หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒
พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๘๗๓ , ๐๘ ๑๘๒๑ ๑๐๙๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๒
พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๖๘๙ , ๐๘ ๑๗๗๔ ๕๗๙๓

เลขานุการ
พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๘๘๐ , ๐๘ ๙๕๒๔ ๗๗๙๙ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๗๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๕๑๔๒ , ๐๘ ๑๕๗๗ ๖๓๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญฺญวิชโย ป.ธ.๔)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๔๙๙๓ , ๐๘ ๑๙๒๓ ๗๕๒๒

สระแก้ว

เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว (๒๕๕๙)
พระรัตนสราธิคุณ (ธีรวัฒน์ จิตฺตปาโล)
วัดหนองกะพ้อ
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๑๙๖ , ๐๘ ๑๓๔๔ ๒๔๙๑

เลขานุการ
พระครูสุตปัญญาวุธ (วิชัย ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๔)
วัดหนองกะพ้อ
โทร. ๐๙ ๑๘๘๒ ๖๙๔๔

รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว (๒๕๖๐)
พระสิริวุฒิเมธี (สมพร กนฺตาโภ ป.ธ.๗)
วัดเหล่าอ้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๙๔๔๕

เลขานุการ
พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๙
วัดเหล่าอ้อย
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๕๙๓ , ๐๙ ๘๒๔๙ ๔๘๔๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูธำรงปริยัติคุณ (สุพจน์ รตินธโร ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๗๖๒ ๖๒๙๐

เลขานุการ
พระมหาเกียรติศักดิ์ อาภทฺทโร ป.ธ.๔
วัดสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๑๒๘ ๘๐๖๗

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูสถิตสีลาภรณ์ (สมหวัง ฐิตญาโณ ป.ธ.๓)
วัดศาลาลำดวน
โทร. ๐๘ ๑๙๔๕ ๘๖๘๕

เลขานุการ
พระมหาสุพจน์ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔
วัดศาลาลำดวน
โทร. ๐๘ ๑๙๔๕ ๘๖๘๕

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูนิมิตอินทโชติ (ธงชัย อินฺทโชโต)
วัดรีนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๑๒๘ ๐๑๖๖

เลขานุการ
พระสมุห์ บุญศรี ปสาโท
วัดรีนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๑๒๘ ๐๑๖๖

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูถาวรวรธรรม (ทนงศักดิ์ ญาณธโร)
วัดราษฎร์นิมิต
โทร. ๐๙ ๒๖๓๒ ๘๐๘๖

เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๑
พระครูสุวัฒนภัทราภรณ์ (สุจิตร์ ภทฺทจิตฺโต)
วัดแก่งสีเสียด
โทร. ๐๙ ๑๘๘๒ ๙๕๙๑

เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๒
พระครูสุตปัญญาวุธ (วิชัย ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๔)
วัดหนองกะพ้อ
โทร. ๐๙ ๑๘๘๒ ๖๙๔๔

เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๓
พระมหาไพวงษ์ พลญาโณ ป.ธ.๓
วัดคลองคันฉอ
โทร. ๐๘ ๑๗๘๒ ๖๐๓๕

เจ้าคณะตำบลศาลาลำดวน เขต ๑
พระครูสุนทรปริยัติกิจ (จันทร์ กิตฺติโก)
วัดโคกนกขุนทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๑๗๕๙

เจ้าคณะตำบลศาลาลำดวน เขต ๒ (๒๕๔๖)
พระครูสุนทรสารธรรม (คำหล้า ขนฺติสาโร)
วัดวิหารธรรม
โทร. ๐๘ ๑๖๖๔ ๐๗๖๐

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้งโคกปี่ฆ้อง เขต ๑
พระครูประโชติสีหบรรพต (อรุณ ฐิตปญฺโญ)
วัดเขาสิงโต
โทร. ๐๙ ๘๓๐๒ ๘๙๘๙

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้งโคกปี่ฆ้อง เขต ๒
พระครูวิบูลธรรมกิจ (อัศวิน ธมฺมาลโย)
วัดบ้านด่าน
โทร. ๐๘ ๖๐๙๓ ๑๙๗๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้งโคกปี่ฆ้อง เขต ๓
พระครูสุทธิวชิราภรณ์ (รัตนศักดิ์ วชิรญาโณ)
วัดคลองน้ำใส
โทร. ๐๘ ๗๘๐๘ ๒๕๔๒

