หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๓
พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙)
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๖ ๔๖๔๓ , ๐๘ ๑๙๘๓ ๘๗๕๔

รองเจ้าคณะภาค ๑๓
พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙)
วัดสามพระยา
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๕๙

เลขานุการ
พระครูสิทธิสรคุณ (ธรรมทส ขนฺติพโล ป.ธ.๔)
วัดตะโก

ชลบุรี

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗)
วัดบางพระ วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๗๗๕ , ๐๘ ๑๗๘๑ ๒๓๔๕

เลขานุการ
พระครูสาทรวรกิตติ์ (พลภัทร )
วัดพันเสด็จนอก

รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๕๙)
พระราชสารโสภณ (อนันต์ ธมฺมโชโต)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๑๗๒๓ ๓๘๖๗

เลขานุการ
พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙
วัดสุทธาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๕๙)
พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ)
วัดนอก

เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี
พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.๗
วัดตาลล้อม

เลขานุการ
พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน ป.ธ.๖
วัดตาลล้อม

เจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อย
พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส ป.ธ.๘
วัดเครือวัลย์

เจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง
พระครูอรรถกิจพิมล (ประสิทธิ์ อตฺถโกสโล ป.ธ.๓)
วัดใหม่พระยาทำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง (๒๕๕๖)
พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (วิจิตร นิพฺภโย)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลบ้านโขด
พระครูธรรมธร วิชาติ วิชาโต
วัดบุญญราศรี

เจ้าคณะตำบลหนองไม้แดง
พระมหาโสภณ โสมทตฺโต ป.ธ.๗
วัดราษฎร์สโมสร

เจ้าคณะตำบลสำนักบก
พระครูปลัด ศุภกิตติ์ สุวิริโย
วัดสังกะสี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองรี (๒๕๕๙)
พระครูบรรหารสีลานุวัตร
วัดนาเขื่อน

เจ้าคณะตำบลหนองข้างคอก
พระมหาสมชาย ปภากโร ป.ธ.๘
วัดนันทวัน

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลแสนสุข (๒๕๕๙)
พระครูชลธีสมานกิจ (อารมณ์ อาภากโร ป.ธ.๕)
วัดไตรมุขชยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแสนสุข (๒๕๕๙)
พระครูวิจิตรพัฒนโสภณ (ปิ้น ถามิโก)
วัดแจ้งเจริญดอน

เจ้าคณะตำบลห้วยกะปิ
พระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ)
วัดราษฎร์ศรัทธา

เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา (๒๕๔๖)
พระครูปริยัตยาภิรักษ์ (วิรัต ชาตวีโร ป.ธ.๓)
วัดใหม่เกตุงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพานทอง (๒๕๖๒)
พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ ญาณงฺกโร)
วัดโป่งตามุข

เจ้าคณะตำบลพานทอง
พระครูโสภิตธรรมสถิตย์ (สุภณ จนฺทสีโล)
วัดแหลมแค

เจ้าคณะตำบลหนองตำลึง
พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล)
วัดบ้านไร่

เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ (ไพฑูรย์ ขนฺติโก)
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลมาบโป่ง
พระมหาทรงยศ ยโสธโร ป.ธ.๘
วัดมาบโป่ง

เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ป.ธ.๔)
วัดหลวงพรหมาวาส

เลขานุการ
พระมหามนัส ปสนฺโน ป.ธ.๓
วัดหน้าพระธาตุ

รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
พระครูพนัสบุรารักษ์ (บุรี อธิปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดบ้านในบน

เลขานุการ
พระอธิการปัทมากร ฐานปุญฺโญ
วัดเนินหลังเต่า

รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๙
วัดหนองไก่เถื่อน

เลขานุการ
พระมหามานพ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓
วัดหนองเม็ก

เจ้าคณะตำบลพนัสนิคม
พระครูบวรกิตติวัฒน์ (กิตติชัย อธิฐาโน)
วัดพิมพฤฒาราม

เจ้าคณะตำบลไร่หลักทอง
พระครูประทีปวรวัฒน์ (บุญศรี )
วัดเกาะแก้วคลองหลวง

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา พัฒนะ อิสฺสโร
วัดไร่หลักทอง

เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
พระครูไพศาลกิตติคุณ (สำลี )
วัดโคกพุทธา

เจ้าคณะตำบลหน้าพระธาตุ (๒๕๖๐)
พระมหามนัส ปสนฺโน ป.ธ.๓
วัดหน้าพระธาตุ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหน้าพระธาตุ (๒๕๕๙)
พระครูวิรุฬห์ศีลาจาร (ไฮ้ ตนฺติปาโล)
วัดโคกเพลาะ

เจ้าคณะตำบลนามะตูม
พระครูภาวนาขันตยากร (เกรียงศักดิ์ ขนฺติโก)
วัดหนองม่วงเก่า

เลขานุการ
พระมหาภูธร ธมฺมทีโป
วัดนามะตูม

เจ้าคณะตำบลกุฏโง้ง
พระครูบริรักษ์รัตนาภรณ์ (วิชิต )
วัดไตรรัตน์วนาราม

เจ้าคณะตำบลหมอนนาง
พระครูสรวิชัย (วีระ มหาวีโร ป.ธ.๔)
วัดทุ่งเหียง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหมอนนาง
พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ)
วัดทุ่งเหียง

เจ้าคณะตำบลโคกเพลาะ
พระครูวิจิตรกิจจากร (สมวงษ์ )
วัดเนินสังข์สฤษฎาราม

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ
พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน )
วัดทรงธรรม

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สมปอง กนฺตสาโร
วัดใหม่ทรายมูล

เจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม
พระครูปลัด สุทิน กนฺตสีโล
วัดแก้วศิลาราม

เลขานุการ
พระอธิการปรัชญา ฐิตธมฺโม
วัดป่าแก้ว

เจ้าคณะตำบลหัวถนน
พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (ผจญ )
วัดโบสถ์

เลขานุการ
พระปลัด จรวด มหาปุญฺโญ
วัดหัวถนน

เจ้าคณะตำบลหนองเหียง
พระครูกิตติบุญญวัฒน์ (สมเกียรติ )
วัดชุมแสงศรีวนาราม

เลขานุการ
พระปลัด ปิยะ สุวณฺณปญฺโญ
วัดชุมแสงศรีวนาราม

รักษาการเจ้าคณะตำบลนาวังหิน
พระสมุห์ ปรีชา ปชฺโชโต
วัดใหม่นาวังหิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาวังหิน (๒๕๕๙)
พระครูโพธาภิราม (เมี้ยน ยโสธโร)
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลนาเริก
พระครูพิทักษ์ทีปรัตน์ (สมพงษ์ ฐานวโร)
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์

เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์
พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

เลขานุการ
พระปลัด สุรเดช ธมฺมเตโช
วัดเนินหลังเต่า

เจ้าคณะตำบลเกาะจันทร์ เขต ๑
พระมหานลวัชร์ ธมฺมจารี ป.ธ.๕
วัดพระพุทธบาทเขานางนม

เจ้าคณะตำบลเกาะจันทร์ เขต ๒
เจ้าอธิการไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร
วัดป่าโชติธรรม

เจ้าคณะตำบลท่าบุญมี
พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี ป.ธ.๖)
วัดเกาะโพธาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล ป.ธ.๘
วัดอมพนมวนาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ สุนทร สิริภทฺโท
วัดอมพนมวนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
พระมหาภูวนาถ อาภากโร ป.ธ.๖
วัดหลุมมะนาว

เลขานุการ
พระครูไพศาลสิทธิวัฒน์ (จันทนา )
วัดคลองมะเดื่อ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง (๒๕๕๓)
พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค)
วัดโคกขี้หนอน

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
พระมหาศุภจิตร์ ธมฺมาโภ ป.ธ.๔
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส

เจ้าคณะตำบลบ่อกวางทอง
พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ )
วัดหนองเกต

เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ)
วัดธาตุทอง

เจ้าคณะตำบลเกษตรสุวรรณ
พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต)
วัดเกษตรสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลพลวงทอง
พระมหาณรงค์ อุตฺตโร ป.ธ.๕
วัดทับเจริญ

เจ้าคณะตำบลวัดสุวรรณ
เจ้าอธิการสิทธิพร ธมฺมวโร
วัดทุ่งศาลา

เจ้าคณะอำเภอหนองใหญ่
พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดำรง จกฺกวโร)
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

เลขานุการ
พระมหาธงชัย มหาวิริโย ป.ธ.๔
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
พระครูศีลานุโลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท)
วัดเนินสี่

เจ้าคณะตำบลหนองเสือช้าง
พระครูไพจิตรพัฒนการ (สมนึก )
วัดเขาซก

เจ้าคณะตำบลคลองพลู
พระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธิ์ )
วัดคลองพลู

เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระมหาเจริญ จิรวิฑโฒ ป.ธ.๘
วัดพยอม

เลขานุการ
พระครูวิสาลธรรมทัศน์ (สมศักดิ์ )
วัดหนองเขิน

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง )
วัดกุณฑีธาร

เลขานุการ
พระครูสมุห์ ยงยุทธ ฐิตสทฺโธ
วัดกุณฑีธาร

เจ้าคณะตำบลหนองชาก
พระมหาประภาส ญาณโสภโณ ป.ธ.๓
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

เจ้าคณะตำบลหนองบอนแดง
พระครูสุธีสุตาลังการ (เริงศักดิ์ ป.ธ.๖)
วัดบึงบวรสถิตย์

เจ้าคณะตำบลบ้านบึง
พระครูภัทรกิจสุนทร (สาย )
วัดอ่างเวียน

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่แก้ว
พระครูวรรัตนาภรณ์ (อำนวย ปญฺญาวโร)
วัดป่ายุบบุญญาราม

เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ
พระครูวิมลธรรมาภิรักษ์ (สมบัติ )
วัดท่อใหญ่

เจ้าคณะตำบลคลองกิ่ว
พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน )
วัดหนองชันจันทนาราม

เจ้าคณะอำเภอศรีราชา
พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดพิบูลสัณหธรรม

เลขานุการ
พระปลัด จักรกฤษณ์ อหึสโก
วัดพิบูลสัณหธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา
พระครูพินิจสมาจาร (ธูป )
วัดนาพร้าว

เลขานุการ
พระใบฎีกา เกียรติสยาม กิตฺตญาโณ
วัดนาพร้าว

เจ้าคณะตำบลศรีราชา (๒๕๕๖)
พระครูสาธิตกิตติญาณ (สมภพ )
วัดราษฎร์นิยมธรรม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา (๒๕๖๑)
พระครูอาทรพัฒนาภิรม (นิ่ม อนีโฆ)
วัดมโนรม

เจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๑
พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย )
วัดหนองขาม

เจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๒
พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ )
วัดเนินตอง

เจ้าคณะตำบลบางพระ เขต ๑
พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (สง่า )
วัดเขาไม้แดง

เจ้าคณะตำบลบางพระ เขต ๒
พระครูรักขิตวันพิทักษ์ (มนตรี )
วัดปาลิไลยวัน

เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๑
พระครูสาทรวรกิตติ์ (พลภัทร )
วัดพันเสด็จนอก

เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๒
พระครูสุนทรธรรมวินิจ (มนิด )
วัดระเวิงรังสรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง (๒๕๖๐)
พระครูวิลาศวรกิจ (ไชยเยศ ถาวโร)
วัดหนองยายบู่

เจ้าคณะตำบลสุรศักดิ์
พระครูประภัทร์ชลธรรม (บรรยงค์ กตปุญฺโญ)
วัดศรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลบึง (๒๕๔๐)
พระครูวิมุติธรรมาภิรม (บุญส่วน ปริมุตฺโต)
วัดหนองคล้า ในพระสังฆราชูปถัมถ์

เจ้าคณะตำบลบ่อวิน
พระครูญาณประยุต (สมชาย )
วัดเขาตะแบก

เจ้าคณะอำเภอบางละมุง (๒๕๕๙)
พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด กนฺตจาโร)
วัดหนองปรือ

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ธีรพงษ์ ธีรวํโส
วัดเขาโพธิ์ทอง

รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง
พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙
วัดสุทธาวาส

เลขานุการ
พระมหาสุภาพ สุภาจาโร
วัดสุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลบางละมุง
พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (คำนึง สิริภทฺโท)
วัดศรีวนาราม

รักษาการเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูสุนทรรัตนาภิรม (นฤพล )
วัดเขาไม้แก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล (๒๕๖๐)
พระครูวิสุทธาจาร (เฉลียว อุปจาโร)
วัดประชุมคงคา

เจ้าคณะตำบลนาเกลือ
พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม)
วัดธรรมสามัคคี

เจ้าคณะตำบลหนองปรือเขต ๑
พระครูวิมลจริยาลังการ (ประเสริฐ )
วัดหนองเกตุใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๒
พระครูปลัด วรพจน์ วิโรจโน
วัดทวนทอง

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูวิกรมศาสนกิจ (เจตจำนงค์ จิรธมฺโม)
วัดมาบฟักทอง

เจ้าคณะตำบลโป่ง
พระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ (อัมพร )
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ
พระครูทัศนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย)
วัดสัตหีบ

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ประเสริฐ อาสโภ
วัดบางเสร่คงคาราม

เจ้าคณะตำบลสัตหีบ
พระครูสีลสาราธิคุณ (ชะออม อตฺตสาโร)
วัดเขาคันธมาทน์

เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน
พระครูปิยกิจวิบูลย์ (นกแก้ว ปิยทสสี)
วัดอัมพาราม

เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง
พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ ป.ธ.๔)
วัดช่องแสมสาร

เจ้าคณะตำบลบางเสร่
พระครูวิธานธรรมานุยุต (บรรยาย )
วัดบางเสร่คงคาราม

ระยอง

เจ้าคณะจังหวัดระยอง
พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ.๗)
วัดเนินพระ
โทร. ๐ ๓๘๘๐ ๘๕๖๖ , ๐๘ ๑๓๐๖ ๑๙๓๓

เลขานุการ
พระมหาสมยศ ถามเชฏโฐ ป.ธ.๗
วัดเนินพระ

รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๙)
พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร ป.ธ.๔)
วัดพลงช้างเผือก

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา ณัฐพล มหาปญฺโญ
วัดพลงช้างเผือก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๘)
พระญาณรังษี (แจ่ม กตปุญฺโญ)
วัดเขาสำเภาทอง
โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๓๗๑ , ๐๘ ๑๕๗๕ ๐๑๐๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๖๑)
พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร)
วัดลุ่ม
โทร. ๐๘ ๖๑๕๖ ๗๑๑๗ , ๐๘ ๐๐๙๙ ๓๖๔๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๖๐)
พระครูธรรมสารโสภิต (พะยอม สุธีโร)
วัดถนนกะเพรา

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง
พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร)
วัดป่าประดู่

เลขานุการ
พระมหากุศล กุสลภทฺโท ป.ธ.๔
วัดป่าประดู่

เจ้าคณะตำบลท่าประดู่
พระมหาบุญแก้ว ฐานงฺกโร ป.ธ.๗
วัดลุ่ม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชิงเนิน (๒๕๖๐)
พระครูประสุตศาสนกิจ (มณเฑียร ปมุตฺโต)
วัดปลวกเกตุ

เจ้าคณะตำบลตะพง
พระปลัด บำเพ็ญ กิตฺติปาโล
วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลบ้านแลง
พระมหายุทธนา ธมฺมวํโส ป.ธ.๙
วัดหนองสนม

เจ้าคณะตำบลเพ
พระครูวิจิตรคีรีรักษ์ (ตุ่น )
วัดเขายายชุม

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ )
วัดเภตราสุขารมย์

เจ้าคณะตำบลกะเฉด
พระครูวุฒิธรรมรัต (คอย )
วัดธงหงษ์

เจ้าคณะตำบลเนินพระ
พระครูขันติธรรมาภิรักษ์ (สุดเอื้อม )
วัดกรอกยายชา

เจ้าคณะตำบลทับมา
พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส ป.ธ.๔)
วัดทับมา

เจ้าคณะตำบลมาบตาพุด
พระครูปัญญาวรวัฒน์ (เลื่อน )
วัดห้วยโป่ง

เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร)
วัดบ้านค่าย

เลขานุการ
พระสมุห์ ศุภสิทธิ์ ฐานกโร
วัดบ้านค่าย

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์ )
วัดหนองคอกหมู

เลขานุการ
พระสมุห์ สุรศักดิ์ อคฺควโร
วัดหนองตะแบก

เจ้าคณะตำบลหนองตะพาน
พระอธิการสุรสิทธิ์ อคฺควโร
วัดหนองกะบอก

เจ้าคณะตำบลตาขัน
พระสมุห์ สุรศักดิ์ อคฺควโร
วัดหนองตะแบก

เจ้าคณะตำบลหนองละลอก
พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต (เชย )
วัดละหารไร่

เจ้าคณะตำบลบ้านค่าย
พระมหาจักราพัฒน์ อาภาโส ป.ธ.๔
วัดอ่างแก้ว

เจ้าคณะตำบลชากบก
พระครูวิสิฐสมณการ (พร )
วัดชากกอไผ่

เจ้าคณะตำบลบางบุตร
พระครูประภัศร์จริยคุณ (บุญชนะ สิริภทฺโท)
วัดเนินสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองบัว เขต ๑
พระปลัด เถ่ง ฐิตคุโณ
วัดหนองกรับ

เจ้าคณะตำบลหนองบัว เขต ๒
พระครูประภัศร์โพธิคุณ (รัตน์ )
วัดป่าหวาย

รองเจ้าคณะอำเภอแกลง
พระครูพิศาลสุตากร (อำนวย ป.ธ.๔)
วัดบุนนาค

เลขานุการ
พระพงษ์ศักดิ์ พทฺธธมฺโม
วัดบุนนาค

รองเจ้าคณะอำเภอแกลง
พระมหาสมภพ สมฺภทฺโท ป.ธ.๗
วัดชากขุนวิเศษ

เลขานุการ
พระสมุห์ ยุทธนา จารุธมฺโม
วัดชุมนุมสูง

เจ้าคณะตำบลทางเกวียน
พระครูบุรเขตสังฆการ (ปราโมทย์ )
วัดโพธิ์ทองพุทธาราม

เจ้าคณะตำบลวังหว้า
พระครูเกษมอรรถากร (วิรัต )
วัดวังหว้า

เจ้าคณะตำบลเนินฆ้อ
พระครูวิสุทธิสารโสภิต (สมศักดิ์ )
วัดเนินฆ้อ

เจ้าคณะตำบลกร่ำ - ชากโดน
พระปลัด ครรชิต ชิตมาโร
วัดป่ากร่ำ

เจ้าคณะตำบลสองสลึง - ห้วยยาง
พระครูรังษีพรหมคุณ (สุวพล )
วัดอรัญรังษี

เจ้าคณะตำบลชากพง
พระครูประวิตธรรมโสภณ (สมุทร )
วัดพลงไสว

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร )
วัดหนองจระเข้

เจ้าคณะตำบลกระแสร์บน
พระครูโสภณวิสารัท (จาย )
วัดกระแสร์คูหาสวรรค์

เจ้าคณะตำบลปากน้ำกระแส - คลองปูน
พระปลัด สมพร ภทฺทวโร
วัดตะเคียนงาม

เจ้าคณะตำบลทุ่งควายกิน
พระครูพิมลจริยาภิรัต (ชัยณรงค์ )
วัดเนินเขาดิน

เจ้าคณะตำบลพังราด
พระครูวิโรจน์เมธาภรณ์ (นิวัตร )
วัดปากน้ำพังราด

เจ้าคณะตำบลกองดิน เขต ๑
พระครูเกษมรัตนากร (มงคล เขมจาโร)
วัดไตรรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลกองดิน เขต ๒
พระมหาสมภพ สมฺภทฺโท ป.ธ.๗
วัดชากขุนวิเศษ

เจ้าคณะอำเภอปลวกแดง
พระครูศรีปริยัติโกวิท (ชิ้น ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)
วัดโขด (ทิมธาราม)

เลขานุการ
พระปลัด สมเจตน์ สิริจนฺโท
วัดโขด (ทิมธาราม)

เจ้าคณะตำบลปลวกแดง - ตาสิทธิ์
พระครูสิริคีรีวัฒน์ (วิวัฒ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๕)
วัดเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลมาบยางพร
พระครูศรีปริยัติวิภูษิต (ธนู อินทฺโชโต ป.ธ.๖)
วัดไพรสณฑ์

เจ้าคณะตำบลแม่น้ำคู้
พระครูอุปถัมภ์พัฒนกิจ (เกริกวุฒิ )
วัดแม่น้ำคู้

เจ้าคณะตำบลละหาร - หนองไร่
พระครูสุนทรธรรมพิลาส (จรวย )
วัดหมอมุ่ย

เจ้าคณะอำเภอบ้านฉาง
พระครูสันติบุรพทิศ
วัดชากหมาก

เลขานุการ
พระปลัด ธีรพิสิษฐ์ จนฺทสาโร ป.ธ.๓
วัดชลธาราม

เจ้าคณะตำบลพลา
พระมหาปธานศักดิ์ ธนาสโภ ป.ธ.๕
วัดชากหมาก

เจ้าคณะตำบลสำนักท้อน
พระครูไพบูลย์วุฒิกร (ธานี )
วัดคลองทราย

เจ้าคณะอำเภอวังจันทร์
พระครูวรวงศ์วิวัฒน์ (วีรศักดิ์ )
วัดชุมแสง

เลขานุการ
พระปิยวัฒน์ จิตฺตสํวโร
วัดชุมแสง

เจ้าคณะตำบลวังจันทร์
พระครูสิริชยาลังการ (วีระชัย ชยวีโร ป.ธ.๕)
วัดคลองบางบ่อ

เจ้าคณะตำบลชุมแสง - พลงตาเอี่ยม
พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต ป.ธ.๕
วัดชุมนุมใน

เจ้าคณะตำบลป่ายุบ
พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ )
วัดป่ายุบ

เจ้าคณะอำเภอนิคมพัฒนา
พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา )
วัดมาบข่า

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ชัยยา ชยากโร
วัดคลองตาทัย

เจ้าคณะตำบลมาบข่า
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ )
วัดชากผักกูด

เจ้าคณะตำบลมะขามคู่
พระครูไพโรจน์อริญขัย (ชูช่อ )
วัดนพเก้าพนาราม

เจ้าคณะตำบลพนานิคม
พระครูวิสุทธิ์วินยาภิรม (วินัย วิสุทฺสีโล)
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะอำเภอเขาชะเมา
พระครูพิสุทธิ์ธรรมานุวัตร (ศุภวัฒน์ )
วัดน้ำใส

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ไพรัช โอภาโส
วัดศรีประชาธรรม

เจ้าคณะตำบลน้ำเป็น
พระครูชัยกิตติโสภณ (ศรชัย )
วัดชำฆ้อ

เจ้าคณะตำบลห้วยทับมอญ
พระครูสุนทรธรรมวาที (ธนุ )
วัดสีระมัน

เจ้าคณะตำบลชำฆ้อ - เขาน้อย
พระครูสุวรรณพุทธิคุณ (สมพวษ์ )
วัดถ้ำสุวรรณภูผา

จันทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล)
วัดบูรพาพิทยาราม
โทร. ๐ ๓๙๔๓ ๑๕๑๑ , ๐๘ ๖๑๔๖ ๔๙๘๘

เลขานุการ
พระครูอนุกูลสังฆการ (ยงยุทธ )
วัดชมภูคีรีธาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๕๕)
พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙)
วัดโค้งสนามเป้า
โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๗๗๐๒ , ๐๘ ๑๕๐๗ ๐๘๓๓

เลขานุการ
พระมหาเรืองเดช จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๖
วัดสุทธิวารี

เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (๒๕๓๐)
พระอรรถโมลี (อบ ปสาโท ป.ธ.๗)
วัดไผ่ล้อม
โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๒๓๘๓ , ๐๘ ๗๐๐๐ ๒๙๔๒

เลขานุการ
พระปลัด ประเสริฐ กตวณฺโณ
วัดไผ่ล้อม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
พระครูสิริวราดิศัย (จงรักษ์ วราสโย ป.ธ.๕)
วัดไผ่ล้อม

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม (มนัส )
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
พระครูธำรงธรรมวงศ์ (นิคม )
วัดตะบกเตี้ย

เจ้าคณะตำบลคลองนารายณ์
พระครูพิศาลบุญญาภิวัฒน์ (บุญเลิศ )
วัดพลับพลา

เจ้าคณะตำบลคมบาง
พระครูบวรสิริทัต (สมพงษ์ )
วัดห้องคูหา

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูวิกรมสาธุกิจ (เกษม )
วัดปลายคลอง

เจ้าคณะตำบลเกาะขวาง
พระครูปัญญาจันทโชติ (สุชาติ โชติปญฺโญ)
วัดอ่างหิน

เจ้าคณะตำบลบางกะจะ - ท่าช้าง
พระวินัยธร วิรัตน์ ปิยธมฺโม
วัดใหม่ท่าแฉลบ

เจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว
พระมหาชนก เขมกาโม ป.ธ.๕
วัดศรีเมือง

เลขานุการ
พระชัยรัตน์ ปริชาโน
วัดวังอีแอ่น

เจ้าคณะตำบลแก่งหางแมว
พระครูสถิตกันทราภรณ์ (พิชิต )
วัดแก่ง

เจ้าคณะตำบลเขาวงกต
พระครูพิพัฒน์วิหารกิจ (วิวัฒน์ วิวฒฺฑโน)
วัดหนองสร้อย

เจ้าคณะตำบลขุนซ่อง เขต ๑
พระครูสุวิมลคีรีรักษ์ (วิม )
วัดขุนซ่อง

เจ้าคณะตำบลขุนซ่อง เขต ๒
พระครูพิสุทธิ์จันโทภาส (ประภาส ปภาโส)
วัดจันทคุณาราม

เจ้าคณะตำบลพวา
พระครูประภัศร์ธรรมานุยุต (ฉลวย )
วัดวังไม้แดง

เจ้าคณะตำบลสามพี่น้อง
พระครูประภาตสีลาภรณ์ (จิตรเทพ ญาณสีโล)
วัดวังอีแอ่น

เจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูสิริปัญญาวงศ์ (จำลอง ป.ธ.๓)
วัดสวนมะม่วง

เลขานุการ
พระมหาอดิศักดิ์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดสวนมะม่วง

รองเจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูสุภัทรสีลาจาร (สิรภพ )
วัดบ่อเวฬุวนาราม

เลขานุการ
พระเอนก อาภาธโร
วัดบ่อเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลตะปอน - ขลุง
พระครูพินิตกิจจานุกูล (เบ๊ )
วัดวันยาวบน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกวียนหัก - บางชัน (๒๕๖๑)
พระครูรังสรรค์วิหารคุณ (ประทีป ปญฺญาโภ)
วัดบางชัน

เจ้าคณะตำบลวันยาว - ซึ้ง
พระครูพิพิธกิจจานุการ (นิพนธ์ )
วัดวันยาวล่าง

เจ้าคณะตำบลบ่อ
พระครูจันทวชิราภรณ์ (วิเชียร )
วัดซึ้งล่าง

เจ้าคณะตำบลตรอกนอง
พระครูสาราภินันท์ (ไก่ )
วัดตะปอนใหญ่

เจ้าคณะตำบลบ่อเวฬุ
พระครูอมรธรรมวัฒน์ (ไพศาล )
วัดเวฬุวรรณาราม

เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ (จรูญ ป.ธ.๔)
วัดสามผาน

เลขานุการ
พระปลัด สมพงษ์ ฐานจารี
วัดแพร่งขาหยั่ง

รองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส ป.ธ.๙
วัดบูรพาพิทยาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๐๑ ๑๓๖๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา
พระครูสุตสิกขากร (บุญรอด ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดทุ่งเบญจา

เจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา
พระมหาชนก เขมกาโม ป.ธ.๕
วัดศรีเมือง

เจ้าคณะตำบลเขาแก้ว เขต ๑
พระมหาประสงค์ ฉินฺนาลโย
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลเขาแก้ว เขต ๒
พระครูปลัด ประสิทธิ์ สิริจนฺโท
วัดตาเลียวนอก

เจ้าคณะตำบลท่าใหม่
พระครูโสภณวุฒิกร (วิชา )
วัดบุญญวาสวิหาร

เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี
พระครูอนุกูลสังฆการ (ยงยุทธ )
วัดชมภูคีรีธาราม

เจ้าคณะตำบลตะกาดเง้า
พระครูวิมลธรรมพิทักษ์ (อำนวย ป.ธ.๓)
วัดหนองคัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองขุด (๒๕๖๑)
พระครูพิพัฒน์ปทุมาภรณ์ (สมใจ ชินปุตฺโต)
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลโขมง - รำพัน
พระครูสุภัทรโพธิกิจ (ยงยุทธ )
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลบ่อพุ
พระครูประโชติธรรมรัต
วัดพุทธคยาราม

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูสิริกิตยาภรณ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.๕)
วัดบ้านสิ้ว

เจ้าคณะอำเภอนายายอาม
พระครูประสิทธิ์ปุญญาคม (บุญถึง )
วัดวังหิน

เลขานุการ
พระปลัด สุพัฒน์ สุภทฺโท
วัดวังหิน

เจ้าคณะตำบลนายายอาม เขต ๑
พระครูโสภณกิจจานุวัตร (วงศ์ )
วัดโพธิ์ลังกา

เจ้าคณะตำบลนายายอาม เขต ๒
พระครูสุธรรมกิจจาทร (ตี๋ )
วัดนายายอาม

เจ้าคณะตำบลช้างข้าม
พระครูสุวิมลกิจโกศล (จุย )
วัดหนองไทร

เจ้าคณะตำบลวังโตนด
พระปลัด สุพัฒน์ สุภทฺโท
วัดวังหิน

เจ้าคณะตำบลสนามไชย
พระครูวิบูลจันทโชติ (ประทีป )
วัดสนามไชย

เจ้าคณะตำบลวังใหม่
พระครูวิสุทธิ์ธีระธรรม (วีระ )
วัดหนองสีงา

เจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
พระครูไพศาลบุญวัฒน์ (จรินทร์ )
วัดป่าเทพนิมิต

เลขานุการ
พระครูสถิตบูรพาธรรม (ถิรเดช )
วัดคลองตาคง

รองเจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
พระครูสันตจิตตาภิรักษ์
วัดมหาคงคาราม

เลขานุการ
พระสาคร ติกฺขปญฺโญ
วัดมหาคงคาราม

เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต
พระปลัด สาย ปญฺญากโร
วัดบึงชนัง

เจ้าคณะตำบลคลองใหญ่
พระครูสุวรรณธีรคุณ (สุรศักดิ์ )
วัดมหาคงคาราม

เจ้าคณะตำบลทับไทร
พระครูสถิตธรรมานุวัตร (สำราญ )
วัดทับไทร

เจ้าคณะตำบลหนองตาคง
พระปลัด สหโชติ มานิโต
วัดคลองบอน

เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน เขต ๑
พระครูบูรพาวีราภรณ์ (สุนทร )
วัดพังงอน

เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน เขต ๒
พระครูสถิตบูรพาธรรม (ถิรเดช )
วัดคลองตาคง

เจ้าคณะอำเภอมะขาม
พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ (กิตติ ป.ธ.๕)
วัดบ้านอ่าง

เลขานุการ
พระครูโกศลสาธุการ (ไพศาล รกฺขิตธมฺโม)
วัดหนองอ้อ

เจ้าคณะตำบลมะขาม
พระครูสุนทรธรรมุเทศ (พีระ )
วัดมะขาม

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง - อ่างคีรี
พระครูกัลยาณคุณาธาร (เชน )
วัดบางจะอ้าย

เจ้าคณะตำบลฉมัน
พระครูพิศิษฏ์ชัยวัฒน์ (สัญชัย )
วัดพญาล่าง

เจ้าคณะตำบลวังแซ้ม
พระมหามานะ รามธมฺโม
วัดขนุน

เจ้าคณะตำบลปัถวี
พระครูภาวนาจันทโรภาส (ไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต)
วัดจันทร์แสงศรี

เจ้าคณะอำเภอเขาคิชฌกูฏ
พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ (บำเพ็ญ ป.ธ.๓)
วัดใหม่

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา มนต์ชัย โชติปญฺโญ
วัดใหม่

เจ้าคณะตำบลพลวง
พระครูประดิษฐ์ศาสนการ (จำนง )
วัดทุ่งตาอิน

เจ้าคณะตำบลตะเคียนทอง - จันทเขลม
พระครูพิพิธพัฒนการ (ชัยพิพัฒน์ )
วัดท่าอุดม

เจ้าคณะตำบลชากไทย
พระครูจันทรกิจโสภณ (สฤษดิ์ จนฺทสโร)
วัดวังทอง

เจ้าคณะตำบลคลองพลู
พระครูพุทธบทบริบาล (สมคิด )
วัดพลวง

เจ้าคณะอำเภอสอยดาว
พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ (ณัฐดนัย )
วัดสุทธิวารี

เลขานุการ
พระมหาสุรศักดิ์ กตปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดสุทธิวารี

รองเจ้าคณะอำเภอสอยดาว
พระครูพิศาลธรรมานุศาสน์ (อนันต์ )
วัดทับช้าง

เจ้าคณะตำบลทรายขาว
พระครูวิมลญาณปะสุต (พรหมบุตร )
วัดสำโรง

เจ้าคณะตำบลปะตง เขต ๑
พระอธิการธาตุ อธิปญฺโญ
วัดเทพประทาน

เจ้าคณะตำบลปะตง เขต ๒
พระครูวิริยกิจจานุรักษ์ (สุเทพ )
วัดใหม่ชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลทุ่งขนาน
พระปลัด พร้อม ถาวโร
วัดน้ำซับตาพุด

เจ้าคณะตำบลทับช้าง
พระปลัด นคร ชยธมฺโม
วัดปะตงวนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์ (๒๕๕๙)
พระสุธีปริยัตยาภรณ์ (พร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗)
วัดพลับ
โทร. ๐ ๓๙๓๙ ๑๑๘๐

เจ้าคณะตำบลพลิ้ว - หนองชิ่ม
พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย )
วัดใหญ่พลิ้ว

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำเค็ม
พระครูพิศาลจันโทปมคุณ (มาทัญ ถาวโร)
วัดบางกะไชย

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำเค็ม
พระครูโสภณสาสนานุรักษ์ (เกียรติศักดิ์ )
วัดบางสระเก้า

เจ้าคณะตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
พระครูไพศาลปิยธรรม
วัดถนนมะม่วง

ตราด

เจ้าคณะจังหวัดตราด
พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดบางปรือ
โทร. ๐๘ ๗๑๒๘ ๙๖๗๙

เลขานุการ
พระครูประโชติบุญญารักษ์ (ไพโรจน์ )
วัดหนองบัว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก ป.ธ.๕)
วัดโยธานิมิต
โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๒๑๘ , ๐๘ ๑๔๓๐ ๑๗๙๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด
พระครูมงคลปัญญากร (สันทัด ปญฺญาวุฒฺโฑ)
วัดสุวรรณมงคล

เลขานุการ
พระสมุห์ พาณิชย์ กิตฺติภทฺโท
วัดหนองโสน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด (๒๕๖๑)
พระครูโอภาสพลากร (วินัย โอภาโส)
วัดเนินสูง

เจ้าคณะตำบลบางพระ
พระครูประโชติบุญญารักษ์ (ไพโรจน์ )
วัดหนองบัว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางพระ (๒๕๔๙)
พระครูสังฆกิจบูรพา (บัว ถามโก)
วัดศรีบุรพาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยแร้ง
พระครูนันทธรรมโกศล ( อภินนฺโท)
วัดเนินยาง

เจ้าคณะตำบลหนองโสน
พระครูโฆษิตวิริยคุณ (ธงชัย )
วัดหนองเสม็ด

เจ้าคณะตำบลวังกระแจะ
พระครูสุวรรณสารวิบูล (สนาน )
วัดบุปผาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองคันทรง (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรวรวุฒิ (ประธาน )
วัดห้วงน้ำขาว

เจ้าคณะตำบลเนินทราย
พระครูสุธรรมาทร (สุรินทร์ )
วัดธรรมาภิมุข

เจ้าคณะตำบลแหลมกลัด
พระสมุห์ ประจวบ วนฺตมโล
วัดแหลมกลัด

เจ้าคณะตำบลท่าพริก
พระมหาสุรชัย ชวโน ป.ธ.๓
วัดกลาง

รักษาการเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่ (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์บุรเขต (ช้อย )
วัดคลองมะนาว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่ (๒๕๖๐)
พระครูกัลยาณานุรักษ์ (หนู กลฺยาณธมฺโม)
วัดห้วงโสม

เจ้าคณะตำบลคลองใหญ่
พระครูพิทักษ์บุรเขต (ช้อย )
วัดคลองมะนาว

รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง (๒๕๖๑)
พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ (พัด )
วัดท่ากระท้อน

รองเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง
พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ (พัด )
วัดท่ากระท้อน

เลขานุการ
พระมหานิพนธ์ สิริธโร ป.ธ.๓
วัดบำโรณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง (๒๕๖๐)
พระครูอินทคีรีคณารักษ์ (แก้ว ญาณวโร)
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต
พระครูสุวรรณวรประสาธน์ (สัมพันธ์ )
วัดพนมพริก

เจ้าคณะตำบลเขาสมิง
พระครูประศาสน์สุตาคม (วิชา ป.ธ.๓)
วัดลำภูราย

เจ้าคณะตำบลท่าโสม
พระครูวิมลโสมนันท์ (โชคชัย )
วัดท่าโสม

เจ้าคณะตำบลสะตอ
พระครูนิมิตธรรมบาล (ระทวย )
วัดเกาะลอย

เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง
พระครูวิธานธรรมสุนทร (บังเอิญ )
วัดวงษ์พัฒนา

เจ้าคณะตำบลประณีต
พระครูศีลวัฒนากร (อนันต์ )
วัดขุมบ่อทรัพย์

เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน
พระครูภาวนาปัจจันตเขต (เสรี )
วัดธรรมาภิมุข

เจ้าคณะอำเภอแหลมงอบ
พระครูพิศาลธรรมวาที
วัดบางปิดบน

เลขานุการ
พระปลัด วิษณุ จนฺทโชโต
วัดทองธรรมชาติ

เจ้าคณะตำบลแหลมงอบ
พระครูโสภณสุตวัฒน์ (พงษ์คณิต ป.ธ.๓)
วัดน้ำเชี่ยว

เจ้าคณะตำบลบางปิด
พระปลัด วิษณุ จนฺทโชโต
วัดทองธรรมชาติ

เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่
พระมหามงคล ยติโก ป.ธ.๙
วัดวิเวกวราราม

เลขานุการ
พระสมุห์ ณัฐพล วรปญฺโญ
วัดวิเวกวราราม

เจ้าคณะตำบลนนทรีย์
พระครูวิจิตรรัตนาภรณ์ (สมจิตร )
วัดนนทรีย์

เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย
พระครูกิตติญาณวิจักษ์ (จักรกฤษณ์ )
วัดเนินตากแดด

เจ้าคณะตำบลหนองบอน
พระครูสุคนธ์สีลสาร (ปรีชา )
วัดท่าน้ำล่าง

เจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง
พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์ (สุรพล ป.ธ.๓)
วัดแหลมมะขาม

เลขานุการ
พระครูพิสุทธิธรรมวงศ์ (สุทธินันท์ )
วัดอ่างกระป่อง

เจ้าคณะตำบลเกาะช้าง
พระครูสุเมธจริยาลังการ (ประมวล )
วัดคลองสน

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๙)
พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๒ , ๐๘ ๙๑๐๓ ๕๖๙๔

เลขานุการ
พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๔ ๒๔๔๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๕๑๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระราชธรรมโมลี (ดัชน์ ขนฺติธมฺโม)
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
โทร. ๐ ๒๓๒๘ ๐๑๔๓

เจ้าคณะเขตพระนคร (๒๕๖๒)
พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๑๑ , ๐๘ ๙๘๑๑ ๐๓๗๓

เลขานุการ
พระปรีดา ธมฺมปีติโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๐๕๘๖ , ๐๘ ๑๙๐๐ ๓๕๗๙

เจ้าคณะแขวงโสมนัส
พระกิตติสารมุนี (ประจักษ์ เขมกาโม ป.ธ.๙)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๕๗๗ ๘๖๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว
พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
วัดทิพพาวาส
โทร. ๐ ๒๓๔๗ ๑๑๑๘ , ๐๘ ๔๖๖๖ ๒๗๓๙

เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ
พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๒๐๐

เจ้าคณะเขตดุสิต (๒๕๖๒)
พระศรีวิสุทธิญาณ (เนรมิต ธมฺมวีโร ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๑๕๗

เจ้าคณะแขวงบางจาก
พระมหาจำเนียร อติโรจโน ป.ธ.๗
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล
พระปริยัติสารเมธี (สุริยา สุเมโธ ป.ธ.๖)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๖๓ ๙๗๑๕

เจ้าคณะแขวงปทุมวัน
พระราชสุมนต์มุนี (บุญร่วม อตฺถกาโม ป.ธ.๙)
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๒๗๐๔

เจ้าคณะเขตธนบุรี (๒๕๖๒)
พระกิตติมงคลวัฒน์ (สวัสดิ์ โสปาโก)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๐๗๔๖

เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์
พระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบุปผาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๖๐๖๔

เจ้าคณะแขวงบางพลัด
พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดอาวุธวิกสิตาราม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๒ ๗๒๖๙

เจ้าคณะเขตหนองจอก - คลองสามวา (๒๕๖๒)
พระราชธรรมกวี (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)
วัดสัมมาชัญญาวาส
โทร. ๐ ๒๙๑๔ ๐๙๒๔

เจ้าคณะแขวงลำผักชี
พระศรีปริยัติมงคล (นิยม กิตฺติเมธี ป.ธ.๙)
วัดลำผักชี
โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๒๔๑๐

เจ้าคณะเขตปทุมวัน - ห้วยขวาง - วัฒนา (๒๕๖๒)
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๗๖๗๕ , ๐ ๒๒๕๑ ๐๓๕๑ , ๐๘ ๑๗๒๐ ๗๔๕๖

เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - สัมพันธวงศ์ - ราชเทวี (๒๕๖๒)
พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๖)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๕๙๕ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๖๓๓

เจ้าคณะเขตพระโขนง (๒๕๖๒)
พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะเขตบางพลัด - บางกอกใหญ่ - บางกอกน้อย (๒๕๖๒)
พระราชวราจารย์ (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๒ ๕๖๖๘ , ๐ ๒๔๒๔ ๗๗๒๗

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ
พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๗)
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐ ๒๔๖๓ ๑๔๖๖ , ๐๘ ๑๗๑๑ ๑๔๗๕

เลขานุการ
พระมหาสุรศักดิ์ ธมฺมิโก ป.ธ.๓
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐๘ ๔๑๐๐ ๗๗๒๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรปราการ
พระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก ป.ธ.๓
วัดอโศการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๙๙ ๙๓๖๒

นนทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระวินัยโสภณ (เสถียร เมตฺติโก)
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๕๐๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระเทพวรเมธี (ดรุณ สุมโน ป.ธ.๔)
วัดบางขวาง
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘ , ๐๘ ๖๘๙๑ ๒๑๖๓ โทรสาร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘

เจ้าคณะตำบลจังหวัดนนทบุรี
พระครูเกษมธรรมนิวิฐ (สุธรรม อติชาโต)
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๒๒๓๔

ปทุมธานี

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ ถิรสีโล)
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๙๘๙ ๐๙๘๒ , ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓

เลขานุการ
พระครูปลัด ประทุม ปทุมวณฺโณ
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓ , ๐๘ ๙๐๓๔ ๒๕๓๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว - ลำลูกกา
พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดจันทน์กะพ้อ
โทร. ๐ ๒๙๗๗ ๓๔๒๙ , ๐๘ ๐๖๑๙ ๙๙๖๑

เจ้าคณะตำบลคูบางหลวง
พระครูไพบูลย์ศีลวัฒน์ (สมพร สีลวฑฺโฒ)
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๘๑๑ , ๐๘ ๙๕๐๕ ๕๒๕๕

เจ้าคณะอำเภอสามโคก
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา สุรเดช ปิยวณฺโณ
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐๘ ๔๓๕๓ ๒๓๓๙ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เจ้าคณะตำบลบ้านปทุม
พระครูโสภณศาสนคุณ
วัดบางเตยนอก
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๐๑๑ , ๐๘ ๗๖๙๙ ๕๙๙๔

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย (๒๕๕๗)
พระครูปทุมธรรมโสภณ (ลำพึง สิริธมฺโม)
วัดสำแล

พระนครศรีอยุธยา

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๓๙ , ๐๘ ๑๔๓๔ ๖๕๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๓๑

เลขานุการ
พระอุดมสารโสภณ (บุญมั่น ปุญฺญถิโร)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๐๐ , ๐๘ ๑๘๐๑ ๕๖๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๐๙

เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา (๒๕๖๒)
พระปริยัติสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ)
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๒๑๙

เจ้าคณะตำบลหัวรอ
พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ (อำนาจ )
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๐๒ , ๐๘ ๑๓๗๕ ๔๐๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๔๕

เจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระวินัยเวที (อำนวย อภิวฑฺฒโน)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๔๕๖ , ๐๘ ๗๑๖๖ ๖๘๗๘

เลขานุการ
พระครูสุวรรณธรรมรังสี
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๙๐๕ , ๐๘ ๖๓๙๕ ๘๕๙๔ โทรสาร. ๐ ๓๕๓๒ ๘๒๖๒

เจ้าคณะตำบลเชียงราก
พระครูวุฒิกิจโกศล (จรูญ )
วัดเชียงรากน้อย
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๘๕๘๙ , ๐ ๓๕๓๖ ๖๘๑๕ , ๐๘ ๑๑๔๖ ๕๖๕๒

อ่างทอง

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๔๖)
พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๒

เลขานุการ
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอ่างทอง
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เลขานุการ
พระครูปลัด กฤษณะ นิพฺภโย
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๑๗๕๘ ๙๓๒๓

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอ่างทอง
พระกวีวรญาณ (ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ.๗)
วัดศุขเกษมธรรมิการาม
โทร. ๐๘ ๗๐๖๒ ๒๙๖๒

สระบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๙)
พระสุนทรธรรมภาณ วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต)
วัดพระพุทธแสงธรรม
โทร. ๐๙ ๐๙๐๒ ๓๙๙๕

เลขานุการ
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี
พระครูพรหมเทพาจารย์
วัดธารเกษม
โทร. ๐๙ ๔๘๖๕ ๙๕๗๒

เลขานุการ
พระเสนอ ชาคโร
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๕๑๐๗ ๔๑๐๙

เจ้าคณะตำบลธารเกษม
พระมหาวีรศักดิ์ พีรกิตฺติโก
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๔๔๖๓ ๕๒๒๐

เจ้าคณะตำบลหน้าพระลาน
พระครูประสาทสารคุณ (คามิน )
วัดศรัทธาประชากร
โทร. ๐๙ ๔๕๕๓ ๕๔๖๕

เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูภาวนาวิทยาคม
วัดศรีเทพนิมิตวนาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๙๘ ๙๖๙๙

เลขานุการ
พระครูวิบูลสารโกวิท (ทองเจือ )
วัดป่าดงพญาเย็น
โทร. ๐๘ ๔๓๒๙ ๘๖๖๐

เจ้าคณะตำบลชะอม
พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (สมชาย ปุญฺญมโน)
วัดป่าสว่างบุญ
โทร. ๐๘ ๔๔๕๕ ๕๖๓๙

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม ป.ธ.๓
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลโคกแย้
พระครูวีรธรรมปวุฒิ
วัดศรีสัจจาวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๒๖ ๗๒๔๙

ลพบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๗)
พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๐๙ ๔๔๕๔ , ๐๘ ๑๗๗๙ ๐๑๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระราชสังวรญาณ วิ. (สมุทร อภิปุญฺโญ)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐ ๓๖๖๕ ๒๔๐๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๗)
พระอุดมศีลคุณ (บุญเลิศ อภิปุญฺโญ)
วัดถ้ำพรหมโลก
โทร. ๐๘ ๕๔๔๑ ๕๐๔๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พระกิตติญาณเมธี (สมเกียรติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๙๕๑๒ ๖๙๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๖๖๑ ๗๓๘๓

เลขานุการ
พระครูวินัยธร คงเดช ปยุตฺโต
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๖๙๑๙

เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก
พระครูอมรสมณคุณ
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๗๐๑๙ ๙๑๙๙

เจ้าคณะตำบลเขาพระงาม
พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร
วัดป่าเทพเนรมิต
โทร. ๐๘ ๙๙๐๐ ๒๖๘๓

เจ้าคณะตำบลพรหมมาสตร์ - นิคมสร้างตนเอง
พระครูมนูญธรรมรังสี
วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๘๙๗๒

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๑
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒
พระครูภาวนาปรีชา (อริยะ )
วัดนิคมสามัคคีชัย
โทร. ๐๘ ๐๖๖๘ ๔๐๖๗

เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง - บ้านหมี่
พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์ )
วัดรัมภาราม
โทร. ๐๘ ๗๑๑๕ ๗๓๕๒

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ณริชธันร์ อรุโณ
วัดป่าภัทรปิยาราม
โทร. ๐๘ ๖๓๒๑ ๘๑๒๔

เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง
พระครูพิจิตรปัญโญภาส (วิโรจน์ อาภสฺสโร)
วัดสว่างจิต
โทร. ๐๘ ๐๐๑๙ ๓๒๕๗

เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง - โคกเจริญ - สระโบสถ์
พระครูวิบูลศีลโสภิต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๒๕๐๕

เลขานุการ
พระวันชัย กนฺตวีโร
วัดวงษ์เพชร
โทร. ๐๘ ๗๐๑๓ ๗๖๖๔

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง
พระครูโสภณภาวนานุสิฐ (ณัฏฐชัย อภิปุญฺโญ)
วัดป่าโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๙๗๔๒ ๖๔๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองม่วง (๒๕๔๖)
พระครูจิตรการโกศล (สีหา ตุฏฺฐจิตฺโต)
วัดถ้ำสันติสุข

เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูสุวรรณโสภณ (ธรรมรักษ์ )
วัดสามัคคีพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๒๐ ๔๕๕๔

เลขานุการ
พระสมุห์ สมใจ วรจิตฺโต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๑ ๕๙๕๕

เจ้าคณะตำบลพัฒนานิคม
พระครูพิศาลปัญญาโศภิต (ไสว ปญฺญาทีโป)
วัดสุวรรณคูหา
โทร. ๐๘ ๖๕๓๖ ๙๔๓๙

เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูโสภณธรรมสิริ (นิพนธ์ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๙๗๙๘ ๕๑๙๓

เลขานุการ
พระครูพิลาสปัญญาโกศล (สมบุญ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๔๐๗๗

เจ้าคณะตำบลชัยนารายณ์
พระครูประสาทบรรณกิจ (เทอด )
วัดธารีรัฐการาม
โทร. ๐๘ ๒๒๓๙ ๑๙๖๗

เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์
พระครูวิมลปุญญาทร
วัดเนกขัมมวิสุทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๓๘๔ ๘๑๐๕

เจ้าคณะตำบลบัวชุม
พระครูภาวนานุโยค (หล ปภสฺสโร)
วัดเขาน้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๑๖๐๕

เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง - ลำสนธิ
พระครูรัตนธรรมธาดา (ปิ่นแก้ว กนตวณฺโณ)
วัดพุพะเนียง
โทร. ๐๘ ๗๙๑๒ ๑๑๗๙

เลขานุการ
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ (เกรียงศักดิ์ )
วัดลพบุรีวราราม
โทร. ๐๘ ๖๐๐๐ ๑๕๖๑

เจ้าคณะตำบลหนองรี
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

สิงห์บุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (๒๕๖๐)
พระราชกิตติมงคล วิ. (กิตติชัย อภิชโย ป.ธ.๕)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๗๖๐ , ๐๘ ๗๓๔๔ ๘๓๗๙

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสิงห์บุรี
พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล)
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๔๘๘๕

เลขานุการ
พระสาโรจน์ ขนฺติสุทฺโธ
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๘๐๐๖ ๔๕๑๕

เจ้าคณะตำบลทองเอน
พระครูสังฆรักษ์ สมัคร สุทฺธิธมฺโม
วัดเซ่าสิงห์
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๙๖๑๔

เจ้าคณะตำบลอินทร์บุรี
พระครูอิสรธรรมโสภณ (สำอาง )
วัดศรีสำราญ
โทร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘ , ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๒๐ โทรสาร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘

ชัยนาท-อุทัยธานี

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท - อุทัยธานี
พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์ สมาหิโต)
วัดดอนตูมกมลาวาส
โทร. ๐ ๕๖๔๖ ๑๓๓๖ , ๐๘ ๓๙๖๐ ๖๓๙๖

เลขานุการ
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
วัดดงไร
โทร. ๐๙ ๗๙๕๙ ๖๑๙๖

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดชัยนาท
พระครูสุจิตตสังวรคุณ (กำจัด สุจิตฺโต)
วัดป่าสัก
โทร. ๐ ๕๖๕๕ ๓๖๒๙ , ๐๘ ๐๗๘๙ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระสมุห์ มนัสพงษ์ วรธมฺโม
วัดป่าสัก
โทร. ๐๙ ๙๕๒๔ ๖๔๘๐

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
วัดดงไร
โทร. ๐๙ ๗๙๕๙ ๖๑๙๖

เจ้าคณะตำบลธรรมามูล
พระครูศุภกิจธรรมากร (ประสงค์ )
วัดสร้อยสังข์สถิตย์
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๒๗๖

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี
พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ป.ธ.๓)
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๓๓๑

เลขานุการ
พระถิรนัย ธมฺมฐิตวินโย
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๙ ๘๙๐๓ ๖๖๔๙

เจ้าคณะตำบลลานสัก
พระครูบวรสุวรรณโชติ (แดง โชตโก)
วัดถ้ำทอง
โทร. ๐๙ ๐๐๒๘ ๓๘๕๓

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ
เจ้าอธิการสุนัน นิปฺปโก
วัดวิหารธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๘๘๓๔

ปราจีนบุรี-สระแก้ว

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (๒๕๕๙)
พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน)
วัดหนองจรเข้
โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๖๙๒๑

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี - บ้านสร้าง
พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร
วัดปวิเวการาม
โทร. ๐๙ ๗๙๕๐ ๕๔๔๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ
พระครูโสภณคณาทร (ทองใบ เตชปาโล)
วัดป่าเนินกลาง
โทร. ๐๘ ๗๑๔๑ ๐๘๕๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม - ศรีมหาโพธิ - ศรีมโหสถ
พระครูสันตกิจโกศล (สงัด สนฺตโก)
วัดพรหมเสนาราม
โทร. ๐๘ ๖๗๗๕ ๖๔๕๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม - โคกปีบ
พระครูสังฆรักษ์ คำพัน สุขวฑฺฒโน
สำนักสงฆ์หนองนกกระเรียน
โทร. ๐๘ ๕๒๘๔ ๙๔๖๐

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระครูพิศาลธรรมกิจ
วัดป่าทรงนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๐๒๕ ๖๐๔๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี - นาดี
พระครูวินัยธร ธรรมรัตน์ เขมธโร
วัดป่าญาณสิริสุทธาราม
โทร. ๐๘ ๒๕๖๒ ๔๐๒๘

เจ้าคณะตำบลกบินทร์
พระครูศาสนกิจดิลก
วัดป่าเกษมสุข
โทร. ๐๘ ๔๐๙๕ ๙๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว
พระครูสมุห์ อำนาจ อคฺควํโส
วัดป่าอรัญวาสี
โทร. ๐๘ ๙๖๘๓ ๓๙๐๕‬

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสระแก้ว
พระครูพิมลปัญญานุยุต (บุญทา อินฺทปญฺโญ)
วัดเขาลาน
โทร. ๐๘ ๖๒๖๔ ๑๘๑๘

นครนายก

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระมุนีนายก (บุญมี อิณมุตฺโต)
วัดตำหนัก
โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๑๔๙

เลขานุการ
พระมหามาโนชญ์ สารตฺถิโก ป.ธ.๕
วัดตำหนัก

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครนายก
พระครูสันตจิตวรคุณ (เชาวลิต )
วัดสันตยาราม

เลขานุการ
พระปลัด อัครเดช อตฺตเตโช
วัดสันตยาราม

เจ้าคณะตำบลพรหมณี
พระครูวิทิตสังฆการ (จำปา )
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูปิยสีลคุณ (ชำนาญ ป.ธ.๔)
วัดป่าศรีถาวรนิมิต

ฉะเชิงเทรา

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๕๘)
พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๗๕๒๓

เลขานุการ (๒๕๕๘)
พระมหาศศิพิสิฐ สิทฺธิวชิรเมธี ป.ธ.๔
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๕๘)
พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๖๑๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (๒๕๕๙)
พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๘๑๒๑ , ๐ ๓๘๕๑ ๗๒๘๗

เลขานุการ
พระพงษ์ศักดิ์ วรสกฺโข
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระสุมงคลมุนี (ชม ชินวํโส)
วัดพิมพาวาส (ใต้)
โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๐๓๕๒

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูวิจารณ์สมณคุณ (พิชาญ )
วัดพิมพาวาส (ใต้)

เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี
พระครูพินิจวรกิจพิมล (เอกศักดิ์ ธมฺมสกฺโข)
วัดเทพนิมิตร

เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ - แปลงยาว (๒๕๕๙)
พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร)
วัดสมานรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๐๔๐๐

เลขานุการ
พระครูวินัยธร สมพงษ์ จารุวํโส
วัดสระไม้แดง

เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ
พระครูพิสุทธิธรรมคุณ (พัชรพล )
วัดป่าทุ่งส่าย

ชลบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๒)
พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๒)
พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
วัดเขาบางทราย
โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๖๓๘๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี - ศรีราชา
พระครูปัญญาวีรโกศล
วัดเขาบางทราย

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ภูวนาท กิตฺตินาโถ
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลบางทราย
พระครูสิริธรรมโสภิต
วัดอรัญญิกาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์ (จรินทร์ )
วัดเขาไผ่

เลขานุการ
พระวรวุฒิ นนฺทวโร
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ
พระมหาเกรียงไกร ฐิตโฆสโก
วัดหงษานิตยาราม

เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
พระครูปริยัติวราทร (ธีรชัย )
วัดศรีมหาราชา

เลขานุการ
พระครูสุนทรกิตติสาร
วัดศรีมหาราชา

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูวิมลธรรมสิทธิ์
วัดช่องลมนาเกลือ

ระยอง

เจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสารนาถธรรมาราม
โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๑๘๔ , ๐ ๓๘๘๘ ๖๕๘๑

เลขานุการ
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดระยอง
พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน (ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหว้า

เลขานุการ
พระวินัยธร ณฤทธิ์ วรธมฺโม
วัดเขาแกแล

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๑
พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน (ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๒
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓
พระครูปัญญาธรรมสิริ (พรชัย )
วัดมงคลวุฒาวาส

จันทบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๒)
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๒)
พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)
วัดจันทนาราม
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๐๙ , ๐๘ ๑๙๘๒ ๙๙๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (๒๕๕๙)
พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ. (เข้ม ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดป่าคลองกุ้ง
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๙๐ , ๐๘ ๐๐๙๔ ๖๘๖๗

เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
พระครูอุดมธรรมคุณ (ธเนศ )
วัดจันทนาราม

เจ้าคณะตำบลบางกะจะ
พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์
วัดวิเวการาม

เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท )
วัดป่าคีรีเขต

เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูปภัสสรสุทธิธรรม
วัดกลางเก่า

เลขานุการ
พระครูไพศาลวรกิจจาทร (ประวิทย์ อินฺทวํโส)
วัดกลางเก่า

เจ้าคณะตำบลซึ้ง
พระครูศาสนกิจโกวิท (สีธรณ์ )
วัดมณีคีรีวงก์

เจ้าคณะตำบลปะตง
พระครูรังสรรค์พัฒนาทร
วัดพิกุลรังสรรค์

ตราด

เจ้าคณะจังหวัดตราด (๒๕๕๘)
พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ ฐิตพฺพโต)
วัดห้วงพัฒนา
โทร. ๐๙ ๙๑๖๕ ๖๙๐๕

เลขานุการ
พระครูกิตติวัฒนคุณ (เดชา กิตฺติเตโช)
วัดห้วงพัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
พระโสภณธรรมธาดา (หัน คุณวนฺโต)
วัดคิรีวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๔๒ ๔๗๙๓

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราด
พระครูวิโรจน์วิริยคุณ
วัดวิสิทธิการาม

เจ้าคณะตำบลชำราก
พระครูสุนทรวรธัช
วัดวรดิตถาราม

เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง
พระครูบวรศีลคุณ (จรัญ คุณญฺโญ)
วัดคิรีวิหาร


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