หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๘๕ ๒๐๕๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ รูปที่ ๑
พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.๙)
วัดสวนพลู
โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๖๗๓๖ , ๐๘ ๙๘๙๖ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระมหามงคล มงฺคลคุโณ ป.ธ.๗
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓)
วัดยานนาวา
โทร. ๐ ๒๖๗๓ ๙๒๕๓ , ๐๘ ๑๖๑๕ ๑๕๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระราชภาวนาวิกรม วิ. (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
วัดหนองป่าพง
โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๗๕๖๓

ศรีสะเกษ

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
พระราชกิตติรังษี (บุญทัน สนฺตจิตฺโต)
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๒๕๔๒ , ๐๘ ๑๖๐๐ ๔๒๖๔

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ อภิศักดิ์ อภิวฑฺฒโน
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ รูปที่ ๑ (๒๕๖๐)
พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.๖)
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

เลขานุการ
พระมหาพุทธิวัฒน์ ปญฺญาธโร
วัดกัลยาโฆสิตาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ รูปที่ ๒ (๒๕๖๒)
พระครูสิริปริยัติการ (หงส์ ปคุโณ ป.ธ.๔)
วัดเพียนาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๖๐)
พระราชปริยัตยาทร (ศรีนวล ปณฺฑิโต ป.ธ.๕)
วัดกลาง
โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๑๑๗๔ , ๐๘ ๑๘๗๘ ๗๓๕๒

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ
พระครูสันติธรรมานุวัตร (สุนทร )
วัดหนองไผ่

เลขานุการ
พระมหาบรรจง อารยธมฺโม
วัดมหาพุทธาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ (๒๕๖๑)
พระครูผาสุกิจโกศล (ผอง ผาสุกาโม)
วัดพานทา

เจ้าคณะตำบลเมืองเหนือ
พระครูไพโรจน์วัฒนาทร (โชคชัย โชติวโร)
วัดโนนสำนัก

เจ้าคณะตำบลเมืองใต้
พระครูวิธานมงคลกิจ (สมหมาย จนฺทโชโต)
วัดตะเคียน

เจ้าคณะตำบลโพธิ์
พระครูโอภาสโพธิธรรม
วัดบ้านโพธิ์

เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว
พระครูปัญญาคุณสาทร (ณรงค์ )
วัดสำโรง

เจ้าคณะตำบลโพนเขวา
พระครูโชติญาณโสภณ
วัดโพนเขวา

เจ้าคณะตำบลคูซอด
พระครูสถิตรัตนาภรณ์ (สุพรรณ )
วัดคูซอด

เจ้าคณะตำบลน้ำคำ เขต ๑
พระครูโอภาสพัฒนวิมล (ประมวล )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลน้ำคำ เขต ๒
พระครูสุตภัทราภรณ์ (สัณหวัช สุภทฺโท)
วัดบ้านง้อ

เจ้าคณะตำบลหญ้าปล้อง
พระครูสุตกัลยาณคุณ (สุภัทร กลฺยาโณ)
วัดวังไฮ

เจ้าคณะตำบลหนองครก
พระครูปภาสโสมคุณ
วัดหนองกิโล

เจ้าคณะตำบลหมากเขียบ
พระครูโสตถิปุญญากร
วัดหมากเขียบ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจาน (๒๕๕๘)
พระครูเขมกิจจาทร (บัวพันธ์ เขมจาโร)
วัดหนองคู

เจ้าคณะตำบลทุ่ม
พระครูพิสิฐธรรมานันท์ (ประสิทธิ์ )
วัดโพนค้อ

เจ้าคณะตำบลซำ
พระครูโพธิสิริสารธรรม (สบาย )
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

เจ้าคณะตำบลหนองไฮ
พระครูอินทสารวิสุทธิ์
วัดบ้านก่อ

เจ้าคณะตำบลตะดอบ
พระครูสุกิจปัญญาคม (มา )
วัดบ้านเปือย

เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย (๒๕๔๓)
พระศรีธรรมาภรณ์ (บุญทัน รตนวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดทุ่งสว่าง
โทร. ๐๘ ๑๖๐๐ ๐๓๘๒ , ๐๘ ๖๖๕๐ ๑๔๑๐

เลขานุการ
พระครูกิตติปัญญาวุธ (เสรี )
วัดบ้านตลาด

รองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
พระครูจารุวรรณโสภณ
วัดเกษมสุข

เลขานุการ
พระมหาดีรัตน์ อุทยปุตฺโต
วัดเกษมสุข

รองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
พระครูอุดมธุราทร (เมืองมนต์ อุตฺตคุตฺโต)
วัดบ้านโนน

เลขานุการ
พระธนาทิพย์ ธนวิชฺโช
วัดเวฬุวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
พระมงคลวรคุณ (ถาวร คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)
วัดศรีอุทุมพร

เจ้าคณะตำบลสำโรง
พระครูสุนทรสุทธิธรรม
วัดส้มป่อยน้อย

เจ้าคณะตำบลกำแพง
พระครูอาภากรสันติคุณ (อรุณ )
วัดธรรมมะประชาสันติ

เจ้าคณะตำบลหนองไฮ
พระครูปริยัติกิตติสาร (ทองไล ป.ธ.๓)
วัดนาโนน

เจ้าคณะตำบลหนองห้าง
พระครูวาปีรัตนาภิวัฒน์ (นันทพร อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
พระครูวิจิตรสุคันธาภิรม
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลทุ่งไชย
พระครูปัญญาวิริยกิจ
วัดทุ่งไชย

เจ้าคณะตำบลแต้
พระสมุห์ ภาณุพงษ์ ปภาโส
วัดหนองหยอด

เจ้าคณะตำบลแข้
พระครูสังฆรักษ์ ธีรพงษ์ ธีรเมธี
วัดบ้านอะลาง

เจ้าคณะตำบลปะอาว
พระครูปัญญาธรรมาภิรัต
วัดบ้านพลับ

เจ้าคณะตำบลขะยูง
พระครูปัญญากรโกศล
วัดหนองยาง

เจ้าคณะตำบลตาเกษ
พระครูสุทธิธรรโมภาส (อัมพร )
วัดยางน้อย

เจ้าคณะตำบลหัวช้าง
พระครูโสภณกัลยาณกิจ
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลแขม
พระครูขันติภัทรคุณ
วัดบ้านเหงี่ยง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอีหล่ำ เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูจารุธรรมสุนทร (ประมวล ธมฺมกาโม)
วัดอีหล่ำ

เจ้าคณะตำบลอีหล่ำ เขต ๒
พระครูกิตติปัญญาวุธ (เสรี )
วัดบ้านตลาด

เจ้าคณะตำบลโคกหล่าม
พระครูบุญการโกวิท
วัดโคกหล่าม

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย
พระครูโพธิชัยสาร
วัดสะเดา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลรังแร้ง (๒๕๖๒)
พระครูสุมนวุฒิธรรม (สมัย สุมโน)
วัดรังแร้ง

เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์
พระครูโสภิตสารธรรม (ทองคำ ฐานรตฺโต)
วัดบ้านดูน

เลขานุการ
พระปลัด สมร อินฺทโชโต
วัดสระสิม

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์
พระมหาเจษฎา จนฺทาโภ ป.ธ.๘
วัดคำบอน

เลขานุการ
พระมหาญาณกีรติ อมโร
วัดหนองบัว

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์
พระครูบวรสังฆรัตน์ ( อนุตฺตโร)
วัดจำปา

เลขานุการ
พระสมุห์ เอกนรินทร์ นรินฺโท
วัดจำปา

เจ้าคณะตำบลดูน
พระครูนิวิฐปุญญกิจ ( ธีรปญฺโญ)
วัดกันทรารมณ์

เจ้าคณะตำบลคำเนียม
พระครูจันทสิริพัฒนาภรณ์ (เสริม จนฺทโสภโณ)
วัดศิริราษฎร์

เจ้าคณะตำบลโนนสังข์
พระครูสุนทรธรรมานุสิฐ (เสมอ ธมฺมิโก)
วัดหนองโอง

เจ้าคณะตำบลหนองหัวช้าง
พระครูปริยัติคุณสุนทร ( สุนฺทโร)
วัดทุ่งพาย

เจ้าคณะตำบลยาง
พระครูสุนทรจันทคุณ ( จนฺทาโภ)
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูสุวรรณธรรมวิบูล (ทองพูน ธมฺมกาโม)
วัดโนนเรือ

เจ้าคณะตำบลดู่
พระใบฎีกา จอม จกฺกวโร
วัดหนองถ่ม

เจ้าคณะตำบลผักแพว
พระครูสุมนพัฒนคุณ ( สุมโน)
วัดผักแพว

เจ้าคณะตำบลจาน
พระครูสุตธรรมกิจ ( ธมฺมวโร)
วัดบ้านจาน

เจ้าคณะตำบลละทาย
พระครูประทีปปัญญาวุธ (ประสิทธิ์ ปญฺญาทีโป)
วัดบ้านโอ้น

เจ้าคณะตำบลทาม
พระครูขันธธรรมรังษี ( ติสาโร)
วัดบ้านหมัด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทาม
พระครูสถิตธรรมวิมล (คำดี ฐิตธมฺโม)
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลเมืองน้อย
พระครูสิทธิธรรมวิชัย (สมใจ ชยธมฺโม)
วัดหนองเทา

เจ้าคณะตำบลบัวน้อย
เจ้าอธิการศิริ ทีฆายุโก
วัดบ้านบัวน้อย

เจ้าคณะตำบลอีปาด
พระครูโกวิทวงศานุวัตร ( โกวิวํโส)
วัดบ้านอีปาด

รองเจ้าคณะอำเภอราษีไศล
พระมหาสมชาย ขนฺติธโร ป.ธ.๙
วัดกัลยาโฆสิตาราม

รองเจ้าคณะอำเภอราศีไศล
พระครูโกศลสุตากร (สมชาย กุลสโม ป.ธ.๓)
วัดเมืองคง

เลขานุการ
พระครูวชิรปัญญานุกูล (วิเชียร )
วัดเมืองคง

เจ้าคณะตำบลเมืองคง
พระครูถิรธรรมโสภิต
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลเมืองแคน
พระครูสารกิจวิจารณ์
วัดดวนน้อย

เจ้าคณะตำบลหนองแค
พระครูโสภณสังวรคุณ
วัดบ้านผึ้ง

เจ้าคณะตำบลด่าน
พระครูอานันท์ปุญญาภิวัฒน์ (บุญยัง )
วัดบ้านห้วย

เจ้าคณะตำบลจิกสังข์ทอง
พระครูโอภาสสันติคุณ
วัดมะฟัก

เจ้าคณะตำบลดู่
พระครูวัชรธรรมรังษี
วัดดอนม่วง

เจ้าคณะตำบลหว้านคำ
พระครูสุวิมลธรรมรังษี
วัดบ้านหว้าน

เจ้าคณะตำบลบัวหุ่ง
พระครูสันติสุนทโรภาส
วัดบ้านกอก

เจ้าคณะตำบลหนองอึ่ง
พระครูสุวรรณวัฒนคุณ
วัดโต่งโต้น

เจ้าคณะตำบลส้มป่อย
พระครูสุเมธศีลคุณ
วัดบ้านโก

เจ้าคณะตำบลหนองหมี
พระครูปทุมสิริคุณ
วัดหัวดง

เจ้าคณะตำบลสร้างปี่
พระครูวิจิตรกาญจนเขต (สุวรรณ์ )
วัดบ้านด่าน

เจ้าคณะตำบลไผ่
พระครูเวฬุกัลยาณวัตร
วัดบ้านไผ่

เจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์
พระศรีวรเวที (ชัยวัฒน์ ญาณธโร ป.ธ.๙)
วัดบ้านเขวา
โทร. ๐ ๔๕๖๖ ๒๖๙๔ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๗๐๖๖ , ๐๘ ๙๘๖๕ ๑๙๙๐

เลขานุการ
พระครูวิสุทธิ์ธรรมาภิรัต ( ธมฺมทินฺโน)
วัดศิริวราวาส

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์
พระครูวารีคุณากร ( ปิงฺคิโย)
วัดน้ำอ้อม

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์
พระมหาสนอง ขนฺติธโร ป.ธ.๙
วัดศิริวราวาส

เลขานุการ
พระครูศรีวชิรปัญญาคม (ประกาย ปญฺญาคโม ป.ธ.๖)
วัดศิริวราวาส

เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม
พระครูประดิษฐ์บุญวัฒน์ (บุญยืน ถิรปุญฺโญ)
วัดสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าลาด
พระครูขันติธรรมาภรณ์ (บุรินทร์ ขนฺติธโร)
วัดโนนม่วง

เจ้าคณะตำบลเมือง
พระครูประโชติธรรมวงศ์ (บุญธรรม ทีปวํโส)
วัดหนองเดียงน้อย

เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่
พระครูกิตติพลาธร ( กิตฺติธโร)
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลกระแซง
พระครูสุภัทกิตยาภรณ์ (เกียรติบัตร สุภทฺโท)
วัดบ้านไฮ

เจ้าคณะตำบลบึงมะลู - เสาธงชัย
พระครูกิตติวรรณโสภณ (สุรชัย กิตฺติญาโณ)
วัดบ้านตาแท่น

เจ้าคณะตำบลโนนสำราญ - ภูผาหมอก
พระครูสุขุมธรรมภาณ ( คมฺภีโร)
วัดท่าสว่าง

เจ้าคณะตำบลกุดเสลา
พระครูปริยัติธรรมาลังการ ( มนาโป)
วัดนารังกาวราราม

เจ้าคณะตำบลขนุน
พระครูอุดมมงคลกิจ (บุญเพ็ง ฐานิสฺสโร)
วัดโนนสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลสังเม็ก เขต ๑
พระครูอุดมธรรมวิชัย ( อุตฺตโม)
วัดป่าไม้พัฒนา

เจ้าคณะตำบลสังเม็ก เขต ๒
พระครูสุวรรณวีรธรรม ( อินฺทวีโร)
วัดนาขนวน

เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ
พระครูโฆสิตปุญญวัฒน์ (บุญเติม อิทฺธิเตโช)
วัดขนาวนาราม

เจ้าคณะตำบลสวนกล้วย
พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์ ( สุเมโธ)
วัดทุ่งศรีนวล

เจ้าคณะตำบลจานใหญ่
พระครูเมตตาธรรมสิริ (ถาวร อหํสโก)
วัดศรีตาลอย

เจ้าคณะตำบลภูเงิน
พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
วัดกระบี่

เจ้าคณะตำบลภูเงิน กิตติมศักดิ์
พระครูอุดมกิจจานุยุต ( ฐานุตฺตโร)
วัดภูเงิน

เจ้าคณะตำบลตระกาจ
พระครูวรดิตถ์พัฒนาทร ( เตชวโร)
วัดท่าพระ

เจ้าคณะตำบลชำ เขต ๑
พระครูวีรธรรมาวุธ ( มหาวีโร)
วัดขะยูง

เจ้าคณะตำบลชำ เขต ๑ กิตติมศักดิ์
พระครูนิพัทธ์วรเขต (สุทิน ฐิตวโร)
วัดตาทวด

เจ้าคณะตำบลชำ เขต ๒
เจ้าอธิการทองสน อมโร
วัดหนองอุดมวนาราม

เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์
พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์ (วิจิตร วีตราโค)
วัดปรือคัน

เลขานุการ
พระปลัด บำรุง สุวณฺณวณฺณี
วัดปรือคัน

รองเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์
พระครูสุตธรรมวิวัฒน์ ( อริยวํโส)
วัดอาวอย

เลขานุการ
พระสุบิน สุทฺธิจาโค
วัดอาวอย

รองเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์
พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ
วัดโคกโพน

เลขานุการ
พระมหาจำนง ชินวํโส
วัดโคกโพน

เจ้าคณะตำบลห้วยเหนือ
พระครูสุภัทกิจจากร
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลห้วยใต้
พระครูสถิตโสตถิธรรม
วัดปราสาทใต้

เจ้าคณะตำบลห้วยสำราญ
พระครูวิสุทธิ์ธรรมนิมิต (จิฐิกรณ์ )
วัดไทยเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลใจดี
พระครูโสภณวิมลกิจ ( ฐานวโร)
วัดทะลอก

เจ้าคณะตำบลหัวเสือ
เจ้าอธิการสุริยนต์ ทสฺสนีโย
วัดบกจันทร์นคร

เจ้าคณะตำบลตะเคียน
พระครูสารการโกวิท
วัดจันลม

เจ้าคณะตำบลจะกง
พระครูวิสุทธิธรรมาภิราม (สนั่น )
วัดตาสุด

เจ้าคณะตำบลสำโรงตาเจ็น
พระมหาสุขสัญญา กตปญฺโญ
วัดอาวอย

เจ้าคณะตำบลสะเดาใหญ่
พระครูสันติธรรมนารถ (สุทิน สนฺตจิตฺโต)
วัดบ้านเขวิก

เจ้าคณะตำบลปรือใหญ่
พระครูโสตถิขันธคุณ ( วรขนฺโธ)
วัดตาเบ๊าะเกษมงคล

เจ้าคณะตำบลโสน
พระครูปนัสธรรมกิจ (รวน )
วัดขนุน

เจ้าคณะตำบลกันทรารมย์ - ศรีสะอาด
พระครูโสภณปัญญาประสุต (บันเทิง )
วัดโสภณวิหาร

เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ
พระครูวีรปัญญาภรณ์ (มี )
วัดบ้านด่าน

เลขานุการ
พระครูศรีโพธาลังการ (แสวง พุทธิญาโณ)
วัดโพธิ์น้อย

รองเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ
พระครูศรีโพธาลังการ (แสวง พุทธิญาโณ)
วัดโพธิ์น้อย

เลขานุการ
พระปลัด เสาร์ ติกฺขวีโร
วัดโพธิ์น้อย

เจ้าคณะตำบลสิ
พระครูปัญญาพัฒนาทร
วัดบ้านสิ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพราน (๒๕๖๐)
พระครูปัญญาวัชรคุณ (วัชรินทร์ อธิปญฺโญ)
วัดกันจด

เจ้าคณะตำบลบักดอง
พระครูวิโรจน์วีราภรณ์
วัดหลักหิน

เจ้าคณะตำบลกันทรอม
พระครูสิริพัฒนธรรม
วัดกระเบากันตรวจ

เจ้าคณะตำบลขุนหาญ
พระครูสถิตธรรมาภิมณฑ์ (คำทูล ฐานธมฺโม)
วัดบ้านดู่

เจ้าคณะตำบลไพร
พระครูประโชติศาสนกิจ
วัดอรุณสว่าง

เจ้าคณะตำบลกระหวัน
พระครูวรธรรมานุกูล
วัดบ้านเดื่อ

เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
พระครูพิพิธสังฆการ (บุญเพ็ง อาภาธโร)
วัดปรางค์กู่

เลขานุการ
พระประคอง ปญฺญาวโร
วัดบ้านพอก

รองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ (๒๕๔๙)
พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ)
วัดนาครินทร์

เลขานุการ
พระทนงศักดิ์ จนฺทสีโล
วัดนาครินทร์

เจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๑
พระครูอภินันท์สังฆกิจ
วัดโนนดู่

เจ้าคณะตำบลกู่
พระครูชาครธรรมคุณ
วัดบ้านกู่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน (๒๕๕๘)
พระครูศาสนกิจวิมล (หนูพันธ์ อิสฺสโร)
วัดหนองเชียงทูน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสำโรงปราสาท (๒๕๖๐)
พระครูมงคลสุทธิคุณ (สมพงษ์ อคฺควณฺโณ)
วัดหนองแคน

เจ้าคณะตำบลสมอ - โพธิ์ศรี เขต ๑
พระครูสิรินพวัฒน์
วัดระหาร

เจ้าคณะตำบลสมอ - โพธิ์ศรี เขต ๒
พระครูสุขุมกัลยาณกิจ
วัดสมอ

เจ้าคณะตำบลสมอ - โพธิ์ศรี เขต ๓
เจ้าอธิการสมพร กิตฺติญาโณ
วัดหนองตลาด

เจ้าคณะตำบลตูม - สวาย
เจ้าอธิการธีรพงษ์ อตฺตมโน
วัดป่ากุญชรวนาราม

เจ้าคณะอำเภอไพรบึง
พระครูวาปีคณาภิรักษ์
วัดไพรบึง

เลขานุการ
พระครูปภาสธรรมากร
วัดไพรบึง

รองเจ้าคณะอำเภอไพรบึง
พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๗
วัดหนองกาด

เลขานุการ
พระใบฎีกา เอกชัย ฐิตวงฺโส
วัดบ้านคอก

เจ้าคณะตำบลไพรบึง
พระครูวาปีบุญญารักษ์ (วันนา กตปุญฺโญ)
วัดจังกระดาน

เจ้าคณะตำบลปราสาทเยอ
พระครูวิสุทธิสีลากร
วัดปราสาทเยอใต้

เจ้าคณะตำบลสำโรงพลัน (๒๕๑๖)
พระครูโกศลธรรมวัฒน์ (คลิม กุสลจิตฺโต)
วัดชำแระ

เจ้าคณะตำบลดินแดง
พระครูอาทรธรรมรัตน์
วัดดินแดง

เจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย
พระครูสิริคณาภิรักษ์
วัดโนนติ้ว

เลขานุการ
พระสมุห์ พุทธา ญาณวุฑฺโฒ
วัดโนนติ้ว

เจ้าคณะตำบลยางชุมน้อย
พระครูพิพิธสังฆกิจ
วัดเขวาน้อย

เจ้าคณะตำบลคอนกาม
พระครูประดิษฐ์วรากร
วัดกุดเมืองฮาม

เจ้าคณะตำบลโนนคูณ
พระมหาผดุงเกียรติ โชติธมฺโม
วัดกุดเมืองฮาม

เจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้า
พระครูสุชัยวรธรรม (วีระชัย วรธมฺโม)
วัดผักขะ

เจ้าคณะอำเภอห้วยทับทัน
พระครูศรีปริยัติวงศ์
วัดศรีห้วยทับทัน

เลขานุการ
พระมหาอุทิศ อินฺทรตโน
วัดศรีห้วยทับทัน

รองเจ้าคณะอำเภอห้วยทับทัน
พระครูวรธรรมาภินันท์
วัดเมืองน้อย

เลขานุการ
พระทองคำ สุวณฺโณ
วัดเมืองน้อย

เจ้าคณะตำบลเมืองหลวง
พระครูพิศาลนคราภิรม (พิลา สิริจนฺโท)
วัดเมืองหลวง

เจ้าคณะตำบลห้วยทับทัน - ประสาท
พระครูสุกิตติคุณ
วัดปราสาท

เจ้าคณะตำบลกล้วยกว้าง
พระครูกิตติสุตาภรณ์
วัดบุยาว

เจ้าคณะตำบลผักไหม
พระครูสุจินต์ธรรมานันท์ (สมใจ )
วัดจานแสนไชย

เจ้าคณะตำบลจานแสนชัย
พระครูปริยัติการโกศล (ไพศาล ปญฺญาทีโป ป.ธ.๔)
วัดหนองแคน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนคูณ (๒๕๖๐)
พระครูสังวรวรธรรม (น้อย สญฺญโม)
วัดบ้านโพธิ์

เจ้าคณะตำบลโนนค้อ
พระครูวิจิตรจันทสาร (สง่า ป.ธ.๓)
วัดบ้านโนนคูณ

เจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูขันตยาภรณ์วิสุทธิ์ (สุภาพ ขนฺติโก)
วัดหนองกุง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์
พระครูเมธีปัญญาภิวัฒน์ (บุญมี ปญฺญาวฑฺฒโน ป.ธ.๖)
วัดบ้านเวาะ

เจ้าคณะตำบลบก
พระครูเกษมจันทคุณ
วัดบ้านแดง

เจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ
พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (พนาวัลย์ จกฺธมฺโม ป.ธ.๗)
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
โทร. ๐๘ ๙๘๔๘ ๔๓๓๕

เลขานุการ
พระมหาดอนไชย สิริวฑฺฒโน
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

รองเจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ
พระครูอินทวีรานุยุต (สุทิน อินฺทวีโร)
วัดบ้านไฮ

เลขานุการ
พระปลัด ภานุพงศ์ สิริสาโร
วัดตาเหมา

เจ้าคณะตำบลศรีแก้ว
พระครูเมธีกิตติสาร ป.ธ.๖
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

เจ้าคณะตำบลพิงพวย
พระครูสิริศีลวงศ์
วัดโนนแก

เจ้าคณะตำบลตูม
พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ (ไสว )
วัดบ้านตูม

เจ้าคณะตำบลสระเยาว์
พระครูปริยัติฐิติคุณ (เยี่ยม ฐิตเมโธ)
วัดบ้านขนาด

เจ้าคณะตำบลเสื่องข้าว
พระครูประดิษฐ์รัตโนภาส (ทวี )
วัดบ้านสลับ

เจ้าคณะอำเภอวังหิน
พระครูวรธรรมคณารักษ์
วัดดวนใหญ่

เลขานุการ
พระสมุห์ รฐานนท์ อธิปุญฺโญ
วัดกะเอิน

รองเจ้าคณะอำเภอวังหิน
พระครูสิริวงศานุวัตร (วงษ์ ฐานทตฺโต)
วัดป่าดู่

เลขานุการ
พระสมสวย อาสโภ
วัดสว่างศิริสำราญ

เจ้าคณะตำบลดวนใหญ่
พระครูอดุลกิจโสภณ
วัดดวนใหญ่

เจ้าคณะตำบลธาตุ
พระครูวิสุทธิ์ปุญโญภาส
วัดดงยาง

เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ
พระครูวาปีขันติคุณ (ชูชาติ ขนฺติธมฺโม)
วัดหนองสังข์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุสูง (๒๕๖๒)
พระครูโอภาสจันทศีล (บุญมา จนฺทสีโล)
วัดศรีโพนดวน

เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว
พระครูสุวิมลธรรมวิสุทธิ์ (ผ่อง วิสุทธิญาโณ)
วัดหนองไผ่

เจ้าคณะตำบลทุ่งสว่าง
พระครูจารุเขตโสภณ (จำเลียง จารุวณฺโณ)
วัดเจ้าทุ่ง

เจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยง
พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์
วัดวารีรัตนาราม

เลขานุการ
พระมหาฐวิกร ปภสฺสโร
วัดหนองบอน

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยง
พระครูจินดากัลยาณกิจ
วัดจินดาราม

เลขานุการ
พระมหาสมยศ ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๓
วัดมหาพุทธาราม

เจ้าคณะตำบลน้ำเกลี้ยง เขต ๑
พระครูปิยรัตนากร
วัดโนนหนองสิม

เจ้าคณะตำบลน้ำเกลี้ยง เขต ๒
พระครูสุนทรธรรโมวาท
วัดบ้านเขิน

เจ้าคณะตำบลรุ่งระวี
พระครูพิบูลสุขวัฒน์
วัดสบาย

เจ้าคณะตำบลละเอาะ
พระครูปริยัติธรรมโฆสิต (พิศ อนาลโย)
วัดละเอาะ

เจ้าคณะตำบลตองปิด
พระครูสุเมธอุดมคุณ (สมศักดิ์ สุเมโธ)
วัดลุมพุก

เจ้าคณะอำเภอบึงบูรพ์
พระครูปริยัติคณานุรักษ์ (พงษ์สันติ์ สุวิชาโน ป.ธ.๔)
วัดวิสุทธิโสภณ

เลขานุการ
พระอำนวย อานนฺโท
วัดวิสุทธิโสภณ

เจ้าคณะตำบลเป๊าะ - บึงบูรพ์
พระครูอุดมสมณกิจ
วัดป่าสุขวราราม

เจ้าคณะอำเภอเบญจลักษณ์
พระครูวิภัชธรรมสุนทร
วัดหนองยาว

เลขานุการ
พระครูสุตวราทร (ใส ป.ธ.๓)
วัดเสรีพัฒนา

รองเจ้าคณะอำเภอเบญจลักษณ์
พระครูสุทธิปุญญาภรณ์
วัดหนองบัวใหญ่

เลขานุการ
พระครูบวรธรรมโสภิต (วันดี จิรธมฺโม)
วัดโนนคูณน้อย

เจ้าคณะตำบลเสียว
พระครูไพโรจน์กิตยาภรณ์ (รุ่งระวี ป.ธ.๓)
วัดบ้านเสียว

เจ้าคณะตำบลหนองหว้า
พระครูสุจิตธรรมาลังการ
วัดโนนคำตื้อ

เจ้าคณะตำบลท่าคล้อ
พระครูพิสิฐธรรมานุยุต (ผ่าน อนุตฺตโร)
วัดหนองคับคา

เจ้าคณะตำบลหนองงูเหลือม
พระครูเกษมธรรมภูษิต
วัดหนองงูเหลือมเหนือ

เจ้าคณะตำบลหนองฮาง
พระครูวาปีสารโสภิต (สายัน จนฺทสโร)
วัดกุดผักหนาม

เจ้าคณะอำเภอพยุห์
พระครูประทีปธรรมวิมล
วัดกระแซง

เลขานุการ
พระครูพิธานธรรมวัฒน์ (มนตรี )
วัดกระแซง

เจ้าคณะตำบลพยุห์
พระครูพิธานธรรมวัฒน์ (มนตรี )
วัดกระแซง

เจ้าคณะตำบลพรหมสวัสดิ์
พระครูจันทโสตถิคุณ
วัดบ้านเปือย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนเพ็ก (๒๕๖๐)
พระครูสิริสังฆการ (คำบู่ นีลวณฺโณ)
วัดศรีกรุง

เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์
พระมหาสำราญ สุเมโธ ป.ธ.๙
วัดปลาซิว

เลขานุการ
พระปลัด พุทธิวัฒน์ พุทฺธิภทฺโท
วัดสระกำแพงใหญ่

เจ้าคณะตำบลเมืองจันทร์
พระครูสถิตขันติคุณ
วัดหนองแคนใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตาโกน (๒๕๖๐)
พระครูถาวรธรรมรังษี (แสง เถรธมฺโม)
วัดตาโกน

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (๒๕๕๑)
พระครูสุจิตโพธาลังการ (สุรศักดิ์ สุจิตฺโต)
วัดบ้านโดด

เลขานุการ
พระครูสุจิตวรานุกูล (สุระเกียรติ สุจิตฺโต)
วัดบ้านโดด

เจ้าคณะตำบลโดด
พระครูประสิทธิคุณวัฒน์ (สัมฤทธิ์ อธิวโร)
วัดปลาเดิด

เจ้าคณะตำบลเสียว เขต ๑
พระครูพิสิฐวชิรธรรม (วิเชียร วรธมฺโม)
วัดบ้านเสียว

เจ้าคณะตำบลเสียว เขต ๒
พระครูสุวรรณโพธาภิรักษ์ (ทองมา ฐิตวณฺโณ)
วัดบ้านอีเซ

เจ้าคณะอำเภอศิลาลาด
พระครูสิริบุญกิจ
วัดบ้านเกิ้ง

เลขานุการ
พระครูจันทสีลานุกูล (นิคม จนฺทวํโส)
วัดบ้านเกิ้ง

เจ้าคณะตำบลกุง เขต ๑
พระครูโกศลพุทธิคุณ
วัดบ้านกุง

เจ้าคณะตำบลกุง เขต ๒
พระครูสุภัทรธรรมโสภณ (คมสันต์ สุภทฺโท)
วัดหนองบัวดง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลีกลิ้ง (๒๕๕๘)
พระครูสุคนธสิริคุณ
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์
พระครูประภัศร์สุตาลังการ (เทือง ชินวํโส ป.ธ.๓)
วัดปรือใหญ่

เลขานุการ
พระสมพงษ์ ฐานวโร
วัดโคกตาล

เจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต ๑
พระครูสถิตกิจจาทร
วัดระเบาะ

เจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต ๒
พระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน)
วัดบ้านขะยูง

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๓๕๘๑ , ๐๘ ๙๒๑๕๔๕๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)
วัดบึงพระลานชัย
โทร. ๐๘ ๑๙๗๔ ๕๒๐๖

ศรีสะเกษ

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๖๑)
พระวินัยเมธี (สุพิสิทธิ์ คมนสิทฺโธ ป.ธ.๕)
วัดป่าศรีสำราญ
โทร. ๐๘ ๖๗๓๔ ๐๘๓๖

เลขานุการ
พระครูอมรศัพท์ (จิรัชญฐ์ ป.ธ.๓)
วัดป่าศรีสำราญ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๕๓)
พระราชญาณโสภณ วิ. (จรัส เขมจารี ป.ธ.๓)
วัดหลวงสุมังคลาราม
โทร. ๐๘ ๓๓๖๗ ๘๒๑๖ , ๐๘ ๖๖๕๑ ๒๙๐๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๖๐)
พระญาณวิเศษ วิ. (สุพรรณ กนโก)
วัดซำตาโตง
โทร. ๐๘ ๔๙๕๘ ๖๘๑๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ
พระครูสิริวินัยวัฒน์ (ทองใบ ป.ธ.๔)
วัดหลวงสุมังคลาราม

เลขานุการ
พระมหาปัญญา อภิปญฺโญ
วัดหลวงสุมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลเมืองใต้
พระครูบริหารธรรมรักขิต (บันลือ )
วัดหลวงสุมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลโพนข่า
พระครูอุดมสารวิมล (ชาตรี )
วัดบ้านบก

เจ้าคณะอำเภอกันทรลักษณ์
พระครูสิริรัตนาภรณ์ (จันทร์สี )
วัดสวนกล้วย

เลขานุการ
พระมานิตย์ ปญฺญาสาโร
วัดสวนกล้วย

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าลาด
พระครูไพโรจน์ปทุมมากร (บัวพา )
วัดป่าศรีสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลภูผาหมอก
พระครูพิเนตรสมณกิจ (สุเพียร สุปญฺโญ)
วัดป่าก่อเจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลสวนกล้วย
พระครูเกษมสรธรรม (อำนาจ เขมิโย)
วัดป่าอริยธรรม

เจ้าคณะตำบลกระแชง - จานใหญ่
พระครูขันติธรรมโกวิท (ไฉน )
วัดศรีอุดม

เจ้าคณะตำบลรุง
พระครูพัฒน์ศาสนคุณ (สมเกียรติ )
วัดป่าหนองโปร่งใหญ่

เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย - ราศีไศล
พระครูธรรมสารสาธิต (ไสว เตชธมฺโม)
วัดประชานิมิต

เลขานุการ
พระปลัด ประมวล กิตฺติสาโร
วัดประชารังสรรค์

เจ้าคณะตำบลกำแพง
พระใบฎีกา ดำรง อนาลโย
วัดประชานิมิต

เจ้าคณะตำบลเมืองคง
พระครูวิบูลปัญญาคม (ไพบูรณ์ ปญฺญาคโม)
วัดป่าเวียงคำ

เจ้าคณะอำเภอห้วยทับทัน - บึงบูรพ์ - ศิลาลาด
พระครูวิเชียรรังสรรค์ (สุวิธชัย )
วัดหนองสิมใหญ่

เลขานุการ
พระไพฑูรย์ ปญฺญาวชิโร
วัดหนองสิมใหญ่

เจ้าคณะตำบลห้วยทับทัน
พระมหาธนดิษฐ์ สมจิตฺโต
วัดประชารังสรรค์

เจ้าคณะตำบลประสาท
พระครูปัญยาธุราทร (สมบูรณ์ )
วัดบ้านหนองฮะ

เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์
พระครูกิตติวรโสภณ (บัญชา อินฺทริโย)
วัดประชารังสฤษฎิ์

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สมควร คเวสโก
วัดโพนข่า

เจ้าคณะตำบลดูน
พระครูสารธรรมคุณาทร
วัดเกษหงส์

เจ้าคณะตำบลโสน
พระครูวิศาลธรรมพินิจ
วัดป่าหนองโพธิ์

เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (๒๕๕๖)
พระครูโกศลสิกขกิจ (พุฒ วายาโม)
วัดไพรพัฒนา

เลขานุการ
พระมนตรี นราธิโป
วัดไพรพัฒนา

เจ้าคณะตำบลไพรพัฒนา
พระครูใบฎีกา พรชัย จนฺทโก
วัดไพรพัฒนา

เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ - โนนคูณ
พระครูวิจิตรปุญญาพิรัต (จอม )
วัดป่าศรัทธาธรรม

เลขานุการ
พระครูธรรมธร สมพล ปญฺญาพโล
วัดป่าประชาสามัคคี

เจ้าคณะตำบลพราน
พระครูสุนทรสาธุกิจ (สมควร )
วัดป่าชำม่วง

เจ้าคณะอำเภอเบญจลักษณ์
พระครูศรีปริยัตยานุกูล (ลำพูน ป.ธ.๖)
วัดอัมพวนาราม

เลขานุการ
พระประยัต ตนฺติปาโล
วัดอัมพวนาราม

เจ้าคณะตำบลเสียว
พระครูกมลธรรมวัฒน์ (อภิเดช อหิปสฺสิโก)
วัดป่าวังทอง


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดศรีสะเกษ - พระสังฆาธิการ