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้งโคกปี่ฆ้อง เขต ๔
พระครูวีรจันทรังสี (องอาจ อภิปุณฺโณ)
วัดแสงจันทร์
โทร. ๐๘ ๑๘๖๒ ๓๕๘๒

เจ้าคณะตำบลท่าแยก เขต ๑
พระครูสุทธกัลยาณธรรม (สมอุ่น กลฺยาโณ)
วัดเนินสะอาด
โทร. ๐๘ ๖๑๕๙ ๑๘๕๘

เจ้าคณะตำบลท่าแยก เขต ๒
พระครูสถิตธรรมวงศ์ (จำรูญ ฐิตวํโส)
วัดคลองน้ำเขียว
โทร. ๐๘ ๙๙๖๖ ๐๓๕๗

เจ้าคณะตำบลท่าเกษม - หนองบอน เขต ๑
พระครูเกษมดิตถคุณ (ดุสิต ผลปญฺโญ)
วัดท่าเกษม
โทร. ๐๘ ๙๕๔๔ ๑๑๔๘

เจ้าคณะตำบลท่าเกษม - หนองบอน เขต ๒
พระครูกันตวีรธรรม (กำธร กนฺตวีโร)
วัดท่ากะบาก
โทร. ๐๘ ๙๒๔๖ ๘๔๑๖

เจ้าคณะตำบลท่าเกษม - หนองบอน เขต ๓
พระครูประภากรโสภณ (บุญมา ปภากโร)
วัดหัวกุญแจ
โทร. ๐๖ ๒๕๓๙ ๕๖๖๙

เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร (๒๕๒๕)
พระครูวัฒนานครกิจ (ทองดำ ปญฺญาปทีโป ป.ธ.๔)
วัดนครธรรม
โทร. ๐๘ ๑๖๙๙ ๙๒๓๖

รองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร
พระมหาทวี วิสารโท ป.ธ.๓
วัดนครธรรม
โทร. ๐๘ ๙๙๓๙ ๙๓๒๐

เลขานุการ
พระพีรพิชญ์ ยโสธโร
วัดนครธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร (๒๕๖๓)
พระครูอาทรธรรมโสภณ (บุญส่ง อาจาโร)
วัดหนองหอย
โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๗๑๕๘

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ เฉลิมชัย ฐานิโย
วัดนครธรรม

เจ้าคณะตำบลวัฒนานคร
เจ้าอธิการสุบัน กนฺตาโภ
วัดมุจลินทาราม
โทร. ๐๘ ๙๙๓๐ ๗๑๖๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัฒนานคร (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรจันทคุณ (สมจันทร์ จิตฺตคุโณ)
วัดสุธรรมาวาส

เจ้าคณะตำบลท่าเกวียน - ห้วยโจด เขต ๑
พระครูสุตสีลาภรณ์ (บุญรวม จิรสีโล ป.ธ.๔)
วัดหนองคุ้ม
โทร. ๐๙ ๒๗๒๘ ๒๔๖๖

เจ้าคณะตำบลท่าเกวียน - ห้วยโจด เขต ๒
พระครูวิสุทธิคีรีรักษ์ (ทองเลื่อน มหาวีโร)
วัดเขาจาน
โทร. ๐๙ ๘๕๒๐ ๘๗๘๙

เจ้าคณะตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๑
พระครูวาปีชัยกิจ (สมแสง อริญฺชโย)
วัดหนองหมู
โทร. ๐๙ ๘๕๖๓ ๖๓๒๒

เจ้าคณะตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๒
พระมหานภสินธุ์ ยโสธโร ป.ธ.๓
วัดสารคุณสโมสร
โทร. ๐๘ ๙๒๔๘ ๖๓๐๐

เจ้าคณะตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๓
เจ้าอธิการสมพงษ์ จนฺทวณฺโณ
วัดคลองทรายเหนือ
โทร. ๐๙ ๒๙๓๕ ๙๑๕๑

เจ้าคณะตำบลผักขะ
พระครูอุทุมพรกิจจารักษ์ (สมบูรณ์ ญาณฉนฺโท)
วัดอุทุมพร
โทร. ๐๘ ๖๑๑๒ ๙๕๓๗

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส - หนองหมากฝ้าย
เจ้าอธิการเพลิน พุทฺธิสาโร
วัดหนองน้ำใส
โทร. ๐๘ ๔๘๓๓ ๐๑๓๔

เจ้าคณะตำบลช่องกุ่ม - แซร์ออ
พระมหาประสูตร ตนฺติปาโล ป.ธ.๕
วัดแซร์ออ
โทร. ๐๘ ๒๗๖๗ ๓๓๔๕

เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ
พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๙
วัดเหล่าอ้อย
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๕๙๓ , ๐๙ ๘๒๔๙ ๔๘๔๙

เลขานุการ
พระมหาณรงค์ ฐานเมธี ป.ธ.๗
วัดเหล่าอ้อย
โทร. ๐๙ ๘๔๓๐ ๗๙๘๙

รองเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ (๒๕๖๓)
พระครูโสภณธรรมธัช (อรุณ เปมสีโล)
วัดบ้านโนนสาวเอ้
โทร. ๐๙ ๒๕๖๓ ๐๗๑๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ (๒๕๖๒)
พระครูโกศลอรรถสาร (คำสอน อตฺถโกสโล)
วัดโคกสะพานขาว

เจ้าคณะตำบล กิตติศักดิ์ (๒๕๖๐)
พระครูวิชิตเขมากร (ทองคำ ปริสุทฺโธ)
วัดหลวงอรัญญ์

เจ้าคณะตำบลอรัญประเทศ
พระครูศีลคุณวัฒนาทร (นพดล จิตฺตปาโล)
วัดบ้านตุ่น
โทร. ๐๘ ๖๐๖๐ ๕๔๐๑

เจ้าคณะตำบลเมืองไผ่
พระใบฎีกา วินัย นิรโต
วัดดงยางประชาสรรค์
โทร. ๐๘ ๙๔๙๖ ๗๒๒๕

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำใส
พระครูปัจจันตธรรมโสภณ (เย็น กวิวํโส)
วัดแสนสุข
โทร. ๐๘ ๗๑๓๔ ๒๒๘๕

เจ้าคณะตำบลฟากห้วย
พระครูอนุบรรพตวรพิทักษ์ (ชาตรี เขมวโร)
วัดเขาน้อย
โทร. ๐๘ ๙๒๔๖ ๔๗๑๗

เจ้าคณะตำบล กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๐)
พระครูวิสุทธิธรรมกิจ (บุญธรรม วิสุทฺธสีโล)
วัดใหม่ไทรทอง

เจ้าคณะตำบลหนองสังข์
พระใบฎีกา ทองล้น กตปุญฺโญ
วัดหนองสังข์
โทร. ๐๘ ๗๒๔๖ ๕๑๕๘

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
พระครูวิลาศธรรมโสภณ (วิศนุ อสฺสโว)
วัดวังมน
โทร. ๐๙ ๒๙๖๑ ๘๑๔๗

เจ้าคณะตำบลคลองทับจันทร์
พระครูโกศลพัฒนานุยุต (บุญเลี้ยง ฐานยุตฺโต)
วัดวังยาว
โทร. ๐๘ ๐๖๑๕ ๙๙๔๒

เจ้าคณะตำบลหันทราย
พระครูสุคันธสีลวัฒน์ (ศักดิ์ชัย คนฺธสีโล)
วัดหันทราย
โทร. ๐๘ ๑๑๕๓ ๔๔๑๕

เจ้าคณะตำบลผ่านศึก - ทับพริก
พระครูนีลคามเขตพิทักษ์ (เศกสัน สุจิณฺโณ)
วัดป้ายเขียววนาราม
โทร. ๐๘ ๙๐๘๑ ๗๕๖๘

เจ้าคณะตำบลป่าไร่
พระครูอรัญธรรมโกวิท (สมพงษ์ สุขกาโม)
วัดป่าไร่
โทร. ๐๖ ๒๔๖๘ ๖๖๖๕

เจ้าคณะอำเภอตาพระยา (๒๕๖๐)
พระครูวิสาลปุญญาภิรัต (สมใจ อธิปุญฺโญ)
วัดสองพี่น้อง
โทร. ๐๘ ๙๙๓๔ ๐๘๒๓

เลขานุการ
พระสมุห์ ชัยยัน ชินวํโส
วัดสองพี่น้อง

เจ้าคณะตำบลตาพระยา
พระครูสถิตวรธรรมคุณ (ประยูร ฐานวโร)
วัดตะโก
โทร. ๐๘ ๖๑๕๙ ๒๑๙๖

เจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ - ทัพไทย
พระครูพุทธรัตนาภรณ์ (แฉล้ม อภิลาโส)
วัดพุทธรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๔๗ ๙๗๕๙

เจ้าคณะตำบลทัพราช - โคคลาน
พระครูปัญญาสิริโชติ (สนม ปญฺญาริโต)
วัดเจริญสุข
โทร. ๐๘ ๗๒๕๒ ๕๕๑๕

เจ้าคณะอำเภอโคกสูง (๒๕๕๑)
พระครูวาปีสังฆกิจ (สุรพล ติสฺสวํโส)
วัดหนองจาน
โทร. ๐๘ ๗๙๕๗ ๘๓๔๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลโคกสูง - หนองแวง เขต ๑
พระครูวาปีธรรมาจาร (สม ธมฺมจาโร)
วัดหนองแวง
โทร. ๐๘ ๑๘๖๔ ๔๒๒๖

เจ้าคณะตำบลโคกสูง - หนองแวง เขต ๒
พระครูวาปีธรรมาจาร (สม ธมฺมจาโร)
วัดหนองแวง
โทร. ๐๘ ๑๘๖๔ ๔๒๒๖

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง - โนนหมากมุ่น เขต ๑
พระครูสิริจันโทภาสวิมล (ดวงประทีป จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดโคกสว่าง
โทร. ๐๘ ๐๐๑๖ ๖๓๑๕

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง - โนนหมากมุ่น เขต ๒
พระมหาสมหมาย ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๔
วัดทดสามัคคี
โทร. ๐๙ ๒๖๔๒ ๙๕๗๒

เจ้าคณะอำเภอคลองหาด (๒๕๔๖)
พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต ป.ธ.๗
วัดคลองหาด
โทร. ๐๘ ๐๐๑๖ ๖๓๑๕

เลขานุการ
พระมหาอำนาจ คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๔
วัดคลองหาด

รองเจ้าคณะอำเภอคลองหาด
พระครูปัญญาธรรมานุยุต (สมบัติ วรปญฺโญ)
วัดหนองตะเคียน

เจ้าคณะตำบลคลองหาด
พระมหาสิชล ฐิตสีโล ป.ธ.๔
วัดคลองหาด
โทร. ๐๘ ๓๐๘๔ ๙๙๙๑

เจ้าคณะตำบลคลองไก่เถื่อน เขต ๑
พระครูจันทโชติสาร (โกเมศ จนฺทโชโต)
วัดคลองไก่เถื่อน
โทร. ๐๘ ๙๐๗๒ ๐๘๓๒

เจ้าคณะตำบลคลองไก่เถื่อน เขต ๒
เจ้าอธิการวันชัย วณฺณชโย
วัดหนองแวงวนาราม
โทร. ๐๖ ๒๕๖๑ ๔๙๗๒

เจ้าคณะตำบลไทรเดี่ยว
พระครูอรรถสิทธิโกศล (อาคม อตฺถวโร)
วัดโนนประดู่
โทร. ๐๙ ๗๓๐๒ ๕๙๐๔

เจ้าคณะตำบลไทยอุดม
พระครูโสภิตพรหมนิมิต (ประทีป ธมฺมิโก)
วัดพรหมนิมิต
โทร. ๐๖ ๓๒๓๔ ๖๓๐๙

เจ้าคณะตำบลซับมะกรูด
เจ้าอธิการเสวียง ฐานิโย
วัดคลองไก่เถื่อน
โทร. ๐๘ ๗๐๗๑ ๒๓๐๑

เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น (๒๕๔๓)
พระครูรัตนวรรณาภรณ์ (สะอาด อคฺควณฺโณ)
วัดเขาป่าแก้ว
โทร. ๐๙ ๐๙๘๖ ๔๒๒๒

เลขานุการ
พระครูปลัด กฤษณะ กลฺยาโณ
วัดคลองใหญ่
โทร. ๐๘ ๐๖๒๔ ๗๘๙๖

รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น
พระครูภัทรกิจจานุการ (ทันยา สิริภทฺโท)
วัดเขาป่าแก้ว
โทร. ๐๘ ๐๐๙๖ ๑๙๗๖

เลขานุการ
พระปลัด มานพ ธมฺมโฆสโก ป.ธ.๓
วัดเขาป่าแก้ว
โทร. ๐๙ ๗๐๖๘ ๕๕๒๗

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น - คลองหินปูน เขต ๑
พระครูปริยัติคุณากร (นิติรัตน์ ธมฺมรกฺขิโต)
วัดวังแดง
โทร. ๐๘ ๗๐๖๖ ๘๗๘๖

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น - คลองหินปูน เขต ๒
พระปลัด ฐาปนิต สิริทตฺโต
วัดเขาป่าแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๑๓๓ ๔๘๘๕

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น - คลองหินปูน เขต ๓
พระครูศรีปริยัติวราลังการ (ณรงค์ สมาจาโร ป.ธ.๖)
วัดบ่อลูกรัง
โทร. ๐๙ ๕๒๙๓ ๖๘๐๒

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น - คลองหินปูน เขต ๔
พระมหาวิชัย ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดสวนป่า
โทร. ๐๙ ๙๒๑๖ ๕๐๖๕

เจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๑
พระครูประโชติสัทธาธิคุณ (รุ่ง สทฺธาทิโก)
วัดตาหลังใน
โทร. ๐๙ ๘๕๐๑ ๕๙๐๑

เจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๒
พระมหาธนพนธ์ กิตฺติปาโล ป.ธ.๓
วัดเขาป่าแก้ว
โทร. ๐๙ ๖๙๙๖ ๕๓๙๙

รองเจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๒
พระอธิการน้อย ฐิตเมโธ
วัดประตูโขง

เจ้าคณะตำบลทุ่งมหาเจริญ เขต ๑
พระครูสุทธิพัฒนโสภณ (สมบูรณ์ กมฺมสุทโธ)
วัดทุ่งมหาเจริญ
โทร. ๐๙ ๒๒๕๑ ๔๑๖๔

เจ้าคณะตำบลทุ่งมหาเจริญ เขต ๒
พระครูปลัด กฤษณะ กลฺยาโณ
วัดคลองใหญ่
โทร. ๐๘ ๐๖๒๔ ๗๘๙๖

เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ (๒๕๕๑)
พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ (ฉัตรชัย เขมวํโส ป.ธ.๖)
วัดวังสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๗๑๔๐ ๓๖๖๑

เลขานุการ
พระมหาสมพงษ์ กิตฺติสมฺปนฺโน ป.ธ.๔
วัดวังสมบูรณ์
โทร. ๐๖ ๑๙๒๔ ๕๑๙๑

รองเจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ (๒๕๖๓)
พระครูอโศกสารกิจ (เอกนรินทร์ นิสฺโสโก)
วัดทุ่งกบินทร์
โทร. ๐๘ ๙๕๑๕ ๖๙๗๑

เลขานุการ
พระปกรณ์ ขนฺติพโล
วัดทุ่งกบินทร์
โทร. ๐๙ ๒๗๓๖ ๙๓๑๗

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๑
พระมหาสงัด สิริธมฺโม ป.ธ.๓
วัดซับสิงโต
โทร. ๐๘ ๖๑๖๐ ๘๕๕๙

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๒
พระครูสุวรรณสุทธิวารี (สมคิด อินฺทโชโต)
วัดวังทอง
โทร. ๐๘ ๖๑๕๔ ๕๔๓๔

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๓
เจ้าอธิการบิน อตฺตสาโร
วัดเขาแหลม
โทร. ๐๘ ๗๐๐๕ ๕๔๓๑

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๔
พระครูถาวรธรรมาภินันท์ (สนอง ฐานวโร)
วัดวังสำลี
โทร. ๐๘ ๖๑๒๖ ๓๘๙๗

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๕
พระสมุห์ เอกทัศน์ สาทโร
วัดวังเจริญ
โทร. ๐๖ ๓๑๘๑ ๒๒๑๒

เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ (๒๕๕๗)
พระครูศรีรัตน์สรกิจ (สมบูรณ์ รตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๒๙๑ ๕๖๒๙

เลขานุการ
พระมหาหลอด รตนญาโณ ป.ธ.๖
วัดบึงพระราม
โทร. ๐๖ ๔๑๗๘ ๙๙๔๕

รองเจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์
พระครูวินิตปัญญาคุณ (เฉลิม พลปญฺโญ)
วัดพวงนิมิต

เลขานุการ
พระครูสุมนธรรมสาร (พนม สุมโน)
วัดพวงนิมิต
โทร. ๐๙ ๗๓๓๗ ๘๒๒๓

เจ้าคณะตำบลหนองหว้า เขต ๑
พระครูสันติชัยสุนทร (สุขสันต์ ชยฺยธมฺโม)
วัดทุ่งหลวง
โทร. ๐๘ ๖๑๔๕ ๘๐๖๒

เจ้าคณะตำบลหนองหว้า เขต ๒
พระมหาหลอด รตนญาโณ ป.ธ.๖
วัดบึงพระราม
โทร. ๐๖ ๔๑๗๘ ๙๙๔๕

รองเจ้าคณะตำบลหนองหว้า เขต ๒
พระครูสมุห์ สมพร สมพโร
วัดเขาสำพุง
โทร. ๐๙ ๐๙๔๒ ๒๗๗๖

เจ้าคณะตำบลเขาฉกรรจ์ เขต ๑
พระครูบรรพตพัฒนาภรณ์ (บุญสวน ครุโก)
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
โทร. ๐๘ ๙๕๐๒ ๗๙๖๔

เจ้าคณะตำบลเขาฉกรรจ์ เขต ๒
เจ้าอธิการวิจิตร์ เขมจิตฺโต
วัดเขาสามสิบ
โทร. ๐๘ ๑๐๖๗ ๗๐๐๖

เจ้าคณะตำบลเขาสามสิบ
พระครูอนุบรรพตพิทักษ์ (แดง ฐานธมฺโม)
วัดคลองสิบสาม
โทร. ๐๘ ๗๑๓๙ ๔๗๑๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลพระเพลิง
พระมหาหลอด รตนญาโณ ป.ธ.๖
วัดบึงพระราม
โทร. ๐๖ ๔๑๗๘ ๙๙๔๕

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

ปราจีนบุรี-สระแก้ว

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (๒๕๕๙)
พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน)
วัดหนองจรเข้
โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๖๙๒๑

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี - บ้านสร้าง
พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร
วัดปวิเวการาม
โทร. ๐๙ ๗๙๕๐ ๕๔๔๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ
พระครูโสภณคณาทร (ทองใบ เตชปาโล)
วัดป่าเนินกลาง
โทร. ๐๘ ๗๑๔๑ ๐๘๕๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม - ศรีมหาโพธิ - ศรีมโหสถ
พระครูสันตกิจโกศล (สงัด สนฺตโก)
วัดพรหมเสนาราม
โทร. ๐๘ ๖๗๗๕ ๖๔๕๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม - โคกปีบ
พระครูสังฆรักษ์ คำพัน สุขวฑฺฒโน
สำนักสงฆ์หนองนกกระเรียน
โทร. ๐๘ ๕๒๘๔ ๙๔๖๐

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระครูพิศาลธรรมกิจ
วัดป่าทรงนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๐๒๕ ๖๐๔๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี - นาดี
พระครูวินัยธร ธรรมรัตน์ เขมธโร
วัดป่าญาณสิริสุทธาราม
โทร. ๐๘ ๒๕๖๒ ๔๐๒๘

เจ้าคณะตำบลกบินทร์
พระครูศาสนกิจดิลก
วัดป่าเกษมสุข
โทร. ๐๘ ๔๐๙๕ ๙๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว
พระครูสมุห์ อำนาจ อคฺควํโส
วัดป่าอรัญวาสี
โทร. ๐๘ ๙๖๘๓ ๓๙๐๕‬

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสระแก้ว
พระครูพิมลปัญญานุยุต (บุญทา อินฺทปญฺโญ)
วัดเขาลาน
โทร. ๐๘ ๖๒๖๔ ๑๘๑๘


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดสระแก้ว - พระสังฆาธิการ