หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔
พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙)
วัดนิมมานรดี
โทร. ๐ ๒๔๕๕ ๘๔๘๖ , ๐๘ ๑๗๓๔ ๙๙๗๘

รองเจ้าคณะภาค ๑๔
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๔๓๐ , ๐๘ ๙๖๕๔ ๔๑๕๙

เลขานุการ
พระมหาคำสิงห์ สีหนนฺโท ป.ธ.๗
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

กาญจนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๕๙)
พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๖๐๕๐ , ๐๘ ๑๘๕๗ ๗๔๗๘

เลขานุการ
พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์ (ไพรัช อินฺทวิสุทฺโธ ป.ธ.๖)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ ๑ (๒๕๕๔)
พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ อิฏฺฐาสโภ ป.ธ.๖)
วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๖๔ ๓๔๖๑ , ๐๘ ๑๒๑๑ ๖๐๔๗

เลขานุการ
พระครูศรีธรรมวราภรณ์ (จีรพันธ์ ธมฺมปสฏฺโฐ ป.ธ.๖)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ ๒ (๒๕๖๐)
พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙
วัดเทวสังฆาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ วิโรจน์ วิโรจโน
วัดเทวสังฆาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๕๙)
พระราชรัตนวิมล (พยุง ฐิตสีโล ป.ธ.๔)
วัดกาญจนบุรีเก่า
โทร. ๐ ๓๔๕๘ ๙๐๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๖๐)
พระสุธีธรรมนาท (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๗)
วัดบ้านถ้ำ
โทร. ๐๘ ๑๙๘๑ ๘๘๒๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๖๑)
พระครูจริยาภิรัต (ประยูร สุจิตฺโต)
วัดดงสัก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๖๐)
พระครูกาญจนสิรินธร (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๕)
วัดกาญจนบุรีเก่า

เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
พระโสภณกาญจนาภรณ์ (ทอมสันต์ จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๕๒๐๓ , ๐๘ ๑๖๕๔ ๙๗๔๑

เลขานุการ
พระครูปริยัติชัยกาญจน์ ป.ธ.๔
วัดถ้ำเขาปูน

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
พระเมธีปริยัติวิบูล (ศิริ สิริธโร ป.ธ.๙)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โทร. ๐๘ ๕๖๘๔ ๕๕๗๐

เลขานุการ
พระมหาเดชา ปุญฺญาตโช ป.ธ.๕
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
พระมหาบุญรอด มหาวีโร ป.ธ.๗
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

เจ้าคณะตำบลปากแพรก
พระครูวิวิธกาญจนคุณ ป.ธ.๔
วัดถ้ำสัตตบรรณคูหา

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ถวิล ถาวรธมฺโม
วัดอุดมมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากแพรก (๒๕๕๐)
พระครูสุนทรกาญจนคุณ (พล ปญฺญาคโม ป.ธ.๔)
วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์

เจ้าคณะตำบลแก่งเสี้ยน
พระครูปริยัติวชิรกาญจน์
วัดถ้ำขุนไกร

เลขานุการ
พระมานพ จารุวํโส
วัดท่าพะเนียดกุญชร

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูกาญจนวัฒน์
วัดถ้ำพุทธาวาส

เลขานุการ
พระครูปลัด จำเริญ ญาณสมฺปนฺโน
วัดถ้ำพุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลลาดหญ้า (๒๕๖๐)
พระครูสิทธิกิจจานุวัตร (ประเสริฐ )
วัดทุ่งลาดหญ้า

เจ้าคณะตำบลวังด้ง
พระครูสันติชัยกาญจน์ (ชนะชัย )
วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม

เลขานุการ
พระประพัฒร์ ปภสสโร
วัดกาญจนบุรีเก่า

เจ้าคณะตำบลช่องสะเดา
พระครูปัญญากาญจนวิทย์
วัดหมอเฒ่า

เลขานุการ
พระสมนึก สุธมฺโม
วัดเขาแหลม

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้า
พระครูสิริกาญจโนบล ( วชิรปญฺโญ)
วัดเขาเทพนิมิต

เลขานุการ
พระน้อง อนาลโย
วัดวังเย็น

รองเจ้าคณะตำบลหนองหญ้า
พระครูปริยัติชัยกาญจน์ ป.ธ.๔
วัดถ้ำเขาปูน

เจ้าคณะตำบลวังเย็น
พระครูอุปถัมภ์ธรรมวัฒน์ (อำนวย )
วัดถ้ำเจริญธรรม

เลขานุการ
พระปรีชา ปรีชาโน
วัดถ้ำเจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลเกาะสำโรง
พระมหาชาตรี ชุติปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดถ้ำมังกรทอง

เลขานุการ
พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะสำโรง (๒๕๕๘)
พระครูวชิรกาญจนาภรณ์ (วิเชียร กนฺตวณฺโณ)
วัดถ้ำมุนีนาถ

เจ้าคณะตำบลบ้านเก่า เขต ๑
พระครูปริยัติกาญจนโชติ
วัดวังเย็น

เลขานุการ
พระคมสันต์ ฐานสมฺปนฺโน
วัดวังเย็น

เจ้าคณะตำบลบ้านเก่า เขต ๒
พระครูบวรกาญจนธรรม (สมคิด )
วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล

เจ้าคณะอำเภอท่าม่วง (๒๕๖๐)
พระครูกาญจนสุตาคม (สมพงษ์ ป.ธ.๔)
วัดวังขนายทายิการาม

รองเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง
พระครูวัชรกาญจนาภรณ์ ป.ธ.๔
วัดศรีสุวรรณาวาส

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูสมุห์ ทองพูล สิริปญฺโญ
วัดต้นลำใย

เลขานุการ
พระวินัย นนฺทโก
วัดท่าตะคร้อ

เจ้าคณะตำบลม่วงชุม
พระครูโสภณกาญจนกิจ
วัดถ้ำเสือ

เลขานุการ
พระนคร อานนฺโท
วัดพิไชยธาราม

เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
พระครูวิสุทธิกาญจนคุณ
วัดมโนธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลรางสาลี่
พระครูสุกิจกาญจนสาร (จันทร์ )
วัดเขาธรรมอุทยาน

เลขานุการ
พระครูเมตตากาญจนคุณ (เชวง )
วัดเมตตาปิตยานนท์

เจ้าคณะตำบลวังศาลา
พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน
วัดวังศาลา

เลขานุการ
พระสมโภชน์ อินฺทวิริโย
วัดอินทาราม

เจ้าคณะตำบลหนองตากยา เขต ๑
พระครูสุจิตกาญจนคุณ (บุญสืบ สุจิตฺโต)
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

เลขานุการ
พระนคร กตปุญโญ
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

เจ้าคณะตำบลหนองตากยา เขต ๒
พระครูสุนทรกาญจนาคม (สุพจน์ )
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เลขานุการ
พระประดิษฐ์ กลฺยาณธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลพังตรุ
พระครูสุขวรกาญจน์
วัดหนองพังตรุ

เลขานุการ
พระพินิจ ปญฺญาวชิโร
วัดเขาเพิง

เจ้าคณะตำบลท่าล้อ
พระครูกาญจนสุตคุณ (บุญเชิด อินฺทวณโณ)
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

เลขานุการ
พระมหาสราวุธ ฐานวุฑโฒ
วัดสันติคิรีศรีบรมธาตุ

เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
พระครูวิบูลกาญจโนภาส (สมบัติ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
พระครูวิสาลกาญจนกิจ (อนันต์ เขมฺจิตฺโต)
วัดตะคร้ำเอน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา (๒๕๖๑)
พระครูปัญญากาญจนาภรณ์ (ปรีชา ฉนฺทโก)
วัดห้วยตะเคียน

เจ้าคณะตำบลท่ามะกา
พระครูกาญจนธรรมวิสุทธิ์ (จำเริญ )
วัดท่ามะกา

เลขานุการ
พระมหาสราวุธ อชิโต ป.ธ.๔
วัดท่ามะกา

เจ้าคณะตำบลตะคร้ำเอน
พระครูถาวรกาญจนกิตติ์ (วิชยง )
วัดท่าเรือ

เลขานุการ
พระมหาญาณภัทร ธตพโล ป.ธ.๔
วัดท่าเรือ

เจ้าคณะตำบลหวายเหนียว
พระครูกาญจนสวัสดิคุณ (แสน เขมิโก)
วัดแสนตอ

เลขานุการ
พระมหาเทวิน จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๕
วัดคร้อพนัน

เจ้าคณะตำบลพงตึก
พระครูปัญญาวชิรกาญจน์ (ศักดิ์ดา ป.ธ.๓)
วัดใหม่รางวาลย์

เลขานุการ
พระครูปลัด สุวรรณ มหาปญฺโญ
วัดดงสัก

เจ้าคณะตำบลเขาสามสิบหาบ
พระครูกิตติกาญจนวงศ์
วัดเขาสามสิบหาบ

เลขานุการ
พระพูลสวัสดิ์ จิตฺตปญฺโญ
วัดหวายเหนียว

เจ้าคณะตำบลพระแท่น
พระครูพุทธมัญจาภิบาล
วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร

เลขานุการ
พระครูกาญจนธรรมชัย
วัดหนองไม้แก่น

เจ้าคณะตำบลสำนักคร้อ
พระมหาธนทรัพย์ ธมฺมธโร ป.ธ.๖
วัดห้วยกรด

เจ้าคณะอำเภอไทรโยค
พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์ ป.ธ.๔
วัดน้ำตก

เลขานุการ
พระอธิการสุทัศน์ ปสนฺโน
วัดน้ำตก

รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
พระครูกาญจนวุฒิกร
วัดลุ่มสุ่ม

เลขานุการ
พระจำรัส สุภาจาโร
วัดลุ่มสุ่ม

รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
พระครูกาญจนสุตาภรณ์ (ณัฐพล ป.ธ.๔)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

เลขานุการ
พระเกรียงไกร สทฺสธธมฺโม
วัดแม่น้ำน้อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไทรโยค (๒๕๔๙)
พระครูอดุลพิริยานุวัตร (ชุบ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๕)
วัดวังกระแจะ

เจ้าคณะตำบลท่าเสา เขต ๑ (๒๕๔๔)
พระครูสุทธิสารโสภิต (สิทธิพงษ์ สุทฺธิญาโณ)
วัดพุตะเคียน

เจ้าคณะตำบลท่าเสา เขต ๒
พระครูกาญจนกิจธำรง (พิทัก )
วัดพุพง

เลขานุการ
พระธีรพงษ์ เตชวโร
วัดพุพง

เจ้าคณะตำบลไทรโยค เขต ๑
พระครูวิมลกาญจนารักษ์ (แผ้ว )
วัดวังพระวิเวกวนาราม

เลขานุการ
พระมหาเอกลักษณ์ ถิรปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดใหม่ดงสัก

เจ้าคณะตำบลไทรโยค เขต ๒
พระครูกาญจนปัญญาภรณ์ ( ปญฺญาสีโล)
วัดเขาสามชั้น

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่ม เขต ๑
พระครูถาวรกาญจนมงคล (บุญสม )
วัดหนองขอนเทพมงคล

เจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่ม เขต ๒
พระครูอนุรักษ์กาญจนาทร
วัดพุน้อย

เจ้าคณะตำบลวังกระแจะ เขต ๑
พระครูสุตกาญจนรัตน์ (สุรัตน์ ถาวโร ป.ธ.๔)
วัดแก่งสามัคคี

เลขานุการ
พระจักรา ฐานวโร
วัดแก่งสามัคคี

เจ้าคณะตำบลวังกระแจะ เขต ๒
พระครูกาญจนสิริโชติ
วัดแก่งสารวัตร

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ ธมฺมรโต
วัดเนินสวรรค์ฤทธาราม

เจ้าคณะตำบลบ้องตี้
พระครูกาญจนสวัสดิโชติ (ทรงสวัสดิ์ )
วัดเขาน้อยชินราช

เลขานุการ
พระภูเบศ จตฺตมโร
วัดเขาน้อยชินราช

เจ้าคณะตำบลศรีมงคล
พระมหาชูศักดิ์ กิจฺจกาโร ป.ธ.๘
วัดไตรรัตนาราม

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ดิเรก สุขวฑฺฒโน
วัดถ้ำมะเดื่อ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีมงคล (๒๕๕๘)
พระครูกาญจนประภัสสร (ตั้ง ปภสฺสโร)
วัดถ้ำมะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลสิงห์
พระครูกาญจนบุญญานุรักษ์
วัดพุปลู

เลขานุการ
พระมหาไพรัตน์ กิตฺติปาโล ป.ธ.๔
วัดน้ำตก

เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ
พระครูวรกาญจนโชติ (ฉลอง โชติวโร)
วัดปรังกาสี

เลขานุการ
พระครูสิริวรรณโสภิต (วริศ ปสนฺโน ป.ธ.๕)
วัดธารน้ำร้อน

รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ
พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ (พูลศักดิ์ )
วัดเขื่อนวชิราลงกรณ

เลขานุการ
พระอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน
วัดทองผาภูมิ

รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ
พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
วัดท่าขนุน

เจ้าคณะตำบลลิ่นถิ่น เขต ๑ (๒๕๓๑)
พระครูเกษมกาญจนกิจ (อำนวย อนีโฆ)
วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม

เลขานุการ
พระสุชาติ ญาณพโล
วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลลิ่นถิ่น เขต ๒
พระครูสุกิจกาญจนโสภิต (กำธร )
วัดผาสุกิจสุวรรณเขต

เลขานุการ
พระสุชาติ อินฺทสโร
วัดวังหิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลิ่นถิ่น เขต ๒ (๒๕๕๘)
พระครูอนุรักษ์กาญจนธรรม (อบ ธมฺมปาโล)
วัดกุยแหย่

เจ้าคณะตำบลหินดาด
พระครูสีลกาญจนคุณ
วัดหินดาด

เลขานุการ
พระปิยะพงศ์ ปิยสีโล
วัดปรังกาสี

เจ้าคณะตำบลสหกรณ์นิคม
พระครูกาญจนสิทธิคุณ (อิทธิพล คมฺภีรปญฺโญ)
วัดหินดาดผาสุการาม

เลขานุการ
พระทอง อคฺคปญฺโญ
วัดหินดาดผาสุการาม

เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๑
พระครูพิสุทธิ์กาญจนาภรณ์ (วิสุทธิ์ )
วัดอู่ล่อง

เลขานุการ
พระสมหมาย คมฺภีโร
วัดปรังกาสี

เจ้าคณะตำบลห้วยเขย่ง
พระครูสุจิณบุญกาญจน์ (สมจิตร )
วัดท่ามะเดื่อ

เลขานุการ
พระสมจิต ธีรปญฺโญ
วัดท่ามะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลปิล๊อก
พระครูกิตติกาญจนธรรม (ทักษิณ )
วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

เลขานุการ
พระกรัณฑ์ เมธิโก
วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๑
พระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์
วัดพุทโธภาวนา

เลขานุการ
พระพงษ์ประเสริฐ นนฺทโก
วัดพุทโธภาวนา

เจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๒
พระครูสถิตกาญจนวงศ์ (อโนทัย ปสนฺนจิตโต)
วัดสองท่อธรรมสถิตย์

เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ (ศุภชัย ป.ธ.๕)
วัดทุ่งมะสัง

เลขานุการ
พระปลัด ไพโรจน์ กนฺตสาโร
วัดเขาวงจินดาราม

รองเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย
พระครูศรีกาญจนารักษ์ (สมคบ ป.ธ.๗)
วัดเขาวงจินดาราม

เลขานุการ
พระโรจนศักดิ์ อาภากโร
วัดเขาวงจินดาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุ่ม เขต ๑
พระครูปภัสสรกาญจนกิจ
วัดวิเศษสุขาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุ่ม เขต ๒
พระครูกาญจนสิริพัฒน์ (สมชาย )
วัดเสาหงส์

เลขานุการ
พระสุธี สุธีโร
วัดเขาวงจินดาราม

เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย เขต ๑
พระครูวิมลกาญจนรัตน์ (เสนาะ )
วัดเขาพระศรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย เขต ๒
พระครูใบฎีกา วัชระ นิมโล
วัดเขาแดง

เลขานุการ
พระอดิศักดิ์ ถาวรปญฺโญ
วัดบึงหัวแหวน

เจ้าคณะตำบลหลุมรัง
พระครูโสภณกาญจนคุณ ( กลฺยาโณ)
วัดหลุมรัง

เลขานุการ
พระเกรียงศักดิ์ ชุตินฺธโร
วัดหลุมรัง

เจ้าคณะตำบลหนองรีเขต ๑
พระครูกาญจนวรธรรม
วัดโป่งรี

เลขานุการ
พระสมคิด สมฺปนฺโน
วัดโป่งรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองรี เขต ๑
พระครูไพศาลนวการ (ไกร )
วัดทุ่งมะสัง

เจ้าคณะตำบลหนองรี เขต ๒
พระครูกาญจนธรรมพิทักษ์ (อำนาจ เขมงฺกโร)
วัดหนองรี

เจ้าคณะอำเภอพนมทวน (๒๕๖๐)
พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.๙
วัดพังตรุ

เจ้าคณะตำบลหนองโรง
พระครูโสภณกาญจนพัฒน์
วัดห้วยสะพาน

เจ้าคณะตำบลทุ่งสมอ - ดอนเจดีย์
พระครูสุตกาญจนวงศ์
วัดปลักเขว้า

เลขานุการ
พระสุรีย์ วราโภ
วัดดอนเจดีย์

เจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต ๑
พระครูกาญจนสมาจาร
วัดดอนงิ้ว

เลขานุการ
พระสุราช สญฺญจิตฺโต
วัดดอนงิ้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต ๑ (๒๕๕๔)
พระครูพิศาลวิริยกิจ (เสงี่ยม สุธมฺโม)
วัดบ้านทวน

เจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต ๒
พระครูดิลกสุตคุณ (ทองดี ป.ธ.๔)
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

เลขานุการ
พระโชคดินันต์ ภคฺคธโร
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลพังตรุ
พระครูวิศิษฏ์ปิยธรรม (สมาน )
วัดโป่งกูป

เลขานุการ
พระณรงค์ กตธมฺโม
วัดโป่งกูป

เจ้าคณะตำบลรางหวาย
พระมหาจรัญ อมโร ป.ธ.๔
วัดศรีพนมเขต

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลรางหวาย (๒๕๕๖)
พระครูสีลกาญจนาธาร (สาคร สีลธโร)
วัดห้วยกรด

เจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ
พระครูสิริกาญจโนภาส (สมบุญ ป.ธ.๕)
วัดเขาวัง

เลขานุการ
พระครูบวรกาญจนวงศ์ (สุมิตร จนฺทวํโส)
วัดน้ำคลุ้ง

รองเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ
พระครูพิศาลจารุวรรณ
วัดทุ่งกระบ่ำ

เลขานุการ
พระสายทอง โชติมนฺโต
วัดสุวรรณคีรี

เจ้าคณะตำบลเลาขวัญ เขต ๑
พระครูผาสุกกาญจนธรรม
วัดเลาขวัญ

เลขานุการ
พระรุ่งเรือง ขนฺติธโร
วัดเลาขวัญ

เจ้าคณะตำบลเลาขวัญ เขต ๒
พระครูสถาพรธรรมรส (สุเทพ ฐานิสฺสโร)
วัดหนองอำเภอจีน

เลขานุการ
พระครูปลัด ชัยวัฒน์ ชินลาโภ
วัดหนองงูเหลือม

เจ้าคณะตำบลเลาขวัญ เขต ๒ กิตติมศักดิ์
พระครูสถิตคีรีเขต (แฉล้ม )
วัดสุวรรณคีรี

เจ้าคณะตำบลทุ่งกระบ่ำ เขต ๑
พระครูโสภณกาญจนเขต
วัดนางาม

เลขานุการ
พระสนธยา สนฺตจิตฺโต
วัดหนองฝ้ายเล็ก

เจ้าคณะตำบลทุ่งกระบ่ำ เขต ๒
พระครูขันติกาญจนคุณ (น้าว )
วัดน้ำลาด

เจ้าคณะตำบลหนองนกแก้ว
พระครูวิจิตรกาญจนาภรณ์ (ประสาน )
วัดช่องกลิ้ง

เลขานุการ
พระสมุห์ พายุ ชยนฺโต
วัดช่องกลิ้ง

เจ้าคณะตำบลหนองประดู่ เขต ๑
พระครูวิมลกาญจนาคม
วัดหนองประดู่

เลขานุการ
พระนนท์ณธี ผาสุกธมฺโม
วัดโป่งไหม

เจ้าคณะตำบลหนองประดู่ เขต ๒
พระครูสุสังวรกาญจน์ (เยี่ยม จนฺทสาโร)
วัดน้ำโจนกาญจนาราม

เลขานุการ
พระมาโนช ญาณธโร
วัดหนองงูเหลือม

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง เขต ๑
พระครูวิสุทธิ์กาญจนวัฒน์ (นิวัฒน์ )
วัดหนองไก่ต่อ

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง เขต ๒
พระครูพัฒนกาญจโนภาส (เฉลียว )
วัดพรหมณี

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง เขต ๓
พระครูพิมลกาญจนธรรม (บรรหาญ )
วัดหนองฝ้าย

เลขานุการ
พระใบฎีกา อนันต์ รตินฺธโร
วัดหนองฝ้าย

เจ้าคณะตำบลหนองโสน
พระครูบวรกาญจนวงศ์ (สุมิตร จนฺทวํโส)
วัดน้ำคลุ้ง

เจ้าคณะตำบลหนองฝ้าย
พระครูสุชาติกาญจนวงศ์ (ชานนท์ ป.ธ.๓)
วัดเขาวงพระจันทร์

เลขานุการ
พระจิรวัฒน์ คุณโชโต
วัดสุวรรณคีรี

เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
พระวิสุทธิพงษ์เมธี (วีระ มหาวีโร ป.ธ.๗)
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โทร. ๐๘ ๕๖๘๔ ๕๕๗๑

รองเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
พระครูวุฒิกาญจนวัตร
วัดถ้ำองจุ

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา สามารถ ขนฺติวโร
วัดดงเสลาเก่า

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ (๒๕๕๔)
พระครูสิริพุทธิคุณ (สวัสดิ์ วิเสโส)
วัดท่ากระดาน

เจ้าคณะตำบลหนองเป็ด
พระครูสวัสดิ์กาญจนารักษ์ (ประเสริฐ )
วัดท่าสนุ่น

เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน
พระครูนครินทรารักษ์ (ฉลอม )
วัดพ่อขุนเณร

เลขานุการ
พระศาสตร์ตรา ขนฺติธโร
วัดท่ากระดาน

เจ้าคณะตำบลด่านแม่แฉลบ
พระครูอินทกาญจนโชติ
วัดศรีสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลนาสวน เขต ๑
พระครูสุนทรกาญจนธรรม
วัดองสิต

เลขานุการ
พระสุกสันต์ ฐิตมโน
วัดถ้ำผาพิรุณ

เจ้าคณะตำบลนาสวน เขต ๒
พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์ ( นาควโร)
วัดวังผาแดง

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ เขมโก
วัดวังผาแดง

เจ้าคณะตำบลเขาโจด
พระครูสุชัยกาญจนกิจ
วัดเขาเหล็ก

เลขานุการ
พระปัณณทัต สนฺตจิตฺโต
วัดเขาเหล็ก

เจ้าคณะตำบลแม่กระบุง
พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ (สมบูรณ์ สุวณฺโณ)
วัดถ้ำเนรมิตร

เจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี
พระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ ป.ธ.๙
วัดวังก์วิเวการาม

เลขานุการ
พระมหาสมโภชน์ ฐานิสฺสโร
วัดวังก์วิเวการาม

เจ้าคณะตำบลหนองลู
พระครูพิทักษ์กาญจนธรรม (สนธยา )
วัดห้วยกบ

เลขานุการ
พระเล็ก เขมาวนฺโต
วัดห้วยกบ

เจ้าคณะตำบลปรังเผล
พระครูอาทรกาญจนธรรม (ฐานิส )
วัดวังขยาย

เลขานุการ
พระพิชิตชัย ฐานยุตโต
วัดวังขยาย

เจ้าคณะตำบลไล่โว่
พระครูวิโรจน์กาญจนสิทธิ์
วัดใหม่พัฒนา

เลขานุการ
พระชาตรี โชติโก
วัดศรีสุวรรณาราม

เจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย (๒๕๖๐)
พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์ (ศักดิ์ดา เขมจาโร)
วัดท่าเสด็จ

เจ้าคณะตำบลด่านมะขามเตี้ย
พระครูกาญจนวชิราธร (วิเชียร )
วัดหนองโสนเทียมจันทร์

เลขานุการ
พระมหาประยุทธ ปญฺญาคโม
วัดดอนสว่าง

เจ้าคณะตำบลกลอนโด
พระครูโสภิตกาญจนธรรม
วัดแหลมทอง

เลขานุการ
พระสถิตกรณ์ชัย กตปุญฺโญ
วัดแหลมทอง

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
พระครูถาวรกาญจนธรรม
วัดหินแท่นลำภาชี

เลขานุการ
พระธนพล สีลสุทฺโธ
วัดหินแท่นลำภาชี

เจ้าคณะตำบลจรเข้เผือก เขต ๒
พระครูปิยกาญจนธรรม (นเรศ )
วัดหนองหญ้าปล้อง

เลขานุการ
พระสุเมธ ธีรปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
พระครูกาญจนธรรมธัช (ธงชัย )
วัดหนองไม้เอื้อย

เลขานุการ
พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์ (วงษ์ มหาวีโร)
วัดหนองไม้เอื้อย

รองเจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
พระครูปริยัติกาญจนโสภณ ป.ธ.๔
วัดสมเด็จเจริญ

เลขานุการ (๒๕๖๐)
พระมหาโกมล สติสมฺปนฺโน
วัดสมเด็จเจริญ

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๑
พระครูประโชติกาญจนธรรม
วัดหนองหูช้าง

เลขานุการ
พระณรงค์เดช อธิมุตโต
วัดหนองหูช้าง

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๒
พระครูอมรชยาภิวัฒน์ (บุญชัย อมโร)
วัดหนองปรือ

เลขานุการ
พระอำพล กนฺตสีโล
วัดหนองไม้เอื้อย

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๓
พระครูอดุลกาญจนธรรม
วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม

เลขานุการ
พระเฉลิม ติกขปญฺโญ
วัดหนองขอน

เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๔ (๒๕๖๑)
พระใบฎีกา อดุลย์ ฐานุตฺตโร
วัดห้วยใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูกาญจนธรรมวุฒิ (สวิง )
วัดหนองปลาไหล

เลขานุการ
พระสมจิตร ปญฺญาธโร
วัดหนองขอนเทพพนม

เจ้าคณะตำบลสมเด็จเจริญ
พระครูสุชาตคีรีเขต (สรสิทธิ์ สุจิตฺโต)
วัดเขาแหลม

เลขานุการ
พระอธิการอานนท์ สุภากาโร
วัดม่วงเฒ่า

เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา
พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙
วัดทิพย์สุคนธาราม

เลขานุการ
พระครูกาญจนคีรีรักษ์ (ประภาส )
วัดเขารักษ์

รองเจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา
พระมหาสันติ โชติกโร ป.ธ.๙
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

เลขานุการ
พระครูศรีกาญจนากร (สรรเสริญ นาโค ป.ธ.๖)
วัดพุประดู่

เจ้าคณะตำบลดอนแสลบ เขต ๑
พระครูสุชัยกาญจนสิทธิ์
วัดหนองนางเลิ้ง

เลขานุการ
พระสุรศักดิ์ สีลสํวโร
วัดหนองนางเลิ้ง

เจ้าคณะตำบลดอนแสลบ เขต ๒
พระครูสุกิจกาญจนากร
วัดห้วยยาง

เลขานุการ
พระธนจร กวิสฺสโร
วัดวังข้าวใหม่

เจ้าคณะตำบลสระลงเรือ เขต ๑
พระครูวิมลกาญจนาภรณ์ (หน่วง )
วัดบ้านพนมนาง

เลขานุการ
พระใบฎีกา บุญรักษ์ ปญฺญาวุฑโฒ
วัดบ้านพนมนาง

เจ้าคณะตำบลสระลงเรือ เขต ๒
พระครูกาญจนกิจวิวัฒน์
วัดพรหมนิมิต

เจ้าคณะตำบลห้วยกระเจา
พระปลัด ธวัช สุทธฺจิตฺโต
วัดสวนมะม่วง

เลขานุการ
พระอำนาจ ญาณวีโร
วัดทัพพระยา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลห้วยกระเจา (๒๕๕๗)
พระครูกาญจนเขมากร (ช้อน เขมจาโร)
วัดหนองต่อยอด

เจ้าคณะตำบลวังไผ่
พระครูวรกาญจโนบล
วัดวังไผ่

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๔ - ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๑

กาญจนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย ป.ธ.๘)
วัดสิริกาญจนาราม
โทร. ๐ ๓๔๖๒ ๔๘๒๗-๘ , ๐๘ ๑๘๕๗ ๙๔๓๘

เลขานุการ
พระครูสุวรรณสีลคุณ (ทองสุข สีลคุโณ)
วัดสิริกาญจนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๖๒)
พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ (บุญเรือง กิตฺติปุญฺโญ)
วัดพุมุด

เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี - ท่าม่วง
พระครูศรีศาสนกิจ (ณรงค์ชัย ป.ธ.๖)
วัดสุทธิกาญจนาราม

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา ประพันธ์ อภิปุญฺโญ
วัดบ้านยาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๕๒)
พระครูสีลาภิรัต (สงวน ยุตฺตธมฺโม)
วัดธุดงคนิมิต

เจ้าคณะตำบลท่ามะขาม
พระครูสุวรรณสีลคุณ (ทองสุข สีลคุโณ)
วัดสิริกาญจนาราม

เลขานุการ
พระพรเทพ ญาณคุตฺโต
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะอำเภอไทรโยค
พระวิสุทธิสารเถร วิ. (ภูสิต ขนฺติธโร)
วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน
โทร. ๐ ๓๔๕๓ ๑๕๕๗ , ๐๘ ๕๕๖๑ ๙๕๕๕ , ๐๘ ๙๑๗๕ ๙๔๔๓

เจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่ม
พระครูโพธิกาญจนธรรม (ทองยุ้ย )
วัดวังโพธิการาม

เลขานุการ
พระสธรรดร เขมรโต
วัดวังโพธิการาม

เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
พระครูประภาสกาญจนคุณ (สุภาพ )
วัดถ้ำวังหิน

เลขานุการ
พระชัชวาล ชวโน
วัดถ้ำเนรมิต

เจ้าคณะตำบลสมเด็จเจริญ
พระครูปลัดเมธาวัฒน์ (วิฑูรย์ วิทูโล)
วัดรัชดาภิเษก


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดกาญจนบุรี - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın