หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๓
พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙)
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๖ ๔๖๔๓ , ๐๘ ๑๙๘๓ ๘๗๕๔

รองเจ้าคณะภาค ๑๓
พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙)
วัดสามพระยา
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๕๙

เลขานุการ
พระครูสิทธิสรคุณ (ธรรมทส ขนฺติพโล ป.ธ.๔)
วัดตะโก

ตราด

เจ้าคณะจังหวัดตราด
พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดบางปรือ
โทร. ๐๘ ๗๑๒๘ ๙๖๗๙

เลขานุการ
พระครูประโชติบุญญารักษ์ (ไพโรจน์ )
วัดหนองบัว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก ป.ธ.๕)
วัดโยธานิมิต
โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๒๑๘ , ๐๘ ๑๔๓๐ ๑๗๙๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด
พระครูมงคลปัญญากร (สันทัด ปญฺญาวุฒฺโฑ)
วัดสุวรรณมงคล

เลขานุการ
พระสมุห์ พาณิชย์ กิตฺติภทฺโท
วัดหนองโสน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด (๒๕๖๑)
พระครูโอภาสพลากร (วินัย โอภาโส)
วัดเนินสูง

เจ้าคณะตำบลบางพระ
พระครูประโชติบุญญารักษ์ (ไพโรจน์ )
วัดหนองบัว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางพระ (๒๕๔๙)
พระครูสังฆกิจบูรพา (บัว ถามโก)
วัดศรีบุรพาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยแร้ง
พระครูนันทธรรมโกศล ( อภินนฺโท)
วัดเนินยาง

เจ้าคณะตำบลหนองโสน
พระครูโฆษิตวิริยคุณ (ธงชัย )
วัดหนองเสม็ด

เจ้าคณะตำบลวังกระแจะ
พระครูสุวรรณสารวิบูล (สนาน )
วัดบุปผาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองคันทรง (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรวรวุฒิ (ประธาน )
วัดห้วงน้ำขาว

เจ้าคณะตำบลเนินทราย
พระครูสุธรรมาทร (สุรินทร์ )
วัดธรรมาภิมุข

เจ้าคณะตำบลแหลมกลัด
พระสมุห์ ประจวบ วนฺตมโล
วัดแหลมกลัด

เจ้าคณะตำบลท่าพริก
พระมหาสุรชัย ชวโน ป.ธ.๓
วัดกลาง

รักษาการเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่ (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์บุรเขต (ช้อย )
วัดคลองมะนาว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่ (๒๕๖๐)
พระครูกัลยาณานุรักษ์ (หนู กลฺยาณธมฺโม)
วัดห้วงโสม

เจ้าคณะตำบลคลองใหญ่
พระครูพิทักษ์บุรเขต (ช้อย )
วัดคลองมะนาว

รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง (๒๕๖๑)
พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ (พัด )
วัดท่ากระท้อน

รองเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง
พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ (พัด )
วัดท่ากระท้อน

เลขานุการ
พระมหานิพนธ์ สิริธโร ป.ธ.๓
วัดบำโรณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง (๒๕๖๐)
พระครูอินทคีรีคณารักษ์ (แก้ว ญาณวโร)
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต
พระครูสุวรรณวรประสาธน์ (สัมพันธ์ )
วัดพนมพริก

เจ้าคณะตำบลเขาสมิง
พระครูประศาสน์สุตาคม (วิชา ป.ธ.๓)
วัดลำภูราย

เจ้าคณะตำบลท่าโสม
พระครูวิมลโสมนันท์ (โชคชัย )
วัดท่าโสม

เจ้าคณะตำบลสะตอ
พระครูนิมิตธรรมบาล (ระทวย )
วัดเกาะลอย

เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง
พระครูวิธานธรรมสุนทร (บังเอิญ )
วัดวงษ์พัฒนา

เจ้าคณะตำบลประณีต
พระครูศีลวัฒนากร (อนันต์ )
วัดขุมบ่อทรัพย์

เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน
พระครูภาวนาปัจจันตเขต (เสรี )
วัดธรรมาภิมุข

เจ้าคณะอำเภอแหลมงอบ
พระครูพิศาลธรรมวาที
วัดบางปิดบน

เลขานุการ
พระปลัด วิษณุ จนฺทโชโต
วัดทองธรรมชาติ

เจ้าคณะตำบลแหลมงอบ
พระครูโสภณสุตวัฒน์ (พงษ์คณิต ป.ธ.๓)
วัดน้ำเชี่ยว

เจ้าคณะตำบลบางปิด
พระปลัด วิษณุ จนฺทโชโต
วัดทองธรรมชาติ

เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่
พระมหามงคล ยติโก ป.ธ.๙
วัดวิเวกวราราม

เลขานุการ
พระสมุห์ ณัฐพล วรปญฺโญ
วัดวิเวกวราราม

เจ้าคณะตำบลนนทรีย์
พระครูวิจิตรรัตนาภรณ์ (สมจิตร )
วัดนนทรีย์

เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย
พระครูกิตติญาณวิจักษ์ (จักรกฤษณ์ )
วัดเนินตากแดด

เจ้าคณะตำบลหนองบอน
พระครูสุคนธ์สีลสาร (ปรีชา )
วัดท่าน้ำล่าง

เจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง
พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์ (สุรพล ป.ธ.๓)
วัดแหลมมะขาม

เลขานุการ
พระครูพิสุทธิธรรมวงศ์ (สุทธินันท์ )
วัดอ่างกระป่อง

เจ้าคณะตำบลเกาะช้าง
พระครูสุเมธจริยาลังการ (ประมวล )
วัดคลองสน

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

ตราด

เจ้าคณะจังหวัดตราด (๒๕๕๘)
พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ ฐิตพฺพโต)
วัดห้วงพัฒนา
โทร. ๐๙ ๙๑๖๕ ๖๙๐๕

เลขานุการ
พระครูกิตติวัฒนคุณ (เดชา กิตฺติเตโช)
วัดห้วงพัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
พระโสภณธรรมธาดา (หัน คุณวนฺโต)
วัดคิรีวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๔๒ ๔๗๙๓

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราด
พระครูวิโรจน์วิริยคุณ
วัดวิสิทธิการาม

เจ้าคณะตำบลชำราก
พระครูสุนทรวรธัช
วัดวรดิตถาราม

เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง
พระครูบวรศีลคุณ (จรัญ คุณญฺโญ)
วัดคิรีวิหาร


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดตราด - พระสังฆาธิการ