาสมณคุณ (พิทักษ์ ป.ธ.๖)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๔๖๙๖ ๙๓๔๓

เจ้าคณะตำบลบางปู
พระครูสุวรรณสิทธิธาดา (วีระสิทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดน้อยสุวรรณาราม
โทร. ๐๘ ๖๑๖๑ ๕๘๘๓

เจ้าคณะอำเภอพระประแดง (๒๕๕๙)
พระราชพัฒนสุนทร (ไพโรจน์ ชุติคุโณ)
วัดทรงธรรม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๗๕๔ ๓๘๖๘ , ๐ ๒๔๖๓ ๕๔๓๓

เลขานุการ
พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร ป.ธ.๓)
วัดทรงธรรม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๒๙ ๖๘๖๔

รองเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
พระครูอุทัยรัตนวิมล (รังสรรค์ อุทโย)
วัดกองแก้ว
โทร. ๐๖ ๑๓๙๕ ๐๑๑๑

เลขานุการ
พระครูปลัด สำอาง จิตฺตกาโร
วัดกองแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง (๒๕๕๙)
พระครูกิตติวรโสภิต (เสนียน วิสารโท)
วัดสวนส้ม
โทร. ๐ ๒๓๘๓ ๐๓๙๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง (๒๕๖๑)
พระครูสุนทรพจนคุณ (สมหมาย โฆสทตฺโต ป.ธ.๔)
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๐๓ ๗๖๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง (๒๕๖๒)
พระครูสมุทรปัญญาวุธ (สำรวย ปญฺญาวุโธ)
วัดครุใน
โทร. ๐๘ ๑๔๘๗ ๔๖๓๙

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระมหาสมโภชน์ กุสโล ป.ธ.๔
วัดแค
โทร. ๐๘ ๑๑๗๒ ๑๘๒๕

เลขานุการ
พระปลัด วิทยา สุตคโม
วัดแค

เจ้าคณะตำบลบางยอ - บางกระเจ้า
พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ (ไพโรจน์ ภูริปญฺโญ)
วัดคันลัด
โทร. ๐๘ ๑๔๐๘ ๗๓๔๒

เจ้าคณะตำบลบางกอบัว - บางน้ำผึ้ง
พระครูสุคนธ์สีลคุณ (แสวง )
วัดชมนิมิตร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๕๕๐๗

เจ้าคณะตำบลบางหญ้าแพรก (๒๕๓๙)
พระครูสุนทรสุตสาร (พยุง กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดท้องคุ้ง
โทร. ๐๘ ๗๕๕๑ ๘๙๙๗

เจ้าคณะตำบลสำโรงใต้
พระโสภณธรรมาภิรม (แสวง ปญฺญาภรโณ)
วัดโยธินประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๑๕๖๗ ๔๙๔๑

เลขานุการ
พระปลัด เฉลิม ฐิตพโล
วัดโยธินประดิษฐ์

เจ้าคณะอำเภอบางพลี
พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.๙)
วัดกิ่งแก้ว
โทร. ๐ ๒๗๕๐ ๐๕๐๐

เลขานุการ
พระมหาเมธัส ธมฺมจารี
วัดกิ่งแก้ว
โทร. ๐๘ ๓๑๓๓ ๘๙๖๙

เจ้าคณะตำบลบางพลี
พระราชเสนาบดี (จรัล สิริธมฺโม)
วัดบางพลีใหญ่ใน
โทร. ๐๘ ๑๗๐๒ ๙๒๗๗ , ๐ ๒๓๓๗ ๒๗๒๘

รองเจ้าคณะตำบลบางพลี
พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ (สมปอง )
วัดบางโฉลงใน
โทร. ๐๘ ๙๐๒๓ ๖๗๙๐

เจ้าคณะตำบลราชาเทวะ
พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ์ ฐานทตฺโต)
วัดบางแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๘๔๑ ๔๒๓๓

เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ
พระครูศรีสมุทรวาหะ (สมนึก สมาหิโต ป.ธ.๖)
วัดสุคันธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๓๗๒ ๙๙๗๓

เลขานุการ
พระสมุห์ เฉลิม ฐิตวํโส
วัดบางพลีน้อย
โทร. ๐๘ ๙๔๘๑ ๓๓๕๖

เจ้าคณะตำบลบางบ่อ
พระครูวิมลวรวัฒน์ (เฉลิม ฐานวโร)
วัดบ้านระกาศ
โทร. ๐๘ ๑๖๙๔ ๐๑๗๙

เจ้าคณะตำบลบางพลีน้อย
พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (วีระ )
วัดหอมศีล
โทร. ๐๘ ๙๗๔๗ ๐๒๒๒

เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต ๑
พระครูโสภณสุตาธาร (เกรียงศักดิ์ สีลธโร ป.ธ.๔)
วัดปานประสิทธาราม
โทร. ๐๘ ๗๖๑๓ ๗๗๑๖

เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต ๒
พระครูสังวรวิมลกิจ (สำรวม )
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๙๕๒๑ ๐๗๐๓

เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ (๒๕๕๕)
พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต ป.ธ.๘
วัดใหญ่
โทร. ๐๘ ๑๖๔๓ ๖๑๖๗

เลขานุการ
พระมหากิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโก ป.ธ.๓
วัดใหญ่
โทร. ๐๘ ๕๑๑๒ ๕๕๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์
พระมงคลญาณวิกรม (บัญญัติ โชติธมฺโม)
วัดคู่สร้าง
โทร. ๐ ๒๘๑๖ ๑๐๙๗

เจ้าคณะตำบลบางปลากด เขต ๑
พระครูอาทรสีลคุณ (ชาตรี )
วัดคู่สร้าง
โทร. ๐๘ ๑๙๓๒ ๕๘๙๔

เจ้าคณะตำบลบางปลากด เขต ๒
พระครูเกษมปิยธรรม (บรรจง )
วัดไตรมิตรวราราม
โทร. ๐๘ ๗๑๐๐ ๒๘๒๙

เจ้าคณะตำบลแหลมฟ้าฝ่า
พระครูวรธรรมคุณาสัย (จำนงค์ ถาวรธฺมโม)
วัดคลองมอญ
โทร. ๐๘ ๑๖๑๖ ๓๖๗๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแหลมฟ้าฝ่า
พระมงคลสีลคุณ (บรรจง ตโมนุโท)
วัดเอี่ยมประชามิตร
โทร. ๐ ๒๔๒๕ ๘๘๒๔

เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง
พระมงคลธรรมธัช (นฤพล สุขวฑฺฒโน)
วัดศิริเสาธง
โทร. ๐๘ ๑๘๑๑ ๕๑๗๕

เลขานุการ
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (คงศักดิ์ )
วัดศิริเสาธง
โทร. ๐๙ ๔๖๕๑ ๔๔๔๘

เจ้าคณะตำบลบางเสาธง - ศรีษะจรเข้
พระปริยัติวงศาจารย์ (ประชุม ปวโร)
วัดหัวคู้
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๒๖๑๕

รองเจ้าคณะตำบลบางเสาธง
พระครูโสภณโรจนธรรม (บุญเลิศ โรจนธมฺโม)
วัดเสาธงกลาง
โทร. ๐๙ ๒๒๑๒ ๔๐๐๒

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๙)
พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๒ , ๐๘ ๙๑๐๓ ๕๖๙๔

เลขานุการ
พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๔ ๒๔๔๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๕๑๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระราชธรรมโมลี (ดัชน์ ขนฺติธมฺโม)
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
โทร. ๐ ๒๓๒๘ ๐๑๔๓

เจ้าคณะเขตพระนคร (๒๕๖๒)
พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๑๑ , ๐๘ ๙๘๑๑ ๐๓๗๓

เลขานุการ
พระปรีดา ธมฺมปีติโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๐๕๘๖ , ๐๘ ๑๙๐๐ ๓๕๗๙

เจ้าคณะแขวงโสมนัส
พระกิตติสารมุนี (ประจักษ์ เขมกาโม ป.ธ.๙)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๕๗๗ ๘๖๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว
พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
วัดทิพพาวาส
โทร. ๐ ๒๓๔๗ ๑๑๑๘ , ๐๘ ๔๖๖๖ ๒๗๓๙

เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ
พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๒๐๐

เจ้าคณะเขตดุสิต (๒๕๖๒)
พระศรีวิสุทธิญาณ (เนรมิต ธมฺมวีโร ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๑๕๗

เจ้าคณะแขวงบางจาก
พระมหาจำเนียร อติโรจโน ป.ธ.๗
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล
พระปริยัติสารเมธี (สุริยา สุเมโธ ป.ธ.๖)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๖๓ ๙๗๑๕

เจ้าคณะแขวงปทุมวัน
พระราชสุมนต์มุนี (บุญร่วม อตฺถกาโม ป.ธ.๙)
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๒๗๐๔

เจ้าคณะเขตธนบุรี (๒๕๖๒)
พระกิตติมงคลวัฒน์ (สวัสดิ์ โสปาโก)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๐๗๔๖

เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์
พระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบุปผาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๖๐๖๔

เจ้าคณะแขวงบางพลัด
พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดอาวุธวิกสิตาราม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๒ ๗๒๖๙

เจ้าคณะเขตหนองจอก - คลองสามวา (๒๕๖๒)
พระราชธรรมกวี (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)
วัดสัมมาชัญญาวาส
โทร. ๐ ๒๙๑๔ ๐๙๒๔

เจ้าคณะแขวงลำผักชี
พระศรีปริยัติมงคล (นิยม กิตฺติเมธี ป.ธ.๙)
วัดลำผักชี
โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๒๔๑๐

เจ้าคณะเขตปทุมวัน - ห้วยขวาง - วัฒนา (๒๕๖๒)
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๗๖๗๕ , ๐ ๒๒๕๑ ๐๓๕๑ , ๐๘ ๑๗๒๐ ๗๔๕๖

เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - สัมพันธวงศ์ - ราชเทวี (๒๕๖๒)
พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๖)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๕๙๕ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๖๓๓

เจ้าคณะเขตพระโขนง (๒๕๖๒)
พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะเขตบางพลัด - บางกอกใหญ่ - บางกอกน้อย (๒๕๖๒)
พระราชวราจารย์ (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๒ ๕๖๖๘ , ๐ ๒๔๒๔ ๗๗๒๗

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ
พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๗)
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐ ๒๔๖๓ ๑๔๖๖ , ๐๘ ๑๗๑๑ ๑๔๗๕

เลขานุการ
พระมหาสุรศักดิ์ ธมฺมิโก ป.ธ.๓
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐๘ ๔๑๐๐ ๗๗๒๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรปราการ
พระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก ป.ธ.๓
วัดอโศการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๙๙ ๙๓๖๒


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ - พระสังฆาธิการ