หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๓
พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙)
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๖ ๔๖๔๓ , ๐๘ ๑๙๘๓ ๘๗๕๔

รองเจ้าคณะภาค ๑๓
พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙)
วัดสามพระยา
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๕๙

เลขานุการ
พระครูสิทธิสรคุณ (ธรรมทส ขนฺติพโล ป.ธ.๔)
วัดตะโก

จันทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล)
วัดบูรพาพิทยาราม
โทร. ๐ ๓๙๔๓ ๑๕๑๑ , ๐๘ ๖๑๔๖ ๔๙๘๘

เลขานุการ
พระครูอนุกูลสังฆการ (ยงยุทธ )
วัดชมภูคีรีธาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๕๕)
พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙)
วัดโค้งสนามเป้า
โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๗๗๐๒ , ๐๘ ๑๕๐๗ ๐๘๓๓

เลขานุการ
พระมหาเรืองเดช จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๖
วัดสุทธิวารี

เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (๒๕๓๐)
พระอรรถโมลี (อบ ปสาโท ป.ธ.๗)
วัดไผ่ล้อม
โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๒๓๘๓ , ๐๘ ๗๐๐๐ ๒๙๔๒

เลขานุการ
พระปลัด ประเสริฐ กตวณฺโณ
วัดไผ่ล้อม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
พระครูสิริวราดิศัย (จงรักษ์ วราสโย ป.ธ.๕)
วัดไผ่ล้อม

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม (มนัส )
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
พระครูธำรงธรรมวงศ์ (นิคม )
วัดตะบกเตี้ย

เจ้าคณะตำบลคลองนารายณ์
พระครูพิศาลบุญญาภิวัฒน์ (บุญเลิศ )
วัดพลับพลา

เจ้าคณะตำบลคมบาง
พระครูบวรสิริทัต (สมพงษ์ )
วัดห้องคูหา

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูวิกรมสาธุกิจ (เกษม )
วัดปลายคลอง

เจ้าคณะตำบลเกาะขวาง
พระครูปัญญาจันทโชติ (สุชาติ โชติปญฺโญ)
วัดอ่างหิน

เจ้าคณะตำบลบางกะจะ - ท่าช้าง
พระวินัยธร วิรัตน์ ปิยธมฺโม
วัดใหม่ท่าแฉลบ

เจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว
พระมหาชนก เขมกาโม ป.ธ.๕
วัดศรีเมือง

เลขานุการ
พระชัยรัตน์ ปริชาโน
วัดวังอีแอ่น

เจ้าคณะตำบลแก่งหางแมว
พระครูสถิตกันทราภรณ์ (พิชิต )
วัดแก่ง

เจ้าคณะตำบลเขาวงกต
พระครูพิพัฒน์วิหารกิจ (วิวัฒน์ วิวฒฺฑโน)
วัดหนองสร้อย

เจ้าคณะตำบลขุนซ่อง เขต ๑
พระครูสุวิมลคีรีรักษ์ (วิม )
วัดขุนซ่อง

เจ้าคณะตำบลขุนซ่อง เขต ๒
พระครูพิสุทธิ์จันโทภาส (ประภาส ปภาโส)
วัดจันทคุณาราม

เจ้าคณะตำบลพวา
พระครูประภัศร์ธรรมานุยุต (ฉลวย )
วัดวังไม้แดง

เจ้าคณะตำบลสามพี่น้อง
พระครูประภาตสีลาภรณ์ (จิตรเทพ ญาณสีโล)
วัดวังอีแอ่น

เจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูสิริปัญญาวงศ์ (จำลอง ป.ธ.๓)
วัดสวนมะม่วง

เลขานุการ
พระมหาอดิศักดิ์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดสวนมะม่วง

รองเจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูสุภัทรสีลาจาร (สิรภพ )
วัดบ่อเวฬุวนาราม

เลขานุการ
พระเอนก อาภาธโร
วัดบ่อเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลตะปอน - ขลุง
พระครูพินิตกิจจานุกูล (เบ๊ )
วัดวันยาวบน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกวียนหัก - บางชัน (๒๕๖๑)
พระครูรังสรรค์วิหารคุณ (ประทีป ปญฺญาโภ)
วัดบางชัน

เจ้าคณะตำบลวันยาว - ซึ้ง
พระครูพิพิธกิจจานุการ (นิพนธ์ )
วัดวันยาวล่าง

เจ้าคณะตำบลบ่อ
พระครูจันทวชิราภรณ์ (วิเชียร )
วัดซึ้งล่าง

เจ้าคณะตำบลตรอกนอง
พระครูสาราภินันท์ (ไก่ )
วัดตะปอนใหญ่

เจ้าคณะตำบลบ่อเวฬุ
พระครูอมรธรรมวัฒน์ (ไพศาล )
วัดเวฬุวรรณาราม

เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ (จรูญ ป.ธ.๔)
วัดสามผาน

เลขานุการ
พระปลัด สมพงษ์ ฐานจารี
วัดแพร่งขาหยั่ง

รองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส ป.ธ.๙
วัดบูรพาพิทยาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๐๑ ๑๓๖๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา
พระครูสุตสิกขากร (บุญรอด ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดทุ่งเบญจา

เจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา
พระมหาชนก เขมกาโม ป.ธ.๕
วัดศรีเมือง

เจ้าคณะตำบลเขาแก้ว เขต ๑
พระมหาประสงค์ ฉินฺนาลโย
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลเขาแก้ว เขต ๒
พระครูปลัด ประสิทธิ์ สิริจนฺโท
วัดตาเลียวนอก

เจ้าคณะตำบลท่าใหม่
พระครูโสภณวุฒิกร (วิชา )
วัดบุญญวาสวิหาร

เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี
พระครูอนุกูลสังฆการ (ยงยุทธ )
วัดชมภูคีรีธาราม

เจ้าคณะตำบลตะกาดเง้า
พระครูวิมลธรรมพิทักษ์ (อำนวย ป.ธ.๓)
วัดหนองคัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองขุด (๒๕๖๑)
พระครูพิพัฒน์ปทุมาภรณ์ (สมใจ ชินปุตฺโต)
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลโขมง - รำพัน
พระครูสุภัทรโพธิกิจ (ยงยุทธ )
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลบ่อพุ
พระครูประโชติธรรมรัต
วัดพุทธคยาราม

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูสิริกิตยาภรณ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.๕)
วัดบ้านสิ้ว

เจ้าคณะอำเภอนายายอาม
พระครูประสิทธิ์ปุญญาคม (บุญถึง )
วัดวังหิน

เลขานุการ
พระปลัด สุพัฒน์ สุภทฺโท
วัดวังหิน

เจ้าคณะตำบลนายายอาม เขต ๑
พระครูโสภณกิจจานุวัตร (วงศ์ )
วัดโพธิ์ลังกา

เจ้าคณะตำบลนายายอาม เขต ๒
พระครูสุธรรมกิจจาทร (ตี๋ )
วัดนายายอาม

เจ้าคณะตำบลช้างข้าม
พระครูสุวิมลกิจโกศล (จุย )
วัดหนองไทร

เจ้าคณะตำบลวังโตนด
พระปลัด สุพัฒน์ สุภทฺโท
วัดวังหิน

เจ้าคณะตำบลสนามไชย
พระครูวิบูลจันทโชติ (ประทีป )
วัดสนามไชย

เจ้าคณะตำบลวังใหม่
พระครูวิสุทธิ์ธีระธรรม (วีระ )
วัดหนองสีงา

เจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
พระครูไพศาลบุญวัฒน์ (จรินทร์ )
วัดป่าเทพนิมิต

เลขานุการ
พระครูสถิตบูรพาธรรม (ถิรเดช )
วัดคลองตาคง

รองเจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
พระครูสันตจิตตาภิรักษ์
วัดมหาคงคาราม

เลขานุการ
พระสาคร ติกฺขปญฺโญ
วัดมหาคงคาราม

เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต
พระปลัด สาย ปญฺญากโร
วัดบึงชนัง

เจ้าคณะตำบลคลองใหญ่
พระครูสุวรรณธีรคุณ (สุรศักดิ์ )
วัดมหาคงคาราม

เจ้าคณะตำบลทับไทร
พระครูสถิตธรรมานุวัตร (สำราญ )
วัดทับไทร

เจ้าคณะตำบลหนองตาคง
พระปลัด สหโชติ มานิโต
วัดคลองบอน

เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน เขต ๑
พระครูบูรพาวีราภรณ์ (สุนทร )
วัดพังงอน

เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน เขต ๒
พระครูสถิตบูรพาธรรม (ถิรเดช )
วัดคลองตาคง

เจ้าคณะอำเภอมะขาม
พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ (กิตติ ป.ธ.๕)
วัดบ้านอ่าง

