หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๑๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒
พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๘๗๓ , ๐๘ ๑๘๒๑ ๑๐๙๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๒
พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๖๘๙ , ๐๘ ๑๗๗๔ ๕๗๙๓

เลขานุการ
พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ)
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๗๘๐๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๘๘๐ , ๐๘ ๙๕๒๔ ๗๗๙๙ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๗๓๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๕๑๔๒ , ๐๘ ๑๕๗๗ ๖๓๒๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญฺญวิชโย ป.ธ.๔)
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๔๙๙๓ , ๐๘ ๑๙๒๓ ๗๕๒๒

สระแก้ว

เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว (๒๕๕๙)
พระรัตนสราธิคุณ (ธีรวัฒน์ จิตฺตปาโล)
วัดหนองกะพ้อ
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๑๙๖ , ๐๘ ๑๓๔๔ ๒๔๙๑

รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
พระสิริวุฒิเมธี (สมพร กนฺตาโภ ป.ธ.๗)
วัดเหล่าอ้อย
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๘๑๒๐ , ๐๘ ๑๙๘๓ ๙๔๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว (๒๕๕๙)
พระราชธรรมภาณี (สุนาถ ติกฺขวีโร ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๑๙๕ , ๐๘ ๕๑๑๔ ๔๓๑๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูธำรงปริยัติคุณ (สุพจน์ รตินธโร ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว

เลขานุการ
พระมหาเกียรติศักดิ์ อาภทฺทโร ป.ธ.๔
วัดสระแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูสถิตสีลาภรณ์ (สมหวัง ฐิตญาโณ)
วัดศาลาลำดวน

เลขานุการ
พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๔
วัดศาลาลำดวน

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูนิมิตอินทโชติ (ธงชัย )
วัดรีนิมิตร

เลขานุการ
พระสมุห์ บุญศรี ปสาโท
วัดรีนิมิตร

เจ้าคณะตำบลหนองบอน
พระครูสุตปัญญาวุธ (วิชัย ป.ธ.๔)
วัดหนองกะพ้อ

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูถาวรวรธรรม
วัดราษฎร์นิมิต

เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๑
พระครูสุวัฒนภัทราภรณ์ (สุจิตร์ )
วัดแก่งสีเสียด

เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๒
พระครูสิทธิพัฒนคุณ
วัดน้ำซับ

เจ้าคณะตำบลศาลาลำดวน เขต ๑
พระครูสุนทรปริยัติกิจ
วัดโคกนกขุนทอง

เจ้าคณะตำบลศาลาลำดวน เขต ๒ (๒๕๔๖)
พระครูสุนทรสารธรรม (คำหล้า )
วัดวิหารธรรม

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง
พระครูประโชติสีหบรรพต
วัดเขาสิงโต

เจ้าคณะตำบลโคกปี่ฆ้อง เขต ๑
พระครูวิบูลธรรมกิจ (อัศวิน )
วัดบ้านด่าน

เจ้าคณะตำบลโคกปี่ฆ้อง เขต ๒
พระครูสุทธิวชิราภรณ์
วัดคลองน้ำใส

เจ้าคณะตำบลท่าแยก เขต ๑
พระครูสุทธกัลยาณธรรม (สมอุ่น )
วัดเนินสะอาด

เจ้าคณะตำบลท่าแยก เขต ๒
พระครูสถิตธรรมวงศ์
วัดคลองน้ำเขียว

เจ้าคณะตำบลท่าเกษม
พระครูเกษมดิตถคุณ (ดุสิต )
วัดท่าเกษม

เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร (๒๕๒๕)
พระครูวัฒนานครกิจ (ทองดำ ปญฺญาปทีโป ป.ธ.๔)
วัดนครธรรม

เลขานุการ
พระมหาทวี วิสารโท ป.ธ.๓
วัดนครธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร
พระมหาทวี วิสารโท ป.ธ.๓
วัดนครธรรม

เลขานุการ
พระพีรพิชญ์
วัดนครธรรม

เจ้าคณะตำบลวัฒนานคร
พระครูโอภาสสังฆคุณ
วัดนครธรรม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัฒนานคร (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรจันทคุณ (สมจันทร์ จิตฺตคุโณ)
วัดสุธรรมาวาส

เจ้าคณะตำบลท่าเกวียน - ห้วยโจด เขต ๑
พระครูสุตสีลาภรณ์ (บุญรวม ป.ธ.๔)
วัดหนองคุ้ม

เจ้าคณะตำบลท่าเกวียน - ห้วยโจด เขต ๒
พระครูวิสุทธิคีรีรักษ์
วัดเขาจาน

เจ้าคณะตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๑
พระครูวาปีชัยกิจ (สมแสง )
วัดหนองหมู

เจ้าคณะตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๒
พระมหานภสินธุ์ ยโสธโร ป.ธ.๓
วัดสารคุณสโมสร

เจ้าคณะตำบลผักขะ
พระครูอาทรธรรมโสภณ (บุญส่ง )
วัดหนองหอย

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส - หนองหมากฝ้าย
พระครูวาปีวรกิจ (ฉลาด )
วัดหนองเรือ

เจ้าคณะตำบลช่องกุ่ม - แซร์ออ
พระมหาประสูตร ตนฺติปาโล ป.ธ.๕
วัดแซร์ออ

เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ
พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๙
วัดเหล่าอ้อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ (๒๕๖๒)
พระครูโกศลอรรถสาร (คำสอน อตฺถโกสโร)
วัดโคกสะพานขาว

เจ้าคณะตำบลอรัญประเทศ เขต ๒
พระครูปัจจันตธรรมโสภณ (เย็น )
วัดแสนสุข

เจ้าคณะตำบลอรัญประเทศ เขต ๓
พระครูอุดมศิริชัย
วัดชนะไชยศรี

เจ้าคณะตำบลหนองสังข์ - หันทราย
พระครูวิมลปภากร (ศักดิ์สิทธิ์ )
วัดหนองสังข์

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ - บ้านด่าน
พระครูวิสุทธิ์ธรรมกิจ (บุญธรรม )
วัดใหม่ไทรทอง

เจ้าคณะตำบลเมืองไผ่ เขต ๑
พระครูสังฆรักษ์ บุญเลี้ยง ฐานยุตฺโต
วัดวังยาว

เจ้าคณะตำบลเมืองไผ่ เขต ๒
พระครูโสภณธรรมธัช (อรุณ )
วัดบ้านโนนสาวเอ้

เจ้าคณะอำเภอตาพระยา (๒๕๖๐)
พระครูวิสาลปุญญาภิรัต (สมใจ อธิปุญฺโญ)
วัดสองพี่น้อง

เจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ (๒๕๔๒)
พระครูสุวรรณพรหมคุณ (บรรจง ฐานุตฺตโร)
วัดพรหมสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลตาพระยา
พระครูสถิตวรธรรมคุณ (ประยูร )
วัดตะโก

เจ้าคณะอำเภอโคกสูง (๒๕๕๑)
พระครูวาปีสังฆกิจ (สุรพล ติสฺสวํโส)
วัดหนองจาน

เจ้าคณะตำบลโคกสูง - หนองแวง เขต ๑
พระครูวิมลศีลวัตร
วัดโคกไม้งาม

เจ้าคณะตำบลโคกสูง - หนองแวง เขต ๒
พระครูวาปีธรรมาจาร (สม ธมฺมจาโร)
วัดหนองแวง

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง - โนนหมากมุ่น เขต ๑
พระครูสิริจันโทภาสวิมล
วัดโคกสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง - โนนหมากมุ่น เขต ๒
พระครูใบฎีกา ไพรวัลย์ กตปุญโญ
วัดอรัญญิการาม

เจ้าคณะอำเภอคลองหาด (๒๕๔๖)
พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต ป.ธ.๗
วัดคลองหาด

เลขานุการ
พระมหาอำนาจ คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๔
วัดคลองหาด

รองเจ้าคณะอำเภอคลองหาด
พระครูปัญญาธรรมานุยุต (สมบัติ วรปญฺโญ)
วัดหนองตะเคียน

เจ้าคณะตำบลคลองหาด - คลองไก่เถื่อน
พระครูเกษมกิจจานุกิจ (เงิน )
วัดคลองหาด

เจ้าคณะตำบลไทยอุดม
พระครูโสภิตพรหมนิมิต (ประทีป )
วัดพรหมนิมิต

เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น (๒๕๔๓)
พระครูรัตนวรรณาภรณ์ (สะอาด อคฺควณฺโณ)
วัดเขาป่าแก้ว

เลขานุการ
พระครูสมุห์ กฤษณะ
วัดเขาป่าแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น
พระครูภัทรกิจจานุการ
วัดเขาป่าแก้ว

เลขานุการ
พระฐาปนิต
วัดเขาป่าแก้ว

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น
พระครูปริยัติคุณากร
วัดวังแดง

เจ้าคณะตำบลทุ่งมหาเจริญ
พระครูปริยัติธีรธรรม (โกศล )
วัดวังน้ำเย็น

เจ้าคณะตำบลคลองหินปูน
พระครูศรีปริยัติวราลังการ (ณรงค์ ป.ธ.๖)
วัดบ่อลูกรัง

เจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๑
พระครูประโชติสัทธาธิคุณ (รุ่ง )
วัดตาหลังใน

เจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๒
พระครูสุเขตเขมคุณ (สุวิช มหาญาโณ)
วัดนาเจริญ

เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ (๒๕๕๑)
พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ (ฉัตรชัย เขมวํโส ป.ธ.๖)
วัดวังสมบูรณ์

เลขานุการ
พระมหาธรรมชน จนฺทโชโต ป.ธ.๔
วัดวังสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๒
พระครูปทุมกิตติสาร (ชื่น กิตฺติสาโร)
วัดวังสุวรรณ
โทร. ๐๘ ๖๐๘๕ ๙๘๒๔

เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ - วังทอง
พระครูพิพัฒน์ญาณสุนทร (เลิศชัย ติกฺขญาโณ)
วัดวังน้ำฝน

เจ้าคณะตำบลวังใหม่
พระครูอโศกสารกิจ (เอกนรินทร์ )
วัดทุ่งกบินทร์

เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ (๒๕๕๗)
พระครูศรีรัตน์สรกิจ (สมบุญ รตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสระแก้ว

เลขานุการ
พระสมุห์ มงคล นาถธมฺโม
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลเขาฉกรรจ์
พระครูวิสุทธสารธรรม (นพดล )
วัดลุมมะค่า

เจ้าคณะตำบลพระเพลิง
พระครูปริยัติสิทธิธรรม
วัดโคกข้าวเหนียว

เจ้าคณะตำบลหนองหว้า
พระครูสันติชัยสุนทร (สุขสันต์ )
วัดทุ่งหลวง

เจ้าคณะตำบลเขาสามสิบ
พระครูวินิตปัญญาคุณ (เฉลิม ผลปญฺโญ)
วัดพวงนิมิต

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูปลัดสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

ปราจีนบุรี-สระแก้ว

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (๒๕๕๙)
พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน)
วัดหนองจรเข้
โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๖๙๒๑

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี - บ้านสร้าง
พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร
วัดปวิเวการาม
โทร. ๐๙ ๗๙๕๐ ๕๔๔๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ
พระครูโสภณคณาทร (ทองใบ เตชปาโล)
วัดป่าเนินกลาง
โทร. ๐๘ ๗๑๔๑ ๐๘๕๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม - ศรีมหาโพธิ - ศรีมโหสถ
พระครูสันตกิจโกศล (สงัด สนฺตโก)
วัดพรหมเสนาราม
โทร. ๐๘ ๖๗๗๕ ๖๔๕๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม - โคกปีบ
พระครูสังฆรักษ์ คำพัน สุขวฑฺฒโน
สำนักสงฆ์หนองนกกระเรียน
โทร. ๐๘ ๕๒๘๔ ๙๔๖๐

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระครูพิศาลธรรมกิจ
วัดป่าทรงนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๐๒๕ ๖๐๔๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี - นาดี
พระครูวินัยธร ธรรมรัตน์ เขมธโร
วัดป่าญาณสิริสุทธาราม
โทร. ๐๘ ๒๕๖๒ ๔๐๒๘

เจ้าคณะตำบลกบินทร์
พระครูศาสนกิจดิลก
วัดป่าเกษมสุข
โทร. ๐๘ ๔๐๙๕ ๙๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว
พระครูสมุห์ อำนาจ อคฺควํโส
วัดป่าอรัญวาสี
โทร. ๐๘ ๙๖๘๓ ๓๙๐๕‬

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสระแก้ว
พระครูพิมลปัญญานุยุต (บุญทา อินฺทปญฺโญ)
วัดเขาลาน
โทร. ๐๘ ๖๒๖๔ ๑๘๑๘


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดสระแก้ว - พระสังฆาธิการ