หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๘๕ ๒๐๕๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ รูปที่ ๑
พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.๙)
วัดสวนพลู
โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๖๗๓๖ , ๐๘ ๙๘๙๖ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระมหามงคล มงฺคลคุโณ ป.ธ.๗
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓)
วัดยานนาวา
โทร. ๐ ๒๖๗๓ ๙๒๕๓ , ๐๘ ๑๖๑๕ ๑๕๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระราชภาวนาวิกรม วิ. (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
วัดหนองป่าพง
โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๗๕๖๓

นครพนม

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (๒๕๔๖)
พระเทพวรมุนี (สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๔๒๕๔ ๑๐๕๐ , ๐๘ ๖๒๓๐ ๕๕๓๐

เลขานุการ
พระศรีวิสุทธิเมธี (พนมพร ปุตฺตวโร ป.ธ.๙)
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๔๕๙ ๘๗๙๗

รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม รูปที่ ๑
พระราชสิริวัฒน์ (เพชร สุวิชาโน ป.ธ.๖)
วัดสว่างสุวรรณาราม
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๑๙๒๐ , ๐๘ ๑๒๖๒ ๓๖๔๙

เลขานุการ
พระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ ป.ธ.๖
วัดมหาธาตุ

รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม รูปที่ ๒ (๒๕๖๒)
พระครูวิชิตพัฒนคุณ (วิชัย วิชโย)
วัดกกต้อง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (๒๕๖๐)
พระราชรัตนากร (ธวัช ธมฺมเตโช ป.ธ.๔)
วัดธาตุเรณู
โทร. ๐ ๔๒๕๗ ๙๑๓๒ , ๐๘ ๑๒๖๑ ๐๙๓๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (๒๕๖๐)
พระวิมลธรรมภาณ วิ. (สำเนา ธมฺมสีโล)
วัดทุ่งศรีสองเมือง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๗ ๔๕๘๓

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
พระครูศรีปริยัติการ (อรุณ ฐิตเมโธ ป.ธ.๖)
วัดโอกาส

เลขานุการ
พระครูปทุมสิทธิวัฒน์
วัดศรีบัวบาน

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
พระครูกิตติสุตานุยุต
วัดมหาธาตุ

เลขานุการ
พระใบฎีกา มานัต ธมฺมทินโน
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๑
พระครูโพธิกิจวิมล (ประครอง จนฺทสาโร)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูปริยัติโพธิคุณ (ณรงค์ ป.ธ.๔)
วัดน้อยโพธิ์คำ

เจ้าคณะตำบลอาจสามารถ
พระครูธีรโพธิธรรม (อุดร )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลหนองญาติ เขต ๑
พระครูสารธรรมวิจิตร
วัดกกต้อง

เจ้าคณะตำบลหนองญาติ เขต ๒
พระครูสารธรรมานุรักษ์
วัดหนองบัวคำ

เจ้าคณะตำบลนาราชควาย เขต ๑
พระครูบรรพตปัญญาภรณ์
วัดเวินพระบาทภูกระแต

เจ้าคณะตำบลนาราชควาย เขต ๒
พระครูปทุมสิทธิวัฒน์
วัดศรีบัวบาน

เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต ๑
พระครูโสภณรัตนากร
วัดโพนแก้ว

เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต ๒
พระครูวรญาณปุณณกิจ
วัดโพนข่าศรีคุณเมือง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ตาก
พระครูพิพิธโพธิธรรม (บุญสนอง โชติโก)
วัดสระพังทอง

เจ้าคณะตำบลบ้านผึ้ง
พระครูปัญญาพนมกิจ
วัดเทพพนม

เจ้าคณะตำบลกุรุคุ
พระครูมงคลปัญญาธร
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลวังตามัว
พระครูสุจิตพัฒนคุณ
วัดวังตามัว

เจ้าคณะตำบลท่าค้อ เขต ๑
พระครูสุทธิธรรมวัฒน์
วัดโนนสะอาด

เจ้าคณะตำบลท่าค้อ เขต ๒
พระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ ป.ธ.๖
วัดมหาธาตุ

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า เขต ๑
เจ้าอธิการจักรพงษ์ จกฺกวํโส
วัดโพนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า เขต ๒
พระใบฎีกา มานัต ธมฺมทินโน
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลคำเตย เขต ๑
พระครูถิรสีลาภรณ์
วัดศรีคุณเมือง

เจ้าคณะตำบลคำเตย เขต ๒
พระครูสีลธรรมธาดา
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลดงขวาง
พระครูโกศลพัฒนพิธาน
วัดวาปีปุณฑริการาม

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง
พระครูถิรธรรมาภิรัต
วัดอดิสัยวนาราม

เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
พระครูสุวิมลธรรมสถิต
วัดหัวบึงทุ่ง

เลขานุการ
พระมหาเอกพล ญาณธีโร ป.ธ.๖
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
พระศรีวิสุทธิเมธี (พนมพร ปุตฺตวโร ป.ธ.๙)
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๔๕๙ ๘๗๙๗

เลขานุการ
พระปลัด ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
พระครูโสภณภาวนานุสิฐ (มวลมิตร )
วัดมรุกขนคร

เจ้าคณะตำบลธาตุพนม
พระครูสุตเจติยานุรักษ์
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลฝั่งแดง
พระครูปัญญาวัฒนคุณ
วัดพุทธสีมา

เจ้าคณะตำบลน้ำก่ำ เขต ๑
พระมหาสังข์ สงฺฆญาโณ ป.ธ.๗
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลน้ำก่ำ เขต ๒
พระครูธัญญเขตชลธาร
วัดดอนข้าวหลาม

เจ้าคณะตำบลพระกลางทุ่ง
พระมหาเสรี พุทฺธิวํโส ป.ธ.๔
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลดอนนางหงส์
พระครูสุตวรวัฒน์
วัดหนองสะโน

เจ้าคณะตำบลนาถ่อน
พระครูอมรธรรมานุยุต (บุญเภา )
วัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม

รองเจ้าคณะตำบลนาถ่อน
พระครูอรัญสังวรคุณ (ประยูร ฐิติสมฺปนฺโน)
วัดดงป่ายูง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพนแพง (๒๕๖๑)
พระครูกิตติสารพิพัฒน์ (สา ยโสธโร)
วัดโพนแพง

เจ้าคณะตำบลนาหนาด
พระครูรัตนธรรมนาท
วัดขอนกอง

รักษาการเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน (๒๕๖๑)
พระครูสิริปุญญโสภณ (บุญธง ป.ธ.๔)
วัดกุญชร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน (๒๕๖๑)
พระครูธรรมสารวิลาส (มอญ ธมฺมิโก)
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลท่าอุเทน
พระมหาวสันต์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดไตรภูมิ

เจ้าคณะตำบลท่าจำปา เขต ๑
พระครูปทีปจันทโรภาส (ไพรวัลย์ )
วัดท่าดอกแก้วเหนือ

เจ้าคณะตำบลท่าจำปา เขต ๒
พระมหาปรัชญา ธีรปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลไชยบุรี เขต ๑
พระครูประโชติวิริยาภรณ์ (เพียร พุทฺธสีโล)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลไชยบุรี เขต ๒
พระครูสุทธิธรรมพิมล (สุทธิรักษ์ สุทฺธิญาโณ)
วัดไตรภูมิ

เจ้าคณะตำบลพนอม
เจ้าอธิการคำตา อจลวํโส
วัดศรีมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนอม (๒๕๕๗)
พระครูพินิตพุทธิคุณ (บุญเที่ยง )
วัดท่าดอกแก้วใต้

เจ้าคณะตำบลพะทาย
พระครูโอภาสวุฒิกิจ (ถวิล )
วัดพะธาย

เจ้าคณะตำบลหนองเทา
เจ้าอธิการสุพิช รตนโชโต
วัดพุทธนิมิต

เจ้าคณะตำบลเวินพระบาท
พระอธิการปิ่น กนฺตวีโร
วัดคามวาสี

เจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๑
พระครูรัตนขันติคุณ (พลศิริ )
วัดกองมณี

เจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๒
พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ (พูนทรัพย์ )
วัดคามวาสี

เจ้าคณะตำบลรามราช เขต ๑
พระครูมงคลอรัญญาภิวัฒน์ (ระ )
วัดอรัญญศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลรามราช เขต ๒
พระครูดิลกชินวงศ์ (กอน )
วัดจอมทอง

เจ้าคณะอำเภอนาแก
พระครูบวรโพธิวัฒน์ (ประยูร )
วัดธาตุศรีคุณ

เลขานุการ
พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ
วัดธาตุศรีคุณ

รองเจ้าคณะอำเภอนาแก
พระครูกิตติพัฒนสุนทร
วัดศรีจำปา

เลขานุการ
พระสมุห์ ปิยะพงษ์ สิริจนฺโท
วัดศรีชมภูดาลัย

รองเจ้าคณะอำเภอนาแก
พระมหาวรพุธ ฐานิโย ป.ธ.๘
วัดศรีเฉลียวนภาลัย

เลขานุการ
พระอนุสิทธิ์ อตฺตทีโป
วัดส้างพระอินทร์

เจ้าคณะตำบลพิมาน
พระครูสุวรรณนพคุณ
วัดเหนือบัวรพา

เจ้าคณะตำบลสีชมพู
พระครูสุวิมลพัฒนคุณ
วัดเทพไพรวัลย์

เจ้าคณะตำบลพุ่มแก
พระครูคัมภีร์มงคลกิจ
วัดทุ่งศรีมงคล

รองเจ้าคณะตำบลพุ่มแก
พระครูปลัด ธีรธรรม อุปสโม
วัดสามโพธิ์คำ

เจ้าคณะตำบลนาคู่
พระครูวรพิพัฒนกิจ (สง่า )
วัดพระซอง

เจ้าคณะตำบลพระซอง
พระครูวรสารโสภิต
วัดเหนือท่าจำปา

รองเจ้าคณะตำบลพระซอง
พระครูโสภณโพธิเขต
วัดท่าโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลหนองบ่อ
พระครูโอภาสสารคุณ
วัดศรีจอมแจ้ง

รองเจ้าคณะตำบลหนองบ่อ
พระครูโพธิธรรมาภรณ์
วัดโพธิ์ศรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคำพี้ (๒๕๖๑)
พระครูโกศลสุวรรณกิจ (จันทร์ไตร โกสโล)
วัดจอมแจ้ง

เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
พระครูสุวรรณวีรกิจ
วัดจำปาทอง

รองเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
พระอธิการพยุง เขมกาโม
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลหนองสังข์
พระครูสิทธิธรรมาทร
วัดสระพังทอง

เจ้าคณะตำบลนาแก - บ้านแก้ง
พระครูสุธรรมวรพินิจ
วัดศรีชมภูดาลัย

รองเจ้าคณะตำบลนาแก - บ้านแก้ง
พระครูวิบูลธรรมานุกิจ
วัดภูพานอุดมธรรม

เจ้าคณะอำเภอวังยาง
พระครูวิชิตวรเขต (ทรงศักดิ์ )
วัดศรีสะอาด

เลขานุการ
พระครูเมธีศาสนธำรง (ดำรง ป.ธ.๖)
วัดวังโน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังยาง (๒๕๖๑)
พระครูสุวีรกิจจาทร (สันต์ ญานวีโร)
วัดวังยาง

เจ้าคณะตำบลยอดชาด - หนองโพธิ์
พระครูเกษมธรรมาภิวัฒน์ (อนันท์ เขมานนฺโท)
วัดโพนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลโคกสี
พระครูสันติประชานาถ (สมิน สมิตฺโต)
วัดป่าประชาสันติ

เจ้าคณะตำบลนาเลียง
พระครูโพธิธรรมวุฒิ
วัดโพธิ์เจริญ

เจ้าคณะอำเภอบ้านแพง
พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ (จินดา ถิรเมธี ป.ธ.๔)
วัดปทุมาราม

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สิรภพ ฐิตสีโล
วัดหัวดอน

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแพง
พระครูปิยปัญโญภาส (สว่าง ปญฺญาวฑฺฒโน)
วัดมโนธรรมทาน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแพง (๒๕๖๐)
พระครูโพธิวรการ (ถวิล ฐิตคุโณ)
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลบ้านแพง
พระครูสุวัฒน์วีรวงศ์ (อุทัยรัตน์ )
วัดสร้างแก้ว

เจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม
พระครูสิริปัญญาวิชัย (สมพร ป.ธ.๕)
วัดศรีสงคราม

เลขานุการ
พระมหาเวียน สุวณฺณชาโต
วัดเหนือวิชัยพัฒนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม
พระครูศรีธรรมประยุทธ์ (วิทยา ป.ธ.๖)
วัดศรีสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลศรีสงคราม
พระครูวิจิตรสุตาธิคุณ
วัดบ้านปฏิรูป

เจ้าคณะตำบลหาดแพง
พระปลัด ศักดิ์ศรี จนฺทวํโส
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๑
พระครูไพโรจน์โพธาภิรักษ์
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒
เจ้าอธิการจำนงค์ จนฺทสาโร
วัดจอมแจ้ง

เจ้าคณะตำบลนาเดื่อ
พระมหาดาใน รตนญาโณ
วัดทรายศรี

เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อง - โพนสว่าง เขต ๑
พระสมุห์ วิทยา ธมฺมจารี
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อง - โพนสว่าง เขต ๒
พระครูสมุห์ ชีวา ฐานุตฺตโร
วัดทรายคำ

เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อง - โพนสว่าง เขต ๓
พระครูวิภัชธรรมวาที (คำลน จนฺทสาโร)
วัดดาราราม

เจ้าคณะตำบลท่าบ่อสงคราม
พระครูสุภัทรวิริยคุณ (ลือชัย ภทฺทมุนี)
วัดศรีสงคราม

เจ้าคณะตำบลบ้านข่า - สามผง
พระครูกัลยาณปัญโญภาส (นำพวง )
วัดกัลยาราม

เจ้าคณะอำเภอปลาปาก
พระครูสุนันท์ธรรมสถิต
วัดคณิศรธรรมิการาม

เลขานุการ
พระปลัด วงศ์ประจักร กตปุญฺโญ
วัดคณิศรธรรมิการาม

รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก
พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์
วัดธาตุมหาชัย

เลขานุการ
พระใบฎีกา อธิกรณ์ นนฺทสาโร
วัดธาตุมหาชัย

เจ้าคณะตำบลปลาปาก เขต ๑
พระครูสุศีลสังวร
วัดคณิศรธรรมิการาม

เจ้าคณะตำบลปลาปาก เขต ๒
พระครูประภาตสารกิจ
วัดอิสานภาลัย

เจ้าคณะตำบลหนองฮี เขต ๑
พระครูสุเมธาภิรักษ์ (เศียร สุเมโธ)
วัดโชติการาม

เจ้าคณะตำบลหนองฮี เขต ๒
พระครูธำรงสังฆการ
วัดดำรงเมธาราม

เจ้าคณะตำบลโคกสูง
พระครูพิสิฐสีลาภรณ์
วัดโพนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลกุตาไก้
พระครูเมธีธรรมประโชติ
วัดกุตาไก้เหนือ

เจ้าคณะตำบลนามะเขือ
พระครูปทุมกิจจาภรณ์
วัดศรีบัวบาน

เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง
พระครูอรุณสุตาภรณ์ (บุญเกิด วชิรญาโณ)
วัดจอมแจ้ง

เจ้าคณะตำบลมหาชัย
พระครูศรีธรรมากร (อุทัย รตนญาโณ)
วัดห้วยไหล่

เจ้าคณะตำบลหนองเทาใหญ่
พระครูโพธิรัตนวิมล
วัดโพธิศรีสมภิบาล

เจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
พระครูธรรมวงศ์วินิต
วัดปัจฉิมาวาส

เลขานุการ
พระปลัด สุภรณ์ อคฺคธมฺโม
วัดนายอน้อย

รองเจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
พระครูศรีธีราภิวัฒน์ (พงศธร ป.ธ.๖)
วัดโนนสวัสดิการาม

เลขานุการ
พระศักดิ์สิทธิ์ ปญฺญาวชิโร
วัดธาตุเรณู

รองเจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
พระครูบูรพาธรรมประทีป (ไทยสวัสดิ์ )
วัดบูรพาราม

