หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔
พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙)
วัดนิมมานรดี
โทร. ๐ ๒๔๕๕ ๘๔๘๖ , ๐๘ ๑๗๓๔ ๙๙๗๘

รองเจ้าคณะภาค ๑๔
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๔๓๐ , ๐๘ ๙๖๕๔ ๔๑๕๙

เลขานุการ
พระมหาคำสิงห์ สีหนนฺโท ป.ธ.๗
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

สมุทรสาคร

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙)
วัดเจษฎาราม
โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๔๖๑๗ , ๐๘ ๑๙๓๒ ๘๒๙๐

เลขานุการ
พระครูสิริสารนิวิฐ (ชำนาญ มหาวีโร ป.ธ.๕)
วัดเจษฎาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (ณรงค์ ป.ธ.๔)
วัดสุทธิวาตวราราม

เลขานุการ
พระมหานิกร ภูติกโร ป.ธ.๔
วัดเจษฎาราม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ (บุญเลิศ อภิรโต ป.ธ.๔)
วัดหลังศาลประสิทธิ์

เลขานุการ
พระมหาเอกรัฐ กิตฺติพนฺโธ ป.ธ.๓
วัดเจษฎาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร (๒๕๖๑)
พระครูโสภณสาครกิจ (สำอาง ติสฺสเทโว)
วัดพันธุวงษ์

เจ้าคณะตำบลมหาชัย
พระครูสาครรัตนาภรณ์ (สุนัน )
วัดโคกขาม

เจ้าคณะตำบลท่าฉลอม
พระครูอุทัยธรรมสาคร (มาลัย อุทโย)
วัดบางหญ้าแพรก

เจ้าคณะตำบลโกรกกราก (๒๕๔๕)
พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ (สัมฤทธิ์ วิสุทฺธสีโล ป.ธ.๔)
วัดโกรกกราก

เจ้าคณะตำบลนาดี
พระครูสาครสีลโสภณ (สิทธิชัย )
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

เจ้าคณะตำบลบางกระเจ้า
พระครูสาครสิริคุณ (เจริญ )
วัดศรีวนาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ
พระครูศรีปริยัติสาคร (อ่อน ป.ธ.๖)
วัดบางตะคอย

เจ้าคณะตำบลบางโทรัด (๒๕๔๒)
พระครูกิตติสาครธรรม (ศิริ กิตฺติธโร)
วัดบางพลี

เจ้าคณะตำบลนาโคก
พระครูสาครพิพัฒนโสภณ (พิมาย ถิรปญฺโญ)
วัดนาโคก

เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน (๒๕๕๒)
พระครูสีลาธิการี (ถวิล ฉนฺทสีโล)
วัดหนองพะอง

เลขานุการ
พระสมุห์ ชัยรัตน์ สีลวฑฺฒโน
วัดหนองพะอง

เจ้าคณะตำบลท่าไม้
พระครูสุนทรสาครกิจ (กมล )
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลท่าเสา
พระครูสาครสุวรรณรัตน์ (นิยม )
วัดสุวรรณรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลบางยาง
พระครูสาครคุณาภรณ์ (สมชาย )
วัดหนองนกไข่

เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว
พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท)
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
โทร. ๐๘ ๑๘๑๑ ๕๑๗๕

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ อนุรักษ์ ธีรสกฺโก
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูสาครสุตาภิวัฒน์ (สำรวย )
วัดหนองสองห้อง

เจ้าคณะตำบลหลักสอง
พระครูประโชติสาครธรรม (วันชัย โชติโก)
วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลยกกระบัตร
พระครูจันทสุวรรณสาคร (ทองเปลว จนฺทสุวณฺโณ)
วัดโรงเข้

รองเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร
พระครูสาครธรรมโชติ (ปรีชา ติสฺสวํโส)
วัดยกกระบัตร

เจ้าคณะตำบลสวนส้ม
พระครูสาครธรรมสถิต (แหลม )
วัดสุนทรสถิตย์

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๔ - ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๑

สมุทรสาคร

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (๒๕๕๘)
พระรามัญมุนี (ศักดิ์ดา อกฺนิฏฺโฐ ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
โทร. ๐๘ ๕๒๕๔ ๑๒๔๒

เลขานุการ
พระปลัด พิสิฎษ์ ชยสิทฺโธ
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พระครูโสภณธรรมวัฒน์ (ภิรุณ )
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

เลขานุการ
พระใบฎีกา ปิยพงษ์ เตชพโล
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสาคร (๒๕๕๔)
พระครูรัตนธรรมโสภณ (สุทัศน์ ถิรจิตฺโต)
วัดบ้านไร่เจริญผล

เจ้าคณะตำบลเมืองสมุทรสาคร
พระมหาไพสาร วรสาโร ป.ธ.๔
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว - กระทุ่มแบน
พระครูโอภาสธรรมาภรณ์ (เชียง )
วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

เลขานุการ
พระเทพสุทิน สิริมงฺคโร
วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

เจ้าคณะตำบลบ้านแพ้ว
พระครูอรรถสิทธิโกศล (สมคิด ธมฺมาวุโธ)
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดสมุทรสาคร - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın