หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๘๕ ๒๐๕๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ รูปที่ ๑
พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.๙)
วัดสวนพลู
โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๖๗๓๖ , ๐๘ ๙๘๙๖ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระมหามงคล มงฺคลคุโณ ป.ธ.๗
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓)
วัดยานนาวา
โทร. ๐ ๒๖๗๓ ๙๒๕๓ , ๐๘ ๑๖๑๕ ๑๕๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระราชภาวนาวิกรม วิ. (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
วัดหนองป่าพง
โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๗๕๖๓

อำนาจเจริญ

เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (๒๕๔๕)
พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม มหาวิริโย ป.ธ.๗)
วัดบ่อชะเนง
โทร. ๐ ๔๕๔๖ ๙๐๗๐ , ๐๘ ๙๙๔๙ ๑๘๙๑ โทรสาร. ๐ ๔๕๔๖ ๙๒๗๗

เลขานุการ
พระครูปริยัติวีราภรณ์ (ธีรศักดิ์ ญาณวีโร ป.ธ.๔)
วัดบ่อชะเนง

รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (๒๕๕๘)
พระครูสิริสีลวัตร (ประสงค์ สุจิตฺโต ป.ธ.๕)
วัดอำนาจ

เลขานุการ
พระครูวิโรจน์วรานุกูล (ชัยยศ )
วัดอำนาจ

เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
พระครูมงคลวรวัฒน์ (สวัสดิ์ วฑฺฒโน)
วัดเทพมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
พระครูสิริสมาจารคุณ (ยุทธนา สมาจาโร ป.ธ.๕)
วัดโนนโพธิ์

เลขานุการ
พระมหาภัทรกันต์ ภทฺทรปญฺโญ
วัดโนนโพธิ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (๒๕๕๘)
พระครูพิทักษ์วัฒนคุณ (อุดร ขนฺติโก)
วัดอำนาจเจริญ

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูสถิตบุญญานุกูล
วัดสระเกษ

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูสุภาจารโสภณ
วัดดอนหวาย

เจ้าคณะตำบลห้วยไร่
พระครูปัญญาศุภกิจ
วัดหนองตาใกล้

เจ้าคณะตำบลสร้างนกทา - เหล่าพรวน
พระครูอุดมธรรมวัตร (มัจฉา )
วัดโนนดู่

เจ้าคณะตำบลหนองมะแซว
เจ้าอธิการสงบ วิสุทโธ
วัดหนองมะแซว

เจ้าคณะตำบลปลาค้าว
พระครูโพธิชัยสารวิมล
วัดศรีโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลไก่คำ
พระครูปัญญาวุฒิโสภิต
วัดราสิยาราม

เจ้าคณะตำบลนาจิก เขต ๑
พระครูสิริศาสนธรรม (ชวลิต ชุตินนฺโท ป.ธ.๕)
วัดเชือกนอก

เจ้าคณะตำบลนาจิก เขต ๒
พระครูผาสุกิจวรธรรม (ผล ยติโก)
วัดนาหว้า

เจ้าคณะตำบลน้ำปลีก
พระครูกิตติสารวัฒน์
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลนาหมอม้า - นายม เขต ๑
พระครูสุตกิตติโสภณ (อัมพร กิตฺติญาโณ ป.ธ.๓)
วัดอำนาจเจริญ

เจ้าคณะตำบลนาหมอม้า - นายม เขต ๒
พระครูสุเขตวุฒิคุณ (ประวัติ ฐานวุฑฺโฒ)
วัดนายม

เจ้าคณะตำบลนาวัง
พระครูศรีกิตติธรรมคุณ (สังคม กิตฺติธโร ป.ธ.๖)
วัดนาผือ

เจ้าคณะตำบลนาผือ
พระครูโอภาสธรรมนิวิฐ
วัดโคกกอก

เจ้าคณะตำบลกุดปลาดุก
พระครูวิมลธรรมธร (ประภาส ยโสธโร)
วัดห้วยร่องคำ

เจ้าคณะตำบลโนนหนามแท่ง
พระครูสุตกิจพิมล (สุทิน ป.ธ.๓)
วัดดอนแดง

เจ้าคณะตำบลนาแต้
พระครูพิพิธจันโทภาส (ธวัช จนฺทูปโม)
วัดวิเวกแสงธรรม

เจ้าคณะตำบลคึมใหญ่
พระครูบรรพตชัยสังวร (เวียงชัย สญฺญโม)
วัดภูเขาขาม

เจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน
พระครูกิตติโกศล (สมศักดิ์ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๓)
วัดพระศรีเจริญ

เลขานุการ
พระมหาอาทิตย์ อริญฺชโย ป.ธ.๘
วัดพระศรีเจริญ

รองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน
พระครูปิยวรธรรม (ฉวี )
วัดโคกเลาะ

เลขานุการ
พระวินัย สุทฺธสีโล
วัดโคกเลาะ

เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
พระครูปริยัติสิทธิวิบูล (ไพบูลย์ ฉินฺนาลโย ป.ธ.๔)
วัดสิทธิยาราม

เจ้าคณะตำบลรัตนวารี
พระครูสุตธรรมรังษี (มานพ ป.ธ.๓)
วัดสระรังษี

เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว
พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)
วัดบ้านเก่าบ่อ

เจ้าคณะตำบลคำพระ
พระครูธีรธรรมาลังการ (สัมพันธ์ )
วัดไชยคำ

เจ้าคณะตำบลเค็งใหญ่
พระครูสุธรรมสารกิจ (ลัดดา )
วัดหัวดง

เจ้าคณะตำบลโพนเมืองน้อย
พระครูอินทสารธรรม (จรัส )
วัดโนนค้อทุ่ง

เจ้าคณะตำบลจิกดู่
พระครูอนุกูลวิหารกิจ (แสวง )
วัดหนองยอ

เจ้าคณะตำบลสร้างถ่อน้อย
พระครูสุคนธสีลาภรณ์ (จำปี )
วัดคึมน้อย

เจ้าคณะอำเภอพนา
พระมหาสำลี กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดปัจฉิมวัน

เลขานุการ
พระครูพุทธิปัญญาคุณ (วรวุฒิ วรวุฑฺโฒ)
วัดโพธาราม

รองเจ้าคณะอำเภอพนา
พระครูศรีวนานุรักษ์ (จันที ป.ธ.๖)
วัดบูรพา

เลขานุการ
พระอธิการยิ่งยง ยโสธโร
วัดพนารักษ์ประชาราม

เจ้าคณะตำบลพนา
พระครูวรรณคุณาภรณ์ (นรินทร์ )
วัดดอนขวัญ

เจ้าคณะตำบลพระเหลา
พระครูสุจิตปัญญาภรณ์ (ประกาย )
วัดสว่างโสภิตาราม

เจ้าคณะตำบลจานลาน เขต ๑
พระครูโอภาสถาวรกิจ (เคนมา )
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลจานลาน เขต ๒
พระครูพุทธิปัญญาคุณ (วรวุฒิ วรวุฑฺโฒ)
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลไม้กลอน
พระครูสุนทรกัลยาณพจน์
วัดศรีสุนทราราม

เจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา
พระครูสิริวรานุกูล (สวาท เตชวโร)
วัดศรีชมภู่

เลขานุการ
พระปลัด นนทวัตร์ ฐานวีโร
วัดศรีชมภู่

รองเจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา
พระครูปทีปธรรมานุยุต (สวัสดิ์ )
วัดจันทรังษี

เลขานุการ
พระมหาอัครินทร์ ฐานสมฺปนโน ป.ธ.๖
วัดจันทรังษี

เจ้าคณะตำบลลือ
พระครูสุวิธานนวกิจ (คำพูล )
วัดตรีสุขาราม

เจ้าคณะตำบลโนนงาม
พระครูปริยัติอุดมกิจ (หวัน ป.ธ.๔)
วัดป่าฤกษ์อุดม

เจ้าคณะตำบลนาป่าแซง
พระครูประภัศร์อดุลกิจ (ทองเริ่ม ปภสฺสโร)
วัดอุดรมงคล

เจ้าคณะตำบลนาหว้า
พระครูปทุมธรรมคุณ
วัดนาหว้า

เจ้าคณะตำบลหนองข่า
พระครูวีรญาณโสภณ
วัดอนงคาราม

เจ้าคณะตำบลห้วย เขต ๑
พระครูถิรธรรมสถิต (เสถียร โอวาทกฺขโม)
วัดโคกศิริ

เจ้าคณะตำบลห้วย เขต ๒
พระครูวชิรชัยคุณ (อุเพชร )
วัดไชยาราม

เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ
พระครูปริยัติวีราภรณ์ (ธีรศักดิ์ ญาณวีโร ป.ธ.๔)
วัดบ่อชะเนง

เลขานุการ
พระมหาสุระศิลป์ ปสนฺโน ป.ธ.๔
วัดกุงชัย

รองเจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ
พระครูศรีกิตติคุณาธาร (สุดใจ จนฺทสาโร ป.ธ.๖)
วัดอัมพวัน

เลขานุการ
พระนันทวุฒิ วุฑฺฒิญาโณ
วัดอำนาจ

เจ้าคณะตำบลอำนาจ
พระครูสิริธรรมโสภณ (ฝาน )
วัดนาล้อม

เจ้าคณะตำบลดงบัง
พระครูสุตกิจมนตรี (อรุณตรี กตสาโร ป.ธ.๓)
วัดดงบัง

เจ้าคณะตำบลเปือย
พระครูอุดมโพธิกิจ (สยาม )
วัดโพธิ์ศิลา

เจ้าคณะตำบลไร่ขี
พระครูสุเขตอาภากร (ประศาสน์ อาภากโร)
วัดนาดี

เจ้าคณะตำบลดงมะยาง เขต ๑
พระครูวาปีรัตโนภาส (มานะ )
วัดดงมะยาง

เจ้าคณะตำบลดงมะยาง เขต ๒
พระครูอินทสารกิจ
วัดชมพูกุดสิม

เจ้าคณะอำเภอเสนางคนิคม
พระมหาอาคม สุมณีโก ป.ธ.๙
วัดศรีใคร

เลขานุการ
พระครูสิริธรรมาลงกรณ์ (อลงกรณ์ เขมปุญโญ ป.ธ.๕)
วัดหนองคล้า

เจ้าคณะตำบลเสนางคนิคม เขต ๑
พระครูวิสุทธิธรรมโสภณ
วัดโคกสะอาด

เจ้าคณะตำบลเสนางคนิคม เขต ๒
พระครูสุวรรณธรรมโสภิต
วัดโพนทอง

เจ้าคณะตำบลเสนางคนิคม เขต ๓
พระครูปัญญาสิทธิคุณ
วัดศรีใคร

เจ้าคณะตำบลเสนางคนิคม เขต ๔
พระครูสิริธรรมาลงกรณ์ (อลงกรณ์ เขมปุญโญ ป.ธ.๕)
วัดหนองคล้า

เจ้าคณะอำเภอชานุมาน
พระมหาทินกร อิสฺสโร ป.ธ.๙
วัดศรีบุญเรือง

เลขานุการ
เจ้าอธิการขวัญใจ กนตสีโล
วัดสายนาดง

เจ้าคณะตำบลชานุมาน
พระครูอาทรธรรมาภินันท์
วัดโนนศิลา

เจ้าคณะตำบลโคกก่ง
พระครูคัมภีรธรรมประยุต (วีระ )
วัดศรีวิไล

เจ้าคณะตำบลคำเขื่อนแก้ว
เจ้าอธิการขวัญใจ กนตสีโล
วัดสายนาดง

เจ้าคณะตำบลโคกสาร
พระครูศีลธรรมพินิจ
วัดศิริมงคล

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๓๕๘๑ , ๐๘ ๙๒๑๕๔๕๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)
วัดบึงพระลานชัย
โทร. ๐๘ ๑๙๗๔ ๕๒๐๖

อำนาจเจริญ

เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (๒๕๔๕)
พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ เมตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดสำราญนิเวศ
โทร. ๐ ๔๕๕๑ ๒๒๔๖ , ๐๘ ๖๒๔๔ ๐๓๙๑

เลขานุการ
พระมหาเอกภพ อารยธมฺโม ป.ธ.๓
วัดสำราญนิเวศ

เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
พระครูถาวรศาสนคุณ (ถาวร สุธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสำราญนิเวศ

เลขานุการ
พระมหาพิชิตศักดิ์ ฐานวโร ป.ธ.๓
วัดสำราญนิเวศ

เจ้าคณะตำบลบุ่ง
พระครูไพบูลสมณกิจ (สุวิช )
วัดป่าสุขะวนาราม

เจ้าคณะตำบลน้ำปลีก
พระครูวิบูลศาสนธรรม (ณรงค์ ป.ธ.๓)
วัดสำราญนิเวศ

เจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา
พระครูบริหารคณาทร (ทินกร )
วัดป่านาดอกไม้

เลขานุการ
พระกิตติพัฒน์ สนฺตจิตฺโต
วัดบ้านดอนดู่

เจ้าคณะตำบลนาป่าแซง
เจ้าอธิการอุดร สีลสํวโร
วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลเหล่าพรวน
เจ้าอธิการอนุพงษ์ อตฺถกโร
วัดทิพยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชานุมาน (๒๕๖๐)
พระครูสารธรรมคุณ (คำ นนฺทสาโร)
วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์

เจ้าคณะตำบลชานุมาน
พระครูอุดมธรรมชานุเขต (ประหยัด )
วัดป่าอุดมธรรม

เจ้าคณะตำบลคำเขื่อนแก้ว
พระครูพรหมพรตบริหาร
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะอำเภอเสนางคนิคม
พระครูพินิจวัฒนคุณ
วัดสว่างเนินกุง

เลขานุการ
พระทองเหล็ก อคฺคธมฺโม
วัดป่าธรรมรังสี

เจ้าคณะตำบลหนองสามสี
เจ้าอธิการนฤนาท ฐิตวโร
วัดสว่างเนินกุง

เจ้าคณะตำบลนาหมอม้า
พระครูปัญญาพัฒนากร (ประเสริฐ )
วัดระฆังทอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน - ลืออำนาจ - พนา (๒๕๖๒)
พระครูวรพงศ์พิสุทธิ์ (พงษ์ศักดิ์ ฐิตาโภ)
วัดโนนสำโรง

เจ้าคณะตำบลแมด
พระมหาสมยศ กตปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดสำราญนิเวศ

เจ้าคณะตำบลโพนเมืองน้อย
พระครูกมลวัฒนาทร (มนู )
วัดสำราญนิเวศ


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดอำนาจเจริญ - พระสังฆาธิการ