หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔
พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙)
วัดนิมมานรดี
โทร. ๐ ๒๔๕๕ ๘๔๘๖ , ๐๘ ๑๗๓๔ ๙๙๗๘

รองเจ้าคณะภาค ๑๔
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๔๓๐ , ๐๘ ๙๖๕๔ ๔๑๕๙

เลขานุการ
พระมหาคำสิงห์ สีหนนฺโท ป.ธ.๗
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

นครปฐม

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (๒๕๔๙)
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๑๙ , ๐๘ ๑๙๔๑ ๙๐๑๕

เลขานุการ
พระครูสุธีเจติยานุกูล (รุ่ง ป.ธ.๖)
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (๒๕๕๗)
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓)
วัดไร่ขิง
โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๓๖๑๗ , ๐๘ ๑๑๙๔ ๑๑๑๙ , ๐๘ ๑๖๖๕ ๖๖๖๕

เลขานุการ
พระครูปลัด ประวิทย์ วรธมฺโม
วัดบางปลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (๒๕๕๗)
พระครูปราการลักษาภิบาล (สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดใหม่ปิ่นเกลียว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (๒๕๖๐)
พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย)
วัดเดชานุสรณ์

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม (๒๕๕๒)
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคำ จารุโภ)
วัดพะเนียงแตก

เลขานุการ
พระปลัด เฉลิมพล จารุวณฺโณ
วัดพะเนียงแตก

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙
วัดพระงาม

เลขานุการ
พระนครรินทร์ ธมฺมินฺทโชติ
วัดพระงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม (๒๕๔๗)
พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม อิสฺสโร)
วัดลาดปลาเค้า

เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
พระครูพิพิธเจติยาภิบาล (บัวทอง ถาวโร ป.ธ.๕)
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลพระประโทน
พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง ติกฺขเวโท)
วัดไร่เกาะต้นสำโรง

เจ้าคณะตำบลดอนยายหอม (๒๕๕๒)
พระครูปฐมวราจารย์ (อวยพร ฐิติญาโณ)
วัดดอนยายหอม

เจ้าคณะตำบลบางแขม
พระครูสุจิตตานันท์ (จำนงค์ หิตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดวังเย็น

เจ้าคณะตำบลสวนป่าน
พระครูหริภูมิรักษ์ (ชันยา อติฉนฺโท ป.ธ.๓)
วัดหนองดินแดง

เจ้าคณะตำบลโพรงมะเดื่อ
พระครูปฐมธรรมรักษ์ (ประสิทธิชัย ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
วัดโพรงมะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
พระครูปลัดสาธุวัฒน์ (พรหมลิขิต ยโสธโร)
วัดวังตะกู

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
พระครูปฐมสุตากร (รัตนะ สิทฺธิรตโน ป.ธ.๔)
วัดหนองกระโดน

เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ)
วัดสำโรง

เลขานุการ
พระปลัด ประพจน์ สุปภาโต
วัดสำโรง

รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี (๒๕๕๙)
พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน อภิชาโน ป.ธ.๔)
วัดโคกเขมา

เลขานุการ
พระพัฒน์วัชร์ ญาณสิริ
วัดโคกเขมา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี (๒๕๕๒)
พระครูวิบูลสิริธรรม (สันติ สมจิตฺโต)
วัดตุ๊กตา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระครูสถิตบุญเขต (บุญช่วย อาทโร)
วัดกลางบางแก้ว

เจ้าคณะตำบลบางกระเบา (๒๕๖๓)
พระครูยติธรรมานุยุต (สมทรง ธมฺมทินฺโน)
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลท่าพระยา
พระครูพิจิตรสรคุณ (พร ปภากโร)
วัดบางแก้ว

เจ้าคณะตำบลศีรษะทอง
พระมหาเสวย ติสฺสวํโส ป.ธ.๗
วัดน้อยเจริญสุข

เจ้าคณะตำบลสัมปทวน
พระครูสิริชัยสถิต (เหลือ )
วัดสัมปตาก

เจ้าคณะตำบลห้วยพลู
พระครูสิริชัยรังสี (ประยุทธ )
วัดพุทธธรรมรังษี

เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ์
พระครูจันทเขมคุณ (เกษม )
วัดทุ่งน้อย

เจ้าคณะตำบลวัดละมุด
พระครูปฐมโชติวัฒน์ (เสวก โชติธมฺโม)
วัดละมุด

เจ้าคณะอำเภอสามพราน (๒๕๖๑)
พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม รตนาโภ)
วัดบางช้างเหนือ
โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๕๕๒๐

เลขานุการ
พระปลัด การุณย์ ฐิตธมฺโม
วัดบางช้างเหนือ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามพราน
พระราชวิสุทธาจารย์ (ปราณี อินฺทวํโส ป.ธ.๓)
วัดไร่ขิง
โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๑๒๒๓ , ๐๘ ๑๘๒๒ ๓๓๐๓

เจ้าคณะตำบลไร่ขิง
พระครูจารุวัฒนคุณ (จักรวาล จารุวณฺโณ)
วัดหอมเกร็ด

เจ้าคณะตำบลยายชา
พระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ ป.ธ.๗
วัดทรงคนอง

เจ้าคณะตำบลบางช้าง
พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี )
วัดจินดาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก)
วัดท่าพูด

เจ้าคณะอำเภอบางเลน
พระครูปุญญาภิสันท์ (มานะ กตปุญฺโญ)
วัดบางไผ่นารถ

เลขานุการ
พระธงชัย อกฺกวีโร
วัดบางไผ่นารถ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางเลน (๒๕๖๒)
พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ (พเยาว์ เตชธมฺโม)
วัดสุขวัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
พระครูไพศาลกิตติวรรณ (ศรีวรรณ )
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลบางภาษี
พระครูโสภณสาโรภาส (อภิวัฒน์ ฐิตสาโร)
วัดสว่างอารมณ์

รองเจ้าคณะตำบลบางภาษี
พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน (สังข์ชัย ฐานิสฺสโร)
วัดคลองเสมียนตรา

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบางไทรป่า
พระปลัด เกรียงเดช ฐานธมฺโม
วัดโฆสิตาราม

เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง
พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร )
วัดบางเลน

เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า
พระครูวิจิตรปทุมานันท์ (ฉะอ้อน )
วัดบัวหวั่น

เจ้าคณะตำบลบางหลวง
พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดบางน้อยใน

เจ้าคณะตำบลบางปลา
พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร)
วัดบางปลา

เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระครูอมรบุญญารักษ์
วัดบ่อน้ำจืด

เลขานุการ
พระปลัด พิเชษ ธมฺมธโช
วัดท่าเสา

รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระครูโกศลธรรมรัตน์ (ประพันธ์ จิตฺตกโร)
วัดวังน้ำเขียว

เลขานุการ
พระใบฎีกา อุดมศักดิ์ ทีปธมฺโม
วัดวังน้ำเขียว

เจ้าคณะตำบลทุ่งขวาง
พระครูปลัด เพลิน ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดสุวรรณรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
พระครูปฐมจินดากร (สายชล )
วัดไร่แตงทอง

เจ้าคณะตำบลห้วยม่วง
พระครูสุมนสุนทรกิจ (สุนทร สุมโน)
วัดทะเลบก

เจ้าคณะตำบลกำแพงแสน
พระครูวิธานธรรมนาถ (อนุศักดิ์ )
วัดทุ่งกระพังโหม

เจ้าคณะตำบลกระตีบ
พระครูอดุลประชารักษ์ (เอกลักษณ์ กิตฺติธโร)
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลห้วยขวาง
พระครูพินิตสุตาคม (สมพงษ์ สุตาคโม)
วัดลาดหญ้าไทร

เจ้าคณะตำบลดอนข่อย
พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์ )
วัดสระพัง

เจ้าคณะอำเภอดอนตูม
พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร ป.ธ.๙)
วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๒๐๑๑ , ๐๘ ๖๑๒๒ ๓๐๙๔

เลขานุการ
พระอุกกฤต อินฺทจิตฺโต
วัดสามง่าม

เจ้าคณะตำบลสามง่าม
พระครูปฐมปัญญาภรณ์ (ปัญญา ป.ธ.๖)
วัดทุ่งสีหลง

เจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
พระครูปฐมวรญาณ (คง ญาณวโร ป.ธ.๓)
วัดดอนพุทรา

เจ้าคณะตำบลห้วยด้วน
พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์
วัดห้วยพระ

เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล
พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน ปวโร)
วัดมะเกลือ

เลขานุการ
พระครูปฐมถิรธรรม
วัดมะเกลือ

เจ้าคณะตำบลศาลายา
พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ (ดวง ฐิตธมฺโม)
วัดหทัยนเรศวร์

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๔ - ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๑

นครปฐม-สุพรรณบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (๒๕๖๒)
พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๐๙ ๔๔๕๔ , ๐๘ ๑๗๗๙ ๐๑๗๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย )
วัดสระกะเทียม

เลขานุการ
เจ้าอธิการไพบูลย์ อคฺคธมฺโม
วัดสระกะเทียม

เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
เจ้าอธิการไพบูลย์ อคฺคธมฺโม
วัดสระกะเทียม

เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระวินัยสังวร (กฤษฎา สุภทฺโท)
วัดท่าตำหนัก
โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๓๒๔๓ , ๐๘ ๙๓๔๔ ๙๒๗๐

เจ้าคณะตำบลท่าตำหนัก
พระครูวิมลธรรมธัช (ธงไชยวัฒน์ )
วัดท่ากระชับ

เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระวินัยโกศล (ธัญญวัฒน์ เขมธโร)
วัดเสนหา

เลขานุการ
พระวิโรจน์ ญาณสมฺปนฺโน
วัดเสนหา

เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
พระครูวิวัฒนธรรมโชติ (ประทิน )
วัดหนองกร่าง

เจ้าคณะอำเภอบางเลน
พระครูสุนทรธรรมโสภณ (วิเชียร )
วัดเสนหา

เลขานุการ
พระโชคทอง ญาณวโร
วัดเสนหา

เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า
พระครูปลัด ไพบูลย์ ญาณโสภโณ
วัดอุดมสิทธิกุล

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุพรรณบุรี
พระครูอุดมสาสนกิจ (ศักดา อุตฺตโม)
วัดหลักเมตร

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี
พระใบฎีกา สมภพ สุภโว
วัดใหม่ศรีสุพรรณ


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดนครปฐม - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın