หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒
พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๘๗๓ , ๐๘ ๑๘๒๑ ๑๐๙๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๒
พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๖๘๙ , ๐๘ ๑๗๗๔ ๕๗๙๓

เลขานุการ
พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ)
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๗๘๐๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๘๘๐ , ๐๘ ๙๕๒๔ ๗๗๙๙ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๗๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๕๑๔๒ , ๐๘ ๑๕๗๗ ๖๓๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญฺญวิชโย ป.ธ.๔)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๔๙๙๓ , ๐๘ ๑๙๒๓ ๗๕๒๒

ฉะเชิงเทรา

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๖๐)
พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน ป.ธ.๔)
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๓๙๒๖ โทรสาร. ๐ ๓๘๕๑ ๗๔๖๕

รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๕๕)
พระราชภาวนาพิธาน วิ. (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน)
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๔๘ ๔๑๙๔ , ๐๘ ๗๑๔๖ ๓๙๔๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (๒๕๖๐)
พระครูโชติพัฒนากร (เสนีย์ รุจิธมฺโม)
วัดบางปรงธรรมโชติการาม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (๒๕๖๐)
พระครูพิสาลธรรมคุณ (วิสาร ฐานสุคนฺโธ)
วัดประตูน้ำท่าไข่

เจ้าคณะตำบลเนื่องเขต
พระครูพิพิธสารกิจวิมล (วรการ )
วัดหนามแดง

เจ้าคณะตำบลบางขวัญ
พระครูภาวนาวิหารคุณ (อยู่ )
วัดวิเวกอาคม

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูรัตนพรหมคุณ (โกวิทย์ )
วัดบางแก้ว

เจ้าคณะตำบลบางเตย
พระครูถาวรพัฒนาคุณ (สนิท )
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

เจ้าคณะตำบลบางไผ่
พระครูจิรวัฒนธำรง (บรรทม )
วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์

เจ้าคณะตำบลคลองอุดมชลจร
พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี )
วัดสุทธาวาส

เจ้าคณะอำเภอบางคล้า (๒๕๕๕)
พระครูภาวนาจริยคุณ (ประยงค์ คุณจโร)
วัดหัวสวน
โทร. ๐๘ ๙๐๙๙ ๐๗๙๑ โทรสาร. ๐ ๓๘๕๘ ๔๒๓๖

เลขานุการ
พระครูวินัยธร สุรชัย สิรินฺทโร
วัดหัวสวน

เจ้าคณะตำบลบางสวน
พระครูนันทสิทธิกร (อนนท์ )
วัดใหม่บางคล้า

เจ้าคณะตำบลเสม็ด
พระครูศุภกิจจานุกูล (มนัส )
วัดเสม็ดเหนือ

เจ้าคณะตำบลบางกระเจ็ด
พระครูสุนทรธรรมวิทิต (ชุมพล )
วัดลาดบัวขาว

เจ้าคณะตำบลบางคล้า
พระครูวินัยธร สุรชัย สิรินฺทโร
วัดหัวสวน

เจ้าคณะอำเภอคลองเขื่อน (๒๕๕๑)
พระครูสุพัฒนพิมล (สนชัย ฐิตาจาโร)
วัดบางกระเจ็ด

เลขานุการ
พระมหาวิญญู กิตฺติเมธี ป.ธ.๗
วัดโสธรวราราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลคลองเขื่อน
พระครูอโศกธรรมคุณ (ชำนาญ )
วัดก้อนแก้ว

เจ้าคณะตำบลก้อนแก้ว
พระครูสุทธิวรากร (อ่อน )
วัดสามร่ม

เจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม
พระครูสุตวรญาณ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดท่าเกวียน

รองเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม
พระครูสิริธรรมปัญญา (พิทักษ์ สิริปุญฺโญ)
วัดท่าเกวียน

เลขานุการ
พระมหาไพบูลย์ ภทฺทโก ป.ธ.๓
วัดท่าเกวียน

รองเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม
พระครูสุนทรธรรมาภิบาล (เกีย )
วัดหนองบอน

เลขานุการ
พระอัญจพงษ์ กิตฺติสโม
วัดท่าเกวียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนม (๒๕๕๘)
พระครูวิสาลธรรมกิจ (แกล้ว )
วัดท่าเกวียน

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
พระครูสุนทรธรรมรักษ์ (หรุ่ม ธมฺมรกฺขิโต)
วัดเมืองแมด

เจ้าคณะตำบลท่าถ่าน (๒๕๖๐)
พระครูสังวรธรรมรักษ์ (สำรวย ธมฺมปาโล)
วัดหนองรี

เจ้าคณะตำบลบ้านช่อง เขต ๑
พระครูโสภณวิริยานุยุต (เพียร )
วัดบ้านซ่อง

เจ้าคณะตำบลบ้านช่อง เขต ๒
พระครูผาสุการวิมล (สมภพ )
วัดหนองปรือ

เจ้าคณะตำบลเกาะขนุน เขต ๑
พระครูสีลธรรมสุนทร (สำลี )
วัดชายเคืองวนาราม

เจ้าคณะตำบลเกาะขนุน เขต ๒
พระครูวาปีวรกิจสุนทร (ถาวร )
วัดหนองเสือ

เจ้าคณะตำบลหนองแหน
พระครูสุทธิสารวิบูล (จำลอง )
วัดหนองแหน

เจ้าคณะตำบลเขาหินซ้อน เขต ๑
พระครูสุวัฒน์ธรรมทัต (สุชาติ ธมฺมโชโต)
วัดหนองเหียง

เจ้าคณะตำบลเขาหินซ้อน เขต ๒
พระครูสุนทรสีลสาร (วัชรินทร์ )
วัดชำขวาง

เจ้าคณะตำบลหนองยาว
พระครูสุตชยาภิวัฒน์ (ฤทัย สิริคุตฺโต ป.ธ.๓)
วัดต้นตาล

เจ้าคณะอำเภอบางปะกง
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (สุทธิ ป.ธ.๓)
วัดนฤภัยประชาบำรุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง (๒๕๔๖)
พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดบางสมัคร
โทร. ๐ ๓๘๕๓ ๘๑๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง (๒๕๕๖)
พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ)
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๗๘๐๑

เจ้าคณะตำบลสองคลอง
พระครูวัฒนธรรมคุณ (ชื้น )
วัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลบางวัว
พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดเขาดิน

เจ้าคณะตำบลบางปะกง
พระครูเขมาภิราม (คันธร )
วัดคงคาราม (บน)

เจ้าคณะตำบลบางสมัคร
พระครูสันติกิจจานุการ (สิทธิโชค สนฺตมโน)
วัดบางสมัคร

เจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ (๒๕๖๐)
พระครูธรรมประยุต (อุเทน )
วัดผาณิตาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ (๒๕๕๙)
พระครูโสภิตสุตคุณ (วิทยา ญาณวโร ป.ธ.๓)
วัดสนามจันทร์

เจ้าคณะตำบลลาดขวาง
พระครูพิพิธพัฒนพิธาน (บุญลือ )
วัดแสนภูดาษ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลาดขวาง
พระพุทธิรังษี (สุจิณโณ สุจิณฺโณ)
วัดพิพิธประสาทสุนทร
โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๗๔๑๖ , ๐๘ ๕๘๐๙ ๗๙๖๓

เจ้าคณะตำบลดอนทราย
พระครูศรัทธาสีลาภิวัฒน์ (ธนัช )
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลเทพราช (๒๕๖๐)
พระครูรัตนสิทธิธรรม (จรัล ธมฺมโชโต)
วัดกลางราษฎร์บำรุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเทพราช (๒๕๔๖)
พระครูโสภิตมงคลการ (ขันธ์ สิริวณฺโณ)
วัดมงคลโสภิต

เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
พระครูอินทพัฒนประสุต (สำเริง )
วัดอินทาราม

เจ้าคณะตำบลสิบเอ็ดศอก
พระครูประทีปธรรมาทร (ชนินทร์ )
วัดสามกอ

รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
พระครูอุดมโชติรัตน์ (ประเวศ )
วัดสว่างอารมณ์

เลขานุการ
พระพิพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดสว่างอารมณ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (๒๕๖๑)
พระครูวิจิตรธรรมสโมธาน (เฉลา ภูริจิตฺโต)
วัดเกตุสโมสร

เจ้าคณะตำบลบางน้ำเปรี้ยว
พระครูวิสุทธิศีลคุณ (ชอบ )
วัดบางน้ำเปรี้ยว

เจ้าคณะตำบลดอนเกาะกา
พระครูวิวัฒน์จันทคุณ (ชวน จนฺทวํโส)
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

เจ้าคณะตำบลบางขนาก
พระครูจิรปุญญาคม (จำนวน จิรปุญฺโญ)
วัดประชาบำรุง

เจ้าคณะตำบลศาลาแดง
พระครูธรรมสารวิจิตร (นนทพัฒน์ อายุวฑฺฒโก)
วัดบึงน้ำรักษ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพรงอากาศ (๒๕๖๐)
พระครูรัตนธรรมธารี (ประเทือง ปทุโม)
วัดตะพังคี

เจ้าคณะตำบลบึงน้ำรักษ์
พระครูเวฬุธรรมสถิต (วินัย )
วัดไผ่ดำเจริญศุข

เจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขต
พระครูปริยัติปุณณเขตคณารักษ์ (สุพล ป.ธ.๔)
วัดมาบนาดี

เลขานุการ
พระมหาเทวฤทธิ์ จนฺทเมธี ป.ธ.๔
วัดห้วยน้ำทรัพย์

รองเจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขต
พระครูสุตสีตลาธิคุณ (ประวีณ ป.ธ.๔)
วัดห้วยน้ำทรัพย์

เลขานุการ
พระชาลิน กตปุญฺโญ
วัดนางาม

เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี
พระครูปัญญาธรรมโชติ (ศรี )
วัดบางมะเฟือง

เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๑
พระครูสุวัฒน์กิจพิมล (จำเนียร )
วัดสุ่งเจริญ

เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๒
พระครูศีลาภรณ์พิมล (ณรงค์ )
วัดท้าวอู่ไท

เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๓
พระปลัด สมจิตร ฐิตปุญฺโญ
วัดนายาว

เจ้าคณะตำบลลาดกระทิง เขต ๑
พระมหาบุญส่ง ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔
วัดบ้านหัวนา

เจ้าคณะตำบลลาดกระทิง เขต ๒
พระมหาวัฒนชัย วฑฺฒนชโย ป.ธ.๓
วัดแปลงไผ่

เจ้าคณะตำบลทุ่งพระยา เขต ๒
พระครูโอภาสธรรมาภินันท์ (พนิตย์ )
วัดเนินสว่างพัฒนา

เจ้าคณะอำเภอแปลงยาว
พระครูพิมลปัญญาคุณ (สมบูรณ์ )
วัดไทรทอง

เลขานุการ
พระปลัด ธงชัย ธนวิโส
วัดไทรทอง

เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง
พระครูสุจิตบุญญากร (เนตร )
วัดเนินไร่

เจ้าคณะตำบลแปลงยาว
พระครูรัตนกิจจาทร (เชาว์ )
วัดหนองศิลาราม

เจ้าคณะตำบลวังเย็น
พระครูวีรปัญโญภาส (ธีระ )
วัดวังเย็น

เจ้าคณะตำบลหนองไม้แก่น
พระครูวชิรญาณโสภณ (สมศักดิ์ )
วัดไทรทอง

เจ้าคณะอำเภอราชสาส์น
พระครูวิบูลโชติธรรม (สุวรรณ โชติธมฺโม)
วัดไผ่ขวาง

เลขานุการ
พระครูสุธรรมวีรคุณ (สุวอน คุณวีโร)
วัดเตาอิฐ

เจ้าคณะตำบลเมืองใหม่
พระครูปิยสีลาภิมณฑ์ (มุสิกพงษ์ )
วัดบางคา

เจ้าคณะตำบลดงน้อย
พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ (สมเกียรติ )
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน

เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ (๒๕๕๐)
พระครูปริยัติธรรมกิจ (มาโนชญ์ มหาปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เลขานุการ
พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน์ (ปัญญา ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ (๒๕๖๐)
พระครูบรรพตคณานุกูล (วิทยา กตกุสโล)
วัดเขาถ้ำแรต

เจ้าคณะตำบลคลองตะเกรา เขต ๒
พระครูสุเทพธรรมากร
วัดเทพประทาน

เจ้าคณะตำบลคลองตะเกรา เขต ๓
พระครูวิสุทธิ์โชติคุณ (กฤษณะ )
วัดศรีเจริญทอง

เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ เขต ๑
พระครูอมรเขมทัต (ดำรัส )
วัดอ่างเสือดำ

เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ เขต ๒
พระครูมงคลนันทโชติ (ประเสริฐ นนฺทโก)
วัดอ่างเตย
โทร. ๐๘ ๑๔๔๔ ๖๒๓๒ , ๐๘ ๑๙๙๖ ๒๓๕๓

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูปลัดสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

ฉะเชิงเทรา

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๗๕๒๓

เลขานุการ
พระมหาศศิพิสิฏฐ์ สิทฺธิวชิรเมธี ป.ธ.๔
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๕๘)
พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๖๑๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๘๑๒๑ , ๐ ๓๘๕๑ ๗๒๘๗

เลขานุการ
พระพงษ์ศักดิ์ วรสกฺโข
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระสุมงคลมุนี (ชม ชินวํโส)
วัดพิมพาวาส (ใต้)
โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๐๓๕๒

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูวิจารณ์สมณคุณ (พิชาญ )
วัดพิมพาวาส (ใต้)

เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี
พระครูพินิจวรกิจพิมล (เอกศักดิ์ ธมฺมสกฺโข)
วัดเทพนิมิตร

เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ - แปลงยาว
พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร)
วัดสมานรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๐๔๐๐

เลขานุการ
พระครูวินัยธร สมพงษ์ จารุวํโส
วัดสระไม้แดง

เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ
พระครูพิสุทธิธรรมคุณ (พัชรพล )
วัดป่าทุ่งส่าย


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา - พระสังฆาธิการ