หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๘๕ ๒๐๕๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ รูปที่ ๑
พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.๙)
วัดสวนพลู
โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๖๗๓๖ , ๐๘ ๙๘๙๖ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระมหามงคล มงฺคลคุโณ ป.ธ.๗
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓)
วัดยานนาวา
โทร. ๐ ๒๖๗๓ ๙๒๕๓ , ๐๘ ๑๖๑๕ ๑๕๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระราชภาวนาวิกรม วิ. (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
วัดหนองป่าพง
โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๗๕๖๓

มุกดาหาร

เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (๒๕๕๕)
พระราชรัตนโมลี (สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐๘ ๙๒๘๕ ๗๖๙๘

เลขานุการ
พระมหาสุธี โสภโณ ป.ธ.๓
วัดศรีบุญเรือง

รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (๒๕๕๗)
พระมหามงคล มงฺคลคุโณ ป.ธ.๗
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร
พระครูประจักษ์บุญญาทร
วัดศรีมงคลใต้

เลขานุการ
พระมหายุทธวัฒน์ ธมฺมวุฑฺโฒ ป.ธ.๘
วัดเกษมสุข

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร
พระครูวชิรสารธรรม (วิเชียร สุจิตฺโต)
วัดสระพังทอง

เลขานุการ
พระครูวิสิฐศีลคุณ (ณัฐฏ์ธวัช มหาคุโณ)
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูโอภาสวีรคุณ
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูศิริปุญญกิจ
วัดบรรพตมโนรมย์

เจ้าคณะตำบลมุกดาหาร - คำอาฮวน
พระครูมงคลวิทยคุณ
วัดคำสายทอง

เจ้าคณะตำบลบางทรายใหญ่
พระครูปุณณสารวิสุทธิ์
วัดโพธิ์ไทร

เจ้าคณะตำบลคำป่าหลาย
พระครูสุวรรณพัฒนโชติ (ฉลอง )
วัดราษฎร์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลกุดแข้
พระครูอรัญจันทโชติ (องอาจ จนฺทโชโต)
วัดอรัญญวาสี

เจ้าคณะตำบลโพนทราย
พระครูอุดมวรปัญญา (กมล )
วัดอุดมธรรมคุณ

เจ้าคณะตำบลผึ่งแดด
พระครูประดิษฐ์กาญจนคุณ (เฟื่อง )
วัดกาญจนประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลดงมอญ
พระครูจารุธรรมรัต (ขุนทอง จารุธมฺโม)
วัดธรรมบาล

เจ้าคณะตำบลนาโสก
พระครูอโสกสันติคุณ
วัดศรีสวาสดิ์

เจ้าคณะตำบลดงเย็น
พระครูสุทธิสิริคุณ
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลนาสีนวน
พระครูสุเขตโพธิคุณ (ทอง )
วัดนาสีนวน

เจ้าคณะอำเภอคำชะอี
พระครูนิโครธโพธิวัฒน์
วัดศรีโพธิ์ไทร

เลขานุการ
พระปลัด บัญญัติ ธมฺมกาโม
วัดอัมพวัน

รองเจ้าคณะอำเภอคำชะอี
พระครูวิมลฉันทกิจ
วัดพุทธนคราภิบาล

เลขานุการ
พระสมุห์ อดิเรก อาทิจฺจพโล
วัดพุทธนคราภิบาล

เจ้าคณะตำบลคำชะอี
พระครูสิริปุญญานุรักษ์ (บุญต้าง )
วัดศรีอ้อมแก้ว

เจ้าคณะตำบลน้ำเที่ยง
พระครูสิทธิธรรมากร (ประสิทธิ์ )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลบ้านซ่ง
พระครูปภาตธรรมโกศล
วัดศรีวิธัญญา

เจ้าคณะตำบลหนองเอี่ยน
พระครูสิทธิการโกวิท
วัดศรีประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า
พระครูสถิตจันทวรคุณ (ไสว )
วัดจันโทวาส

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ
พระครูพิสิฐกิจจานุกูล (บุญรวม )
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลโพนงาม
เจ้าอธิการมงคล นิพฺภโย
วัดศรีสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลเหล่าสร้างถ่อ
พระครูสุมังคกิจโกศล (ธีระศักดิ์ )
วัดศรีสุมังค์

เจ้าคณะอำเภอดอนตาล
พระครูจิรธรรมาภรณ์
วัดสว่างอารมณ์

เลขานุการ
พระปณต ธมฺมโชโต
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลดอนตาล
เจ้าอธิการเพียง เตชวโร
วัดอรุณรังษี

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร
พระครูมุจจลินทร์พัฒนกิจ
วัดมุจลินทร์

เจ้าคณะตำบลเหล่าหมี
พระครูสิริธรรโมภาส (ผั่น จตฺตสลฺโล)
วัดศรีฐานธรรมิการาม

เจ้าคณะตำบลบ้านบาก
พระครูอินทกิจวิมล
วัดอินทรนิมิตร

เจ้าคณะตำบลป่าไร่
พระครูมณีธรรมโสภิต
วัดศรีมณี

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง
พระครูสันตจิตตานุรักษ์ (สา )
วัดศิลาวิเวก

เจ้าคณะตำบลนาสะเม็ง
พระครูปภากรธรรมานุยุต
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย
พระครูวิชัยธรรมสิริ
วัดศรีวิชัย

เลขานุการ
พระครูประโชติจันทรังษี (จรูญ )
วัดคำแสนสุข

รองเจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย
พระครูวชิรธรรมพินิต (วัชรพล อรุโณ)
วัดเหล่าต้นยม

เลขานุการ
พระสาธิต กุสลจิตฺโต
วัดคามวาสี

เจ้าคณะตำบลนากอก
พระครูสุนทรจริยาภิรมย์
วัดสุนทราราม

เจ้าคณะตำบลนิคมคำสร้อย เขต ๑
พระครูประโชติจันทรังษี (จรูญ )
วัดคำแสนสุข

เจ้าคณะตำบลนิคมคำสร้อย เขต ๒
พระครูวิเวกศีลคุณ
วัดคำบง

เจ้าคณะตำบลนาอุดม
พระมหาประเสริฐ โซติวโร ป.ธ.๓
วัดนาอุดมวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
พระครูรัตนพงษ์วิสุทธิ์ (วีระพงศ์ อคฺคปญฺโญ)
วัดคามวาสี

เจ้าคณะตำบลกกแดง
เจ้าอธิการไพวรรณ อนุตฺตโร
วัดสว่าง

เจ้าคณะอำเภอดงหลวง (๒๕๔๑)
พระครูสิทธิสารธรรม (บุญท้าว เตชธมฺโม)
วัดโพธิ์ศรีแก้ว

เลขานุการ
พระอนุพงษ์ อุตฺตโม
วัดโพนไฮพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลดงหลวง
พระครูตันติกิจจานุยุต (เนติ อคฺควโร)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูโพธิชัยกิจ (สมทรัพย์ )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลกกตูม
พระครูสุวรรณคุณประสิทธิ์ (วินทอง )
วัดกกตูม

เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่
พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ ป.ธ.๙
วัดป่าวิเวก

เลขานุการ
พระโสฬส สญฺญโม
วัดบวรพินิจชัย

เจ้าคณะตำบลหว้านใหญ่ เขต ๑
พระครูศรีอรัญญกิจจาทร (ติรัตน์ ป.ธ.๖)
วัดป่าป่งขาม

เจ้าคณะตำบลหว้านใหญ่ เขต ๒
พระครูนิคมธรรมนาถ
วัดนิคมเกษตร

เจ้าคณะตำบลชะโนด - บางทรายน้อย
พระครูกิตติปัญโญภาส (เอกพล กิตฺติปญฺโญ)
วัดลัฎฐิกวัน

เจ้าคณะอำเภอหนองสูง
พระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์ (พงศกร กตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดไตรภูมิ

เลขานุการ
พระมหาทรงสิทธิ์ อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๔
วัดไตรภูมิ

เจ้าคณะตำบลหนองสูง
พระครูประภัศร์สังฆคุณ (สุพล )
วัดพิจิตรสังฆาราม

เจ้าคณะตำบลหนองสูงใต้
พระครูนันทสารโสภิต (ทองสา )
วัดศรีนันทาราม

เจ้าคณะตำบลโนนยาง - ภูวง
พระครูศิริพัชโรภาส (เสาร์ )
วัดโพนสว่าง

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๓๕๘๑ , ๐๘ ๙๒๑๕๔๕๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)
วัดบึงพระลานชัย
โทร. ๐๘ ๑๙๗๔ ๕๒๐๖

มุกดาหาร

เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
พระสุทธิสารโสภณ (สังเวียน ฐิตเมโธ ป.ธ.๓)
วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์
โทร. ๐๘ ๕๘๐๘ ๙๐๒๖

เลขานุการ
พระครูสมุห์ อธิวัฒน์ จนฺทธมฺโม
วัดพุทโธธัมมธโร

เจ้าคณะอำเภอเมือง - ดงหลวง
พระครูวิสุทธิสารธรรม (คำปน )
วัดป่าถ้ำตาดา

เลขานุการ
พระวุฒิชัย อรุโณ
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูวิจิตรศีลโสภิต (นิพนธ์ นิสโภ)
วัดศรีมงคลเหนือ

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอธิการอุทิศ อาสโภ
วัดศรีมงคลเหนือ

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
เจ้าอธิการอำนวยพร จนฺทธมโม
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลคำอาฮวน เขต ๑
พระครูปัญญาปทีปโกศล (ประชุม )
วัดป่าสามัคคี

เจ้าคณะตำบลคำอาฮวน เขต ๒
พระประยูร สิริสาโร
วัดศรีมงคลเหนือ

เจ้าคณะตำบลกกตูม (๒๕๓๔)
พระครูโสภณขันติพลากร (ทรงศักดิ์ ขนฺติโก)
วัดถ้ำพระผาป่อง

เจ้าคณะตำบลพังแดง
เจ้าอธิการอารัญ เขมกาโร
วัดป่าศิลาวิเวก

เจ้าคณะอำเภอดอนตาล
พระครูวิศิษฎศีลโสภณ (สมจิตร )
วัดป่าหนองหล่ม

เลขานุการ
พระสุวิจักษณ์ มหาปุญฺโญ
วัดป่าหนองหล่ม

เจ้าคณะตำบลดอนตาล
เจ้าอธิการธรรมะกิตติ์ เทวธมฺโม
วัดอรุณรังษี

เจ้าคณะตำบลป่าไร่
พระครูวีรปัญญารักษ์ (เขื่อน )
วัดศรีมงคลเหนือ

เจ้าคณะตำบลดงเย็น
พระครูเจษฎาบรรพตสีลคุณ (เจษฎา )
วัดภูวัดมุกดาวาส

เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย
พระครูวีรธรรมบรรหาร (ประวิทย์ )
วัดสุรัตนาราม

เลขานุการ
พระสุรวิท ปภาสโร
วัดสุรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลนิคมคำสร้อย
พระครูสุชีพวรธรรม (บุญรอด ปุสฺสวโร)
วัดพุทโธธัมมธโร

เจ้าคณะตำบลโชคชัย
พระปลัด พลวัต ฉนฺทกาโม
วัดปุญญานุสรณ์

เจ้าคณะตำบลกกแดง
เจ้าอธิการวิสุทธิ์ รติโก
วัดนาหลวงอุดมธรรม

เจ้าคณะตำบลร่มเกล้า
พระครูพิทักษ์ธรรมโกศล (พิทักษ์ )
วัดป่าคำสร้อย

เจ้าคณะอำเภอคำชะอี
พระครูปัญญาคุณาธาร (บุญธาร )
วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์

เลขานุการ
พระประวิช ชุตินธโร
วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์

เจ้าคณะตำบลคำชะอี เขต ๑
พระครูปัญญาคุณาธาร (บุญธาร )
วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์

เจ้าคณะตำบลคำชะอี เขต ๒
เจ้าอธิการสุนทร ญาณวโร
วัดป่าภูเขากวาง

เจ้าคณะอำเภอหนองสูง
พระครูอุดมสุนทรธรรมโฆษิต (อุดม )
วัดกลางสนาม

เลขานุการ
พระจตุภูมิ กนฺตธมฺโม
วัดกลางสนาม

เจ้าคณะตำบลหนองสูง เขต ๑
พระมหาอนันต์ ฐิตเมธี ป.ธ.๓
วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส

เจ้าคณะตำบลหนองสูง เขต ๒
พระครูวิบูลปัญโญภาส (สุริยา )
วัดกลางสนาม

เจ้าคณะตำบลหนองสูง เขต ๓
พระครูกิตติธรรมมาภรณ์ (ถวิลชัย )
วัดอรัญญวาสี


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดมุกดาหาร - พระสังฆาธิการ