เลขานุการ
พระบัญชา ปญฺญาทีโป
วัดบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลเรณู
พระครูสุจิตธรรมประคุณ (ปานทอง )
วัดโนนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลเรณูใต้
พระปลัด สุภรณ์ อคฺคธมฺโม
วัดนายอน้อย

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูสุจิตวรวุฒิ
วัดประชาวุฒิวราราม

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑
พระครูวิกรมสุนทรเขต
วัดโพธิ์สวรรค์

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒
พระครูวิชัยศีลโสภณ
วัดเกษตราราม

เจ้าคณะตำบลท่าลาด
พระครูกิตติธรรมรัต
วัดศรีสำโรง

เจ้าคณะตำบลนาขาม
พระใบฎีกา ทนงเกียรติ ทินฺนยโส
วัดศรีผึ้งวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลโคกหินแฮ
พระครูปริยัติรัตนานุยุต (ประสาน คุณยุตฺโต ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว

รองเจ้าคณะตำบลโคกหินแฮ
พระครูปลัด มงคล สิริมงฺคโล
วัดนาม่วง

เจ้าคณะตำบลหนองย่างชิ้น
เจ้าอธิการบุญช่วย ปญฺญาวโร
วัดสะพานสูง

เจ้าคณะอำเภอนาหว้า
พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ป.ธ.๙
วัดธาตุประสิทธิ์

เลขานุการ
พระครูประสิทธิ์สรการ (สุวิทย์ ป.ธ.๓)
วัดศรีชมภู

รองเจ้าคณะอำเภอนาหว้า
พระครูโพธิธรรมาภิรัต
วัดโพธิ์เครือ

เลขานุการ
พระนเรศ โรจนวํโส
วัดโพธิ์เครือ

เจ้าคณะตำบลนาหว้า
พระครูวิชัยญาณวิวัฒน์
วัดชนะสังวร

เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๑
พระครูวิมลบุญวัฒน์
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๒
พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโร ป.ธ.๗
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลเหล่าพัฒนา
พระครูประสิทธิ์สรการ (สุวิทย์ ป.ธ.๓)
วัดศรีชมภู

เจ้าคณะตำบลบ้านเสียว
พระครูสุวรรณสีลโสภณ (วานิช )
วัดโพนทอง

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระครูประโชติศาสนการ
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์
พระครูบวรธรรโมภาส (ประเสริฐ )
วัดศรีสว่าง

เลขานุการ
พระครูประกาศสุตคุณ (บุญเฮ็ง )
วัดศรีสว่าง

รองเจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์
พระครูสิริโพธาภิวัฒน์ (ถนอม )
วัดโพธิ์ศรี

เลขานุการ
พระไมตรี อนุตฺตโร
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลโพนสวรรค์
พระครูสุวรรณบุญรังษี (บุญรอด )
วัดศรีทอง

เจ้าคณะตำบลโพนบก - นาใน
พระครูพิธานโพธิพิมล (ลำปาง )
วัดโพธิ์ตาก

เจ้าคณะตำบลโพนจาน
พระครูโพธิอาภากร (พาดี )
วัดโพธิสมพร

เจ้าคณะตำบลนาขมิ้น เขต ๑
เจ้าอธิการปัญญา ภทฺทาจาโร
วัดโพนแก้ว

เจ้าคณะตำบลนาขมิ้น เขต ๒
พระครูโพธิจันทรังษี (ราศี สิริจนฺโท)
วัดประดู่ดงเย็น

เจ้าคณะตำบลนาหัวบ่อ
พระครูปทุมสิทธิการ (เก่ง )
วัดศรีบัวบาน

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๑
พระอธิการพระนม ฉนฺทธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๒
พระครูประภัศร์ศาสนธรรม (ปิ่น )
วัดศรีสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาทม (๒๕๖๒)
พระครูรัตนคุณาวสัย (ผิน พุทฺธรกฺขิโค)
วัดยอดแก้ว

เจ้าคณะตำบลนาทม
พระไพยงค์ กนฺตสีโล
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลหนองซน
เจ้าอธิการสุเมฆ กิตฺติโก
วัดศรีบุญสงฆ์

เจ้าคณะตำบลดอนเตย
พระสมุห์ ประภาส อาภาโร
วัดป่าธรรมาราม

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๓๕๘๑ , ๐๘ ๙๒๑๕๔๕๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)
วัดบึงพระลานชัย
โทร. ๐๘ ๑๙๗๔ ๕๒๐๖

นครพนม

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (๒๕๖๑)
พระศรีวิสุทธินายก (โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
วัดศรีเทพประดิษฐาราม

เลขานุการ
พระครูสุธีวีรวงศ์ (เอกชัย ปภาโส ป.ธ.๔)
วัดศรีเทพประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระมหาวัฒนา ภทฺทเสวี ป.ธ.๓
วัดสารภาณนิมิต

เจ้าคณะตำบลหนองญาติ
พระมหาพิทักษ์ โสภคฺโค ป.ธ.๓
วัดศรีเทพประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
พระครูปลัด สุภีพัฒน์ สุเมโธ
วัดอรัญญิกาวาส

เจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน - โพนสวรรค์
พระครูโสภณวิบูลธรรม (วิไล )
วัดป่าอุดมสันติธรรม

เลขานุการ
พระเรวัช อภิญาโณ
วัดป่าอุดมสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลท่าอุเทน
เจ้าอธิการมงคล โชติโก
วัดป่าศิริมงคล

เจ้าคณะอำเภอปลาปาก
พระครูอนุกูลธรรมรักษ์
วัดภูลังกาใต้

เจ้าคณะตำบลปลาปาก
พระครูปลัด ประดิษฐ์ ปคุโณ
วัดไตรรัตน์วนาราม

เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
พระครูสุธีวีรวงศ์ (เอกชัย ปภาโส ป.ธ.๔)
วัดศรีเทพประดิษฐาราม

เลขานุการ
พระอธิการนพรุจ จิตฺตคุตฺโต
วัดโพธิญาณ

เจ้าคณะตำบลธาตุพนม
พระครูสุธีวรวัฒน์ (สุบิน )
วัดป่าสุภารมณ์

เจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
พระครูประทีปธรรมานุศาสน์ (คำสอน ทิปธมฺโม)
วัดเอนกธรรมคุณ

เลขานุการ
พระอธิการพรเทพ จกฺกวโร
วัดป่าสุคนธรักษ์

เจ้าคณะตำบลเรณูนคร
พระครูวีรวัฒนคุณ (วิษณุ )
วัดป่าศรัทธาธรรมนิมิต

เจ้าคณะอำเภอนาแก - วังยาง
พระครูสามารถกิตติคุณ (เบา โอภาโส)
วัดกิตติพรพุทธาราม

เลขานุการ
พระพิบูลสิน ญาณวฑฒโณ
วัดกิตติพรพุทธาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง
พระครูอุดมจิตตวรากร
วัดป่าศรัทธารวม

เจ้าคณะตำบลนาแก - วังยาง
เจ้าอธิการนริศ อคฺคธมโม
วัดป่าสุวรรณาราม

รักษาการเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม
เจ้าอธิการส่งศักดิ์ ขนฺติพโล
วัดป่าสีลาราม

เจ้าคณะตำบลสามผง
เจ้าอธิการตุ๊ สุจิตฺโต
วัดอรัญญวิเวก

เจ้าคณะตำบลบ้านข่า
เจ้าอธิการส่งศักดิ์ ขนฺติพโล
วัดป่าสีลาราม

เจ้าคณะอำเภอนาหว้า
พระครูวิธานธรรมโกวิท (บรรทาย )
วัดอูนนา

เลขานุการ
พระครูสุจิตธรรมโชติ (ประจินต์ อติธมฺโม)
วัดป่าธรรมานุสรณ์

เจ้าคณะตำบลนาหว้า
พระปลัด คำตา ฐิตธมฺโม
วัดเหล่าพัฒนา

เจ้าคณะอำเภอบ้านแพง - นาทม
พระครูมงคลธรรมสาธก (ชูศักดิ์ )
วัดชัยมงคล

เลขานุการ
พระศฐา สุเมโธ
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลบ้านแพง - นาทม
พระสมุห์ นิพนธ์ วิจิตฺโต
วัดป่าโนนแพง

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูปลัด สุรัตน์ อินฺทปญฺโญ
วัดป่าโนนแพง


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดนครพนม - พระสังฆาธิการ