หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒
พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๘๗๓ , ๐๘ ๑๘๒๑ ๑๐๙๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๒
พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๖๘๙ , ๐๘ ๑๗๗๔ ๕๗๙๓

เลขานุการ
พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ)
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๗๘๐๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๘๘๐ , ๐๘ ๙๕๒๔ ๗๗๙๙ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๗๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๕๑๔๒ , ๐๘ ๑๕๗๗ ๖๓๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญฺญวิชโย ป.ธ.๔)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๔๙๙๓ , ๐๘ ๑๙๒๓ ๗๕๒๒

ปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ยโสธโร ป.ธ.๔)
วัดศรีโพธิมาลัย
โทร. ๐๘ ๑๘๙๙ ๑๓๘๒

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (๒๕๕๘)
พระวิสุทธิธรรมาจารย์ (บรรจง อาภาธโร ป.ธ.๔)
วัดใหม่กรงทอง
โทร. ๐ ๓๗๒๗ ๗๒๑๘ , ๐๘ ๑๙๒๖ ๕๖๘๗

รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พระครูสิริพัฒนโสภณ (เสริม )
วัดสง่างาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (๒๕๕๙)
พระวิสุทธิธรรมาจารย์ (บรรจง อาภาธโร ป.ธ.๔)
วัดใหม่กรงทอง
โทร. ๐ ๓๗๒๗ ๗๒๑๘ , ๐๘ ๑๙๒๖ ๕๖๘๗

เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
พระครูประโชติปริยัติคุณ (ประเชิญ )
วัดหลวงปรีชากูล

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปญฺญาปทีโป)
วัดป่ามะไฟ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี (๒๕๕๘)
พระครูสุนทรสุคนธคุณ (ธรรมนูญ สุนฺทโร)
วัดเนินหอม
โทร. ๐๘ ๐๕๖๐ ๒๑๖๙

เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลาย เขต ๒
พระครูคฃสารมุนีวงศ์ (ใบ )
วัดคชสารมุนี

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง - บางเดชะ
พระครูถาวรธรรมานุรักษ์ (กำจัด )
วัดเลียบ
โทร. ๐๘ ๖๘๔๗ ๑๓๖๕

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๑
พระครูขันติธรรมธร (ประดิษฐ์ )
วัดภักดีสุนทราวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๕๗ ๑๐๓๙

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๒
พระครูจันทวรกิจจาภรณ์
วัดเนินดินแดง
โทร. ๐๘ ๕๐๘๕ ๒๐๑๓

เจ้าคณะตำบลโนนห้อม เขต ๑
พระครูประสิทธิชัย
วัดเทพประสิทธยาราม

เจ้าคณะตำบลโนนห้อม เขต ๒
พระครูสถิตสุทธิคุณ
วัดโคกมะกอก
โทร. ๐๘ ๖๙๗๗ ๑๗๐๘

เจ้าคณะตำบลเนินหอม เขต ๑
พระครูประภัศร์จันทคุณ (บุญจันทร์ )
วัดเนินหอม

เจ้าคณะตำบลเนินหอม เขต ๓
พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล (จิระเดช จิตฺตสุโภ)
วัดสง่างาม

เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
พระครูสุทธิสารโสภณ
วัดโบสถ์

เจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๑
พระปลัด เสมอ จนฺทธมฺโม
วัดธรรมารังสฤษฎิ์
โทร. ๐๖ ๑๖๖๗ ๓๐๙๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๑ (๒๕๕๘)
พระครูมงคลธรรมภาณ (โสภา มงฺคโล)
วัดหนองจวง

เจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๒
พระครูปัญญาประโชติ
วัดประสาธน์รังสรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๒ (๒๕๕๘)
พระครูพัฒนกิจธำรง (จันทร์ กาตพฺโพ)
วัดนิโครธาวาส
โทร. ๐๘ ๔๘๘๓ ๘๒๖๒

เจ้าคณะตำบลดงพระราม
พระครูชัยกิจพิพัฒน์ (ชาญ โชติปาโล)
วัดลำดวน
โทร. ๐๖ ๒๔๙๕ ๑๓๗๔

เจ้าคณะตำบลบางบริบูรณ์
พระครูบวรสังฆการ
วัดแก้วสามัคคี

เจ้าคณะตำบลไม้เค็ด
พระครูขันติกิจจาทร
วัดเนินอีแจน

เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
พระครูรัตนสุทธิคุณ (โพธิ์ศรี ญาณวีโร)
วัดรัตนชมภู
โทร. ๐๘ ๙๒๓๖ ๐๔๑๕

เลขานุการ
พระปลัด สมศักดิ์ สิริธมฺโม
วัดศรีษะเมือง
โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๗๒๘๙

รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
พระครูวิจิตรธรรมรังษี (ไสว )
วัดสามัคคีสโมสร
โทร. ๐๘ ๖๑๓๙ ๙๕๙๘

รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
พระครูโอภาสจันทสิริ
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๖๔๕๖ ๓๒๘๑

เลขานุการ
พระครูวิริยกิจจานุกูล
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า เขต ๑
พระปลัด สมศักดิ์ สิริธมฺโม
วัดศรีษะเมือง
โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๗๒๘๙

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า เขต ๒
พระครูบดินทร์เดชาภิวัฒน์
วัดหลวงบดินทร์เดชา
โทร. ๐๘ ๖๑๕๕ ๓๐๗๔

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
พระครูอรุณธรรมธาดา (ทนงค์ )
วัดราษฎร์รังษี
โทร. ๐๘ ๔๔๖๘ ๐๑๑๒

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูสุวรรณกิตติพิมล (มนัส กิตฺติคุโณ)
วัดนาคำ
โทร. ๐๘ ๗๘๓๔ ๑๙๔๔

เจ้าคณะตำบลย่านรี เขต ๑
พระครูกิตติปัญญาธร (ทองเติม )
วัดเขาวงศ์
โทร. ๐๖ ๕๓๕๑ ๙๙๕๙

เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต ๑
พระครูสุปัญญาภรณ์
วัดพระยาทำ
โทร. ๐๙ ๑๔๑๕ ๙๗๙๘

เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต ๒
พระครูสุตปัญญาวัฒน์ (ประยูร ป.ธ.๓)
วัดทุ่งแฝก
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๐๙๕๒

เจ้าคณะตำบลนนทรี เขต ๑
พระครูวิมลวีรธรรม
วัดโนนสะอาด
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๑๓๒๓

เจ้าคณะตำบลนนทรี เขต ๒
พระครูวิมลธรรมโฆสิต (สุพล )
วัดนูประสาทวราวาส
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๑๔๘๓

เจ้าคณะตำบลหนองกี่ เขต ๒
พระครูจักรธรรมโสภิต
วัดหนองนาใน

เจ้าคณะตำบลนาแขม
พระครูบรรพตเขมาภิวัฒน์
วัดบรรพตเขมาราม
โทร. ๐๘ ๑๖๖๗ ๒๓๗๒

เจ้าคณะตำบลวังท่าช้าง
พระครูประโชติพรหมวรคุณ (จวน พฺรหฺมโชโต)
วัดวังกวาง
โทร. ๐๘ ๔๓๕๐ ๔๖๓๓

เจ้าคณะตำบลวังดาล
พระครูวิชัยสิริคุณ (หงษ์ทอง )
วัดหนองศรีวิชัย

เจ้าคณะตำบลหาดนางแก้ว
พระครูวิบูลประชานุกิจ (นิมิตร ปภาโส)
วัดอินทร์ประชาราษฎร์

เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน เขต ๑
เจ้าอธิการอุกฤษ ณตฺฐิโก
วัดจันทรังษี
โทร. ๐๘ ๖๘๓๖ ๙๘๓๔

เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน เขต ๒
พระอธิการประเทือง สุปภาโต
วัดคลองระกำ

เจ้าคณะตำบลเขาไม้แก้ว
พระมหาจอม ปุญฺญาธโร
วัดบรรพตรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๐๓๙ ๑๑๗๔

เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียน เขต ๑
พระครูปริยัติวรานุยุต (เสน่ห์ ป.ธ.๔)
วัดเขาลูกช้าง
โทร. ๐๘ ๑๓๔๗ ๘๙๕๔

เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียน เขต ๒
พระครูไพบูลย์สุขวัฒน์
วัดหนองคล้า

เจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
พระครูประโชติสารธรรม (สมจันท์ )
วัดโคกสว่าง

เลขานุการ
พระครูประทีปสิทธิคุณ (จรูญ )
วัดนาแขม
โทร. ๐๘ ๙๘๒๓ ๙๔๖๗

รองเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
พระครูมงคลธรรมโสภณ
วัดแจ้ง

เลขานุการ
พระครูสุทธโพธิกิจ (วิชาญ )
วัดโพธิ์งาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม (๒๕๕๙)
พระครูวิจิตรรัตนคุณ (สุนิพล อคฺคจิตฺโต)
วัดมะกอกแก้ว

เจ้าคณะตำบลดงบัง
พระครูสุเมธธรรมโกศล (สมพงษ์ )
วัดบ้านโนน
โทร. ๐๘ ๑๘๙๓ ๖๒๙๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว (๒๕๖๐)
พระครูปิยศีลโสภณ (จันทร์ กนฺตสีโล)
วัดหนองแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๕๒๔๔

เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๑
พระครูสิทธิวรพิพัฒน์
วัดคำภู
โทร. ๐๘ ๘๒๗๔ ๘๕๔๔

เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๒
เจ้าอธิการประสิทธิชัย อุปสโม
วัดหนองคุ้ม
โทร. ๐๘ ๐๖๔๐ ๑๕๒๔

เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๓
พระครูจันทศีลคุณ
วัดศรีจันทราราม
โทร. ๐๖ ๓๑๘๔ ๗๕๖๒

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
พระครูปภากรธรรมวิท (อุทัย )
วัดโคกเขื่อน

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
พระครูอนุรักษ์พรหมรังษี
วัดพรหมรังษี

เจ้าคณะตำบลบุฝ้าย
พระครูประสิทธิวรธรรม (บุญสงค์ )
วัดบุฝ้าย
โทร. ๐๘ ๙๙๓๐ ๐๕๒๙

เจ้าคณะตำบลประจันตคาม
พระครูกิตติสารประสิทธิ์ (โกศล )
วัดทัพช้าง

เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
พระครูสังวรธรรมกิจ
วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

เจ้าคณะตำบลหนองแสง
พระครูสถิตธรรมกิจ (เสถียร )
วัดเกาะแดง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๒๔๙๒

เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ
พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ (ถนอมศักดิ์ )
วัดธรรมโพธิ์ศรี
โทร. ๐๘ ๔๘๗๐ ๔๗๖๙

เลขานุการ
พระครูวิสิฐกิจจาภรณ์ (สามารถ อภิชาโต)
วัดต้นตาล
โทร. ๐๘ ๑๒๙๙ ๙๑๒๒

เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ
พระมหาวิชัย ปภสฺสโร
วัดอินทรแบก

เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๑
พระครูพิพัฒน์ธรรมภาณี (ธนชัย )
วัดประทุมบูชา
โทร. ๐๘ ๙๘๐๕ ๘๕๕๒

เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๑ กิตติมศักดิ์
พระครูโพธิธรรมคุณ (บุญส่ง จนฺทวํโส)
วัดหนองหูช้าง
โทร. ๐๘ ๙๐๓๒ ๙๔๕๒

เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๒
พระครูโสภณโพธาภิบาล (น้อย )
วัดปทุมวนาวาส
โทร. ๐๘ ๑๓๐๒ ๗๔๒๘

เจ้าคณะตำบลหัวหว้า เขต ๒
พระครูสุวัฒน์กันตาภิรม (ณรงค์ )
วัดเกาะสมอ
โทร. ๐๙ ๘๐๑๕ ๙๐๕๙

เจ้าคณะตำบลบ้านทาม
พระครูวิมลสิริสาร
วัดอรัญไพรศรี
โทร. ๐๘ ๑๙๔๐ ๗๔๑๔

เจ้าคณะตำบลดงกระทงยาม
พระครูจันทสารสุนทร (วันชัย จนฺทสาโร)
วัดบ้านกุดตาเสก
โทร. ๐๘ ๙๘๓๑ ๖๒๐๗

เจ้าคณะตำบลกรอกสมบูรณ์
พระครูประสุตศีลคุณ
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
โทร. ๐๙ ๒๕๙๕ ๙๘๒๒

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระมหาสมชาย ปิยธโร
วัดศรีโพธิมาลัย

เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง (๒๕๕๘)
พระสิทธิวีรานุวัฒน์ (กิจจา สุเมโธ)
วัดกระทุ่มแพ้ว
โทร. ๐๘ ๖๐๕๓ ๘๐๘๔

เลขานุการ
พระครูปิยธรรมพิทักษ์
วัดพิทักษ์โสภณ
โทร. ๐๘ ๑๓๐๒ ๗๖๑๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง (๒๕๕๘)
พระครูโกศลถาวรกิจ (ถาวร กตกุสโล)
วัดบางแตน
โทร. ๐๐ ๓๗๒๙ ๕๑๗๙

เจ้าคณะตำบลบ้านสร้าง
พระครูโฆสิตปริยัติกิจ (วิชัย ป.ธ.๓)
วัดบางเตย
โทร. ๐๘ ๑๖๕๐ ๑๒๖๔

เจ้าคณะตำบลบางแตน
พระครูสิริวิสุทธิคุณ
วัดอินทาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๙ ๗๑๕๖

เจ้าคณะตำบลบางเตย
พระครูประภากรโพธิวัฒน์ (สมยศ )
วัดใหม่โพธิ์เย็น
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๙๓๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระทุ่มแพ้ว (๒๕๖๐)
พระครูพิทักษ์บุญญาราม (สุจินต์ สุจิณฺโณ)
วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
โทร. ๐๘ ๖๑๔๙ ๖๙๗๓

เจ้าคณะอำเภอนาดี
พระครูวีรญาณประยุต (ทองสุข )
วัดโพธิ์ศรี
โทร. ๐๘ ๖๑๕๘ ๗๘๒๕

เลขานุการ
พระครูโพธิกิจจานุการ (สมาน )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๑
พระครูสุนทรสารคุณ
วัดพันธ์ศรี
โทร. ๐๙ ๖๙๐๕ ๔๕๙๙

เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๒
พระครูญาณวัฒโนภาส (คำภา )
วัดด่านตะกั่วสามัคคี
โทร. ๐๘ ๔๓๔๙ ๖๗๔๘

เจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต ๑
พระครูโพธิกิจจานุการ (สมาน )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต ๒
พระครูปริยัติบุญวัฒน์
วัดโคกสว่าง
โทร. ๐๖ ๔๘๗๑ ๙๑๕๒

เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
พระครูวิชัยโพธาภิรมย์ (เชี่ยวชาญ )
วัดโพธาราม
โทร. ๐๙ ๒๗๓๒ ๙๘๔๘

เจ้าคณะตำบลแก่งดินสอ
พระครูสิทธิจันทคุณ
วัดคลองปลาดุกลาย

เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ
พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ (สำรวย )
วัดไผ่งาม
โทร. ๐๘ ๑๘๖๒ ๓๔๓๕

เลขานุการ
พระมหาสำรอง สุขิโต ป.ธ.๔
วัดสระข่อย

เจ้าคณะตำบลโคกปีบ
พระครูอภินันทวรคุณ (ณรงค์ )
วัดหนองสะแก
โทร. ๐๘ ๗๑๐๗ ๒๒๙๓

เจ้าคณะตำบลโคกไทย
พระครูจันทสราธิคุณ
วัดสระมรกต
โทร. ๐๘ ๔๘๖๗ ๗๐๑๙

เจ้าคณะตำบลคู้ลำพัน
พระครูจันทกิจโสภณ (เฉลิมพล )
วัดโคกปีบ

นครนายก

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระราชพรหมคุณ (สวาท สุภาจาโร)
วัดพราหมณี
โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๙๐๗๔

เลขานุการ
พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ประทวน ป.ธ.๔)
วัดอุดมธานี

รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระสิทธิวรนายก (ประเชิญ ปสนฺนชวนจิตฺโต)
วัดเขาทุเรียน
โทร. ๐๘ ๙๐๔๐ ๔๗๓๖

เลขานุการ
พระครูศรีอุดมธรรม (ไสว นาถปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดอุดมธานี

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก
พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ประทวน ป.ธ.๔)
วัดอุดมธานี

เลขานุการ
พระมหาสมศักดิ์ ยสปาโล ป.ธ.๖
วัดอุดมธานี

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก
พระมหาสุกฤษฐิ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๗
วัดอุดมธานี

เลขานุการ
พระมหาบรรพต กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดอุดมธานี

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก
พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส ป.ธ.๙
วัดหนองโพธิ์

เลขานุการ
พระมหาปัญญา สุธมฺโม ป.ธ.๓
วัดอุดมธานี

เจ้าคณะตำบลนครนายก
พระครูประโชติวีราภรณ์ (มาโนช )
วัดดง

เจ้าคณะตำบลบ้านใหญ่
พระครูโอภาสญาณคุณ (พายัพ )
วัดใหญ่ทักขิณาราม

เจ้าคณะตำบลหินตั้ง
พระครูศีลนันทโสภณ (อนันท์ ป.ธ.๓)
วัดนางรอง

เจ้าคณะตำบลเขาพระ เขต ๑
พระครูกมลธรรมรัตน์ (สมศรี )
วัดวังไทร

เจ้าคณะตำบลเขาพระ เขต ๒
พระครูมานิตสมณคุณ (มโนทัย )
วัดสมบูรณ์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลสาริกา เขต ๑
พระครูอุดมกิจจานุกูล (สิทธิชัย )
วัดคีรีวัน

เจ้าคณะตำบลสาริกา เขต ๒
พระครูโพธิญาณโสภณ (สมยศ )
วัดโพธิ์งาม

เจ้าคณะตำบลศรีนาวา เขต ๑
พระครูภัทรธรรโมภาส (สมศักดิ์ )
วัดศรีนาวา

เจ้าคณะตำบลศรีนาวา เขต ๒
พระครูขันติธรรมธารี (วิเชียร )
วัดสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลท่าทราย
พระครูโสภณพรหมรังษี (วรวุฒิ ป.ธ.๓)
วัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูสุวรรณเจติยานุการ (วรเทพ )
วัดท่าช้าง

เจ้าคณะตำบลดงละคร
พระครูสุวรรณธรรมาวุธ (เฉลียว )
วัดสุวรรณศิริ

เจ้าคณะตำบลศรีจุฬา
พระครูสิริพัฒนธำรง (วินัย )
วัดศรีจุฬา

เจ้าคณะตำบลพรหมณี
พระครูธรรมสุตาภรณ์ (บุญมี )
วัดสุตธรรมาราม

เจ้าคณะอำเภอบ้านนา (๒๕๕๖)
พระครูโสภณนาคกิจ (เสนาะ อายุวฑฺฒโก)
วัดช้าง

เลขานุการ
พระมหาเทวินทร์ วรปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดช้าง

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านนา
พระครูโพธิรัตนธรรม (สิน )
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

เลขานุการ
พระปลัด อภิชาติ สิริทตฺโต ป.ธ.๓
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูโอภาสธรรมโชติ (สุวรรณ ป.ธ.๓)
วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลป่าขะ
พระครูโสภณศาสนกิจ (สังวร )
วัดป่าขะ

เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๑
พระครูวิบูลวุฒิกิจ (ณรงค์ )
วัดเขาคอก

รองเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๑
พระครูจันทสรธรรม (ไพโรจน์ )
วัดหนองรี

เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๒
พระครูรัตนธรรมประยุต (แก้ว )
วัดกุฎีเตี้ย

เจ้าคณะตำบลบ้านพริก
พระครูโสภณฉัตตาภรณ์ (สุริยา )
วัดเอกฉัตร

รองเจ้าคณะตำบลบ้านพริก
พระครูโสภณอรรถสาร (สุชิน อตฺตสาโร)
วัดหนองคันจาม

เจ้าคณะตำบลพิกุลออก
พระครูสุทธิสุวรรณคุณ (ทองล้วน )
วัดดอนเปร็ง

เจ้าคณะตำบลอาษา
พระครูสุทธวรกิจ (ประเสริฐ )
วัดสะพาน

เจ้าคณะอำเภอปากพลี
พระครูวิริยานุโยค (สมบัติ )
วัดฝั่งคลอง

เลขานุการ
พระมหาณรงค์พล ขนฺติโก ป.ธ.๓
วัดฝั่งคลอง

รองเจ้าคณะอำเภอปากพลี (๒๕๕๖)
พระครูปทุมกิจโสภณ (โสภณ )
วัดปทุมวงษาวาส

เลขานุการ
พระครูวิมลปทุมานุกูล (จิรศักดิ์ )
วัดปทุมวงษาวาส

เจ้าคณะตำบลปากพลี
พระครูปทุมวราภิรักษ์ (สำเนียง )
วัดหนองบัวขอน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะหวาย (๒๕๖๐)
พระครูสุวัฒนทีปกิจ (เฉลิม สิริวฑฺฒโน)
วัดเกาะหวาย

เจ้าคณะตำบลเกาะโพธิ์
พระครูนันทชยาภิมณฑ์ (ทนันชัย นนฺทชโย)
วัดท่าแดง

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระครูโสภณชัยวงศ์ (เสน่ห์ ชยวํโส)
วัดห้วยโรง

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๑
พระครูปทุมปริยัตยานุกิจ (ทศพร กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๔)
วัดปทุมวงษาวาส

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๒
พระครูอุดมเขตคณากร (องอาจ )
วัดขุมข้าว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกกรวด - นาหินลาด (๒๕๖๐)
พระครูประภัสร์ธรรมธาดา (สมร ปภสฺสโร)
วัดโคกสว่าง

เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ (๒๕๔๓)
พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม สุทฺธสีโล)
วัดประสิทธิเวช
โทร. ๐ ๓๗๓๓ ๒๑๑๓

เลขานุการ
พระครูสิทธิกิจจานุกูล (สอาด )
วัดประสิทธิเวช

เจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูศาสนธรรมโกศล (มานิตย์ )
วัดเชี่ยวโอสถ

รองเจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูวิบูลธรรมานุการ (สมบูรณ์ ปิยธมฺโม)
วัดประสิทธิเวช

เจ้าคณะตำบลบางลูกเสือ
พระครูพิศิษฎ์กิจจาทร (จรุณ )
วัดเตยน้อย

รองเจ้าคณะตำบลบางลูกเสือ
พระครูสิทธิกิจจานุกูล (สอาด )
วัดประสิทธิเวช

เจ้าคณะตำบลบึงพระอาจารย์
พระครูคุณสารโสภิต (ทองใบ คุณสาโร)
วัดสุนทรพิชิตาราม

เจ้าคณะตำบลศีรษะกระบือ
พระครูวิกรมอรรถกิจ (ชูเกียรติ์ )
วัดอารีราษฎร์

ฉะเชิงเทรา

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๖๐)
พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน ป.ธ.๔)
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๓๙๒๖ , ๐๘ ๕๙๙๔ ๑๕๙๕ โทรสาร. ๐ ๓๘๕๑ ๗๔๖๕

รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๕๕)
พระราชภาวนาพิธาน วิ. (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน)
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๔๘ ๔๑๙๔ , ๐๘ ๗๑๔๖ ๓๙๔๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (๒๕๖๐)
พระครูโชติพัฒนากร (เสนีย์ รุจิธมฺโม)
วัดบางปรงธรรมโชติการาม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (๒๕๖๐)
พระครูพิสาลธรรมคุณ (วิสาร ฐานสุคนฺโธ)
วัดประตูน้ำท่าไข่

เจ้าคณะตำบลเนื่องเขต
พระครูพิพิธสารกิจวิมล (วรการ )
วัดหนามแดง

เจ้าคณะตำบลบางขวัญ
พระครูภาวนาวิหารคุณ (อยู่ )
วัดวิเวกอาคม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางขวัญ (๒๕๕๔)
พระครูวิมลธรรมาภิรม (บุญเชิด จกฺกธมฺโม)
วัดเที่ยงพิมลมุข

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูรัตนพรหมคุณ (โกวิทย์ )
วัดบางแก้ว

เจ้าคณะตำบลบางเตย
พระครูถาวรพัฒนาคุณ (สนิท )
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางไผ่ (๒๕๖๒)
พระครูจิรวัฒนธำรง (บรรทม จิรธมฺโม)
วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์

เจ้าคณะตำบลคลองอุดมชลจร
พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี )
วัดสุทธาวาส

เจ้าคณะอำเภอบางคล้า (๒๕๕๕)
พระครูภาวนาจริยคุณ (ประยงค์ คุณจโร)
วัดหัวสวน
โทร. ๐๘ ๙๐๙๙ ๐๗๙๑ โทรสาร. ๐ ๓๘๕๘ ๔๒๓๖

เลขานุการ
พระครูวินัยธร สุรชัย สิรินฺทโร
วัดหัวสวน

เจ้าคณะตำบลบางสวน
พระครูนันทสิทธิกร (อนนท์ )
วัดใหม่บางคล้า

เจ้าคณะตำบลเสม็ด
พระครูศุภกิจจานุกูล (มนัส )
วัดเสม็ดเหนือ

เจ้าคณะตำบลบางกระเจ็ด
พระครูสุนทรธรรมวิทิต (ชุมพล )
วัดลาดบัวขาว

เจ้าคณะตำบลบางคล้า
พระครูวินัยธร สุรชัย สิรินฺทโร
วัดหัวสวน

เจ้าคณะอำเภอคลองเขื่อน (๒๕๕๑)
พระครูสุพัฒนพิมล (สนชัย ฐิตาจาโร)
วัดบางกระเจ็ด

เลขานุการ
พระมหาวิญญู กิตฺติเมธี ป.ธ.๗
วัดโสธรวราราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลคลองเขื่อน
พระครูอโศกธรรมคุณ (ชำนาญ )
วัดก้อนแก้ว

เจ้าคณะตำบลก้อนแก้ว
พระครูสุทธิวรากร (อ่อน )
วัดสามร่ม

เจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม
พระครูสุตวรญาณ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดท่าเกวียน

รองเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม
พระครูสิริธรรมปัญญา (พิทักษ์ สิริปุญฺโญ)
วัดท่าเกวียน

เลขานุการ
พระมหาไพบูลย์ ภทฺทโก ป.ธ.๓
วัดท่าเกวียน

รองเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม
พระครูสุนทรธรรมาภิบาล (เกีย )
วัดหนองบอน

เลขานุการ
พระอัญจพงษ์ กิตฺติสโม
วัดท่าเกวียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนม (๒๕๕๘)
พระครูวิสาลธรรมกิจ (แกล้ว )
วัดท่าเกวียน

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
พระครูสุนทรธรรมรักษ์ (หรุ่ม ธมฺมรกฺขิโต)
วัดเมืองแมด

เจ้าคณะตำบลท่าถ่าน (๒๕๖๐)
พระครูสังวรธรรมรักษ์ (สำรวย ธมฺมปาโล)
วัดหนองรี

เจ้าคณะตำบลบ้านช่อง เขต ๑
พระครูโสภณวิริยานุยุต (เพียร )
วัดบ้านซ่อง

เจ้าคณะตำบลบ้านช่อง เขต ๒
พระครูผาสุการวิมล (สมภพ )
วัดหนองปรือ

เจ้าคณะตำบลเกาะขนุน เขต ๑
พระครูสีลธรรมสุนทร (สำลี )
วัดชายเคืองวนาราม

เจ้าคณะตำบลเกาะขนุน เขต ๒
พระครูวาปีวรกิจสุนทร (ถาวร )
วัดหนองเสือ

เจ้าคณะตำบลหนองแหน
พระครูสุทธิสารวิบูล (จำลอง )
วัดหนองแหน

เจ้าคณะตำบลเขาหินซ้อน เขต ๑
พระครูสุวัฒน์ธรรมทัต (สุชาติ ธมฺมโชโต)
วัดหนองเหียง

เจ้าคณะตำบลเขาหินซ้อน เขต ๒
พระครูสุนทรสีลสาร (วัชรินทร์ )
วัดชำขวาง

เจ้าคณะตำบลหนองยาว
พระครูสุตชยาภิวัฒน์ (ฤทัย สิริคุตฺโต ป.ธ.๓)
วัดต้นตาล

เจ้าคณะอำเภอบางปะกง
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (สุทธิ ป.ธ.๓)
วัดนฤภัยประชาบำรุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง (๒๕๔๖)
พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดบางสมัคร
โทร. ๐ ๓๘๕๓ ๘๑๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง (๒๕๕๖)
พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ)
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๗๘๐๑

เจ้าคณะตำบลสองคลอง
พระครูวัฒนธรรมคุณ (ชื้น )
วัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลบางวัว
พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดเขาดิน

เจ้าคณะตำบลบางปะกง
พระครูเขมาภิราม (คันธร )
วัดคงคาราม (บน)

เจ้าคณะตำบลบางสมัคร
พระครูสันติกิจจานุการ (สิทธิโชค สนฺตมโน)
วัดบางสมัคร

เจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ (๒๕๖๐)
พระครูธรรมประยุต (อุเทน )
วัดผาณิตาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์
พระครูพิพิธพิพัฒนพิธาน (บุญลือ )
วัดแสนภูดาษ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ (๒๕๕๙)
พระครูโสภิตสุตคุณ (วิทยา ญาณวโร ป.ธ.๓)
วัดสนามจันทร์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลาดขวาง
พระพุทธิรังษี (สุจิณโณ สุจิณฺโณ)
วัดพิพิธประสาทสุนทร
โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๗๔๑๖ , ๐๘ ๕๘๐๙ ๗๙๖๓

เจ้าคณะตำบลดอนทราย
พระครูศรัทธาสีลาภิวัฒน์ (ธนัช )
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลเทพราช (๒๕๖๐)
พระครูรัตนสิทธิธรรม (จรัล ธมฺมโชโต)
วัดกลางราษฎร์บำรุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเทพราช (๒๕๔๖)
พระครูโสภิตมงคลการ (ขันธ์ สิริวณฺโณ)
วัดมงคลโสภิต

เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
พระครูอินทพัฒนประสุต (สำเริง )
วัดอินทาราม

เจ้าคณะตำบลสิบเอ็ดศอก
พระครูประทีปธรรมาทร (ชนินทร์ )
วัดสามกอ

รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
พระครูอุดมโชติรัตน์ (ประเวศ )
วัดสว่างอารมณ์

เลขานุการ
พระพิพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดสว่างอารมณ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (๒๕๖๑)
พระครูวิจิตรธรรมสโมธาน (เฉลา ภูริจิตฺโต)
วัดเกตุสโมสร

เจ้าคณะตำบลบางน้ำเปรี้ยว
พระครูวิสุทธิศีลคุณ (ชอบ )
วัดบางน้ำเปรี้ยว

เจ้าคณะตำบลดอนเกาะกา
พระครูวิวัฒน์จันทคุณ (ชวน จนฺทวํโส)
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

เจ้าคณะตำบลบางขนาก
พระครูจิรปุญญาคม (จำนวน จิรปุญฺโญ)
วัดประชาบำรุง

เจ้าคณะตำบลศาลาแดง
พระครูธรรมสารวิจิตร (นนทพัฒน์ อายุวฑฺฒโก)
วัดบึงน้ำรักษ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพรงอากาศ (๒๕๖๐)
พระครูรัตนธรรมธารี (ประเทือง ปทุโม)
วัดตะพังคี

เจ้าคณะตำบลบึงน้ำรักษ์
พระครูเวฬุธรรมสถิต (วินัย )
วัดไผ่ดำเจริญศุข

เจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขต
พระครูปริยัติปุณณเขตคณารักษ์ (สุพล ป.ธ.๔)
วัดมาบนาดี

เลขานุการ
พระมหาเทวฤทธิ์ จนฺทเมธี ป.ธ.๔
วัดห้วยน้ำทรัพย์

รองเจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขต
พระครูสุตสีตลาธิคุณ (ประวิณ ป.ธ.๔)
วัดห้วยน้ำทรัพย์

เลขานุการ
พระชาลิน กตปุญฺโญ
วัดนางาม

เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี
พระครูปัญญาธรรมโชติ (ศรี )
วัดบางมะเฟือง

เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๑
พระครูสุวัฒน์กิจพิมล (จำเนียร )
วัดสุ่งเจริญ

เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๒
พระครูศีลาภรณ์พิมล (ณรงค์ )
วัดท้าวอู่ไท

เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๓
พระปลัด สมจิตร ฐิตปุญฺโญ
วัดนายาว

เจ้าคณะตำบลลาดกระทิง เขต ๑
พระมหาบุญส่ง ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔
วัดบ้านหัวนา

เจ้าคณะตำบลลาดกระทิง เขต ๒
พระมหาวัฒนชัย วฑฺฒนชโย ป.ธ.๓
วัดแปลงไผ่

เจ้าคณะตำบลทุ่งพระยา เขต ๒
พระครูโอภาสธรรมาภินันท์ (พนิตย์ )
วัดเนินสว่างพัฒนา

เจ้าคณะอำเภอแปลงยาว
พระครูพิมลปัญญาคุณ (สมบูรณ์ )
วัดไทรทอง

เลขานุการ
พระปลัด ธงชัย ธนวิโส
วัดไทรทอง

เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง
พระครูสุจิตบุญญากร (เนตร )
วัดเนินไร่

เจ้าคณะตำบลแปลงยาว
พระครูรัตนกิจจาทร (เชาว์ )
วัดหนองศิลาราม

เจ้าคณะตำบลวังเย็น
พระครูวีรปัญโญภาส (ธีระ )
วัดวังเย็น

เจ้าคณะตำบลหนองไม้แก่น
พระครูวชิรญาณโสภณ (สมศักดิ์ )
วัดไทรทอง

เจ้าคณะอำเภอราชสาส์น
พระครูวิบูลโชติธรรม (สุวรรณ โชติธมฺโม)
วัดไผ่ขวาง

เลขานุการ
พระครูสุธรรมวีรคุณ (สุวอน คุณวีโร)
วัดเตาอิฐ

เจ้าคณะตำบลเมืองใหม่
พระครูปิยสีลาภิมณฑ์ (มุสิกพงษ์ )
วัดบางคา

เจ้าคณะตำบลดงน้อย
พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ (สมเกียรติ )
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน

เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ (๒๕๕๐)
พระครูปริยัติธรรมกิจ (มาโนชญ์ มหาปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เลขานุการ
พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน์ (ปัญญา ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ (๒๕๖๐)
พระครูบรรพตคณานุกูล (วิทยา กตกุสโล)
วัดเขาถ้ำแรต

เจ้าคณะตำบลคลองตะเกรา เขต ๒
พระครูสุเทพธรรมากร
วัดเทพประทาน

เจ้าคณะตำบลคลองตะเกรา เขต ๓
พระครูวิสุทธิ์โชติคุณ (กฤษณะ )
วัดศรีเจริญทอง

เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ เขต ๑
พระครูอมรเขมทัต (ดำรัส )
วัดอ่างเสือดำ

เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ เขต ๒
พระครูมงคลนันทโชติ (ประเสริฐ นนฺทโก)
วัดอ่างเตย
โทร. ๐๘ ๑๔๔๔ ๖๒๓๒ , ๐๘ ๑๙๙๖ ๒๓๕๓

สระแก้ว

เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว (๒๕๕๙)
พระรัตนสราธิคุณ (ธีรวัฒน์ จิตฺตปาโล)
วัดหนองกะพ้อ
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๑๙๖ , ๐๘ ๑๓๔๔ ๒๔๙๑

รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
พระสิริวุฒิเมธี (สมพร กนฺตาโภ ป.ธ.๗)
วัดเหล่าอ้อย
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๘๑๒๐ , ๐๘ ๑๙๘๓ ๙๔๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว (๒๕๕๙)
พระราชธรรมภาณี (สุนาถ ติกฺขวีโร ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๑๙๕ , ๐๘ ๕๑๑๔ ๔๓๑๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูธำรงปริยัติคุณ (สุพจน์ รตินธโร ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว

เลขานุการ
พระมหาเกียรติศักดิ์ อาภทฺทโร ป.ธ.๔
วัดสระแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูสถิตสีลาภรณ์ (สมหวัง ฐิตญาโณ)
วัดศาลาลำดวน

เลขานุการ
พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๔
วัดศาลาลำดวน

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูนิมิตอินทโชติ (ธงชัย )
วัดรีนิมิตร

เลขานุการ
พระสมุห์ บุญศรี ปสาโท
วัดรีนิมิตร

เจ้าคณะตำบลหนองบอน
พระครูสุตปัญญาวุธ (วิชัย ป.ธ.๔)
วัดหนองกะพ้อ

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูถาวรวรธรรม
วัดราษฎร์นิมิต

เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๑
พระครูสุวัฒนภัทราภรณ์ (สุจิตร์ )
วัดแก่งสีเสียด

เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๒
พระครูสิทธิพัฒนคุณ
วัดน้ำซับ

เจ้าคณะตำบลศาลาลำดวน เขต ๑
พระครูสุนทรปริยัติกิจ
วัดโคกนกขุนทอง

เจ้าคณะตำบลศาลาลำดวน เขต ๒ (๒๕๔๖)
พระครูสุนทรสารธรรม (คำหล้า )
วัดวิหารธรรม

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง
พระครูประโชติสีหบรรพต
วัดเขาสิงโต

เจ้าคณะตำบลโคกปี่ฆ้อง เขต ๑
พระครูวิบูลธรรมกิจ (อัศวิน )
วัดบ้านด่าน

เจ้าคณะตำบลโคกปี่ฆ้อง เขต ๒
พระครูสุทธิวชิราภรณ์
วัดคลองน้ำใส

เจ้าคณะตำบลท่าแยก เขต ๑
พระครูสุทธกัลยาณธรรม (สมอุ่น )
วัดเนินสะอาด

เจ้าคณะตำบลท่าแยก เขต ๒
พระครูสถิตธรรมวงศ์
วัดคลองน้ำเขียว

เจ้าคณะตำบลท่าเกษม
พระครูเกษมดิตถคุณ (ดุสิต )
วัดท่าเกษม

เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร (๒๕๒๕)
พระครูวัฒนานครกิจ (ทองดำ ปญฺญาปทีโป ป.ธ.๔)
วัดนครธรรม

เลขานุการ
พระมหาทวี วิสารโท ป.ธ.๓
วัดนครธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร
พระมหาทวี วิสารโท ป.ธ.๓
วัดนครธรรม

เลขานุการ
พระพีรพิชญ์
วัดนครธรรม

เจ้าคณะตำบลวัฒนานคร
พระครูโอภาสสังฆคุณ
วัดนครธรรม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัฒนานคร (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรจันทคุณ (สมจันทร์ จิตฺตคุโณ)
วัดสุธรรมาวาส

เจ้าคณะตำบลท่าเกวียน - ห้วยโจด เขต ๑
พระครูสุตสีลาภรณ์ (บุญรวม ป.ธ.๔)
วัดหนองคุ้ม

เจ้าคณะตำบลท่าเกวียน - ห้วยโจด เขต ๒
พระครูวิสุทธิคีรีรักษ์
วัดเขาจาน

เจ้าคณะตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๑
พระครูวาปีชัยกิจ (สมแสง )
วัดหนองหมู

เจ้าคณะตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๒
พระมหานภสินธุ์ ยโสธโร ป.ธ.๓
วัดสารคุณสโมสร

เจ้าคณะตำบลผักขะ
พระครูอาทรธรรมโสภณ (บุญส่ง )
วัดหนองหอย

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส - หนองหมากฝ้าย
พระครูวาปีวรกิจ (ฉลาด )
วัดหนองเรือ

เจ้าคณะตำบลช่องกุ่ม - แซร์ออ
พระมหาประสูตร ตนฺติปาโล ป.ธ.๕
วัดแซร์ออ

เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ
พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๙
วัดเหล่าอ้อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ (๒๕๖๒)
พระครูโกศลอรรถสาร (คำสอน อตฺถโกสโร)
วัดโคกสะพานขาว

เจ้าคณะตำบลอรัญประเทศ เขต ๒
พระครูปัจจันตธรรมโสภณ (เย็น )
วัดแสนสุข

เจ้าคณะตำบลอรัญประเทศ เขต ๓
พระครูอุดมศิริชัย
วัดชนะไชยศรี

เจ้าคณะตำบลหนองสังข์ - หันทราย
พระครูวิมลปภากร (ศักดิ์สิทธิ์ )
วัดหนองสังข์

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ - บ้านด่าน
พระครูวิสุทธิ์ธรรมกิจ (บุญธรรม )
วัดใหม่ไทรทอง

เจ้าคณะตำบลเมืองไผ่ เขต ๑
พระครูโกศลพัฒนานุยุต (บุญเลี้ยง ฐานยุตฺโต)
วัดวังยาว

เจ้าคณะตำบลเมืองไผ่ เขต ๒
พระครูโสภณธรรมธัช (อรุณ )
วัดบ้านโนนสาวเอ้

เจ้าคณะอำเภอตาพระยา (๒๕๖๐)
พระครูวิสาลปุญญาภิรัต (สมใจ อธิปุญฺโญ)
วัดสองพี่น้อง

เจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ (๒๕๔๒)
พระครูสุวรรณพรหมคุณ (บรรจง ฐานุตฺตโร)
วัดพรหมสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลตาพระยา
พระครูสถิตวรธรรมคุณ (ประยูร )
วัดตะโก

เจ้าคณะอำเภอโคกสูง (๒๕๕๑)
พระครูวาปีสังฆกิจ (สุรพล ติสฺสวํโส)
วัดหนองจาน

เจ้าคณะตำบลโคกสูง - หนองแวง เขต ๑
พระครูวิมลศีลวัตร
วัดโคกไม้งาม

เจ้าคณะตำบลโคกสูง - หนองแวง เขต ๒
พระครูวาปีธรรมาจาร (สม ธมฺมจาโร)
วัดหนองแวง

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง - โนนหมากมุ่น เขต ๑
พระครูสิริจันโทภาสวิมล
วัดโคกสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง - โนนหมากมุ่น เขต ๒
พระครูใบฎีกา ไพรวัลย์ กตปุญโญ
วัดอรัญญิการาม

เจ้าคณะอำเภอคลองหาด (๒๕๔๖)
พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต ป.ธ.๗
วัดคลองหาด

เลขานุการ
พระมหาอำนาจ คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๔
วัดคลองหาด

รองเจ้าคณะอำเภอคลองหาด
พระครูปัญญาธรรมานุยุต (สมบัติ วรปญฺโญ)
วัดหนองตะเคียน

เจ้าคณะตำบลคลองหาด - คลองไก่เถื่อน
พระครูเกษมกิจจานุกิจ (เงิน )
วัดคลองหาด

เจ้าคณะตำบลไทยอุดม
พระครูโสภิตพรหมนิมิต (ประทีป )
วัดพรหมนิมิต

เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น (๒๕๔๓)
พระครูรัตนวรรณาภรณ์ (สะอาด อคฺควณฺโณ)
วัดเขาป่าแก้ว

เลขานุการ
พระครูสมุห์ กฤษณะ
วัดเขาป่าแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น
พระครูภัทรกิจจานุการ
วัดเขาป่าแก้ว

เลขานุการ
พระฐาปนิต
วัดเขาป่าแก้ว

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น
พระครูปริยัติคุณากร
วัดวังแดง

เจ้าคณะตำบลทุ่งมหาเจริญ
พระครูปริยัติธีรธรรม (โกศล )
วัดวังน้ำเย็น

เจ้าคณะตำบลคลองหินปูน
พระครูศรีปริยัติวราลังการ (ณรงค์ ป.ธ.๖)
วัดบ่อลูกรัง

เจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๑
พระครูประโชติสัทธาธิคุณ (รุ่ง )
วัดตาหลังใน

เจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๒
พระครูสุเขตเขมคุณ (สุวิช มหาญาโณ)
วัดนาเจริญ

เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ (๒๕๕๑)
พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ (ฉัตรชัย เขมวํโส ป.ธ.๖)
วัดวังสมบูรณ์

เลขานุการ
พระมหาธรรมชน จนฺทโชโต ป.ธ.๔
วัดวังสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๒
พระครูปทุมกิตติสาร (ชื่น กิตฺติสาโร)
วัดวังสุวรรณ
โทร. ๐๘ ๖๐๘๕ ๙๘๒๔

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ - วังทอง
พระครูพิพัฒน์ญาณสุนทร (เลิศชัย ติกฺขญาโณ)
วัดวังน้ำฝน

เจ้าคณะตำบลวังใหม่
พระครูอโศกสารกิจ (เอกนรินทร์ )
วัดทุ่งกบินทร์

เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ (๒๕๕๗)
พระครูศรีรัตน์สรกิจ (สมบุญ รตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสระแก้ว

เลขานุการ
พระสมุห์ มงคล นาถธมฺโม
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลเขาฉกรรจ์
พระครูวิสุทธสารธรรม (นพดล )
วัดลุมมะค่า

เจ้าคณะตำบลพระเพลิง
พระครูปริยัติสิทธิธรรม
วัดโคกข้าวเหนียว

เจ้าคณะตำบลหนองหว้า
พระครูสันติชัยสุนทร (สุขสันต์ )
วัดทุ่งหลวง

เจ้าคณะตำบลเขาสามสิบ
พระครูวินิตปัญญาคุณ (เฉลิม ผลปญฺโญ)
วัดพวงนิมิต

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๙)
พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๒ , ๐๘ ๙๑๐๓ ๕๖๙๔

เลขานุการ
พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๔ ๒๔๔๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๕๑๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระราชธรรมโมลี (ดัชน์ ขนฺติธมฺโม)
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
โทร. ๐ ๒๓๒๘ ๐๑๔๓

เจ้าคณะเขตพระนคร (๒๕๖๒)
พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๑๑ , ๐๘ ๙๘๑๑ ๐๓๗๓

เลขานุการ
พระปรีดา ธมฺมปีติโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๐๕๘๖ , ๐๘ ๑๙๐๐ ๓๕๗๙

เจ้าคณะแขวงโสมนัส
พระกิตติสารมุนี (ประจักษ์ เขมกาโม ป.ธ.๙)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๕๗๗ ๘๖๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว
พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
วัดทิพพาวาส
โทร. ๐ ๒๓๔๗ ๑๑๑๘ , ๐๘ ๔๖๖๖ ๒๗๓๙

เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ
พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๒๐๐

เจ้าคณะเขตดุสิต (๒๕๖๒)
พระศรีวิสุทธิญาณ (เนรมิต ธมฺมวีโร ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๑๕๗

เจ้าคณะแขวงบางจาก
พระมหาจำเนียร อติโรจโน ป.ธ.๗
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล
พระปริยัติสารเมธี (สุริยา สุเมโธ ป.ธ.๖)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๖๓ ๙๗๑๕

เจ้าคณะแขวงปทุมวัน
พระราชสุมนต์มุนี (บุญร่วม อตฺถกาโม ป.ธ.๙)
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๒๗๐๔

เจ้าคณะเขตธนบุรี (๒๕๖๒)
พระกิตติมงคลวัฒน์ (สวัสดิ์ โสปาโก)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๐๗๔๖

เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์
พระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบุปผาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๖๐๖๔

เจ้าคณะแขวงบางพลัด
พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดอาวุธวิกสิตาราม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๒ ๗๒๖๙

เจ้าคณะเขตหนองจอก - คลองสามวา (๒๕๖๒)
พระราชธรรมกวี (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)
วัดสัมมาชัญญาวาส
โทร. ๐ ๒๙๑๔ ๐๙๒๔

เจ้าคณะแขวงลำผักชี
พระศรีปริยัติมงคล (นิยม กิตฺติเมธี ป.ธ.๙)
วัดลำผักชี
โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๒๔๑๐

เจ้าคณะเขตปทุมวัน - ห้วยขวาง - วัฒนา (๒๕๖๒)
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๗๖๗๕ , ๐ ๒๒๕๑ ๐๓๕๑ , ๐๘ ๑๗๒๐ ๗๔๕๖

เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - สัมพันธวงศ์ - ราชเทวี (๒๕๖๒)
พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๖)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๕๙๕ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๖๓๓

เจ้าคณะเขตพระโขนง (๒๕๖๒)
พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะเขตบางพลัด - บางกอกใหญ่ - บางกอกน้อย (๒๕๖๒)
พระราชวราจารย์ (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๒ ๕๖๖๘ , ๐ ๒๔๒๔ ๗๗๒๗

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ
พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๗)
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐ ๒๔๖๓ ๑๔๖๖ , ๐๘ ๑๗๑๑ ๑๔๗๕

เลขานุการ
พระมหาสุรศักดิ์ ธมฺมิโก ป.ธ.๓
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐๘ ๔๑๐๐ ๗๗๒๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรปราการ
พระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก ป.ธ.๓
วัดอโศการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๙๙ ๙๓๖๒

นนทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระวินัยโสภณ (เสถียร เมตฺติโก)
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๕๐๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระเทพวรเมธี (ดรุณ สุมโน ป.ธ.๔)
วัดบางขวาง
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘ , ๐๘ ๖๘๙๑ ๒๑๖๓ โทรสาร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘

เจ้าคณะตำบลจังหวัดนนทบุรี
พระครูเกษมธรรมนิวิฐ (สุธรรม อติชาโต)
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๒๒๓๔

ปทุมธานี

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ ถิรสีโล)
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๙๘๙ ๐๙๘๒ , ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓

เลขานุการ
พระครูปลัด ประทุม ปทุมวณฺโณ
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓ , ๐๘ ๙๐๓๔ ๒๕๓๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว - ลำลูกกา
พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดจันทน์กะพ้อ
โทร. ๐ ๒๙๗๗ ๓๔๒๙ , ๐๘ ๐๖๑๙ ๙๙๖๑

เจ้าคณะตำบลคูบางหลวง
พระครูไพบูลย์ศีลวัฒน์ (สมพร สีลวฑฺโฒ)
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๘๑๑ , ๐๘ ๙๕๐๕ ๕๒๕๕

เจ้าคณะอำเภอสามโคก
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา สุรเดช ปิยวณฺโณ
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐๘ ๔๓๕๓ ๒๓๓๙ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เจ้าคณะตำบลบ้านปทุม
พระครูโสภณศาสนคุณ
วัดบางเตยนอก
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๐๑๑ , ๐๘ ๗๖๙๙ ๕๙๙๔

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย (๒๕๕๗)
พระครูปทุมธรรมโสภณ (ลำพึง สิริธมฺโม)
วัดสำแล

พระนครศรีอยุธยา

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๓๙ , ๐๘ ๑๔๓๔ ๖๕๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๓๑

เลขานุการ
พระอุดมสารโสภณ (บุญมั่น ปุญฺญถิโร)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๐๐ , ๐๘ ๑๘๐๑ ๕๖๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๐๙

เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา (๒๕๖๒)
พระปริยัติสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ)
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๒๑๙

เจ้าคณะตำบลหัวรอ
พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ (อำนาจ )
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๐๒ , ๐๘ ๑๓๗๕ ๔๐๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๔๕

เจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระวินัยเวที (อำนวย อภิวฑฺฒโน)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๔๕๖ , ๐๘ ๗๑๖๖ ๖๘๗๘

เลขานุการ
พระครูสุวรรณธรรมรังสี
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๙๐๕ , ๐๘ ๖๓๙๕ ๘๕๙๔ โทรสาร. ๐ ๓๕๓๒ ๘๒๖๒

เจ้าคณะตำบลเชียงราก
พระครูวุฒิกิจโกศล (จรูญ )
วัดเชียงรากน้อย
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๘๕๘๙ , ๐ ๓๕๓๖ ๖๘๑๕ , ๐๘ ๑๑๔๖ ๕๖๕๒

อ่างทอง

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๔๖)
พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๒

เลขานุการ
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอ่างทอง
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เลขานุการ
พระครูปลัด กฤษณะ นิพฺภโย
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๑๗๕๘ ๙๓๒๓

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอ่างทอง
พระกวีวรญาณ (ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ.๗)
วัดศุขเกษมธรรมิการาม
โทร. ๐๘ ๗๐๖๒ ๒๙๖๒

สระบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๙)
พระสุนทรธรรมภาณ วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต)
วัดพระพุทธแสงธรรม
โทร. ๐๙ ๐๙๐๒ ๓๙๙๕

เลขานุการ
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี
พระครูพรหมเทพาจารย์
วัดธารเกษม
โทร. ๐๙ ๔๘๖๕ ๙๕๗๒

เลขานุการ
พระเสนอ ชาคโร
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๕๑๐๗ ๔๑๐๙

เจ้าคณะตำบลธารเกษม
พระมหาวีรศักดิ์ พีรกิตฺติโก
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๔๔๖๓ ๕๒๒๐

เจ้าคณะตำบลหน้าพระลาน
พระครูประสาทสารคุณ (คามิน )
วัดศรัทธาประชากร
โทร. ๐๙ ๔๕๕๓ ๕๔๖๕

เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูภาวนาวิทยาคม
วัดศรีเทพนิมิตวนาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๙๘ ๙๖๙๙

เลขานุการ
พระครูวิบูลสารโกวิท (ทองเจือ )
วัดป่าดงพญาเย็น
โทร. ๐๘ ๔๓๒๙ ๘๖๖๐

เจ้าคณะตำบลชะอม
พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (สมชาย ปุญฺญมโน)
วัดป่าสว่างบุญ
โทร. ๐๘ ๔๔๕๕ ๕๖๓๙

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม ป.ธ.๓
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลโคกแย้
พระครูวีรธรรมปวุฒิ
วัดศรีสัจจาวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๒๖ ๗๒๔๙

ลพบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๗)
พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๐๙ ๔๔๕๔ , ๐๘ ๑๗๗๙ ๐๑๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระราชสังวรญาณ วิ. (สมุทร อภิปุญฺโญ)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐ ๓๖๖๕ ๒๔๐๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๗)
พระอุดมศีลคุณ (บุญเลิศ อภิปุญฺโญ)
วัดถ้ำพรหมโลก
โทร. ๐๘ ๕๔๔๑ ๕๐๔๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พระกิตติญาณเมธี (สมเกียรติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๙๕๑๒ ๖๙๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๖๖๑ ๗๓๘๓

เลขานุการ
พระครูวินัยธร คงเดช ปยุตฺโต
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๖๙๑๙

เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก
พระครูอมรสมณคุณ
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๗๐๑๙ ๙๑๙๙

เจ้าคณะตำบลเขาพระงาม
พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร
วัดป่าเทพเนรมิต
โทร. ๐๘ ๙๙๐๐ ๒๖๘๓

เจ้าคณะตำบลพรหมมาสตร์ - นิคมสร้างตนเอง
พระครูมนูญธรรมรังสี
วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๘๙๗๒

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๑
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒
พระครูภาวนาปรีชา (อริยะ )
วัดนิคมสามัคคีชัย
โทร. ๐๘ ๐๖๖๘ ๔๐๖๗

เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง - บ้านหมี่
พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์ )
วัดรัมภาราม
โทร. ๐๘ ๗๑๑๕ ๗๓๕๒

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ณริชธันร์ อรุโณ
วัดป่าภัทรปิยาราม
โทร. ๐๘ ๖๓๒๑ ๘๑๒๔

เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง
พระครูพิจิตรปัญโญภาส (วิโรจน์ อาภสฺสโร)
วัดสว่างจิต
โทร. ๐๘ ๐๐๑๙ ๓๒๕๗

เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง - โคกเจริญ - สระโบสถ์
พระครูวิบูลศีลโสภิต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๒๕๐๕

เลขานุการ
พระวันชัย กนฺตวีโร
วัดวงษ์เพชร
โทร. ๐๘ ๗๐๑๓ ๗๖๖๔

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง
พระครูโสภณภาวนานุสิฐ (ณัฏฐชัย อภิปุญฺโญ)
วัดป่าโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๙๗๔๒ ๖๔๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองม่วง (๒๕๔๖)
พระครูจิตรการโกศล (สีหา ตุฏฺฐจิตฺโต)
วัดถ้ำสันติสุข

เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูสุวรรณโสภณ (ธรรมรักษ์ )
วัดสามัคคีพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๒๐ ๔๕๕๔

เลขานุการ
พระสมุห์ สมใจ วรจิตฺโต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๑ ๕๙๕๕

เจ้าคณะตำบลพัฒนานิคม
พระครูพิศาลปัญญาโศภิต (ไสว ปญฺญาทีโป)
วัดสุวรรณคูหา
โทร. ๐๘ ๖๕๓๖ ๙๔๓๙

เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูโสภณธรรมสิริ (นิพนธ์ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๙๗๙๘ ๕๑๙๓

เลขานุการ
พระครูพิลาสปัญญาโกศล (สมบุญ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๔๐๗๗

เจ้าคณะตำบลชัยนารายณ์
พระครูประสาทบรรณกิจ (เทอด )
วัดธารีรัฐการาม
โทร. ๐๘ ๒๒๓๙ ๑๙๖๗

เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์
พระครูวิมลปุญญาทร
วัดเนกขัมมวิสุทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๓๘๔ ๘๑๐๕

เจ้าคณะตำบลบัวชุม
พระครูภาวนานุโยค (หล ปภสฺสโร)
วัดเขาน้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๑๖๐๕

เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง - ลำสนธิ
พระครูรัตนธรรมธาดา (ปิ่นแก้ว กนตวณฺโณ)
วัดพุพะเนียง
โทร. ๐๘ ๗๙๑๒ ๑๑๗๙

เลขานุการ
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ (เกรียงศักดิ์ )
วัดลพบุรีวราราม
โทร. ๐๘ ๖๐๐๐ ๑๕๖๑

เจ้าคณะตำบลหนองรี
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

สิงห์บุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (๒๕๖๐)
พระราชกิตติมงคล วิ. (กิตติชัย อภิชโย ป.ธ.๕)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๗๖๐ , ๐๘ ๗๓๔๔ ๘๓๗๙

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสิงห์บุรี
พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล)
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๔๘๘๕

เลขานุการ
พระสาโรจน์ ขนฺติสุทฺโธ
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๘๐๐๖ ๔๕๑๕

เจ้าคณะตำบลทองเอน
พระครูสังฆรักษ์ สมัคร สุทฺธิธมฺโม
วัดเซ่าสิงห์
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๙๖๑๔

เจ้าคณะตำบลอินทร์บุรี
พระครูอิสรธรรมโสภณ (สำอาง )
วัดศรีสำราญ
โทร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘ , ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๒๐ โทรสาร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘

ชัยนาท-อุทัยธานี

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท - อุทัยธานี
พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์ สมาหิโต)
วัดดอนตูมกมลาวาส
โทร. ๐ ๕๖๔๖ ๑๓๓๖ , ๐๘ ๓๙๖๐ ๖๓๙๖

เลขานุการ
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
วัดดงไร
โทร. ๐๙ ๗๙๕๙ ๖๑๙๖

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดชัยนาท
พระครูสุจิตตสังวรคุณ (กำจัด สุจิตฺโต)
วัดป่าสัก
โทร. ๐ ๕๖๕๕ ๓๖๒๙ , ๐๘ ๐๗๘๙ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระสมุห์ มนัสพงษ์ วรธมฺโม
วัดป่าสัก
โทร. ๐๙ ๙๕๒๔ ๖๔๘๐

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
วัดดงไร
โทร. ๐๙ ๗๙๕๙ ๖๑๙๖

เจ้าคณะตำบลธรรมามูล
พระครูศุภกิจธรรมากร (ประสงค์ )
วัดสร้อยสังข์สถิตย์
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๒๗๖

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี
พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ป.ธ.๓)
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๓๓๑

เลขานุการ
พระถิรนัย ธมฺมฐิตวินโย
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๙ ๘๙๐๓ ๖๖๔๙

เจ้าคณะตำบลลานสัก
พระครูบวรสุวรรณโชติ (แดง โชตโก)
วัดถ้ำทอง
โทร. ๐๙ ๐๐๒๘ ๓๘๕๓

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ
เจ้าอธิการสุนัน นิปฺปโก
วัดวิหารธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๘๘๓๔

ปราจีนบุรี-สระแก้ว

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (๒๕๕๙)
พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน)
วัดหนองจรเข้
โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๖๙๒๑

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี - บ้านสร้าง
พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร
วัดปวิเวการาม
โทร. ๐๙ ๗๙๕๐ ๕๔๔๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ
พระครูโสภณคณาทร (ทองใบ เตชปาโล)
วัดป่าเนินกลาง
โทร. ๐๘ ๗๑๔๑ ๐๘๕๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม - ศรีมหาโพธิ - ศรีมโหสถ
พระครูสันตกิจโกศล (สงัด สนฺตโก)
วัดพรหมเสนาราม
โทร. ๐๘ ๖๗๗๕ ๖๔๕๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม - โคกปีบ
พระครูสังฆรักษ์ คำพัน สุขวฑฺฒโน
สำนักสงฆ์หนองนกกระเรียน
โทร. ๐๘ ๕๒๘๔ ๙๔๖๐

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระครูพิศาลธรรมกิจ
วัดป่าทรงนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๐๒๕ ๖๐๔๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี - นาดี
พระครูวินัยธร ธรรมรัตน์ เขมธโร
วัดป่าญาณสิริสุทธาราม
โทร. ๐๘ ๒๕๖๒ ๔๐๒๘

เจ้าคณะตำบลกบินทร์
พระครูศาสนกิจดิลก
วัดป่าเกษมสุข
โทร. ๐๘ ๔๐๙๕ ๙๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว
พระครูสมุห์ อำนาจ อคฺควํโส
วัดป่าอรัญวาสี
โทร. ๐๘ ๙๖๘๓ ๓๙๐๕‬

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสระแก้ว
พระครูพิมลปัญญานุยุต (บุญทา อินฺทปญฺโญ)
วัดเขาลาน
โทร. ๐๘ ๖๒๖๔ ๑๘๑๘

นครนายก

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระมุนีนายก (บุญมี อิณมุตฺโต)
วัดตำหนัก
โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๑๔๙

เลขานุการ
พระมหามาโนชญ์ สารตฺถิโก ป.ธ.๕
วัดตำหนัก

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครนายก
พระครูสันตจิตวรคุณ (เชาวลิต )
วัดสันตยาราม

เลขานุการ
พระปลัด อัครเดช อตฺตเตโช
วัดสันตยาราม

เจ้าคณะตำบลพรหมณี
พระครูวิทิตสังฆการ (จำปา )
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูปิยสีลคุณ (ชำนาญ ป.ธ.๔)
วัดป่าศรีถาวรนิมิต

ฉะเชิงเทรา

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๗๕๒๓

เลขานุการ
พระมหาศศิพิสิฏฐ์ สิทฺธิวชิรเมธี ป.ธ.๔
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๕๘)
พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๖๑๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๘๑๒๑ , ๐ ๓๘๕๑ ๗๒๘๗

เลขานุการ
พระพงษ์ศักดิ์ วรสกฺโข
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระสุมงคลมุนี (ชม ชินวํโส)
วัดพิมพาวาส (ใต้)
โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๐๓๕๒

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูวิจารณ์สมณคุณ (พิชาญ )
วัดพิมพาวาส (ใต้)

เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี
พระครูพินิจวรกิจพิมล (เอกศักดิ์ ธมฺมสกฺโข)
วัดเทพนิมิตร

เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ - แปลงยาว
พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร)
วัดสมานรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๐๔๐๐

เลขานุการ
พระครูวินัยธร สมพงษ์ จารุวํโส
วัดสระไม้แดง

เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ
พระครูพิสุทธิธรรมคุณ (พัชรพล )
วัดป่าทุ่งส่าย

ชลบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๒)
พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๒)
พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
วัดเขาบางทราย
โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๖๓๘๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี - ศรีราชา
พระครูปัญญาวีรโกศล
วัดเขาบางทราย

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ภูวนาท กิตฺตินาโถ
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลบางทราย
พระครูสิริธรรมโสภิต
วัดอรัญญิกาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์ (จรินทร์ )
วัดเขาไผ่

เลขานุการ
พระวรวุฒิ นนฺทวโร
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ
พระมหาเกรียงไกร ฐิตโฆสโก
วัดหงษานิตยาราม

เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
พระครูปริยัติวราทร (ธีรชัย )
วัดศรีมหาราชา

เลขานุการ
พระครูสุนทรกิตติสาร
วัดศรีมหาราชา

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูวิมลธรรมสิทธิ์
วัดช่องลมนาเกลือ

ระยอง

เจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสารนาถธรรมาราม
โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๑๘๔ , ๐ ๓๘๘๘ ๖๕๘๑

เลขานุการ
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดระยอง
พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน (ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหว้า

เลขานุการ
พระวินัยธร ณฤทธิ์ วรธมฺโม
วัดเขาแกแล

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๑
พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน (ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๒
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓
พระครูปัญญาธรรมสิริ (พรชัย )
วัดมงคลวุฒาวาส

จันทบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๒)
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๒)
พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)
วัดจันทนาราม
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๐๙ , ๐๘ ๑๙๘๒ ๙๙๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (๒๕๕๙)
พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ. (เข้ม ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดป่าคลองกุ้ง
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๙๐ , ๐๘ ๐๐๙๔ ๖๘๖๗

เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
พระครูอุดมธรรมคุณ (ธเนศ )
วัดจันทนาราม

เจ้าคณะตำบลบางกะจะ
พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์
วัดวิเวการาม

เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท )
วัดป่าคีรีเขต

เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูปภัสสรสุทธิธรรม
วัดกลางเก่า

เลขานุการ
พระครูไพศาลวรกิจจาทร (ประวิทย์ อินฺทวํโส)
วัดกลางเก่า

เจ้าคณะตำบลซึ้ง
พระครูศาสนกิจโกวิท (สีธรณ์ )
วัดมณีคีรีวงก์

เจ้าคณะตำบลปะตง
พระครูรังสรรค์พัฒนาทร
วัดพิกุลรังสรรค์

ตราด

เจ้าคณะจังหวัดตราด (๒๕๕๘)
พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ ฐิตพฺพโต)
วัดห้วงพัฒนา
โทร. ๐๙ ๙๑๖๕ ๖๙๐๕

เลขานุการ
พระครูกิตติวัฒนคุณ (เดชา กิตฺติเตโช)
วัดห้วงพัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
พระโสภณธรรมธาดา (หัน คุณวนฺโต)
วัดคิรีวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๔๒ ๔๗๙๓

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราด
พระครูวิโรจน์วิริยคุณ
วัดวิสิทธิการาม

เจ้าคณะตำบลชำราก
พระครูสุนทรวรธัช
วัดวรดิตถาราม

เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง
พระครูบวรศีลคุณ (จรัญ คุณญฺโญ)
วัดคิรีวิหาร


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๒ - พระสังฆาธิการ