เลขานุการ
พระครูโกศลสาธุการ (ไพศาล รกฺขิตธมฺโม)
วัดหนองอ้อ

เจ้าคณะตำบลมะขาม
พระครูสุนทรธรรมุเทศ (พีระ )
วัดมะขาม

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง - อ่างคีรี
พระครูกัลยาณคุณาธาร (เชน )
วัดบางจะอ้าย

เจ้าคณะตำบลฉมัน
พระครูพิศิษฏ์ชัยวัฒน์ (สัญชัย )
วัดพญาล่าง

เจ้าคณะตำบลวังแซ้ม
พระมหามานะ รามธมฺโม
วัดขนุน

เจ้าคณะตำบลปัถวี
พระครูภาวนาจันทโรภาส (ไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต)
วัดจันทร์แสงศรี

เจ้าคณะอำเภอเขาคิชฌกูฏ
พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ (บำเพ็ญ ป.ธ.๓)
วัดใหม่

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา มนต์ชัย โชติปญฺโญ
วัดใหม่

เจ้าคณะตำบลพลวง
พระครูประดิษฐ์ศาสนการ (จำนง )
วัดทุ่งตาอิน

เจ้าคณะตำบลตะเคียนทอง - จันทเขลม
พระครูพิพิธพัฒนการ (ชัยพิพัฒน์ )
วัดท่าอุดม

เจ้าคณะตำบลชากไทย
พระครูจันทรกิจโสภณ (สฤษดิ์ จนฺทสโร)
วัดวังทอง

เจ้าคณะตำบลคลองพลู
พระครูพุทธบทบริบาล (สมคิด )
วัดพลวง

เจ้าคณะอำเภอสอยดาว
พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ (ณัฐดนัย )
วัดสุทธิวารี

เลขานุการ
พระมหาสุรศักดิ์ กตปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดสุทธิวารี

รองเจ้าคณะอำเภอสอยดาว
พระครูพิศาลธรรมานุศาสน์ (อนันต์ )
วัดทับช้าง

เจ้าคณะตำบลทรายขาว
พระครูวิมลญาณปะสุต (พรหมบุตร )
วัดสำโรง

เจ้าคณะตำบลปะตง เขต ๑
พระอธิการธาตุ อธิปญฺโญ
วัดเทพประทาน

เจ้าคณะตำบลปะตง เขต ๒
พระครูวิริยกิจจานุรักษ์ (สุเทพ )
วัดใหม่ชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลทุ่งขนาน
พระปลัด พร้อม ถาวโร
วัดน้ำซับตาพุด

เจ้าคณะตำบลทับช้าง
พระปลัด นคร ชยธมฺโม
วัดปะตงวนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์ (๒๕๕๙)
พระสุธีปริยัตยาภรณ์ (พร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗)
วัดพลับ
โทร. ๐ ๓๙๓๙ ๑๑๘๐

เจ้าคณะตำบลพลิ้ว - หนองชิ่ม
พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย )
วัดใหญ่พลิ้ว

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำเค็ม
พระครูพิศาลจันโทปมคุณ (มาทัญ ถาวโร)
วัดบางกะไชย

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำเค็ม
พระครูโสภณสาสนานุรักษ์ (เกียรติศักดิ์ )
วัดบางสระเก้า

เจ้าคณะตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
พระครูไพศาลปิยธรรม
วัดถนนมะม่วง

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

จันทบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๒)
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๒)
พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)
วัดจันทนาราม
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๐๙ , ๐๘ ๑๙๘๒ ๙๙๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (๒๕๕๙)
พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ. (เข้ม ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดป่าคลองกุ้ง
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๙๐ , ๐๘ ๐๐๙๔ ๖๘๖๗

เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
พระครูอุดมธรรมคุณ (ธเนศ )
วัดจันทนาราม

เจ้าคณะตำบลบางกะจะ
พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์
วัดวิเวการาม

เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท )
วัดป่าคีรีเขต

เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูปภัสสรสุทธิธรรม
วัดกลางเก่า

เลขานุการ
พระครูไพศาลวรกิจจาทร (ประวิทย์ อินฺทวํโส)
วัดกลางเก่า

เจ้าคณะตำบลซึ้ง
พระครูศาสนกิจโกวิท (สีธรณ์ )
วัดมณีคีรีวงก์

เจ้าคณะตำบลปะตง
พระครูรังสรรค์พัฒนาทร
วัดพิกุลรังสรรค์


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดจันทบุรี - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın