หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๘๕ ๒๐๕๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ รูปที่ ๑
พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.๙)
วัดสวนพลู
โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๖๗๓๖ , ๐๘ ๙๘๙๖ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระมหามงคล มงฺคลคุโณ ป.ธ.๗
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓)
วัดยานนาวา
โทร. ๐ ๒๖๗๓ ๙๒๕๓ , ๐๘ ๑๖๑๕ ๑๕๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระราชภาวนาวิกรม วิ. (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
วัดหนองป่าพง
โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๗๕๖๓

ยโสธร

เจ้าคณะจังหวัดยโสธร
พระเทพวงศาจารย์ (สำลี คุตฺตสีโล ป.ธ.๖)
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๔๓๙ , ๐๘ ๑๘๗๘ ๔๒๔๔

เลขานุการ
พระครูปริยัติวีรวงศ์ (ไมตรี ผลญาโณ ป.ธ.๔)
วัดมหาธาตุ

รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร รูปที่ ๑
พระราชสุตาลงกรณ์ (เดือน สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบูรพารามใต้

เลขานุการ
พระครูปริยัติบูรพาภิรักษ์ (จำเรียร ธีรวํโส ป.ธ.๔)
วัดบูรพารามใต้

รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร รูปที่ ๒ (๒๕๕๐)
พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร สณฺหวฑฺฒโน ป.ธ.๖)
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๑๓๒๑ ๒๐๒๖

เลขานุการ
พระครูเมธีธรรมบัณฑิต (จิรศักดิ์ ป.ธ.๖)
วัดยางตลาด

เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร
พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ (จินดา จินฺตมโย ป.ธ.๔)
วัดสิงห์ท่า

เลขานุการ
พระครูปริยัติกิตตยากร (สมเกียรติ กิตฺติโก ป.ธ.๓)
วัดมหาธาตุ

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร
พระครูฉันทกิจโกศล (จิม ฉนฺทวโร)
วัดศรีธาตุ

เลขานุการ
พระพรหมมา ภูริจิตฺโต
วัดอรัญญิกาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร
พระครูภาวนานุสิฐ (อนันต์ )
วัดบ้านเขื่องคำ

เลขานุการ
พระครูพิศาลกิจจานุการ (พนาวรรณ ฐิตญาโณ)
วัดบ้านเขื่องคำ

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูสุตธรรมโฆสิต (สมัคร อิสฺสโร ป.ธ.๓)
วัดใต้ศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลเขื่องคำ
พระครูกิตติพัฒนวิสาล (คำแปลง )
วัดกว้างใหม่พัฒนา

เจ้าคณะตำบลขุมเงิน
พระครูจันทธรรมพินิจ (ประทิน จนฺทสโร)
วัดบึงขุมเงิน

เจ้าคณะตำบลตาดทอง เขต ๑
พระครูธวัชธรรมกิจ (มังกร )
วัดศรีธงทอง

เจ้าคณะตำบลตาดทอง เขต ๒
พระครูพิสิฐมงคลวัฒน์ (สมรัก นาควโร)
วัดศรีสว่างมงคล

เจ้าคณะตำบลน้ำคำใหญ่ เขต ๑
พระครูวิจิตรปัญญาธร (ชอบ )
วัดตับเต่า

เจ้าคณะตำบลน้ำคำใหญ่ เขต ๒
พระครูพินิตวรธรรม (แดง )
วัดกุดจอก

เจ้าคณะตำบลค้อเหนือ - สำราญ เขต ๑
พระครูสุตอุดมธรรม (อดุลย์ ป.ธ.๓)
วัดบ้านกล้วย

เจ้าคณะตำบลค้อเหนือ - สำราญ เขต ๒
พระครูประทีปปัญญารัตน์ (ศักดา )
วัดบ้านบ่อ

เจ้าคณะตำบลค้อเหนือ - สำราญ เขต ๓
พระครูวาปีธรรมวัฒน์ (สมัย )
วัดหนองอีตุ้ม

เจ้าคณะตำบลเดิด - ดู่ทุ่ง เขต ๑
พระครูปัญญาธรรมโสภณ (สมศักดิ์ )
วัดบ้านเดิด

เจ้าคณะตำบลเดิด - ดู่ทุ่ง เขต ๒
พระครูนิมิตธรรมปภากร (สุรพล )
วัดธรรมนิมิต

เจ้าคณะตำบลเดิด - ดู่ทุ่ง เขต ๓
พระครูพิพิธธรรมถาวร (ประยงค์ )
วัดบ้านผือ

เจ้าคณะตำบลทุ่งแต้
พระครูสุวรรณญาณคุณ (จอม )
วัดคำเม็ก

เจ้าคณะตำบลขั้นไดใหญ่
พระครูถาวรเขมกิจ (สำราญ ถาวรสทฺโธ)
วัดบ้านโพนงอย

เจ้าคณะตำบลทุ่งนางโอก
พระปลัด วีระพงษ์ ญาณธโณ
วัดทุ่งอีโอก

เจ้าคณะตำบลสิงห์
พระครูเกษมธรรมธารี (มานิต )
วัดจันทร์เกษม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเรือ (๒๕๖๐)
พระครูโอภาสโพธาภิรม (ประสงค์ ธมฺมกาโม)
วัดสว่างโพธาราม

เจ้าคณะตำบลนาสะไมย์
พระครูสุวรรณสีลโสภณ (ศิลป์ )
วัดสิงห์ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองหิน
พระครูจารุปัญญาภรณ์ (ทองแดง )
วัดยางเดี่ยว

เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว
พระครูอุดมศาสนธรรม (กล )
วัดเหล่าไฮ

เลขานุการ
พระมหาธีระโรจน์ ติกฺขวิริโย ป.ธ.๓
วัดมะพริก

รองเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว
พระครูเมธีธรรมบัณฑิต (จิรศักดิ์ ป.ธ.๖)
วัดยางตลาด

เลขานุการ
พระมหาศุภชัย ญาณธีโร ป.ธ.๔
วัดบ้านโซง

เจ้าคณะตำบลลุมพุก เขต ๑
พระครูสุจิตธรรมรัตน์ (สุพล )
วัดคำเขื่อนแก้ว

เจ้าคณะตำบลลุมพุก เขต ๒
พระครูโสภณวัฒนาทร (สุชาติ )
วัดขี้เหล็กใหญ่

เจ้าคณะตำบลดงแคนใหญ่
พระครูสิริโชติธรรม (อภินันท์ โชติปาโล ป.ธ.๕)
วัดบกน้อย

เจ้าคณะตำบลแคนน้อย
พระครูรัตนศีลวัฒน์ (นิติกรณ์ ตปสีโล ป.ธ.๔)
วัดดอนแก้ว

เจ้าคณะตำบลนาคำ
พระครูประทีปปัญญาภิมณฑ์ (สุพิษ )
วัดนาถ่ม

เจ้าคณะตำบลนาแก
พระครูปริยัติธีรสุนทร (สัมฤทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดป่านาแก

เจ้าคณะตำบลกู่จาน
พระครูเกษมคุณากร (อาคม เขมกาโร)
วัดนาเวียง

เจ้าคณะตำบลเหล่าไฮ
พระมหาวิชัย วิชโย ป.ธ.๓
วัดเหล่าไฮ

เจ้าคณะตำบลสงเปือย
พระครูโสภิตชาครธรรม (ชารี ชาคโร)
วัดทรายงาม

เจ้าคณะตำบลย่อ
พระครูเหมศีลคุณ (ทองสุ่น กนฺตสีโล)
วัดย่อเหนือ

เจ้าคณะตำบลโพนทัน
พระครูวินัยสารธรรม (สุนัย สิริสาโร)
วัดโพนทัน

เจ้าคณะตำบลทุ่งมน
พระมหาธีระโรจน์ ติกฺขวิริโย ป.ธ.๓
วัดมะพริก

รองเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย
พระครูประภัสรธรรม (วุฒินันท์ )
วัดปลาปึ่ง

เลขานุการ
พระครูสิริชัยสาทร (ชินกร จนฺทสโร ป.ธ.๕)
วัดเวินชัย

รองเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย
พระครูปริยัติวีรวงศ์ (ไมตรี ผลญาโณ ป.ธ.๔)
วัดมหาธาตุ

เลขานุการ
พระครูปิยธรรมวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ปิยธมฺโม)
วัดฟ้าหยาด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย (๒๕๖๒)
พระครูสถิตนภคุณ (บุญยิน กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดฟ้าหยาด

เจ้าคณะตำบลฟ้าหยาด
พระครูสุรปัญญาภิมณฑ์ (สมสฤษฎิ์ )
วัดฟ้าหยาด

เจ้าคณะตำบลบากเรือง
พระครูวรดิตถ์ศาสนการ (พิชัย )
วัดท่าช้าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวเมือง (๒๕๖๐)
พระครูพัฒนมงคล (มงคล ขนฺติโก)
วัดหนองตุ

เจ้าคณะตำบลพระเสาร์
พระครูกิตติธรรมพิมล (สมาน )
วัดโนนงิ้ว

เจ้าคณะตำบลคูเมือง
พระครูบวรวรธรรม (แสวง )
วัดคูเมือง

เจ้าคณะตำบลโนนทราย
เจ้าอธิการอัมพร ธมฺมปาโล
วัดสุรภาราม

เจ้าคณะตำบลบึงแก - ม่วง เขต ๑
พระครูพุทธธรรมาภินันท์ (สุรพล )
วัดโพธิกาญจนาราม

เจ้าคณะตำบลบึงแก - ม่วง เขต ๓
พระครูปทุมฉันทกิจ (บุญเพ็ง ฉนฺทโก)
วัดบัวขาว

เจ้าคณะตำบลผือฮี
พระครูสิรินวกิจ (สถิตย์ ธีรปญฺโญ)
วัดปุณณสิริวนาราม

เจ้าคณะตำบลสงยาง
พระครูประภัศรวรกิจ (สมเดช ปภสฺสโร)
วัดป่าดอนธาตุ

เจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา
พระครูศรีธรรมคณารักษ์ (อังคาร ป.ธ.๖)
วัดมัคคาพัฒนาราม

เลขานุการ
พระจิรพงษ์ จิรธมฺโม
วัดโชติการาม

รองเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา (๒๕๔๔)
พระครูสุตาลังการ (สมหมาย กลฺยาโณ ป.ธ.๔)
วัดป่าจันทวนาราม

เลขานุการ
พระประสาท จารุธมฺโม
วัดป่าจันทวนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา (๒๕๖๑)
พระครูอินทสารสถิต (เส็ง ฐิตสาโร)
วัดอินทาวาส

เจ้าคณะตำบลสามแยก
พระครูโสภณกิจจาทร (ทองลา )
วัดเกาะแก้ว

เจ้าคณะตำบลสวาท
พระครูโสภิตอาจารคุณ (วิทยา )
วัดมิสสกวัน

เจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๑
พระครูบูรพาธรรมวุฒิ (นงค์ )
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๒
พระครูวาปีธรรมโสภณ (สำรอง )
วัดบ้านหนองยาง

เจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๓
พระครูสันติธรรมาวุธ (สมพาล สนฺตจิตฺโต)
วัดกุดมงคล

เจ้าคณะตำบลกุดเชียงหมี
พระครูเกษมบุญกิจ (คำใจ )
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลห้องแซง
พระครูศรีปุญญาภิรัตน์ (บุญช่วย ป.ธ.๖)
วัดศรีแก้ว

เจ้าคณะตำบลสามัคคี
พระวิโรจน์สิริธรรม (เฉลิมศักดิ์ สิริธมฺโม)
วัดโชติการาม

เจ้าคณะตำบลสร้างมิ่ง เขต ๑
พระครูวรสิทธิคุณ (สำราญ อตฺตสาโร)
วัดสร้างมิ่ง

เจ้าคณะตำบลสร้างมิ่ง เขต ๒
พระครูปุณณธรรมกิจ (บุญเพ็ง อรุโณ)
วัดบูรพาโนนหาด

เจ้าคณะอำเภอกุดชุม
พระครูประโชติวรกิจ (หม่าน )
วัดสามัคคีวนาราม

เลขานุการ
พระครูวิสิฐปัญญาคม (ประพันธ์ )
วัดโสกขุมปูน

รองเจ้าคณะอำเภอกุดชุม
พระครูอรัญวัฒนคุณ (สมบูรณ์ )
วัดป่าพุทธิคุณ

เจ้าคณะตำบลกุดชุม เขต ๑
พระครูวิสิฐปัญญาคม (ประพันธ์ )
วัดโสกขุมปูน

เจ้าคณะตำบลกุดชุม เขต ๒
พระครูสุจิตธรรมนันท์ (แสวง สุจิตฺโต)
วัดหนองบอน

เจ้าคณะตำบลโนนเปือย
พระครูวิสิฐปัญญาคม (ประพันธ์ )
วัดโสกขุมปูน

เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๑
พระครูอรุณกัลยาณธรรม (มงคล )
วัดฉายแสง

เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๒
พระครูสุทธิธรรมาลังการ (บุญธรรม )
วัดเกี้ยงเก่า

เจ้าคณะตำบลหนองแหน
พระครูพิพิฐจันทรังษี (สมัย )
วัดโพนดินแดง

เจ้าคณะตำบลคำน้ำสร้าง
พระครูภัทรธรรมธารี
วัดป่าพุทธิคุณ

เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ง
พระครูวินิตธรรมวงศ์ (สัมฤทธิ์ )
วัดโนนใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองหมี
พระครูสารกิจจาภรณ์ (สำรอง )
วัดหนองหมี

เจ้าคณะตำบลกำแมด
พระครูโอภาสสันติกร (อรัญ )
วัดสว่างหัวงัว

เจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว
พระครูโพธิธรรมสถิต (ถาวร )
วัดโพธิ์ไทร

เลขานุการ
พระครูสุกิจธรรมากร (สุทัศน์ )
วัดเชียงเพ็ง

รองเจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว
พระครูพัฒนธรรมกิจ (กิตติศักดิ์ )
วัดกระจายนอก

เลขานุการ
พระใบฎีกา สุวิท กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์ไทร

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร
พระครูวิมลบุญสาร (บุญสา )
วัดป่าตอง

เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง
พระครูวรดิตถ์ธรรมาภิรักษ์ (สุภาพ )
วัดท่าวังหลวง

เจ้าคณะตำบลโคกนาโก
พระครูอุดมธรรมสาธร (พิบูลย์ )
วัดหนองแข้

เจ้าคณะตำบลศรีฐาน
พระครูอรัญญกิจโกศล (ทวี )
วัดป่าศิลาเลข

เจ้าคณะตำบลกระจาย
พระครูสุกิจธรรมากร (สุทัศน์ )
วัดเชียงเพ็ง

เจ้าคณะอำเภอค้อวัง
พระครูปริยัติคณาภิรักษ์ (ผุดผ่อง ป.ธ.๔)
วัดสว่าง

เลขานุการ
พระครูพิพัฒนชัยคุณ (เทพพิทักษ์ )
วัดชัยชนะ

เจ้าคณะตำบลค้อวัง - กุดน้ำใส เขต ๑
พระครูวิสาลวรธรรม (อนันต์ )
วัดบ้านเปาะ

เจ้าคณะตำบลค้อวัง - กุดน้ำใส เขต ๒
พระครูสุคันธวนาภิบาล (สำราญ ธมฺมปาโล)
วัดป่าลำดวน

เจ้าคณะตำบลค้อวัง - กุดน้ำใส เขต ๓
พระครูวิโรจน์คัมภีรเขต (เฉลิม )
วัดค้อวัง

เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม
พระครูบวรฐิติคุณ (สุดใจ )
วัดสิงห์ทอง

เจ้าคณะตำบลฟ้าห่วน
พระครูกมลธรรมพินิจ (อนงค์ )
วัดฟ้าห่วนเหนือ

เจ้าคณะอำเภอทรายมูล
พระครูชินธรรมวิมล (สายตา มารชิโน)
วัดนาโป่ง

เลขานุการ
พระมหาทนนชัย นนฺทิโย ป.ธ.๓
วัดเหล่าเมย

รองเจ้าคณะอำเภอทรายมูล
พระครูเมธีปริยัติธาดา (แสงทอง ป.ธ.๖)
วัดบูรพารามใต้

เลขานุการ
พระครูศรีปริยัตยานุการ (ไพโรจน์ ป.ธ.๖)
วัดบูรพารามใต้

เจ้าคณะตำบลทรายมูล - ไผ่ เขต ๑
พระครูสุตภัทรกิจ (ภัทรกรณ์ ป.ธ.๓)
วัดบูรพารามใต้

เจ้าคณะตำบลทรายมูล - ไผ่ เขต ๒
พระครูนิวิฐสุภาจาร (ทองคำ )
วัดหนองไก่ขาว

เจ้าคณะตำบลทรายมูล - ไผ่ เขต ๓
พระครูสุตกิตยาธร (สุรพล ป.ธ.๓)
วัดสร้างช้าง

เจ้าคณะตำบลดู่ลาด
พระครูอาทรธรรมกิจ (ประดิษฐ์ )
วัดสีสุก

เจ้าคณะตำบลดงมะไฟ
พระครูสุทธิปัญญาคุณ (สมัย )
วัดคำครตา

เจ้าคณะตำบลนาเวียง
พระครูวรเขตโสภณ (บัณฑิต )
วัดนาเวียง

เจ้าคณะอำเภอไทยเจริญ
พระครูศรีธรรมานุกูล (อุทัย ป.ธ.๖)
วัดไทยเจริญ

เลขานุการ
พระครูพิบูลวรานุกิจ (เดวิช )
วัดไทยเจริญ

เจ้าคณะตำบลไทยเจริญ เขต ๑
พระครูสันติวราภิรม (ทวีป )
วัดลัฏฐิวัน

เจ้าคณะตำบลไทยเจริญ เขต ๒
พระครูญาณกิจวิมล (สมัย )
วัดสิงห์ทอง

เจ้าคณะตำบลส้มผ่อ
พระครูจารุโพธิธรรม (ชนปน )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลคำไผ่
พระครูเหมวรดิตถ์ (สุพรรณ )
วัดท่าศรีใคร

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๓๕๘๑ , ๐๘ ๙๒๑๕๔๕๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)
วัดบึงพระลานชัย
โทร. ๐๘ ๑๙๗๔ ๕๒๐๖

ยโสธร

เจ้าคณะจังหวัดยโสธร (๒๕๖๑)
พระวินัยสุนทรเมธี (บัลลังก์ ฉินฺนอนฺโธ)
วัดพระพุทธบาทยโสธร
โทร. ๐ ๔๕๗๙ ๙๔๗๗ , ๐๘ ๑๗๒๕ ๐๖๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยโสธร (๒๕๖๐)
พระราชสุทธาจารย์ (สมดี อชิโต)
วัดศรีธรรมาราม
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๑๐๕๖ , ๐๘ ๔๗๐๘ ๐๓๙๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร
พระครูวิฑูรฐิติคุณ
วัดดอนแรด

เลขานุการ
พระบุญทวี อภิปุญฺโญ
วัดดอนแรด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง (๒๕๖๒)
พระครูวิโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ )
วัดเนรมิตวนาราม

เจ้าคณะตำบลนาสะไมย์
พระครูอรัญเขตคณาภิรักษ์
วัดหนองบก

เจ้าคณะตำบลตาดทอง
พระครูวชิรธรรมโสภิต (วิเชียร )
วัดอรรถสดมมณฑา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดู่ทุ่ง (๒๕๖๒)
พระครูสังฆกิจสุนทร (สวัสดิ์ กิจฺจสาโร)
วัดป่าศรีสุนทร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหิน (๒๕๖๒)
พระครูโสภณธรรมภาณ (สุวรรณ เมธิโก)
วัดป่าประชาบำรุง

เจ้าคณะตำบลหนองเป็ด
พระครูปัญญาวรกิจจาภรณ์
วัดป่าโนนค้อ

เจ้าคณะตำบลฟ้าหยาด
พระครูอมรโชติวัฒน์ (ขวัญชัย ชุตินฺธโร)
วัดหอก่อง

เจ้าคณะตำบลโพนทัน
พระครูประสิทธิโชติ (ประสิทธิ์ )
วัดพระพุทธบาทยโสธร

เจ้าคณะตำบลลุมพุก เขต ๑
พระครูบุญวัฒน์โสภณ (บุญร่วม )
วัดประชาอุทิศ

เจ้าคณะตำบลลุมพุก เขต ๒
พระครูวรธรรมสโมธาน (ศักดิ์ ภูริปญฺโญ)
วัดคำม่วง

เจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา - ไทยเจริญ
พระครูสถิตธรรมคุณ
วัดสุมังคลาราม

เลขานุการ
พระธนธรณ์ กลฺยาณธมฺโม
วัดสุมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลสวาท
พระครูพรหมวิหารโฆสิต (สมชัย )
วัดพรหมวิหาร

เจ้าคณะตำบลสามแยก
พระครูอุดมคุณาธาร (อุดม )
วัดพรสวรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสามัคคี (๒๕๖๒)
พระครูกิตติวีรคุณ (วิโรจน์ กตธมฺโม)
วัดพรหมวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุ้งค้า (๒๕๖๒)
พระครูอุดมธรรมาจารย์ (กลม )
วัดสุมังคลาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุดชุม - ทรายมูล - ป่าติ้ว (๒๕๖๒)
พระครูศิริโสธรคณารักษ์ (ชัยชนะ ธมฺมทินฺโน)
วัดศรีธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลกุดชุม เขต ๑
พระครูกิตติสารโสภณ (สุทธิชัย )
วัดประชาสามัคคี

เจ้าคณะตำบลกุดชุม เขต ๒
พระครูบวรธรรมสมาจาร (พลชัย )
วัดภูหมากพริก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทรายมูล (๒๕๖๒)
พระครูวิโสธนาจารย์ (สุเนตร )
วัดวิโสธนาราม

เจ้าคณะตำบลกระจาย
พระครูโสภณสุทธิวัตร (พีระพันธุ์ )
วัดป่าร่มเย็น

เจ้าคณะตำบลศรีฐาน
เจ้าอธิการสมาน จิตฺตปญฺโญ
วัดศรีพัฒนาราม


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดยโสธร - พระสังฆาธิการ