หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒
พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๘๗๓ , ๐๘ ๑๘๒๑ ๑๐๙๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๒
พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๖๘๙ , ๐๘ ๑๗๗๔ ๕๗๙๓

เลขานุการ
พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ)
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๗๘๐๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๘๘๐ , ๐๘ ๙๕๒๔ ๗๗๙๙ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๗๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๕๑๔๒ , ๐๘ ๑๕๗๗ ๖๓๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญฺญวิชโย ป.ธ.๔)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๔๙๙๓ , ๐๘ ๑๙๒๓ ๗๕๒๒

นครนายก

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระราชพรหมคุณ (สวาท สุภาจาโร)
วัดพราหมณี
โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๙๐๗๔

เลขานุการ
พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ประทวน ป.ธ.๔)
วัดอุดมธานี

รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระสิทธิวรนายก (ประเชิญ ปสนฺนชวนจิตฺโต)
วัดเขาทุเรียน
โทร. ๐๘ ๙๐๔๐ ๔๗๓๖

เลขานุการ
พระครูศรีอุดมธรรม (ไสว นาถปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดอุดมธานี

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก
พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ประทวน ป.ธ.๔)
วัดอุดมธานี

เลขานุการ
พระมหาสมศักดิ์ ยสปาโล ป.ธ.๖
วัดอุดมธานี

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก
พระมหาสุกฤษฐิ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๗
วัดอุดมธานี

เลขานุการ
พระมหาบรรพต กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดอุดมธานี

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก
พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส ป.ธ.๙
วัดหนองโพธิ์

เลขานุการ
พระมหาปัญญา สุธมฺโม ป.ธ.๓
วัดอุดมธานี

เจ้าคณะตำบลนครนายก
พระครูประโชติวีราภรณ์ (มาโนช )
วัดดง

เจ้าคณะตำบลบ้านใหญ่
พระครูโอภาสญาณคุณ (พายัพ )
วัดใหญ่ทักขิณาราม

เจ้าคณะตำบลหินตั้ง
พระครูศีลนันทโสภณ (อนันท์ ป.ธ.๓)
วัดนางรอง

เจ้าคณะตำบลเขาพระ เขต ๑
พระครูกมลธรรมรัตน์ (สมศรี )
วัดวังไทร

เจ้าคณะตำบลเขาพระ เขต ๒
พระครูมานิตสมณคุณ (มโนทัย )
วัดสมบูรณ์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลสาริกา เขต ๑
พระครูอุดมกิจจานุกูล (สิทธิชัย )
วัดคีรีวัน

เจ้าคณะตำบลสาริกา เขต ๒
พระครูโพธิญาณโสภณ (สมยศ )
วัดโพธิ์งาม

เจ้าคณะตำบลศรีนาวา เขต ๑
พระครูภัทรธรรโมภาส (สมศักดิ์ )
วัดศรีนาวา

เจ้าคณะตำบลศรีนาวา เขต ๒
พระครูขันติธรรมธารี (วิเชียร )
วัดสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลท่าทราย
พระครูโสภณพรหมรังษี (วรวุฒิ ป.ธ.๓)
วัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูสุวรรณเจติยานุการ (วรเทพ )
วัดท่าช้าง

เจ้าคณะตำบลดงละคร
พระครูสุวรรณธรรมาวุธ (เฉลียว )
วัดสุวรรณศิริ

เจ้าคณะตำบลศรีจุฬา
พระครูสิริพัฒนธำรง (วินัย )
วัดศรีจุฬา

เจ้าคณะตำบลพรหมณี
พระครูธรรมสุตาภรณ์ (บุญมี )
วัดสุตธรรมาราม

เจ้าคณะอำเภอบ้านนา (๒๕๕๖)
พระครูโสภณนาคกิจ (เสนาะ อายุวฑฺฒโก)
วัดช้าง

เลขานุการ
พระมหาเทวินทร์ วรปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดช้าง

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านนา
พระครูโพธิรัตนธรรม (สิน )
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

เลขานุการ
พระปลัด อภิชาติ สิริทตฺโต ป.ธ.๓
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูโอภาสธรรมโชติ (สุวรรณ ป.ธ.๓)
วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลป่าขะ
พระครูโสภณศาสนกิจ (สังวร )
วัดป่าขะ

เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๑
พระครูวิบูลวุฒิกิจ (ณรงค์ )
วัดเขาคอก

รองเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๑
พระครูจันทสรธรรม (ไพโรจน์ )
วัดหนองรี

เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๒
พระครูรัตนธรรมประยุต (แก้ว )
วัดกุฎีเตี้ย

เจ้าคณะตำบลบ้านพริก
พระครูโสภณฉัตตาภรณ์ (สุริยา )
วัดเอกฉัตร

รองเจ้าคณะตำบลบ้านพริก
พระครูโสภณอรรถสาร (สุชิน อตฺตสาโร)
วัดหนองคันจาม

เจ้าคณะตำบลพิกุลออก
พระครูสุทธิสุวรรณคุณ (ทองล้วน )
วัดดอนเปร็ง

เจ้าคณะตำบลอาษา
พระครูสุทธวรกิจ (ประเสริฐ )
วัดสะพาน

เจ้าคณะอำเภอปากพลี
พระครูวิริยานุโยค (สมบัติ )
วัดฝั่งคลอง

เลขานุการ
พระมหาณรงค์พล ขนฺติโก ป.ธ.๓
วัดฝั่งคลอง

รองเจ้าคณะอำเภอปากพลี (๒๕๕๖)
พระครูปทุมกิจโสภณ (โสภณ )
วัดปทุมวงษาวาส

เลขานุการ
พระครูวิมลปทุมานุกูล (จิรศักดิ์ )
วัดปทุมวงษาวาส

เจ้าคณะตำบลปากพลี
พระครูปทุมวราภิรักษ์ (สำเนียง )
วัดหนองบัวขอน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะหวาย (๒๕๖๐)
พระครูสุวัฒนทีปกิจ (เฉลิม สิริวฑฺฒโน)
วัดเกาะหวาย

เจ้าคณะตำบลเกาะโพธิ์
พระครูนันทชยาภิมณฑ์ (ทนันชัย นนฺทชโย)
วัดท่าแดง

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระครูโสภณชัยวงศ์ (เสน่ห์ ชยวํโส)
วัดห้วยโรง

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๑
พระครูปทุมปริยัตยานุกิจ (ทศพร กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๔)
วัดปทุมวงษาวาส

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๒
พระครูอุดมเขตคณากร (องอาจ )
วัดขุมข้าว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกกรวด - นาหินลาด (๒๕๖๐)
พระครูประภัสร์ธรรมธาดา (สมร ปภสฺสโร)
วัดโคกสว่าง

เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ (๒๕๔๓)
พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม สุทฺธสีโล)
วัดประสิทธิเวช
โทร. ๐ ๓๗๓๓ ๒๑๑๓

เลขานุการ
พระครูสิทธิกิจจานุกูล (สอาด )
วัดประสิทธิเวช

เจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูศาสนธรรมโกศล (มานิตย์ )
วัดเชี่ยวโอสถ

รองเจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูวิบูลธรรมานุการ (สมบูรณ์ ปิยธมฺโม)
วัดประสิทธิเวช

เจ้าคณะตำบลบางลูกเสือ
พระครูพิศิษฎ์กิจจาทร (จรุณ )
วัดเตยน้อย

รองเจ้าคณะตำบลบางลูกเสือ
พระครูสิทธิกิจจานุกูล (สอาด )
วัดประสิทธิเวช

เจ้าคณะตำบลบึงพระอาจารย์
พระครูคุณสารโสภิต (ทองใบ คุณสาโร)
วัดสุนทรพิชิตาราม

เจ้าคณะตำบลศีรษะกระบือ
พระครูวิกรมอรรถกิจ (ชูเกียรติ์ )
วัดอารีราษฎร์

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

นครนายก

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระมุนีนายก (บุญมี อิณมุตฺโต)
วัดตำหนัก
โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๑๔๙

เลขานุการ
พระมหามาโนชญ์ สารตฺถิโก ป.ธ.๕
วัดตำหนัก

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครนายก
พระครูสันตจิตวรคุณ (เชาวลิต )
วัดสันตยาราม

เลขานุการ
พระปลัด อัครเดช อตฺตเตโช
วัดสันตยาราม

เจ้าคณะตำบลพรหมณี
พระครูวิทิตสังฆการ (จำปา )
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูปิยสีลคุณ (ชำนาญ ป.ธ.๔)
วัดป่าศรีถาวรนิมิต


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดนครนายก - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın