หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๘๕ ๒๐๕๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ รูปที่ ๑
พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.๙)
วัดสวนพลู
โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๖๗๓๖ , ๐๘ ๙๘๙๖ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระมหามงคล มงฺคลคุโณ ป.ธ.๗
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓)
วัดยานนาวา
โทร. ๐ ๒๖๗๓ ๙๒๕๓ , ๐๘ ๑๖๑๕ ๑๕๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระราชภาวนาวิกรม วิ. (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
วัดหนองป่าพง
โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๗๕๖๓

อุบลราชธานี

เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.๙)
วัดมณีวนาราม
โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๘๕๕ , ๐๘ ๑๓๘๙ ๘๓๑๙

เลขานุการ
พระครูสารสีลคุณ (สี )
วัดสารพัฒนึก

รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี รูปที่ ๑ (๒๕๔๕)
พระศรีวิสุทธิมุนี (วิมาน กนฺตสีโล ป.ธ.๘)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๙๗๒๐ ๓๕๒๙

เลขานุการ
พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร ป.ธ.๗
วัดปากน้ำ

รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี รูปที่ ๒ (๒๕๖๒)
พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (ทองหล่อ สํวโร ป.ธ.๔)
วัดกลาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (๒๕๖๒)
พระรัตนวิมล (ศรี ติขิโณ ป.ธ.๗)
วัดยางน้อย
โทร. ๐๘ ๕๐๒๔ ๕๐๘๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (๒๕๖๑)
พระรัตโนภาสวิมล (เลียม ทนฺตจิตฺโต)
วัดแสงเกษม

เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (๒๕๖๒)
พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก ป.ธ.๔)
วัดมหาวนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี
พระครูศรีพิพัฒนคุณ (เพลินจิตร ป.ธ.๖)
วัดเรียบปะอาวใต้

เลขานุการ
พระเนตร จกฺขุปาโล
วัดมณีวนาราม

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูโกศลวิหารคุณ (จูม )
วัดมณีวนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระครูสุวรรณธรรโมภาส (ผจญ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดทองนพคุณ

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
พระครูถิรธรรมสิริ (จรูญ )
วัดศรีประดู่

เจ้าคณะตำบลแจระแม
พระครูวจีสุนทร (วิจิตร อนีโฆ)
วัดหนองแกใหม่

เจ้าคณะตำบลหนองขอน
พระครูสุนทรวรดิตถ์ (ประจวบ สมาจาโร)
วัดทุ่งขุนใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองบ่อ (๒๕๖๑)
พระครูสุทธิปัญญาภรณ์ (สะอาด อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดจานตะโนน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไร่น้อย เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูอนุเขตโสภณ (สมัย อตฺตคุตฺโต)
วัดไร่น้อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไร่น้อย เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูอินทสารโสภณ (อำคา อินฺทสาโร)
วัดตำแย

เจ้าคณะตำบลขามใหญ่ เขต ๑
พระครูอุดมกิจวิมล (มอญ )
วัดหนองปลาปาก

เจ้าคณะตำบลขามใหญ่ เขต ๒
เจ้าอธิการวิรัตน์ วิสุทโธ
วัดบ้านหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลหัวเรือ
พระครูสุกิจชัยโสภณ (ฉัตรชัย )
วัดหัวเรือ

เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก
พระครูสันติธรรมสาร (ประมวล )
วัดหนองแต้

เจ้าคณะตำบลกระโสบ
พระครูภัทรธรรมานุกิจ
วัดกระโสบ

เจ้าคณะตำบลกุดลาด
พระครูวิลาสปัญญาภรณ์ (ธีรพล อคฺคธมฺโม)
วัดกุดลาด

เจ้าคณะตำบลปะอาว
พระครูสุตบูรพาสถิต
วัดบูรพาปะอาวเหนือ

เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ (๒๕๕๕)
พระศรีรัตโนบล (สุริโย อุตฺตมเมธี ป.ธ.๙)
วัดวารินทราราม
โทร. ๐๘ ๑๘๕๙ ๒๓๙๐

เลขานุการ
พระมหาวรรณรงค์ มหพฺพโล ป.ธ.๖
วัดวารินทราราม

รองเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ
พระมหาภมรประสิทธิ์ ฐิติสมฺปนฺโน ป.ธ.๘
วัดห้วยขะยุง

เลขานุการ
พระอุทัย อตฺถกาโม
วัดคำขวาง

รองเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ
พระครูปริยัติสิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดคำนางรวย

เลขานุการ
พระใบฎีกา สามารถ นายโก
วัดสวนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูวรานุกิจโสภณ
วัดวรรณวารี

เจ้าคณะตำบลแสนสุข
พระครูผาสุกวิหารธรรม (บัญชา )
วัดใหม่ทองสว่าง

เจ้าคณะตำบลธาตุ
พระครูสุวรรณกิจสโมธาน (ประมวล สุวณฺโณ)
วัดจังกาจิตต์

เจ้าคณะตำบลโนนโหนน
พระครูสุนทรโชติคุณ
วัดหนองคู

เจ้าคณะตำบลโนนผึ้ง
พระครูปัญญาธรรมสถิต
วัดศรีจันทราราม

เจ้าคณะตำบลบุ่งหวาย
พระครูสุธรรมประสุต (บัวสี สุธมฺมโม)
วัดดอนชาติ

เจ้าคณะตำบลหนองกินเพล
พระครูสุจิตคุณากร
วัดกุดชุม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าลาด (๒๕๖๐)
พระครูกิตติธรรมวิมล (หนูจันทร์ กิตฺติสทฺโท)
วัดท่าลาด

เจ้าคณะตำบลห้วยขะยุง
พระมหานันทวัฒน์ วรวฑฺฒโน ป.ธ.๓
วัดห้วยขะยุง

เจ้าคณะตำบลคูเมือง
เจ้าอธิการวชิรา จนฺทธมฺโม
วัดโนนจิก

เจ้าคณะตำบลบุ่งไหม
พระใบฎีกา สามารถ นายโก
วัดสวนสวรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุ่งไหม (๒๕๕๘)
พระครูวิมลสุตกิจ (ทิม ปสุโต)
วัดวังกางฮุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสระสมิง เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระครูโชติธรรมรัต (จันทร์ ชุตินฺธโร)
วัดบ้านหนองบัว

เจ้าคณะตำบลสระสมิง เขต ๒
พระครูพิพิธพัฒนโกศล (บุญชู )
วัดโนนใหญ่

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ใหญ่
พระครูกมลเขมกิจ (สำราญ กตปุญฺโญ)
วัดโพธิ์ใหญ่

เจ้าคณะตำบลเมืองศรีไค
พระครูวิโรจน์ธรรมานุศาสน์
วัดศรีไค

รองเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
พระครูโสภณอาภากร (พนม อาภากโร)
วัดบ้านแขม

เลขานุการ
พระสมุห์ เพิ่มพล ติกฺขปรกฺกโน
วัดบ้านแขม

รองเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
พระครูสุนทรสุตกิจ (มณี )
วัดทุ่งศรีวิไล

เลขานุการ
พระการุณ สุทฺธสีโล
วัดทุ่งศรีวิไล

เจ้าคณะตำบลเขื่องใน
พระครูโสภิตธรรมานุกูล (สุนทร )
วัดเขื่องใน

เจ้าคณะตำบลก่อเอ้ เขต ๑
พระครูโพธิธรรมโสภณ
วัดโนนโพธิ์

เจ้าคณะตำบลก่อเอ้ เขต ๒
พระมหาพงษ์ศักดิ์ อุตฺตโม ป.ธ.๖
วัดแสงน้อย

เจ้าคณะตำบลท่าไห
พระครูปริยัติธรรมจารี (จำนงค์ อนุตฺจารี ป.ธ.๓)
วัดท่าไห

เจ้าคณะตำบลชีทวน
พระครูสิทธิธรรมานุสิฐ
วัดบ้านท่าศาลา

เจ้าคณะตำบลหัวดอน
พระครูสุขุมวรรโณภาส
วัดวังอ้อ

เจ้าคณะตำบลสร้างถ่อ เขต ๑
พระครูสุภกิจธรรมประโชติ (นิราช )
วัดเขื่องกลาง

เจ้าคณะตำบลสร้างถ่อ เขต ๒
พระครูนันทธรรมาภิวัฒน์ (ทองกุล )
วัดขามป้อม

เจ้าคณะตำบลค้อทอง
พระครูกิตติชัยโสภณ (เชิดชัย )
วัดกุดผักตบ

เจ้าคณะตำบลสหธาตุ
พระครูสุตวิริยาภรณ์ (สายันต์ วิปุโล ป.ธ.๓)
วัดโนนกอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเหล่า (๒๕๖๑)
พระครูโสภณขันติธรรม (อุดม ขนฺติโก)
วัดคูขาด

เจ้าคณะตำบลศรีสุข
พระครูอินทสังฆกิจ
วัดดู่น้อย

เจ้าคณะตำบลยางขี้นก
พระครูอินทสุตาภรณ์ ป.ธ.๓
วัดผักแว่น

เจ้าคณะตำบลโนนรัง
พระครูสุภัทรวรวุฒิ (ประเสริฐ )
วัดโนนรัง

เจ้าคณะตำบลกลางใหญ่
พระมหาณัฐพล ภูริปญฺโญ ป.ธ.๕
วัดศรีธาตุ

เจ้าคณะตำบลบ้านไทย
พระครูอุบลศาสนการ (สำราญ ปภสฺสโร)
วัดบ้านชาติ

เจ้าคณะตำบลบ้านกอก
พระครูศรีพัฒนพิบูล (ลิขิต ผาสุโก ป.ธ.๖)
วัดบ้านกอก

เจ้าคณะตำบลนาคำใหญ่
พระครูสุวรรณเขตตาธิคุณ (บุญมี อคฺคสาโร)
วัดนาคำใหญ่

เจ้าคณะตำบลธาตุน้อย
พระครูวิสุทธิกัลยาณคุณ
วัดคำไฮ

เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
พระครูศรีธรรมวิบูล (วิเชียร ป.ธ.๖)
วัดหนองหลัก

เลขานุการ
พระครูสุตโชติธาดา (ทองดี กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดหนองหลัก

รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
พระครูสุตปรีชากร (ประเสริฐ ป.ธ.๔)
วัดเหล่าข้าว

เลขานุการ
พระมหาสุพล รตฺนปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดหนองเมือง

รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
พระครูจารุปริยัติการ (สมบัติ จารุธมฺโม)
วัดหนองขุ่น

เลขานุการ
พระฐิติพงศ์ กิตฺติปญฺโญ
วัดหนองขุ่น

เจ้าคณะตำบลม่วงสามสิบ เขต ๑
พระครูปทีปธรรมสถิต
วัดเทพา

เจ้าคณะตำบลม่วงสามสิบ เขต ๒
เจ้าอธิการสมปอง ฉนฺทโก
วัดดอนสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองฮาง
พระครูคัมภีรธรรมวัตร (ณรงค์ )
วัดตำแย

เจ้าคณะตำบลนาเลิง
พระครูจันทเขตโสภณ (อดุลย์ กนฺตสีโล)
วัดจันทาวาส

เจ้าคณะตำบลหนองเหล่า เขต ๑
พระครูอุบลธรรมวิโรจน์ (ไพลบ )
วัดม่วงสามสิบ

เจ้าคณะตำบลหนองเหล่า เขต ๒
พระครูสุตธรรมสาร (บุญจันทร์ )
วัดยางธาตุ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองไข่นก (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรธรรมประสุต (เพชรรัตน์ ปสุโต)
วัดบ้านก่อ

เจ้าคณะตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เขต ๑
พระครูสุเขตวิริยคุณ (เคน )
วัดบ้านนาดี

เจ้าคณะตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เขต ๒
พระครูกิตติชยากร (วิชัย )
วัดยางเครือ

เจ้าคณะตำบลโพนแพง
พระครูปิยจารคุณ (สาคร )
วัดหนองเป็ด

เจ้าคณะตำบลหนองช้าใหญ่
พระครูโพธิวนานุรักษ์ (วรรณจิตต์ ชิตมาโร)
วัดป่าวิเวก

เจ้าคณะตำบลเตย เขต ๑
พระครูอดุลสารกิจ
วัดน้ำคำแดงใต้

เจ้าคณะตำบลเตย เขต ๒
พระครูภัทรธรรมสิริ (ดำรง สิริภฺทโท)
วัดป่าน้ำคำเกิ่ง

เจ้าคณะตำบลหนองเมือง
เจ้าอธิการเกษา กุสโล
วัดบ้านคึห์

เจ้าคณะตำบลไผ่ใหญ่
พระครูเวฬุวันสุตกิจ (พิชิต อนุตฺตโร)
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลยางโยภาพ เขต ๑
พระครูวิบูลปุญญาภรณ์ (ไพบูลย์ )
วัดหนองสองห้อง

เจ้าคณะตำบลยางโยภาพ เขต ๒
พระครูอุดมเขมคุณ (หัน )
วัดยางโยภาพ

เจ้าคณะตำบลเหล่าบก
พระครูสุตโชติธาดา (ทองดี กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดหนองหลัก

เจ้าคณะตำบลดุมใหญ่
พระครูประโชติธรรมรังษี (เลี่ยม )
วัดหนองแสง

รองเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล
พระมหายุธยา อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗
วัดป่าหนองบัว

เลขานุการ
พระครูกิตติวัชโรบล
วัดบ้านดอนมากมาย

รองเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล
พระครูเกษมธรรมานุวัตร (บุญชู อตฺถกาโม)
วัดเกษมสำราญ

เลขานุการ
พระรัชพล เตชปญฺโญ
วัดเกษมสำราญ

เจ้าคณะตำบลขุหลุ
พระครูโอภาสสุตกิจ (ทองพันธ์ )
วัดกุญชราราม

เจ้าคณะตำบลไหล่ทุ่ง - คำเจริญ เขต ๑
เจ้าอธิการสมพงษ์ สมาจาโร
วัดวุฒิวาส

เจ้าคณะตำบลไหล่ทุ่ง - คำเจริญ เขต ๒
พระครูกมลธรรมโสภิต
วัดชุมแสง

เจ้าคณะตำบลไหล่ทุ่ง - คำเจริญ เขต ๓
พระครูเกษมวโรบล (สมศักดิ์ เขมวํโส)
วัดป่าศรีทองวนาราม

เจ้าคณะตำบลคอนสาย
พระครูวิบูลสุตการ ป.ธ.๔
วัดศรีบูรพา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคอนสาย (๒๕๕๘)
พระครูบวรรัตนคุณ (แก้ว ธมฺมทินฺโน)
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลบ้านแดง
พระครูสุธรรมโฆสิต (สุระศักดิ์ )
วัดมะลิวัลย์

เจ้าคณะตำบลขามเปี้ย เขต ๑
พระครูอุดมธรรมประสุต
วัดท่าบ่อแบง

เจ้าคณะตำบลขามเปี้ย เขต ๒
พระครูพิสิฐสังฆภาร (ประเสริฐ จตฺตสลฺโล)
วัดนาตาหมุด

เจ้าคณะตำบลเซเป็ด
พระครูนันทการโกวิท
วัดนันทาวาส

เจ้าคณะตำบลนาพิน
พระครูวรกิจจาภิวัฒน์
วัดพาราณสี

เจ้าคณะตำบลสะพือ
พระครูประภากรวิมล
วัดฉิมพลี

เจ้าคณะตำบลตระการ
พระครูอุดมสิริวัฒน์ (นิยม )
วัดจอมศรีมณีวรรณ

เจ้าคณะตำบลโคกจาน
พระครูมุจลินท์วิริยคุณ
วัดมุจจลินทาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุศกร เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูมงคลวิริยกิจ (แดง จนฺทวณฺโณ)
วัดไชยมงคล

เจ้าคณะตำบลกุศกร เขต ๒
เจ้าอธิการสุรสิทธิ์ อคฺคธมฺโม
วัดราษฎร์สมดี

เจ้าคณะตำบลเกษม - กุดยาลวน เขต ๑
เจ้าอธิการสุวรรณ์ ปิยวณฺโณ
วัดสิงหาญ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกษม - กุดยาลวน เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูนิคมกิจโกวิท (ฉลาด ยโสธโร)
วัดนิคมเกษม

เจ้าคณะตำบลเกษม - กุดยาลวน เขต ๓
พระครูโอภาสสิริธรรม
วัดสว่างอารมย์

เจ้าคณะตำบลเป้า
พระครูบุญญาภิมณฑ์ (ทึน ยโสธโร)
วัดป่าดอนบาก

เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
พระครูขันติปรีชากร (สุรสิทธิ์ ขนฺติโก)
วัดธัมมปติฏฐาราม

เจ้าคณะตำบลนาสะไม
พระครูภัทรชัยคุณ (ศิลปชัย สนฺตจิตฺโต)
วัดปัจฉิมมณีวัน

เจ้าคณะตำบลกระเดียน
พระครูโอภาสกันตาภิรม (รุ่งเรือง กนฺตสีโล)
วัดภาราวาส

เจ้าคณะตำบลถ้ำแข้
พระครูภัทรสันติคุณ (สงบ สิริภทฺโท)
วัดถ้ำเต่า

เจ้าคณะตำบลตากแดด
พระนิคง จนฺทสาโร
วัดศรีตัสสาราม

เจ้าคณะตำบลโนนกุง
เจ้าอธิการบุญลอง กตธมฺโม
วัดศรีพลแพง

เจ้าคณะตำบลหัวฝ้ายพัฒนา
พระครูสุเขตรัตนาภิบาล (สุดใจ ยโสธโร)
วัดนาดอกไม้

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิสุทธิปุญญากร (ชาตรี กตปุญโญ)
วัดหนองบัว

เจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร
พระครูพิศาลโพธานุวัตร (ทัน )
วัดโพธิ์ตาก

เลขานุการ
พระอธิการมนตรี คมฺภีรปญฺโญ
วัดวารีอุดม

รองเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร
พระครูโสภณพัฒนาทร (สมร สุภโร)
วัดศิลาไหล

รองเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร
พระครูสิริปริยัติโสภณ (สุนันท์ วิสุทธฺสีโล ป.ธ.๔)
วัดสวนสวรรค์

เลขานุการ
พระคฑาวุธ คมฺภีโร
วัดสวนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลพิบูล
พระครูสุตกิตยาภรณ์ (สมาน สมาจาโร ป.ธ.๓)
วัดหลวง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร เขต ๒
พระครูอัครธรรมวิบูล (ยอด มหาปุญฺโญ)
วัดสร้างแก้วใต้

เจ้าคณะตำบลกุดชุมภู เขต ๑
พระครูประทีปอัครธรรม (คำนวน อคฺครธมฺ)
วัดแก่งศิลา

เจ้าคณะตำบลกุดชุมภู เขต ๒
พระครูพิบูลกิจจาภรณ์ (จิตทวี จนทูปโม)
วัดดอนชี

เจ้าคณะตำบลทรายมูล
พระครูโอภาสธรรมสถิต
วัดสว่างอัมพวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลระเว (๒๕๖๑)
พระครูสุวรรณเตชธรรม (คำพันธ์ เตชธมฺโม)
วัดนาจาน

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรี เขต ๑
พระครูโพธิสิริชินวงศ์ (เชวงศักดิ์ )
วัดโพธิ์ศรีเหนือ

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรี เขต ๒
เจ้าอธิการอภิวัฒน์ อภิโชโต
วัดนาเจริญ

เจ้าคณะตำบลไร่ใต้
พระครูโอภาสธรรมวิจิตร (สมพร อาทโร)
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูวิบูลธรรมประโชติ
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลดอนจิก เขต ๑
พระครูสุคนธเขมคุณ
วัดมุจลินทวราราม

เจ้าคณะตำบลดอนจิก เขต ๒
พระครูโกศลปทุมกิจ (ทองจันทร์ )
วัดสระปทุมมาลัย

เจ้าคณะตำบลดอนจิก เขต ๓
พระครูจันทธรรมสถิต (สมคิด จนฺทธมฺโม)
วัดศิริวัน

เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา
พระครูวิสุทธาภิวัฒน์ (ทองคำ ถาวโร)
วัดศีลวิสุทธาราม

เจ้าคณะตำบลหนองบัวฮี เขต ๒
พระครูสุนทรกัลยาณคุณ
วัดหนองสองห้อง

เจ้าคณะตำบลโนนกาหลง
พระอธิการมนตรี คมฺภีรปญฺโญ
วัดวารีอุดม

เจ้าคณะตำบลบ้านแขม
พระครูกิตติวิบูลธรรม (ยศบาลี กิตฺติสาโร)
วัดแขมใต้

เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม
พระครูเวตวันวรกิจ (จรัส สารธมฺโม)
วัดเวตวันวิทยาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา สำรอง ชยาลงฺกาโร
วัดโนนเกษม

รองเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม
พระครูสิริญาณสังวร (ณรงค์ ป.ธ.๕)
วัดอุดมพัฒนา

เลขานุการ (๒๕๕๘)
พระวิชัย ปสนฺนจิตฺโต
วัดอุดมพัฒนา

รองเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม
พระครูสันติสุนทโรบล
วัดจันทร์ทุมมาวาส

เลขานุการ
พระรัชภูมิ กิตฺติปญฺโญ
วัดจันทร์ทุมมาวาส

เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๑
พระครูมหาวนาภิรักษ์ (วีระพงษ์ สุมงฺคโล)
วัดป่าโมงใหญ่

เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๒
พระครูโกวิทพัฒนากร (สถิต )
วัดเทพเกษม

เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๓
พระมหาเจริญ ฐิตวิริโย ป.ธ.๓
วัดแจ้งสว่าง

เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๔
เจ้าอธิการวันชัย โอภาโส
วัดเวตวันวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลโพนงาม
พระครูโอภาสธรรมาภรณ์
วัดโนนสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์ศรี (๒๕๖๒)
พระครูโพธิธรรมวัฒน์ (จันทร์ศรี วรธมฺโม)
วัดท่าโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลกุดประทาย เขต ๑
พระครูประทีปพุทธิคุณ
วัดโนนขาม

เจ้าคณะตำบลกุดประทาย เขต ๒
พระครูโอภาสวนานุรักษ์ (ประคอง )
วัดศรีสว่างวนาราม

เจ้าคณะตำบลกลาง เขต ๑
พระครูอุดมมัชฌิมนิคม (เหลื่่อม อนุตฺตโร)
วัดป่าหมากมาย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกลาง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูวิมลกิจโกวิท (จันทร์แดง กตปุญฺโญ)
วัดโนนใหญ่

เจ้าคณะตำบลบัวงาม เขต ๑
พระครูวาปีศาสนการ
วัดหนองสนม

เจ้าคณะตำบลบัวงาม เขต ๒
พระครูประทีปภัทรคุณ
วัดราษฎร์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลคำครั่ง
พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์ (บุญมี )
วัดคำครั่ง

เจ้าคณะตำบลนาส่วง
พระครูศาสนธุราทร
วัดนาส่วงเหนือ

เจ้าคณะตำบลทุ่งเทิง
พระครูโพธิวัฒนกิจ
วัดบัวเจริญ

เจ้าคณะตำบลสมสะอาด เขต ๑
เจ้าอธิการอนุวัตร อินฺทปญฺโญ
วัดหนองบัวหลวง

เจ้าคณะตำบลสมสะอาด เขต ๒
พระครูสุวรรณปทุมกิจ
วัดหนองบัวหลวง

เจ้าคณะตำบลนาเจริญ
พระครูสุภัทรปุณณธาดา (บุญมา )
วัดป่าห่องเตย

เจ้าคณะตำบลนากระแซง
พระครูสุวัฒน์คุณากร (สุขสันต์ )
วัดหนองเงินฮ้อย

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์ เขต ๑
พระมหานาวี กิตฺติเมธี ป.ธ.๖
วัดเวตวันวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์ เขต ๒
พระมหาอุทัย อหึสโก ป.ธ.๓
วัดโนนแคน

เจ้าคณะตำบลแก้ง
พระครูวรการโสภิต
วัดบ้านแก้ง

เจ้าคณะตำบลตบหู เขต ๑
พระครูเขมกิจจาภิวัฒน์ (ฐิระวัฒน์ )
วัดเวียงเกษม

เจ้าคณะตำบลตบหู เขต ๒
พระใบฎีกา สำรอง ชยาลงฺกาโร
วัดโนนเกษม

เจ้าคณะตำบลตบหู เขต ๓
เจ้าอธิการบุญเลี้ยง ปุญฺญโก
วัดศรีสองคอนรัตนาราม

เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
พระครูศรีสุตาลังการ (หนูกาญจน์ นิภากโร ป.ธ.๖)
วัดบ้านนาขนัน
โทร. ๐๘ ๕๒๕๑ ๓๑๕๙

เลขานุการ
พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖
วัดบ้านนาขนัน
โทร. ๐๘ ๓๓๗๖ ๒๔๒๗

รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ (๒๕๕๗)
พระมหาบันทอน สุธีโร ป.ธ.๖
วัดนาเจริญ
โทร. ๐๙ ๐๔๕๔ ๑๙๕๔

เลขานุการ
พระมหาพรชัย วรชโย ป.ธ.๔
วัดนาเจริญ
โทร. ๐๖ ๑๕๓๙ ๒๖๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ (๒๕๖๑)
พระครูวชิรธรรมโสภณ (วิเชียร วิชโย ป.ธ.๓)
วัดนาหว้า
โทร. ๐๘ ๑๘๗๖ ๙๓๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ (๒๕๕๗)
พระครูวรกิจโกวิท (เลื่อน )
วัดโพธิ์

เจ้าคณะตำบลเขมราฐ เขต ๑ (๒๕๕๑)
พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม ป.ธ.๓
วัดชัยภูมิการาม
โทร. ๐๙ ๓๖๙๒ ๕๙๔๒

เลขานุการ
พระใบฎีกา สุทัศน์ สติสมฺปนฺโน
วัดชัยภูมิการาม
โทร. ๐๙ ๔๑๓๔ ๙๙๒๔

เจ้าคณะตำบลเขมราฐ เขต ๒
พระครูสุธรรมปทุมมาลัย (ณรงค์ )
วัดดงน้อยนาสนาม
โทร. ๐๘ ๙๕๘๑ ๒๔๗๙

เลขานุการ
พระยินดี อพฺภาธโร
วัดดงน้อยนาสนาม
โทร. ๐๘ ๑๐๖๔ ๒๗๑๑

เจ้าคณะตำบลนาแวง
พระครูโพธินครานุกิจ (ทองลัย )
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
โทร. ๐๘ ๙๒๗๕ ๗๒๐๓

เลขานุการ
พระอธิการสำราญ อาทโร
วัดโพธิ์ศรี
โทร. ๐๘ ๗๘๗๕ ๖๒๘๔

เจ้าคณะตำบลหนองผือ - หนองสิม เขต ๑
พระครูอรุณโสตถิธรรม (สมพงค์ )
วัดอรุณสวัสดิ์
โทร. ๐๘ ๙๘๔๘ ๒๐๔๑

เลขานุการ
พระสุนันชัย ธมฺมสาโร
วัดบ๋าพอก

เจ้าคณะตำบลหนองผือ - หนองสิม เขต ๒ (๒๕๕๘)
เจ้าอธิการสมศักดิ์ อุตฺตโม
วัดวังม่วง
โทร. ๐๙ ๔๒๙๔ ๓๖๙๙

เจ้าคณะตำบลหนองนกทา (๒๕๔๕)
พระครูสุตประภัศรคุณ (สมบัติ ป.ธ.๕)
วัดนาฬิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๙๙๗ ๔๐๔๘

เลขานุการ
พระมหาครรชิต คณิสฺสโร ป.ธ.๔
วัดนาฬิกาวาส
โทร. ๐๘ ๗๖๓๙ ๗๒๓๕

เจ้าคณะตำบลแก้งเหนือ
พระครูปริยัตยานุการ (จริต จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดนาแมด
โทร. ๐๘ ๑๐๖๑ ๗๔๕๒

เลขานุการ
พระวิษณุ ชุตินฺธโร
วัดนาแมด

เจ้าคณะตำบลขามป้อม
พระครูวิมลพัฒนคุณ (ขุนทา )
วัดเหมือดแอ่
โทร. ๐๘ ๗๓๗๖ ๓๕๕๘

เลขานุการ
พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท ป.ธ.๖
วัดบ้านนาขนัน
โทร. ๐๘ ๘๕๘๓ ๑๔๑๔

เจ้าคณะตำบลเจียด (๒๕๕๓)
พระสมุห์ ภิรมย์ อนาวิโล
วัดเถาวัลยิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๗๘๙ ๒๘๔๗

เลขานุการ
พระใบฎีกา เทียมจันทร์ สุทฺธจิตฺโต
วัดเถาวัลยิกาวาส
โทร. ๐๘ ๓๗๒๗ ๔๖๘๑

เจ้าคณะตำบลหัวนา
พระครูสุมนโพธิกิจ (บัวลา )
วัดสว่างโพธิ์ศรี

เลขานุการ
พระสมุห์ บุญมี จารุธมฺโม
วัดสว่างโพธิ์ศรี
โทร. ๐๘ ๔๔๓๑ ๑๔๒๒

เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่
พระครูมงคลชยานุรักษ์
วัดไชยมงคล

เลขานุการ
พระครูโสภณนพรัตน์ (มงคล )
วัดแก้วมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่
พระมหาพิทักษ์ สุเมโธ ป.ธ.๙
วัดไชยมงคล

เลขานุการ
พระอธิการวิเชียร วิชฺชาธโร
วัดแก้วรังษี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ (๒๕๖๐)
พระครูอดุลนวกิจ (บุญเลิศ จนฺทสาโร)
วัดศรีเมืองใหม่

เจ้าคณะตำบลนาคำ - ลาดควาย เขต ๒
พระครูปุญญเขตตานุรักษ์ (อารมณ์ )
วัดป่าทุ่งบุญ

เจ้าคณะตำบลนาคำ - ลาดควาย เขต ๓
พระครูศรีญาณโสภิต (สนาน ญาณกโร ป.ธ.๖)
วัดบ้านสิม

เจ้าคณะตำบลสงยาง
พระครูอรรถญาณสุนทร (พุทธา )
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลแก้งกอก
พระครูชัยมงคลสาร (สมชัย โฆสโก)
วัดนาโพธิ์น้อย

เจ้าคณะตำบลวาริน
พระครูมงคลวโรภาส
วัดมิ่งมงคล

เจ้าคณะตำบลดอนใหญ่
พระครูโสภณนพรัตน์ (มงคล )
วัดแก้วมงคล

เจ้าคณะตำบลคำไหล
พระครูสุวรรณถิรธรรม
วัดดอนสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลเอือดใหญ่
พระครูมงคลชยากร
วัดมงคลสวรรค์

เจ้าคณะตำบลหนามแท่ง
พระครูโกศลโชตยานุรักษ์ (สุบิน )
วัดโชติการาม

เจ้าคณะตำบลตะบ่าย
พระครูโกวิทสีลวิสุทธิ์ (สมจิตต์ สีลสทฺโธ)
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะอำเภอบุณฑริก
พระวิโรจน์รัตโนบล (จันทร์ จนฺทสโร ป.ธ.๓)
วัดทุ่งศรีเมือง
โทร. ๐ ๔๕๓๗ ๖๐๓๓ , ๐๘ ๙๖๒๗ ๐๙๘๙

เลขานุการ
พระมหาประกาศ อริยเมธี ป.ธ.๖
วัดหนองเหนี่ยว

รองเจ้าคณะอำเภอบุณฑริก
พระครูอุดมปุญญาภรณ์
วัดธรรมิกาวาส

เลขานุการ
พระทวี พลวุฑฺโฒ
วัดธรรมิกาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอบุณฑริก
พระครูปริยัติคณานุกิจ (รอนสันต์ ป.ธ.๔)
วัดโนนศิลาราม

เลขานุการ
พระมหาทินกร ปญฺญาเมธี ป.ธ.๕
วัดอมรินทราราม

เจ้าคณะตำบลโพนงาม
พระครูอินทธรรมโกศล ( อินฺทปญฺโญ)
วัดโกศลนิวาส

เจ้าคณะตำบลห้วยข่า เขต ๑
พระมหาประกาศ อริยเมธี ป.ธ.๖
วัดหนองเหนี่ยว

เจ้าคณะตำบลห้วยข่า เขต ๒
พระครูภัทรกิจวิมล
วัดสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลโนนค้อ
พระมหาบัวกัน ชินวํโส ป.ธ.๔
วัดโนนสว่าง

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระมหาวรรณชัย ถาวโร ป.ธ.๔
วัดเขมาราม

เจ้าคณะตำบลบัวงาม
พระครูสุทธิปุญญโสภณ
วัดศรีสุนทร

เจ้าคณะตำบลหนองสะโน เขต ๑
พระครูธีรปัญญาธร
วัดใหม่ทองเจริญ

เจ้าคณะตำบลหนองสะโน เขต ๒
พระครูอนุเขตธรรมรักษ์ (สวนน้อย )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลคอแลน
พระครูอาทรรัตนคุณ (จงมี เตชธโร)
วัดโนนสวาสดิ์

เจ้าคณะอำเภอกุดข้าวปุ้น
พระครูปริยัติธัญญาภรณ์ (กสิณ ป.ธ.๔)
วัดฉันทาราม

เลขานุการ
พระธีรนิตย์ เตชปญโญ
วัดอุดรภาราม

รองเจ้าคณะอำเภอกุดข้าวปุ้น
พระครูอาทรชัยกิจ
วัดขุมคำ

เลขานุการ
เจ้าอธิการประภาส ปภากโร
วัดบุรีรมย์

เจ้าคณะตำบลข้าวปุ้น เขต ๑
พระครูวิมลกิจจาทร
วัดธัญญุตตมาราม

เจ้าคณะตำบลข้าวปุ้น เขต ๒
เจ้าอธิการประภาส ปภากโร
วัดบุรีรมย์

เจ้าคณะตำบลกาบิน
พระครูสุภกิจมงคล (สง่า )
วัดบ้านโนนมะเขือ

เจ้าคณะตำบลแก้งเค็ง เขต ๑
พระครูนันทปัญญานุกิจ (ไสว สจฺจวโร)
วัดศรีบัวไข

เจ้าคณะตำบลแก้งเค็ง เขต ๒
เจ้าอธิการจงยุท ญาณธโร
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลหนองทันน้ำ
พระครูสุวีรากร (สมัคร )
วัดปฐมวัน

เจ้าคณะตำบลโนนสวาง
พระครูโอภาสธัญญกิจ (แดง มหาปุญฺโญ)
วัดอุดรภาราม

เจ้าคณะอำเภอสำโรง (๒๕๕๖)
พระครูปภาตจันทคุณ (วิจิตร จนฺทุปโม)
วัดบ้านหว้าน

เลขานุการ
พระวงค์นิวัตร รกฺขิตวํโส
วัดบ้านหว้าน

รองเจ้าคณะอำเภอสำโรง
พระครูโสภณพัฒนวิสิฐ (สุพัฒน์ สุภทฺโท)
วัดโพนงาม

เลขานุการ
พระสมพร วชิรธมฺโม
วัดศรีนวล

รองเจ้าคณะอำเภอสำโรง
พระมหาธรรมชาติ วิสุทฺธสทฺโธ ป.ธ.๙
วัดมหาวนาราม

เลขานุการ
พระประดิษฐ์ อาภาธโร
วัดบ้านหว้าน

เจ้าคณะตำบลสำโรง
พระมหาสุรสิตร์ ธีรปญฺโญ ป.ธ.๘
วัดหนองเทา

เจ้าคณะตำบลโนนกาเล็น
พระครูโสภิตกิจจาภรณ์ (บรรจบ อปฺปกิจฺโจ)
วัดบ้านเปือย

เจ้าคณะตำบลโคกก่อง
พระครูวรจินดาภรณ์
วัดโคกก่อง

เจ้าคณะตำบลหนองไฮ
พระครูรัตนสีลคุณ
วัดศรีนวล

เจ้าคณะตำบลค้อน้อย
พระครูกมลธรรมโชติ
วัดโนนหล่อง

เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง - ขามป้อม
พระครูนันทนิคมเขต (นิคม อานนฺโท)
วัดบ้านกะแอก

เจ้าคณะตำบลบอน
พระครูวรกิจพิพัฒน์ (คล้าย )
วัดบ้านค้อบอน

เจ้าคณะอำเภอน้ำยืน
พระครูศรีธรรมโสภิต (ก้อง ป.ธ.๖)
วัดโนนทอง

เลขานุการ
พระสุดสาคร ญาณวีโร
วัดโนนทอง

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำยืน
พระครูวีรกิจชลธาร (สุรินทร์ กนฺตวีโร)
วัดน้ำยืน
โทร. ๐๙ ๐๒๗๘ ๐๖๙๖

เลขานุการ
พระสุเทียน สีลสํวโร
วัดน้ำยืน

เจ้าคณะตำบลโซง
พระครูวิรัชศาสนการ (ประจักษ์ ธนิสฺสโร)
วัดบ้านโซง

เจ้าคณะตำบลยาง
พระครูรังษีนวกิจ
วัดป่าจันทรังษี

เจ้าคณะตำบลบุเปือย
พระครูเกษมกิจจานุยุต (แคล้ว )
วัดเกษตรสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลยางใหญ่
พระมหาชัยวิชิต ขนฺติธโร ป.ธ.๕
วัดยางใหญ่

เจ้าคณะตำบลโดมประดิษฐ์
พระครูอาทรชลกิจ
วัดนาสามัคคี

เจ้าคณะอำเภอโขงเจียม
พระครูโพธิเขตวรคุณ (บุญเลี้ยง )
วัดโพธาราม

เลขานุการ
พระสุรชัย สุชาโต
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลโขงเจียม
เจ้าอธิการคนอง ปภสฺสโร
วัดโขงเจียม

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์กลาง
พระครูสาทรพัฒโนบล (จำเริญ สิริธโร)
วัดบุญธิศาราม

เจ้าคณะตำบลหนองแสงใหญ่
พระครูวารีรัตนคุณ
วัดกุดเรือคำ

เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
เจ้าอธิการวีระศักดิ์ วิสารโท
วัดดงแถบ

เจ้าคณะตำบลห้วยไผ่
เจ้าอธิการวิเชษฐ์พงษ์ มหาวีโร
วัดโพธาราม

เจ้าคณะอำเภอนาจะหลวย
พระครูสารจันทวิมล (เหรียญ )
วัดป่าก้าว

เลขานุการ
พระมหาเอกชัย โชติวณโณ
วัดภูพลานสูง

รองเจ้าคณะอำเภอนาจะหลวย
พระครูสุนทรสารวัฒน์ (สมศักดิ์ )
วัดโนนเจริญ

เลขานุการ
พระใบฎีกา สำเริง ปภสฺสโร
วัดโนนเจริญ

เจ้าคณะตำบลนาจะหลวย เขต ๑
เจ้าอธิการทองพูล จนฺทโสภโณ
วัดโนนแดง

เจ้าคณะตำบลนาจะหลวย เขต ๒
พระใบฎีกา รอง จิตฺติกาโร
วัดโคกน้อย

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
พระมหาเหรียญชัย ธีรธมฺโม
วัดป่านาจะหลวย

เจ้าคณะตำบลพรสวรรค์
พระครูชาครภัทโรบล (อ่อนจันทร์ ชาครธมฺโม)
วัดฝั่งเพ

เจ้าคณะตำบลบ้านตูม
พระใบฎีกา สำเริง ปภสฺสโร
วัดโนนเจริญ

เจ้าคณะตำบลโสกแสง
พระครูพิพัฒโนภาส
วัดโสกแสง

เจ้าคณะตำบลโนนสวรรค์
พระครูอุบลคณาวลัย (อำพร รตินฺธโร)
วัดหนองบัวฮี

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร
พระครูปัญญาเขมาภิรักษ์ (วิชัย สุปญฺโญ)
วัดบ้านนาขาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร (๒๕๖๐)
พระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ (หาด สิริภทฺโท)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร
พระครูโพธิสิริญาณวงศ์
วัดสามแยกโพธาราม

เจ้าคณะตำบลม่วงใหญ่
พระครูอัมพวันโสภณ (พงษ์ศักดิ์ สุธมฺโม)
วัดมัชฌิมาวาส

เจ้าคณะตำบลสองคอน
พระครูโพธิวัฒนาภรณ์ (วชิรินทร์ลักษณ์ )
วัดจอมปลวกสูง

เจ้าคณะตำบลสำโรง - เหล่างาม
พระครูอุดมวรดิตถ์ (สุนทร ธมฺมจาโร)
วัดท่าวารี

เจ้าคณะตำบลสารภี
พระสมุห์ ธงชัย ญาณสทฺโท
วัดลาดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
เจ้าอธิการบุญหลาย คุตฺตสีโล
วัดโนนสง่า

เจ้าคณะอำเภอตาลสุม
พระสุนทรปริยัติเมธี (ประเด็น เตชวโร ป.ธ.๗)
วัดหนองเป็ด
โทร. ๐๘ ๙๘๔๖ ๙๓๙๔

เลขานุการ
พระปลัด บรรจง สุจิตฺโต
วัดหนองเป็ด

เจ้าคณะตำบลตาลสุม
พระครูโสภณพัฒนานุกูล (หนูยี่ รวิวณฺโณ)
วัดโนนงาม

เจ้าคณะตำบลจิกเทิง
พระครูมุจจลินท์สมณวัตร
วัดจิกลุ่ม

เจ้าคณะตำบลคำหว้า - นาคาย
พระสมุห์ สุบรรณ์ กตปุญฺโญ
วัดคำเจริญ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคำหว้า - นาคาย (๒๕๕๔)
พระครูสุวรรณสิริกิจ (ทอง เหมวณฺโณ)
วัดศรีชมภู

เจ้าคณะตำบลสำโรง
เจ้าอธิการทองพูล สุทฺธิโก
วัดสำโรงใต้

เจ้าคณะอำเภอสิรินธร
พระมหาบุญเฮ็ง ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙
วัดคำเขื่อนแก้ว

เลขานุการ
พระมหาณรงค์ฤทธิ์ อานนฺโท ป.ธ.๔
วัดคำเขื่อนแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอสิรินธร
พระครูสุวัฒน์ธรรมานุกิจ
วัดเจริญทัศน์

เลขานุการ
พระมหาพรชัย วลฺลโภ ป.ธ.๓
วัดเจริญทัศน์

เจ้าคณะตำบลฝางคำ
พระมหาพรชัย วลฺลโภ ป.ธ.๓
วัดเจริญทัศน์

เจ้าคณะตำบลคันไร่ เขต ๑
เจ้าอธิการเหรียญชัย คุตฺตจิตฺโต
วัดราษฎร์ศรัทธา

เจ้าคณะตำบลคันไร่ เขต ๒
พระครูเขมพัฒนาภรณ์ (มนา จนฺทวโร)
วัดทุ่งเกษม

เจ้าคณะตำบลนิคมลำโดมน้อย เขต ๑
พระครูสิริปุญญาคม
วัดศรีอุดม

เจ้าคณะตำบลนิคมลำโดมน้อย เขต ๒
พระครูนิคมนันทการ (วิเชียร อานนฺโท)
วัดนิคมสังฆสามัคคี

เจ้าคณะตำบลคำเขื่อนแก้ว
พระครูอุบลพลากร (ณัฐพล อุชุโต)
วัดหัวสะพาน

เจ้าคณะตำบลช่องเม็ก
เจ้าอธิการประพัฒน์ ธีรสาโร
วัดโพธิ์สว่าง

เจ้าคณะตำบลโนนก่อ เขต ๑
พระครูอาทรพัฒนานุกูล (ประยงค์ สิริจนฺโท)
วัดป่าเลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนก่อ เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูวิบูลกิจโกศล (เต็ม สุภทฺโท)
วัดแก่งศรีโคตร

เจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง
พระครูวิลาสกิจจาทร (บัวสอน โอภาโส)
วัดหลวง

เลขานุการ
พระครูสังฆภารพิสิฐ (ประเวศ ปริปณฺโณ)
วัดหลวง

รองเจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง
พระครูสังวรวัฒนคุณ (คำภา )
วัดกุดกั่ว

เลขานุการ
พระอธิการขาญชัย โชติปญโญ
วัดท่าลาด

เจ้าคณะตำบลคำไฮใหญ่
พระครูวิชัยธรรมาภรณ์
วัดบ้านแดง

เจ้าคณะตำบลเหล่าแดง
พระครูประทีปสุวรรณคุณ
วัดบ้านค้อ

เจ้าคณะตำบลท่าเมือง
พระครูอมรกาญจนคุณ (สุวรรณ อมโร)
วัดโนนสวาง

เจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม
พระครูไพศาลธรรมประสุต (วิศาล ธมฺมกาโม)
วัดเสาเล้า

เลขานุการ
พระสุพจน์ ธมฺมิโก
วัดหนองขี้เห็น

เจ้าคณะตำบลหนองอ้ม
พระครูกิตติอุดมคุณ (ไพทูรย์ กิตฺติปญฺโญ)
วัดหนองอ้ม

เจ้าคณะตำบลนาห่อม
พระครูโสภณอัคราทร (ประดิษฐ์ ปริปุณฺโณ)
วัดบ้านนาห่อม

เจ้าคณะตำบลโคกชำแระ เขต ๑
เจ้าอธิการสากล กิตฺติญาโณ
วัดทองสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลโคกชำแระ เขต ๒
พระครูสถิตวิริยาธิการ (ธรรมา ถิรวิริโย)
วัดกุดปลาตอง

เจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก
พระครูสารสีลคุณ (สี )
วัดสารพัฒนึก

เลขานุการ
พระมหาบุญหลาย จิรธมฺโม ป.ธ.๕
วัดมงคลนอก

เจ้าคณะตำบลเหล่าเสือโก้ก
พระครูอาทรวิสุทธิมงคล (สมาน วชิญาโณ)
วัดบ้านเป้า

เจ้าคณะตำบลหนองบก
พระครูอุบลอรรถากร (บุญอุ้ม ฐิตธมฺโม)
วัดป่าคำไฮน้อย

เจ้าคณะตำบลโพนเมือง เขต ๑
พระครูสังวรญาณคุณ (วิสันต์ ญาณวโร)
วัดสร้างถ่อ

เจ้าคณะตำบลโพนเมือง เขต ๒
พระปลัด ประคอง ปญญาคโม
วัดมงคลใน

เจ้าคณะตำบลแพงใหญ่
พระครูวิจิตรสัลเลขคุณ (มุกดา )
วัดสัลเลขธรรม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแพงใหญ่ (๒๕๖๑)
พระครูปัญญาสิริทัศน์ (ณรงค์ สิรปญฺโญ)
วัดบ้านจิก

เจ้าคณะอำเภอสว่างวีรวงศ์
พระครูวีรวงศ์บรรหาร (เวที อตฺตทนฺโต)
วัดทุ่งศรีเจริญ

รองเจ้าคณะอำเภอสว่างวีรวงศ์
พระครูวชิรธรรมานุยุต (วิเชียร )
วัดคำสมิง

เลขานุการ
พระอธิการพันธ์ศรี ชินวํโส
วัดเที่ยงธรรมวนาราม

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูกิตติปุญญากร (บุญยืน กนฺตวณฺโน)
วัดท่าช้างน้อย

เจ้าคณะตำบลบุ่งมะแลง
พระครูอรรถกิจมงคล (บุญมี อตฺถกาโม)
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลสว่าง
พระครูสุนทรปุญญานุกูล (สัมผัส กตปญฺโญ)
วัดสำโรง

เจ้าคณะตำบลแก่งโดม
พระครูกิตติปุญญากร (บุญยืน กนฺตวณฺโน)
วัดท่าช้างน้อย

เจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่น
พระครูสุทธิพัฒนกิจ (สุภกิจ )
วัดหนองดุม

เลขานุการ
พระครูวชิรปัญญาวิสุทธิ์ (วิเชียร ปญฺญาวชิโร)
วัดซำสะกวยน้อย

เจ้าคณะตำบลตาเกา
พระครูโอภาสศาสนการ (สว่าง )
วัดตาโกย

เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก - ไพบูลย์
พระครูจารุรัตนคุณ (ไพบูลย์ จารุวํโส)
วัดขี้เหล็ก

เจ้าคณะอำเภอนาเยีย
พระครูอรุณธรรมโกศล (อุทัย )
วัดป่านาเยีย

เลขานุการ
พระครูปฏิภาณธรรมาภรณ์ (วิจิตร )
วัดนาเยีย

เจ้าคณะตำบลนาเยีย เขต ๑
พระครูขันติอุดมธรรม (เตรียม )
วัดป่านาเยีย

เจ้าคณะตำบลนาเยีย เขต ๒
พระครูปฏิภาณธรรมาภรณ์ (วิจิตร )
วัดนาเยีย

เจ้าคณะอำเภอนาตาล
พระครูพุทธวราธิคุณ (สุทธิพงษ์ พุทฺธสโร ป.ธ.๔)
วัดพระโต

เลขานุการ
พระปลัด ศรชัย ปภสฺสโร
วัดพระโต

รองเจ้าคณะอำเภอนาตาล
พระครูวีรวรานุกูล (ประมาณ )
วัดพระโต

เลขานุการ
พระใบฎีกา ศุภชัย สุภโร
วัดพระโต

เจ้าคณะตำบลนาตาล เขต ๑
พระครูสุเขตกาญจนคุณ
วัดนาสะตัง

เจ้าคณะตำบลนาตาล เขต ๒
พระครูวิริยปัญญาภรณ์ (เพียร ปญฺญาพโล)
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลพังเคน เขต ๑
พระครูโสรัจธรรมกิจ
วัดสระเมือง

เจ้าคณะตำบลพังเคน เขต ๒
พระครูโสภณวัฒนคุณ (ชาตรี )
วัดโนนพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลพะลาน
พระครูโกวิทธรรมวิมล (ฉลี )
วัดใหม่สำราญรมย์

เจ้าคณะตำบลกองโพน
พระครูภัทรวิศาลคุณ (ประมวล สิริภทฺโท)
วัดไทรงาม

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๐

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๓๕๘๑ , ๐๘ ๙๒๑๕๔๕๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)
วัดบึงพระลานชัย
โทร. ๐๘ ๑๙๗๔ ๕๒๐๖

อุบลราชธานี

เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (๒๕๓๙)
พระราชธรรมโกศล (สวัสดิ์ ทสฺสนิโย)
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๗๐๙ , ๐๘ ๕๓๐๘ ๑๓๑๖

เลขานุการ
พระครูถาวรกิตติธรรม
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (๒๕๖๐)
พระสุนาถมุนี (มานะ นาถกโร)
วัดศรีนวล
โทร. ๐๘ ๙๙๔๕ ๖๘๓๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (๒๕๓๙)
พระราชธรรมสุธี (ทองคู่ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๖)
วัดศรีอุบลรัตนาราม
โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๑๖๖๐ , ๐๘ ๙๕๗๙ ๗๑๒๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา ปรีชา กตปุญฺโญ
วัดศรีอุบลรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูอมรธรรมสโรช (ชา อมโร)
วัดพระธาตุหนองบัว

รองเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูอุบลคณานุสิฐ
วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ (๒๕๕๘)
พระครูอุบลคณาภรณ์ (วีระชัย อริญฺชโย)
วัดเลียบ

เจ้าคณะตำบลพิบูล
พระครูบรรหารอุบลคุณ (กิตติ )
วัดป่าสนามชัย

เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา
เจ้าอธิการบุญมี ธีรปญฺโญ
วัดห้วยไผ่

เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ
พระครูธีรปัญญาภรณ์ (ธีรเดช เปมสีโล)
วัดแสนสำราญ

เลขานุการ
พระวิชาญ วุฑฒิโก
วัดแสนสุข

เจ้าคณะตำบลวารินชำราบ
พระครูวิมลอุปลาทร (หนูชิต สิริคุตฺโต)
วัดประชาพิทักษ์

เจ้าคณะตำบลคูเมือง
พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร
วัดแสนสุข

เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม
พระครูอุดรธรรมาภรณ์ (อุดร )
วัดเมืองเดช

เลขานุการ
พระประสิทธิ์ จารุธมฺโม
วัดดอนเสาโฮง

เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๑
พระครูวัชรธรรมโกศล (บุญเลิศ )
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๒
พระครูโชติวีรญาณ (นงคราญ )
วัดดอนเสาโฮง

เจ้าคณะอำเภอเขมราช
พระครูชโยบลภิบาล (สมัย )
วัดป่าบำเพ็ญธรรม

เจ้าคณะตำบลเขมราฐ
พระครูชโยบลภิบาล (สมัย )
วัดป่าบำเพ็ญธรรม

เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
พระครูอุบลกิจโกศล (สัญญา ปริปุณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดสุมังคลาราม

เลขานุการ
พระธนศรี ธมฺมิสโร
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลหนองช้างใหญ่
พระครูเมตตาวราภรณ์ (เพียร )
วัดผาสุกวนาราม

เจ้าคณะตำบลนาลิง
พระอธิการเกรียงไกร มงฺคโล
วัดป่าหนองสุ่ม

เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
พระครูโอภาสธรรมโสภณ (ประภาศ )
วัดป่าศิลาเลข

เลขานุการ
พระสัจจา ติกฺขวีโร
วัดป่าศิลาเลข

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
พระวิบูลธรรมาภรณ์ (ชาย ชาคโร)
วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๒๔๖ ๒๙๘๓

เจ้าคณะตำบลเขื่องใน - ท่าไห
พระครูโสภณธรรมคุณาภรณ์ (ประเสริฐ สิริคุตฺโต)
วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี

เจ้าคณะตำบลชีทวน
พระครูโสภณธรรมสโรช (ก้องเกียรติ จตฺตวิโล)
วัดป่าหัวดอน

เจ้าคณะอำเภอน้ำยืน
พระครูวิชัยธรรมานันท์ (ชัย )
วัดวารีอุดม

เลขานุการ
พระจิรานุวัฒน์ จิรวฑฺฒโน
วัดวารีอุดม

เจ้าคณะตำบลสีวิเชียร
พระครูศีลสมาธิวัตร (บัวสี )
วัดโนนสวรรค์

เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่
พระครูสุทธาจารวัตร
วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่

เลขานุการ
พระสายันห์ โชติโก
วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่

เจ้าคณะตำบลสงยาง
เจ้าอธิการเศรษฐวุฒิ ปิยวณฺโณ
วัดภูจันแดงภาวนาราม

เจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม - สำโรง
พระครูสุชีพภาวนาภิวัตร (เข็ม สุชีโว)
วัดห้วยซันเหนือ

เลขานุการ
พระธวัชชัย ฐิติโก
วัดห้วยซันเหนือ

เจ้าคณะตำบลนาท่อม
เจ้าอธิการหนูกาล อภโย
วัดอูบมุง

เจ้าคณะอำเภอสิรินธร - บุณฑริก
พระครูภาวนาญาณรังษี
วัดช่องเม็กธรรมาราม

เลขานุการ
พระภานุวัฒน์ สมาจาโร
วัดช่องเม็กธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลช่องเม็ก
พระครูใบฎีกา ปรีดา อุปสโม
วัดป่าถ้ำค้อ

เจ้าคณะอำเภอสว่างวีระวงศ์
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์
วัดป่าสว่างวีรวงศ์

เลขานุการ
พระสมหมาย ธีรวโร
วัดป่าสว่างวีรวงศ์

เจ้าคณะตำบลสว่างวีระวงศ์
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์
วัดป่าสว่างวีรวงศ์

เจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก
พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ์ (วิศิษฐศักดิ์ กลฺยาโณ)
วัดบูรพาราม

เลขานุการ
พระศักดิ์ชาย นิปโก
วัดบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลเหล่าเสือโก้ก
พระครูสุธีธรรโมบล (บุญส่ง อภิวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดป่าธรรมโกศล


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี - พระสังฆาธิการ