หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๓
พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙)
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๖ ๔๖๔๓ , ๐๘ ๑๙๘๓ ๘๗๕๔

รองเจ้าคณะภาค ๑๓
พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙)
วัดสามพระยา
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๕๙

เลขานุการ
พระครูสิทธิสรคุณ (ธรรมทส ขนฺติพโล ป.ธ.๔)
วัดตะโก

ระยอง

เจ้าคณะจังหวัดระยอง
พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ.๗)
วัดเนินพระ
โทร. ๐ ๓๘๘๐ ๘๕๖๖ , ๐๘ ๑๓๐๖ ๑๙๓๓

เลขานุการ
พระมหาสมยศ ถามเชฏโฐ ป.ธ.๗
วัดเนินพระ

รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๙)
พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร ป.ธ.๔)
วัดพลงช้างเผือก

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา ณัฐพล มหาปญฺโญ
วัดพลงช้างเผือก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๘)
พระญาณรังษี (แจ่ม กตปุญฺโญ)
วัดเขาสำเภาทอง
โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๓๗๑ , ๐๘ ๑๕๗๕ ๐๑๐๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๖๑)
พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร)
วัดลุ่ม
โทร. ๐๘ ๖๑๕๖ ๗๑๑๗ , ๐๘ ๐๐๙๙ ๓๖๔๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๖๐)
พระครูธรรมสารโสภิต (พะยอม สุธีโร)
วัดถนนกะเพรา

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง
พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร)
วัดป่าประดู่

เลขานุการ
พระมหากุศล กุสลภทฺโท ป.ธ.๔
วัดป่าประดู่

เจ้าคณะตำบลท่าประดู่
พระมหาบุญแก้ว ฐานงฺกโร ป.ธ.๗
วัดลุ่ม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชิงเนิน (๒๕๖๐)
พระครูประสุตศาสนกิจ (มณเฑียร ปมุตฺโต)
วัดปลวกเกตุ

เจ้าคณะตำบลตะพง
พระปลัด บำเพ็ญ กิตฺติปาโล
วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลบ้านแลง
พระมหายุทธนา ธมฺมวํโส ป.ธ.๙
วัดหนองสนม

เจ้าคณะตำบลเพ
พระครูวิจิตรคีรีรักษ์ (ตุ่น )
วัดเขายายชุม

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ (ประสิทธิ์ )
วัดเภตราสุขารมย์

เจ้าคณะตำบลกะเฉด
พระครูวุฒิธรรมรัต (คอย )
วัดธงหงษ์

เจ้าคณะตำบลเนินพระ
พระครูขันติธรรมาภิรักษ์ (สุดเอื้อม )
วัดกรอกยายชา

เจ้าคณะตำบลทับมา
พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส ป.ธ.๔)
วัดทับมา

เจ้าคณะตำบลมาบตาพุด
พระครูปัญญาวรวัฒน์ (เลื่อน )
วัดห้วยโป่ง

เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร)
วัดบ้านค่าย

เลขานุการ
พระสมุห์ ศุภสิทธิ์ ฐานกโร
วัดบ้านค่าย

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์ )
วัดหนองคอกหมู

เลขานุการ
พระสมุห์ สุรศักดิ์ อคฺควโร
วัดหนองตะแบก

เจ้าคณะตำบลหนองตะพาน
พระอธิการสุรสิทธิ์ อคฺควโร
วัดหนองกะบอก

เจ้าคณะตำบลตาขัน
พระสมุห์ สุรศักดิ์ อคฺควโร
วัดหนองตะแบก

เจ้าคณะตำบลหนองละลอก
พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต (เชย )
วัดละหารไร่

เจ้าคณะตำบลบ้านค่าย
พระมหาจักราพัฒน์ อาภาโส ป.ธ.๔
วัดอ่างแก้ว

เจ้าคณะตำบลชากบก
พระครูวิสิฐสมณการ (พร )
วัดชากกอไผ่

เจ้าคณะตำบลบางบุตร
พระครูประภัศร์จริยคุณ (บุญชนะ สิริภทฺโท)
วัดเนินสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองบัว เขต ๑
พระปลัด เถ่ง ฐิตคุโณ
วัดหนองกรับ

เจ้าคณะตำบลหนองบัว เขต ๒
พระครูประภัศร์โพธิคุณ (รัตน์ )
วัดป่าหวาย

รองเจ้าคณะอำเภอแกลง
พระครูพิศาลสุตากร (อำนวย ป.ธ.๔)
วัดบุนนาค

เลขานุการ
พระพงษ์ศักดิ์ พทฺธธมฺโม
วัดบุนนาค

รองเจ้าคณะอำเภอแกลง
พระมหาสมภพ สมฺภทฺโท ป.ธ.๗
วัดชากขุนวิเศษ

เลขานุการ
พระสมุห์ ยุทธนา จารุธมฺโม
วัดชุมนุมสูง

เจ้าคณะตำบลทางเกวียน
พระครูบุรเขตสังฆการ (ปราโมทย์ )
วัดโพธิ์ทองพุทธาราม

เจ้าคณะตำบลวังหว้า
พระครูเกษมอรรถากร (วิรัต )
วัดวังหว้า

เจ้าคณะตำบลเนินฆ้อ
พระครูวิสุทธิสารโสภิต (สมศักดิ์ )
วัดเนินฆ้อ

เจ้าคณะตำบลกร่ำ - ชากโดน
พระปลัด ครรชิต ชิตมาโร
วัดป่ากร่ำ

เจ้าคณะตำบลสองสลึง - ห้วยยาง
พระครูรังษีพรหมคุณ (สุวพล )
วัดอรัญรังษี

เจ้าคณะตำบลชากพง
พระครูประวิตธรรมโสภณ (สมุทร )
วัดพลงไสว

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร )
วัดหนองจระเข้

เจ้าคณะตำบลกระแสร์บน
พระครูโสภณวิสารัท (จาย )
วัดกระแสร์คูหาสวรรค์

เจ้าคณะตำบลปากน้ำกระแส - คลองปูน
พระปลัด สมพร ภทฺทวโร
วัดตะเคียนงาม

เจ้าคณะตำบลทุ่งควายกิน
พระครูพิมลจริยาภิรัต (ชัยณรงค์ )
วัดเนินเขาดิน

เจ้าคณะตำบลพังราด
พระครูวิโรจน์เมธาภรณ์ (นิวัตร )
วัดปากน้ำพังราด

เจ้าคณะตำบลกองดิน เขต ๑
พระครูเกษมรัตนากร (มงคล เขมจาโร)
วัดไตรรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลกองดิน เขต ๒
พระมหาสมภพ สมฺภทฺโท ป.ธ.๗
วัดชากขุนวิเศษ

เจ้าคณะอำเภอปลวกแดง
พระครูศรีปริยัติโกวิท (ชิ้น ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)
วัดโขด (ทิมธาราม)

เลขานุการ
พระปลัด สมเจตน์ สิริจนฺโท
วัดโขด (ทิมธาราม)

เจ้าคณะตำบลปลวกแดง - ตาสิทธิ์
พระครูสิริคีรีวัฒน์ (วิวัฒ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๕)
วัดเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลมาบยางพร
พระครูศรีปริยัติวิภูษิต (ธนู อินทฺโชโต ป.ธ.๖)
วัดไพรสณฑ์

เจ้าคณะตำบลแม่น้ำคู้
พระครูอุปถัมภ์พัฒนกิจ (เกริกวุฒิ )
วัดแม่น้ำคู้

เจ้าคณะตำบลละหาร - หนองไร่
พระครูสุนทรธรรมพิลาส (จรวย )
วัดหมอมุ่ย

เจ้าคณะอำเภอบ้านฉาง
พระครูสันติบุรพทิศ
วัดชากหมาก

เลขานุการ
พระปลัด ธีรพิสิษฐ์ จนฺทสาโร ป.ธ.๓
วัดชลธาราม

เจ้าคณะตำบลพลา
พระมหาปธานศักดิ์ ธนาสโภ ป.ธ.๕
วัดชากหมาก

เจ้าคณะตำบลสำนักท้อน
พระครูไพบูลย์วุฒิกร (ธานี )
วัดคลองทราย

เจ้าคณะอำเภอวังจันทร์
พระครูวรวงศ์วิวัฒน์ (วีรศักดิ์ )
วัดชุมแสง

เลขานุการ
พระปิยวัฒน์ จิตฺตสํวโร
วัดชุมแสง

เจ้าคณะตำบลวังจันทร์
พระครูสิริชยาลังการ (วีระชัย ชยวีโร ป.ธ.๕)
วัดคลองบางบ่อ

เจ้าคณะตำบลชุมแสง - พลงตาเอี่ยม
พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต ป.ธ.๕
วัดชุมนุมใน

เจ้าคณะตำบลป่ายุบ
พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ )
วัดป่ายุบ

เจ้าคณะอำเภอนิคมพัฒนา
พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา )
วัดมาบข่า

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ชัยยา ชยากโร
วัดคลองตาทัย

เจ้าคณะตำบลมาบข่า
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ )
วัดชากผักกูด

เจ้าคณะตำบลมะขามคู่
พระครูไพโรจน์อริญขัย (ชูช่อ )
วัดนพเก้าพนาราม

เจ้าคณะตำบลพนานิคม
พระครูวิสุทธิ์วินยาภิรม (วินัย วิสุทฺสีโล)
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะอำเภอเขาชะเมา
พระครูพิสุทธิ์ธรรมานุวัตร (ศุภวัฒน์ )
วัดน้ำใส

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ไพรัช โอภาโส
วัดศรีประชาธรรม

เจ้าคณะตำบลน้ำเป็น
พระครูชัยกิตติโสภณ (ศรชัย )
วัดชำฆ้อ

เจ้าคณะตำบลห้วยทับมอญ
พระครูสุนทรธรรมวาที (ธนุ )
วัดสีระมัน

เจ้าคณะตำบลชำฆ้อ - เขาน้อย
พระครูสุวรรณพุทธิคุณ (สมพวษ์ )
วัดถ้ำสุวรรณภูผา

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

ระยอง

เจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสารนาถธรรมาราม
โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๑๘๔ , ๐ ๓๘๘๘ ๖๕๘๑

เลขานุการ
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดระยอง
พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน (ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหว้า

เลขานุการ
พระวินัยธร ณฤทธิ์ วรธมฺโม
วัดเขาแกแล

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๑
พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน (ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๒
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓
พระครูปัญญาธรรมสิริ (พรชัย )
วัดมงคลวุฒาวาส


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดระยอง - พระสังฆาธิการ