หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๓
พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙)
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๖ ๔๖๔๓ , ๐๘ ๑๙๘๓ ๘๗๕๔

รองเจ้าคณะภาค ๑๓
พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙)
วัดสามพระยา
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๕๙

เลขานุการ
พระครูสิทธิสรคุณ (ธรรมทส ขนฺติพโล ป.ธ.๔)
วัดตะโก

ชลบุรี

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗)
วัดบางพระ วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๗๗๕ , ๐๘ ๑๗๘๑ ๒๓๔๕

เลขานุการ
พระครูสาทรวรกิตติ์ (พลภัทร )
วัดพันเสด็จนอก

รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๕๙)
พระราชสารโสภณ (อนันต์ ธมฺมโชโต)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๑๗๒๓ ๓๘๖๗

เลขานุการ
พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙
วัดสุทธาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๕๙)
พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ)
วัดนอก

เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี
พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.๗
วัดตาลล้อม

เลขานุการ
พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน ป.ธ.๖
วัดตาลล้อม

เจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อย
พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส ป.ธ.๘
วัดเครือวัลย์

เจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง
พระครูอรรถกิจพิมล (ประสิทธิ์ อตฺถโกสโล ป.ธ.๓)
วัดใหม่พระยาทำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง (๒๕๕๖)
พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (วิจิตร นิพฺภโย)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลบ้านโขด
พระครูธรรมธร วิชาติ วิชาโต
วัดบุญญราศรี

เจ้าคณะตำบลหนองไม้แดง
พระมหาโสภณ โสมทตฺโต ป.ธ.๗
วัดราษฎร์สโมสร

เจ้าคณะตำบลสำนักบก
พระครูปลัด ศุภกิตติ์ สุวิริโย
วัดสังกะสี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองรี (๒๕๕๙)
พระครูบรรหารสีลานุวัตร
วัดนาเขื่อน

เจ้าคณะตำบลหนองข้างคอก
พระมหาสมชาย ปภากโร ป.ธ.๘
วัดนันทวัน

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลแสนสุข (๒๕๕๙)
พระครูชลธีสมานกิจ (อารมณ์ อาภากโร ป.ธ.๕)
วัดไตรมุขชยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแสนสุข (๒๕๕๙)
พระครูวิจิตรพัฒนโสภณ (ปิ้น ถามิโก)
วัดแจ้งเจริญดอน

เจ้าคณะตำบลห้วยกะปิ
พระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ)
วัดราษฎร์ศรัทธา

เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา (๒๕๔๖)
พระครูปริยัตยาภิรักษ์ (วิรัต ชาตวีโร ป.ธ.๓)
วัดใหม่เกตุงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพานทอง (๒๕๖๒)
พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ ญาณงฺกโร)
วัดโป่งตามุข

เจ้าคณะตำบลพานทอง
พระครูโสภิตธรรมสถิตย์ (สุภณ จนฺทสีโล)
วัดแหลมแค

เจ้าคณะตำบลหนองตำลึง
พระครูบวรพัฒนโสภณ (สุนทร จตฺตาวิโล)
วัดบ้านไร่

เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ (ไพฑูรย์ ขนฺติโก)
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลมาบโป่ง
พระมหาทรงยศ ยโสธโร ป.ธ.๘
วัดมาบโป่ง

เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ป.ธ.๔)
วัดหลวงพรหมาวาส

เลขานุการ
พระมหามนัส ปสนฺโน ป.ธ.๓
วัดหน้าพระธาตุ

รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
พระครูพนัสบุรารักษ์ (บุรี อธิปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดบ้านในบน

เลขานุการ
พระอธิการปัทมากร ฐานปุญฺโญ
วัดเนินหลังเต่า

รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๙
วัดหนองไก่เถื่อน

เลขานุการ
พระมหามานพ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓
วัดหนองเม็ก

เจ้าคณะตำบลพนัสนิคม
พระครูบวรกิตติวัฒน์ (กิตติชัย อธิฐาโน)
วัดพิมพฤฒาราม

เจ้าคณะตำบลไร่หลักทอง
พระครูประทีปวรวัฒน์ (บุญศรี )
วัดเกาะแก้วคลองหลวง

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา พัฒนะ อิสฺสโร
วัดไร่หลักทอง

เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
พระครูไพศาลกิตติคุณ (สำลี )
วัดโคกพุทธา

เจ้าคณะตำบลหน้าพระธาตุ (๒๕๖๐)
พระมหามนัส ปสนฺโน ป.ธ.๓
วัดหน้าพระธาตุ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหน้าพระธาตุ (๒๕๕๙)
พระครูวิรุฬห์ศีลาจาร (ไฮ้ ตนฺติปาโล)
วัดโคกเพลาะ

เจ้าคณะตำบลนามะตูม
พระครูภาวนาขันตยากร (เกรียงศักดิ์ ขนฺติโก)
วัดหนองม่วงเก่า

เลขานุการ
พระมหาภูธร ธมฺมทีโป
วัดนามะตูม

เจ้าคณะตำบลกุฏโง้ง
พระครูบริรักษ์รัตนาภรณ์ (วิชิต )
วัดไตรรัตน์วนาราม

เจ้าคณะตำบลหมอนนาง
พระครูสรวิชัย (วีระ มหาวีโร ป.ธ.๔)
วัดทุ่งเหียง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหมอนนาง
พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ)
วัดทุ่งเหียง

เจ้าคณะตำบลโคกเพลาะ
พระครูวิจิตรกิจจากร (สมวงษ์ )
วัดเนินสังข์สฤษฎาราม

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ
พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน )
วัดทรงธรรม

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สมปอง กนฺตสาโร
วัดใหม่ทรายมูล

เจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม
พระครูปลัด สุทิน กนฺตสีโล
วัดแก้วศิลาราม

เลขานุการ
พระอธิการปรัชญา ฐิตธมฺโม
วัดป่าแก้ว

เจ้าคณะตำบลหัวถนน
พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (ผจญ )
วัดโบสถ์

เลขานุการ
พระปลัด จรวด มหาปุญฺโญ
วัดหัวถนน

เจ้าคณะตำบลหนองเหียง
พระครูกิตติบุญญวัฒน์ (สมเกียรติ )
วัดชุมแสงศรีวนาราม

เลขานุการ
พระปลัด ปิยะ สุวณฺณปญฺโญ
วัดชุมแสงศรีวนาราม

รักษาการเจ้าคณะตำบลนาวังหิน
พระสมุห์ ปรีชา ปชฺโชโต
วัดใหม่นาวังหิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาวังหิน (๒๕๕๙)
พระครูโพธาภิราม (เมี้ยน ยโสธโร)
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลนาเริก
พระครูพิทักษ์ทีปรัตน์ (สมพงษ์ ฐานวโร)
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์

เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์
พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

เลขานุการ
พระปลัด สุรเดช ธมฺมเตโช
วัดเนินหลังเต่า

เจ้าคณะตำบลเกาะจันทร์ เขต ๑
พระมหานลวัชร์ ธมฺมจารี ป.ธ.๕
วัดพระพุทธบาทเขานางนม

เจ้าคณะตำบลเกาะจันทร์ เขต ๒
เจ้าอธิการไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร
วัดป่าโชติธรรม

เจ้าคณะตำบลท่าบุญมี
พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี ป.ธ.๖)
วัดเกาะโพธาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล ป.ธ.๘
วัดอมพนมวนาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ สุนทร สิริภทฺโท
วัดอมพนมวนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
พระมหาภูวนาถ อาภากโร ป.ธ.๖
วัดหลุมมะนาว

เลขานุการ
พระครูไพศาลสิทธิวัฒน์ (จันทนา )
วัดคลองมะเดื่อ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง (๒๕๕๓)
พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค)
วัดโคกขี้หนอน

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
พระมหาศุภจิตร์ ธมฺมาโภ ป.ธ.๔
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส

เจ้าคณะตำบลบ่อกวางทอง
พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ )
วัดหนองเกต

เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ)
วัดธาตุทอง

เจ้าคณะตำบลเกษตรสุวรรณ
พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ (ชาญณรงค์ อภิชาโต)
วัดเกษตรสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลพลวงทอง
พระมหาณรงค์ อุตฺตโร ป.ธ.๕
วัดทับเจริญ

เจ้าคณะตำบลวัดสุวรรณ
เจ้าอธิการสิทธิพร ธมฺมวโร
วัดทุ่งศาลา

เจ้าคณะอำเภอหนองใหญ่
พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดำรง จกฺกวโร)
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

เลขานุการ
พระมหาธงชัย มหาวิริโย ป.ธ.๔
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
พระครูศีลานุโลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท)
วัดเนินสี่

เจ้าคณะตำบลหนองเสือช้าง
พระครูไพจิตรพัฒนการ (สมนึก )
วัดเขาซก

เจ้าคณะตำบลคลองพลู
พระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธิ์ )
วัดคลองพลู

เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระมหาเจริญ จิรวิฑโฒ ป.ธ.๘
วัดพยอม

เลขานุการ
พระครูวิสาลธรรมทัศน์ (สมศักดิ์ )
วัดหนองเขิน

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง )
วัดกุณฑีธาร

เลขานุการ
พระครูสมุห์ ยงยุทธ ฐิตสทฺโธ
วัดกุณฑีธาร

เจ้าคณะตำบลหนองชาก
พระมหาประภาส ญาณโสภโณ ป.ธ.๓
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

เจ้าคณะตำบลหนองบอนแดง
พระครูสุธีสุตาลังการ (เริงศักดิ์ ป.ธ.๖)
วัดบึงบวรสถิตย์

เจ้าคณะตำบลบ้านบึง
พระครูภัทรกิจสุนทร (สาย )
วัดอ่างเวียน

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่แก้ว
พระครูวรรัตนาภรณ์ (อำนวย ปญฺญาวโร)
วัดป่ายุบบุญญาราม

เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ
พระครูวิมลธรรมาภิรักษ์ (สมบัติ )
วัดท่อใหญ่

เจ้าคณะตำบลคลองกิ่ว
พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน )
วัดหนองชันจันทนาราม

เจ้าคณะอำเภอศรีราชา
พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดพิบูลสัณหธรรม

เลขานุการ
พระปลัด จักรกฤษณ์ อหึสโก
วัดพิบูลสัณหธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา
พระครูพินิจสมาจาร (ธูป )
วัดนาพร้าว

เลขานุการ
พระใบฎีกา เกียรติสยาม กิตฺตญาโณ
วัดนาพร้าว

เจ้าคณะตำบลศรีราชา (๒๕๕๖)
พระครูสาธิตกิตติญาณ (สมภพ )
วัดราษฎร์นิยมธรรม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา (๒๕๖๑)
พระครูอาทรพัฒนาภิรม (นิ่ม อนีโฆ)
วัดมโนรม

เจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๑
พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย )
วัดหนองขาม

เจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๒
พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์ )
วัดเนินตอง

เจ้าคณะตำบลบางพระ เขต ๑
พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (สง่า )
วัดเขาไม้แดง

เจ้าคณะตำบลบางพระ เขต ๒
พระครูรักขิตวันพิทักษ์ (มนตรี )
วัดปาลิไลยวัน

เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๑
พระครูสาทรวรกิตติ์ (พลภัทร )
วัดพันเสด็จนอก

เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๒
พระครูสุนทรธรรมวินิจ (มนิด )
วัดระเวิงรังสรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง (๒๕๖๐)
พระครูวิลาศวรกิจ (ไชยเยศ ถาวโร)
วัดหนองยายบู่

เจ้าคณะตำบลสุรศักดิ์
พระครูประภัทร์ชลธรรม (บรรยงค์ กตปุญฺโญ)
วัดศรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลบึง (๒๕๔๐)
พระครูวิมุติธรรมาภิรม (บุญส่วน ปริมุตฺโต)
วัดหนองคล้า ในพระสังฆราชูปถัมถ์

เจ้าคณะตำบลบ่อวิน
พระครูญาณประยุต (สมชาย )
วัดเขาตะแบก

เจ้าคณะอำเภอบางละมุง (๒๕๕๙)
พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด กนฺตจาโร)
วัดหนองปรือ

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ธีรพงษ์ ธีรวํโส
วัดเขาโพธิ์ทอง

รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง
พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙
วัดสุทธาวาส

เลขานุการ
พระมหาสุภาพ สุภาจาโร
วัดสุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลบางละมุง
พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (คำนึง สิริภทฺโท)
วัดศรีวนาราม

รักษาการเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูสุนทรรัตนาภิรม (นฤพล )
วัดเขาไม้แก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล (๒๕๖๐)
พระครูวิสุทธาจาร (เฉลียว อุปจาโร)
วัดประชุมคงคา

เจ้าคณะตำบลนาเกลือ
พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม)
วัดธรรมสามัคคี

เจ้าคณะตำบลหนองปรือเขต ๑
พระครูวิมลจริยาลังการ (ประเสริฐ )
วัดหนองเกตุใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๒
พระครูปลัด วรพจน์ วิโรจโน
วัดทวนทอง

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูวิกรมศาสนกิจ (เจตจำนงค์ จิรธมฺโม)
วัดมาบฟักทอง

เจ้าคณะตำบลโป่ง
พระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ (อัมพร )
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ
พระครูทัศนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย)
วัดสัตหีบ

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ประเสริฐ อาสโภ
วัดบางเสร่คงคาราม

เจ้าคณะตำบลสัตหีบ
พระครูสีลสาราธิคุณ (ชะออม อตฺตสาโร)
วัดเขาคันธมาทน์

เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน
พระครูปิยกิจวิบูลย์ (นกแก้ว ปิยทสสี)
วัดอัมพาราม

เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง
พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ ป.ธ.๔)
วัดช่องแสมสาร

เจ้าคณะตำบลบางเสร่
พระครูวิธานธรรมานุยุต (บรรยาย )
วัดบางเสร่คงคาราม

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

ชลบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๒)
พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๒)
พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
วัดเขาบางทราย
โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๖๓๘๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี - ศรีราชา
พระครูปัญญาวีรโกศล
วัดเขาบางทราย

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ภูวนาท กิตฺตินาโถ
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลบางทราย
พระครูสิริธรรมโสภิต
วัดอรัญญิกาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์ (จรินทร์ )
วัดเขาไผ่

เลขานุการ
พระวรวุฒิ นนฺทวโร
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ
พระมหาเกรียงไกร ฐิตโฆสโก
วัดหงษานิตยาราม

เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
พระครูปริยัติวราทร (ธีรชัย )
วัดศรีมหาราชา

เลขานุการ
พระครูสุนทรกิตติสาร
วัดศรีมหาราชา

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูวิมลธรรมสิทธิ์
วัดช่องลมนาเกลือ


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดชลบุรี - พระสังฆาธิการ