หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒
พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๘๗๓ , ๐๘ ๑๘๒๑ ๑๐๙๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๒
พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๖๘๙ , ๐๘ ๑๗๗๔ ๕๗๙๓

เลขานุการ
พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ)
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๗๘๐๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๘๘๐ , ๐๘ ๙๕๒๔ ๗๗๙๙ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๗๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๕๑๔๒ , ๐๘ ๑๕๗๗ ๖๓๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญฺญวิชโย ป.ธ.๔)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๔๙๙๓ , ๐๘ ๑๙๒๓ ๗๕๒๒

ปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ยโสธโร ป.ธ.๔)
วัดศรีโพธิมาลัย
โทร. ๐๘ ๑๘๙๙ ๑๓๘๒

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (๒๕๕๘)
พระวิสุทธิธรรมาจารย์ (บรรจง อาภาธโร ป.ธ.๔)
วัดใหม่กรงทอง
โทร. ๐ ๓๗๒๗ ๗๒๑๘ , ๐๘ ๑๙๒๖ ๕๖๘๗

รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พระครูสิริพัฒนโสภณ (เสริม )
วัดสง่างาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (๒๕๕๙)
พระวิสุทธิธรรมาจารย์ (บรรจง อาภาธโร ป.ธ.๔)
วัดใหม่กรงทอง
โทร. ๐ ๓๗๒๗ ๗๒๑๘ , ๐๘ ๑๙๒๖ ๕๖๘๗

เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
พระครูประโชติปริยัติคุณ (ประเชิญ )
วัดหลวงปรีชากูล

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปญฺญาปทีโป)
วัดป่ามะไฟ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี (๒๕๕๘)
พระครูสุนทรสุคนธคุณ (ธรรมนูญ สุนฺทโร)
วัดเนินหอม
โทร. ๐๘ ๐๕๖๐ ๒๑๖๙

เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลาย เขต ๒
พระครูคฃสารมุนีวงศ์ (ใบ )
วัดคชสารมุนี

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง - บางเดชะ
พระครูถาวรธรรมานุรักษ์
วัดเลียบ
โทร. ๐๘ ๖๘๔๗ ๑๓๖๕

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๑
พระครูขันติธรรมธร (ประดิษฐ์ )
วัดภักดีสุนทราวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๕๗ ๑๐๓๙

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๒
พระครูจันทวรกิจจาภรณ์
วัดเนินดินแดง
โทร. ๐๘ ๕๐๘๕ ๒๐๑๓

เจ้าคณะตำบลโนนห้อม เขต ๑
พระครูประสิทธิชัย
วัดเทพประสิทธยาราม

เจ้าคณะตำบลโนนห้อม เขต ๒
พระครูสถิตสุทธิคุณ
วัดโคกมะกอก
โทร. ๐๘ ๖๙๗๗ ๑๗๐๘

เจ้าคณะตำบลเนินหอม เขต ๑
พระครูประภัศร์จันทคุณ (บุญจันทร์ )
วัดเนินหอม

เจ้าคณะตำบลเนินหอม เขต ๓
พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล (จิระเดช จิตฺตสุโภ)
วัดสง่างาม

เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
พระครูสุทธิสารโสภณ
วัดโบสถ์

เจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๑
พระปลัด เสมอ จนฺทธมฺโม
วัดธรรมารังสฤษฎิ์
โทร. ๐๖ ๑๖๖๗ ๓๐๙๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๑ (๒๕๕๘)
พระครูมงคลธรรมภาณ (โสภา มงฺคโล)
วัดหนองจวง

เจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๒
พระครูปัญญาประโชติ
วัดประสาธน์รังสรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๒ (๒๕๕๘)
พระครูพัฒนกิจธำรง (จันทร์ กาตพฺโพ)
วัดนิโครธาวาส
โทร. ๐๘ ๔๘๘๓ ๘๒๖๒

เจ้าคณะตำบลดงพระราม
พระครูชัยกิจพิพัฒน์ (ชาญ โชติปาโล)
วัดลำดวน
โทร. ๐๖ ๒๔๙๕ ๑๓๗๔

เจ้าคณะตำบลบางบริบูรณ์
พระครูบวรสังฆการ
วัดแก้วสามัคคี

เจ้าคณะตำบลไม้เค็ด
พระครูขันติกิจจาทร
วัดเนินอีแจน

เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
พระครูรัตนสุทธิคุณ (โพธิ์ศรี ญาณวีโร)
วัดรัตนชมภู
โทร. ๐๘ ๙๒๓๖ ๐๔๑๕

เลขานุการ
พระปลัด สมศักดิ์ สิริธมฺโม
วัดศรีษะเมือง
โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๗๒๘๙

รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
พระครูวิจิตรธรรมรังษี
วัดสามัคคีสโมสร
โทร. ๐๘ ๖๑๓๙ ๙๕๙๘

รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
พระครูโอภาสจันทสิริ
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๖๔๕๖ ๓๒๘๑

เลขานุการ
พระครูวิริยกิจจานุกูล
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า เขต ๑
พระปลัด สมศักดิ์ สิริธมฺโม
วัดศรีษะเมือง
โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๗๒๘๙

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า เขต ๒
พระครูบดินทร์เดชาภิวัฒน์
วัดหลวงบดินทร์เดชา
โทร. ๐๘ ๖๑๕๕ ๓๐๗๔

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
พระครูอรุณธรรมธาดา (ทนงค์ )
วัดราษฎร์รังษี
โทร. ๐๘ ๔๔๖๘ ๐๑๑๒

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูสุวรรณกิตติพิมล (มนัส กิตฺติคุโณ)
วัดนาคำ
โทร. ๐๘ ๗๘๓๔ ๑๙๔๔

เจ้าคณะตำบลย่านรี เขต ๑
พระครูกิตติปัญญาธร
วัดเขาวงศ์
โทร. ๐๖ ๕๓๕๑ ๙๙๕๙

เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต ๑
พระครูสุปัญญาภรณ์
วัดพระยาทำ
โทร. ๐๙ ๑๔๑๕ ๙๗๙๘

เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต ๒
พระครูสุตปัญญาวัฒน์
วัดทุ่งแฝก
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๐๙๕๒

เจ้าคณะตำบลนนทรี เขต ๑
พระครูวิมลวีรธรรม
วัดโนนสะอาด
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๑๓๒๓

เจ้าคณะตำบลนนทรี เขต ๒
พระครูวิมลธรรมโฆสิต (สุพล )
วัดนูประสาทวราวาส
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๑๔๘๓

เจ้าคณะตำบลหนองกี่ เขต ๒
พระครูจักรธรรมโสภิต
วัดหนองนาใน

เจ้าคณะตำบลนาแขม
พระครูบรรพตเขมาภิวัฒน์
วัดบรรพตเขมาราม
โทร. ๐๘ ๑๖๖๗ ๒๓๗๒

เจ้าคณะตำบลวังท่าช้าง
พระครูประโชติพรหมวรคุณ (จวน พฺรหฺมโชโต)
วัดวังกวาง
โทร. ๐๘ ๔๓๕๐ ๔๖๓๓

เจ้าคณะตำบลวังดาล
พระครูวิชัยสิริคุณ (หงษ์ทอง )
วัดหนองศรีวิชัย

เจ้าคณะตำบลหาดนางแก้ว
พระครูวิบูลประชานุกิจ (นิมิตร ปภาโส)
วัดอินทร์ประชาราษฎร์

เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน เขต ๑
เจ้าอธิการอุกฤษ ณตฺฐิโก
วัดจันทรังษี
โทร. ๐๘ ๖๘๓๖ ๙๘๓๔

เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน เขต ๒
พระอธิการประเทือง สุปภาโต
วัดคลองระกำ

เจ้าคณะตำบลเขาไม้แก้ว
พระมหาจอม ปุญฺญาธโร
วัดบรรพตรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๐๓๙ ๑๑๗๔

เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียน เขต ๑
พระครูปริยัติวรานุยุต (เสน่ห์ ป.ธ.๔)
วัดเขาลูกช้าง
โทร. ๐๘ ๑๓๔๗ ๘๙๕๔

เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียน เขต ๒
พระครูไพบูลย์สุขวัฒน์
วัดหนองคล้า

เจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
พระครูประโชติสารธรรม (สมจันท์ )
วัดโคกสว่าง

เลขานุการ
พระครูประทีปสิทธิคุณ (จรูญ )
วัดนาแขม
โทร. ๐๘ ๙๘๒๓ ๙๔๖๗

รองเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
พระครูมงคลธรรมโสภณ
วัดแจ้ง

เลขานุการ
พระครูสุทธโพธิกิจ
วัดโพธิ์งาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม (๒๕๕๙)
พระครูวิจิตรรัตนคุณ (สุนิพล อคฺคจิตฺโต)
วัดมะกอกแก้ว

เจ้าคณะตำบลดงบัง
พระครูสุเมธธรรมโกศล (สมพงษ์ )
วัดบ้านโนน
โทร. ๐๘ ๑๘๙๓ ๖๒๙๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว (๒๕๖๐)
พระครูปิยศีลโสภณ (จันทร์ กนฺตสีโล)
วัดหนองแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๕๒๔๔

เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๑
พระครูสิทธิวรพิพัฒน์
วัดคำภู
โทร. ๐๘ ๘๒๗๔ ๘๕๔๔

เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๒
เจ้าอธิการประสิทธิชัย อุปสโม
วัดหนองคุ้ม
โทร. ๐๘ ๐๖๔๐ ๑๕๒๔

เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๓
พระครูจันทศีลคุณ
วัดศรีจันทราราม
โทร. ๐๖ ๓๑๘๔ ๗๕๖๒

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
พระครูปภากรธรรมวิท (อุทัย )
วัดโคกเขื่อน

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
พระครูอนุรักษ์พรหมรังษี
วัดพรหมรังษี

เจ้าคณะตำบลบุฝ้าย
พระครูประสิทธิวรธรรม
วัดบุฝ้าย
โทร. ๐๘ ๙๙๓๐ ๐๕๒๙

เจ้าคณะตำบลประจันตคาม
พระครูกิตติสารประสิทธิ์ (โกศล )
วัดทัพช้าง

เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
พระครูสังวรธรรมกิจ
วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

เจ้าคณะตำบลหนองแสง
พระครูสถิตธรรมกิจ (เสถียร )
วัดเกาะแดง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๒๔๙๒

เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ
พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ (ถนอมศักดิ์ )
วัดธรรมโพธิ์ศรี
โทร. ๐๘ ๔๘๗๐ ๔๗๖๙

เลขานุการ
พระครูวิสิฐกิจจาภรณ์ (สามารถ อภิชาโต)
วัดต้นตาล
โทร. ๐๘ ๑๒๙๙ ๙๑๒๒

เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ
พระมหาวิชัย ปภสฺสโร
วัดอินทรแบก

เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๑
พระครูโพธิธรรมคุณ (บุญส่ง จนฺทวํโส)
วัดหนองหูช้าง
โทร. ๐๘ ๙๐๓๒ ๙๔๕๒

เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๒
พระครูโสภณโพธาภิบาล (น้อย )
วัดปทุมวนาวาส
โทร. ๐๘ ๑๓๐๒ ๗๔๒๘

เจ้าคณะตำบลหัวหว้า เขต ๒
พระครูสุวัฒน์กันตาภิรม (ณรงค์ )
วัดเกาะสมอ
โทร. ๐๙ ๘๐๑๕ ๙๐๕๙

เจ้าคณะตำบลบ้านทาม
พระครูวิมลสิริสาร
วัดอรัญไพรศรี
โทร. ๐๘ ๑๙๔๐ ๗๔๑๔

เจ้าคณะตำบลดงกระทงยาม
พระครูจันทสารสุนทร (วันชัย จนฺทสาโร)
วัดบ้านกุดตาเสก
โทร. ๐๘ ๙๘๓๑ ๖๒๐๗

เจ้าคณะตำบลกรอกสมบูรณ์
พระครูประสุตศีลคุณ
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
โทร. ๐๙ ๒๕๙๕ ๙๘๒๒

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระมหาสมชาย ปิยธโร
วัดศรีโพธิมาลัย

เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง (๒๕๕๘)
พระสิทธิวีรานุวัฒน์ (กิจจา สุเมโธ)
วัดกระทุ่มแพ้ว
โทร. ๐๘ ๖๐๕๓ ๘๐๘๔

เลขานุการ
พระครูปิยธรรมพิทักษ์
วัดพิทักษ์โสภณ
โทร. ๐๘ ๑๓๐๒ ๗๖๑๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง (๒๕๕๘)
พระครูโกศลถาวรกิจ (ถาวร กตกุสโล)
วัดบางแตน
โทร. ๐๐ ๓๗๒๙ ๕๑๗๙

เจ้าคณะตำบลบ้านสร้าง
พระครูโฆสิตปริยัติกิจ (วิชัย ป.ธ.๓)
วัดบางเตย
โทร. ๐๘ ๑๖๕๐ ๑๒๖๔

เจ้าคณะตำบลบางแตน
พระครูสิริวิสุทธิคุณ
วัดอินทาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๙ ๗๑๕๖

เจ้าคณะตำบลบางเตย
พระครูประภากรโพธิวัฒน์ (สมยศ )
วัดใหม่โพธิ์เย็น
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๙๓๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระทุ่มแพ้ว (๒๕๖๐)
พระครูพิทักษ์บุญญาราม (สุจินต์ สุจิณฺโณ)
วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
โทร. ๐๘ ๖๑๔๙ ๖๙๗๓

เจ้าคณะอำเภอนาดี
พระครูวีรญาณประยุต (ทองสุข )
วัดโพธิ์ศรี
โทร. ๐๘ ๖๑๕๘ ๗๘๒๕

เลขานุการ
พระครูโพธิกิจจานุการ (สมาน )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๑
พระครูสุนทรสารคุณ
วัดพันธ์ศรี
โทร. ๐๙ ๖๙๐๕ ๔๕๙๙

เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๒
พระครูญาณวัฒโนภาส (คำภา )
วัดด่านตะกั่วสามัคคี
โทร. ๐๘ ๔๓๔๙ ๖๗๔๘

เจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต ๑
พระครูโพธิกิจจานุการ (สมาน )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต ๒
พระครูปริยัติบุญวัฒน์
วัดโคกสว่าง
โทร. ๐๖ ๔๘๗๑ ๙๑๕๒

เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
พระครูวิชัยโพธาภิรมย์ (เชี่ยวชาญ )
วัดโพธาราม
โทร. ๐๙ ๒๗๓๒ ๙๘๔๘

เจ้าคณะตำบลแก่งดินสอ
พระครูสิทธิจันทคุณ
วัดคลองปลาดุกลาย

เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ
พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ (สำรวย )
วัดไผ่งาม
โทร. ๐๘ ๑๘๖๒ ๓๔๓๕

เลขานุการ
พระมหาสำรอง สุขิโต ป.ธ.๔
วัดสระข่อย

เจ้าคณะตำบลโคกปีบ
พระครูอภินันทวรคุณ
วัดหนองสะแก
โทร. ๐๘ ๗๑๐๗ ๒๒๙๓

เจ้าคณะตำบลโคกไทย
พระครูจันทสราธิคุณ
วัดสระมรกต
โทร. ๐๘ ๔๘๖๗ ๗๐๑๙

เจ้าคณะตำบลคู้ลำพัน
พระครูจันทกิจโสภณ (เฉลิมพล )
วัดโคกปีบ

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูปลัดสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

ปราจีนบุรี-สระแก้ว

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (๒๕๕๙)
พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน)
วัดหนองจรเข้
โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๖๙๒๑

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี - บ้านสร้าง
พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร
วัดปวิเวการาม
โทร. ๐๙ ๗๙๕๐ ๕๔๔๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ
พระครูโสภณคณาทร (ทองใบ เตชปาโล)
วัดป่าเนินกลาง
โทร. ๐๘ ๗๑๔๑ ๐๘๕๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม - ศรีมหาโพธิ - ศรีมโหสถ
พระครูสันตกิจโกศล (สงัด สนฺตโก)
วัดพรหมเสนาราม
โทร. ๐๘ ๖๗๗๕ ๖๔๕๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม - โคกปีบ
พระครูสังฆรักษ์ คำพัน สุขวฑฺฒโน
สำนักสงฆ์หนองนกกระเรียน
โทร. ๐๘ ๕๒๘๔ ๙๔๖๐

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระครูพิศาลธรรมกิจ
วัดป่าทรงนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๐๒๕ ๖๐๔๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี - นาดี
พระครูวินัยธร ธรรมรัตน์ เขมธโร
วัดป่าญาณสิริสุทธาราม
โทร. ๐๘ ๒๕๖๒ ๔๐๒๘

เจ้าคณะตำบลกบินทร์
พระครูศาสนกิจดิลก
วัดป่าเกษมสุข
โทร. ๐๘ ๔๐๙๕ ๙๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว
พระครูสมุห์ อำนาจ อคฺควํโส
วัดป่าอรัญวาสี
โทร. ๐๘ ๙๖๘๓ ๓๙๐๕‬

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสระแก้ว
พระครูพิมลปัญญานุยุต (บุญทา อินฺทปญฺโญ)
วัดเขาลาน
โทร. ๐๘ ๖๒๖๔ ๑๘๑๘


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดปราจีนบุรี - พระสังฆาธิการ