หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔
พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙)
วัดนิมมานรดี
โทร. ๐ ๒๔๕๕ ๘๔๘๖ , ๐๘ ๑๗๓๔ ๙๙๗๘

รองเจ้าคณะภาค ๑๔
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๔๓๐ , ๐๘ ๙๖๕๔ ๔๑๕๙

เลขานุการ
พระมหาคำสิงห์ สีหนนฺโท ป.ธ.๗
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

สุพรรณบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี (๒๕๖๒)
พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ.๔)
วัดวิมลโภคาราม
โทร. ๐ ๓๕๕๗ ๑๑๐๐

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี รูปที่ ๒ (๒๕๖๒)
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓)
วัดดอนเจดีย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘)
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๐๑๖ ๕๑๘๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พระศรีปริยัติโกศล (ปรีชา มหาปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๕๔ ๕๑๓๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี (๒๕๖๒)
พระเทพปริยัติกวี (เชษฐา ฉินฺนาลโย ป.ธ.๙)
วัดสุวรรณภูมิ

เจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดปราสาททอง

เลขานุการ
พระครูไพศาลธรรมวงศ์ (สมศักดิ์ กตวฑฺฒโน)
วัดแค

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พระครูสิริวรธรรมาภินันท์ (ชูชาติ อานนฺโท ป.ธ.๔)
วัดมะนาว

เลขานุการ
พระมหาภาณุพงศ์ ฐิตวํโส ป.ธ.๖
วัดจำปี

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (ทวี รตนเมธี ป.ธ.๖)
วัดพระลอย

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ชิตวิชัย ฌานวโร
วัดชีสุขเกษม

เจ้าคณะตำบลสนามชัย
พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร ป.ธ.๕)
วัดปู่บัว

เลขานุการ
พระครูวิสาลสรคุณ
วัดสำปะซิว

เจ้าคณะตำบลพิหารแดง
พระครูสุมนต์วิริยคุณ (บุญชอบ )
วัดสว่างอารมณ์

เลขานุการ
พระสมุห์ ธนาวุฒิ จกฺกวโร
วัดชายทุ่ง

เจ้าคณะตำบลทับตีเหล็ก
พระครูวิสิฐปัญโญภาส (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดแก้ว

เลขานุการ
พระครูสมุห์ ประสิทธิ์ ธมฺมจาโร
วัดศรีบัวบาน

เจ้าคณะตำบลดอนกำยาน
พระมหาจำเริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๓
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

เลขานุการ
พระมหาเฉลิม ปฏิภาโณ
วัดพันตำลึง

เจ้าคณะตำบลสวนแตง
พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์ (สมชาย )
วัดศรีสันต์มณฑาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ เขตขันธ์ อิสฺสโร
วัดการ้อง

เจ้าคณะตำบลดอนโพธิ์ทอง
พระครูโพธิสุวรรณคุณ (มานพ )
วัดดอนโพธิ์ทอง

เลขานุการ
พระปลัด สายัณห์ ปภากโร
วัดดอนโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลศาลาขาว
พระครูสังฆรักษ์ สมจิตร ปญฺญาวุโธ
วัดโรงช้าง

เลขานุการ
พระวิบูลย์ พุทธสโร
วัดพระธาตุ

เจ้าคณะตำบลรั้วใหญ่ เขต ๑
พระครูสุวรรณคุณวัฒน์ (ทิวา )
วัดกงจักร

เลขานุการ
พระปลัด วีระศักดิ์ ปญญาวโร
วัดกุฎีทอง

เจ้าคณะตำบลรั้วใหญ่ เขต ๒
พระครูศรีสุธรรมนาถ (สุทธิ สุธมฺโม ป.ธ.๗)
วัดสารภี

เลขานุการ
พระสมุห์ อาทิตย์ อธิปญฺโญ
วัดแค

เจ้าคณะตำบลโคกโคเฒ่า
พระครูศรีรัตนวิภูษิต (วิเชียร กลฺยาโณ ป.ธ.๖)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

เลขานุการ
พระปลัด สมพงศ์ สุพจฺโจ
วัดท่าโขลง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพธิ์พระยา (๒๕๖๐)
พระครูจันทสุวรรณเทพ (ทองคำ จนฺทเทโว)
วัดพร้าว

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูสิริกิตติคุณ (ชาญชัย ป.ธ.๕)
วัดสังฆจายเถร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสระแก้ว (๒๕๕๐)
พระครูสุนันทโชติ (นิ่ม โชติธมฺโม)
วัดพุทธมงคล

เจ้าคณะตำบลสนามคลี (๒๕๖๑)
พระมหาจำปา สิริยโส ป.ธ.๗
วัดสกุณปักษี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสนามคลี (๒๕๖๑)
พระครูสังวรสีลวิมล (สมบุญ กนฺตสีโล)
วัดสังฆมงคล

เจ้าคณะตำบลดอนมะสังข์
พระครูพิศาลปริยัติวิธาน (บุญสุข สิริจนฺโท ป.ธ.๔)
วัดสองเขตสามัคคี

เลขานุการ
พระเทียนทัศ คมฺภีรปญฺโญ
วัดสามทอง

เจ้าคณะตำบลท่าพี่เลี้ยง
พระครูสุวรรณวีรานุวัตร (ย้อย ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์คลาน

เลขานุการ
พระศุภมิตร สุจิตฺโต
วัดประตูสาร

เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน
พระครูวิโรจน์สุวรรณคุณ (เดโช )
วัดสามทอง

เลขานุการ
พระดิเรก ธมฺมวโร
วัดสามทอง

เจ้าคณะตำบลท่าระหัด
พระครูดิลกคณานุสิฐ (สมชาย เตชพโล ป.ธ.๔)
วัดท่าโขลง

เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
พระครูปัญญาสุวรรณวัฒน์ (สุชิน )
วัดโพธิ์ท่าทราย

เลขานุการ
พระนิเวศน์ ฐานิโย
วัดโพธิ์ท่าทราย

เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
พระครูโสภณคุณาธาร (สิงโต ปสนฺนจิตฺโต)
วัดสาลี

เลขานุการ
พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ (สัญทัต )
วัดเถรพลาย

รองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ )
วัดสวนหงส์

เลขานุการ
พระมหาประทีป สญฺญโต ป.ธ.๖
วัดสวนหงส์

รองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
พระครูสิริวุฒิรังษี (วีระ ป.ธ.๕)
วัดช่องลม

เลขานุการ
พระมหากำธร ฐิติสมฺปนฺโน
วัดช่องลม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. (ประสาท สุปณฺฑิโต)
วัดกลาง
โทร. ๐ ๓๕๕๘ ๗๐๐๕ , ๐๘ ๗๐๒๒ ๕๑๕๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า (๒๕๖๐)
พระครูศาสนกิจจาภิรม (ธานี ธานิโย)
วัดดาว

เจ้าคณะตำบลบางปลาม้า เขต ๑
พระมหาภูวนาท สุชาโต ป.ธ.๙
วัดลานคา

เลขานุการ
พระใบฎีกา หิรัญ เขมจิตฺโต
วัดบ้านสูตร

เจ้าคณะตำบลบางปลาม้า เขต ๒
พระครูวิมลปริยัติกิจ (นิรมล ป.ธ.๔)
วัดขุนไกร

เลขานุการ
พระมหาสมชัย โชติโก
วัดลานคา

เจ้าคณะตำบลมะขามล้ม
พระครูใบฎีกา จำนงค์ ปิยวณฺโณ
วัดตะลุ่ม

เลขานุการ
พระวีระชาติ มหาสกฺโก
วัดโบสถ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามล้ม (๒๕๕๗)
พระครูสุวรรณกิจจาทร (สิงห์ อภิชาโต)
วัดตปะโยคาราม

เจ้าคณะตำบลโคกคราม เขต ๑
พระปลัด สมทบ ปรกฺกโม
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลโคกคราม เขต ๒
พระครูใบฎีกา สามารถ ขนฺติวโร
วัดน้อย

เลขานุการ
พระจิรวัฒน์ จนฺทสาโร
วัดขวาง

เจ้าคณะตำบลไผ่กองดิน
พระครูอุดมอรรถโกศล (ประสาน )
วัดองครักษ์

เลขานุการ
พระอภิชาติ ปิยวณฺโณ
วัดองครักษ์

เจ้าคณะตำบลจรเข้ใหญ่
พระครูวิสุทธิ์สุวรรณวัฒน์ (อำนาจ )
วัดศาลาท่าทราย

เลขานุการ
พระสุข สิริธมฺโม
วัดศาลาท่าทราย

เจ้าคณะตำบลบ้านแหลม
พระครูวิมลวัฒนกิจ (ปัญญา )
วัดป่าพฤกษ์

เลขานุการ
พระพิชัย มหาวิริโย
วัดป่าพฤกษ์

เจ้าคณะตำบลสาลี
พระครูสิริวุฒิรังษี (วีระ ป.ธ.๕)
วัดช่องลม

เจ้าคณะตำบลตะค่า
พระอธิการวีรพัฒน์ โรจนธมฺโม
วัดชีปะขาว

เลขานุการ
พระยอด กตกุสโล
วัดชีปะขาว

เจ้าคณะตำบลวัดดาว
พระครูสุวัจน์ธรรมคุณ (ธวัช )
วัดโพธิ์ตะควน

เลขานุการ
พระมหาสุชาติ ขีณมโล
วัดบ้านเก่า

เจ้าคณะตำบลกฤษณา
พระครูอนุกูลสุวรรณกิจ (สมนึก )
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลบางใหญ่
พระครูสุวรรณธรรมานุสิฐ (อรัญ ฐิตญาโณ)
วัดบางแม่หม้าย

เลขานุการ
พระณรงค์ฤทธิ์ สิริวฒฺโฑ
วัดบางยี่หน

เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
พระครูเวฬุวันปัญญาวัฒน์ (เชิงชาญ )
วัดไผ่เดี่ยว

เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น
พระครูวิวิธโชติคุณ (นันทชัย ชุตินฺธโร)
วัดดอนยอ

เลขานุการ
พระชาคริต อภิปุณฺโณ
วัดดอนยอ

เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว ป.ธ.๖)
วัดสองพี่น้อง

เลขานุการ
พระปลัด ไพโรจน์ ธมฺมธโร ป.ธ.๓
วัดสองพี่น้อง

รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดพรสวรรค์
โทร. ๐๘ ๙๕๐๑ ๐๒๙๓

เลขานุการ (๒๕๖๐)
พระมหาขจรศักดิ์ วีรกิตฺติ ป.ธ.๕
วัดพรสวรรค์
โทร. ๐๙ ๕๒๓๖ ๕๘๑๑

รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน )
วัดไผ่โรงวัว

เลขานุการ
พระเอกชัย อตฺตทโม
วัดดงตาล

เจ้าคณะตำบลต้นตาล
พระสมุห์ กิติศักดิ์ ยโสธโร
วัดใหม่นพรัตน์

เลขานุการ
พระจักรกฤช นนฺทโก
วัดสองพี่น้อง

เจ้าคณะตำบลทุ่งคอก
เจ้าอธิการอุดม ทีฆายุโก
วัดทุ่งคอก

เจ้าคณะตำบลบ่อสุพรรณ
พระครูจันทธรรมรังษี (สมศักดิ์ )
วัดหัวกลับ

เลขานุการ
พระคมกริช สีลเตโช
วัดหัวกลับ

เจ้าคณะตำบลบางตะเคียน
พระครูปิยสีลสังวร (สำรวย )
วัดไชยนาราษฎร์

เลขานุการ
พระสมาน กตสีโล
วัดลาดประทุมทอง

เจ้าคณะตำบลบางตาเถร
พระครูสุตาภรณ์พิสุทธิ์ (ชลอ ป.ธ.๔)
วัดไผ่โรงวัว

เลขานุการ
พระสมชาย มนาโป
วัดไผ่โรงวัว

เจ้าคณะตำบลบางพลับ
พระสมุห์ นิพนธ์ จรณธมฺโม
วัดดงตาล

เลขานุการ
พระเอกสิทธิ์ ปญฺญาวชิโร
วัดดงตาล

เจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม
พระครูสุวรรณสมโณภาส (สินชัย )
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

เลขานุการ
พระอนุวัฒน์ กิตฺติวุฑฺฒโน
วัดท่าจัด

เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ
พระครูพิจิตรสุวรรณาภรณ์ (สำอางค์ )
วัดสระพังกร่าง

เลขานุการ
พระเทพประสิทธิ์ ญาณรโต
วัดทุ่งเข็น

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูพิพัฒน์สุวรรณสุนทร (สุนทร )
วัดร่มโพธิ์ทอง

เลขานุการ
พระกรรณเทพ เขมวีโร
วัดร่มโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองบ่อ
พระครูดิลกวัฒนาภรณ์ (สมชาย ป.ธ.๓)
วัดบางซอ

เลขานุการ
พระวุฒิชัย ปญฺญาวชิโร
วัดบวรศิริธรรม

เจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์
พระครูพิพัฒน์เจติยาภรณ์ (ธนู )
วัดท่าเจดีย์

เลขานุการ
พระสุชาติ อภิญจโน
วัดท่าเจดีย์

เจ้าคณะตำบลบางเลน
พระครูสุวรรณอโนมคุณ (อำนวย )
วัดทองประดิษฐ์

เจ้าคณะอำเภออู่ทอง
พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ.๗)
วัดเขาดีสลัก
โทร. ๐๘ ๑๑๙๗ ๔๙๗๔

เลขานุการ (๒๕๕๔)
พระครูโสภณชยานุศาสน์ (ขวัญชัย ขนฺติโก)
วัดโสภาวราราม

รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
พระครูสุวรรณประชานุกูล (กมลศิลป์ กมสินโน ป.ธ.๓)
วัดเขากำแพง

เลขานุการ
พระครูธรรมธร อุทัย สุจิณฺโณ
วัดเขากำแพง

รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ )
วัดห้วยมงคล

เลขานุการ
พระครูสมุห์ กฤษฎา สิริสาโร
วัดโพธาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์
วัดโภคาราม

เจ้าคณะตำบลกระจัน - เจดีย์
พระครูอนุกูลปัญญาวุธ (ปรีชา ปญฺญาวุโธ)
วัดโพธาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ กัลยวรรธน์ กนฺตวีโร
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลจรเข้สามพัน
พระมหารุ่งอโนทัย กลฺยาโณ ป.ธ.๘
วัดเทพคีรีวงศ์

เลขานุการ
พระมหาอภิรักษ์ ปภากโร ป.ธ.๖
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลดอนคา เขต ๑
พระครูรัตนคีรีพิทักษ์ (เด่น )
วัดคีรีรัตนาราม

เลขานุการ
พระศิริ สิริธมฺโม
วัดคีรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลดอนคา เขต ๒
พระครูวิรุฬห์สุวรรณเขต (ขันทอง เมธิโก)
วัดหนองกระโซ่

เลขานุการ
พระสมุห์ วิริยะ มหาวิริโย
วัดคีรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านโข้ง
พระครูอาทรธรรมประทีป (เทศ )
วัดจำปา

เลขานุการ
พระครูโพธิวรารักษ์
วัดโพธิ์เขียว

เจ้าคณะตำบลยุ้งทะลาย
พระครูสันติวรธรรม (ทะเบียน )
วัดดอนหอคอย

เลขานุการ
พระสุวิทย์ ฐานวโร
วัดดอนหอคอย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลยุ้งทะลาย
พระครูวิสุทธิสุวรรณ
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลพลับพลาไชย เขต ๑
พระครูสุวรรณธรรมาภิรักษ์ (บุญค้ำ )
วัดชัยเภรีย์

เลขานุการ
พระครูภาวนาโพธิวงศ์ (สราวุธ )
วัดโพธิ์ทองเจริญ
โทร. ๐๘ ๕๒๙๑ ๓๙๙๖

เจ้าคณะตำบลพลับพลาไชย เขต ๒ (๒๕๕๕)
พระครูโสภณชยานุศาสน์ (ขวัญชัย ขนฺติโก)
วัดโสภาวราราม

เลขานุการ
พระเสน่ห์ สุเมโธ
วัดโสภาวราราม

เจ้าคณะตำบลสะพังลาน - ดอนมะเกลือ
พระครูสุวรรณปัญจมิตร (ชุมพล )
วัดปัญจมิตรชลิตาราม

เลขานุการ
พระครูนันทวันพิทักษ์ (ปรีดา )
วัดนันทวัน

เจ้าคณะตำบลสระยายโสม
พระครูโอภาสจารุธรรม (สมหมาย )
วัดคลองตัน

เจ้าคณะตำบลหนองโอ่ง เขต ๑
พระครูสุวรรณศาสนกิจ (สุภีร์ )
วัดโคกสำโรง

เจ้าคณะตำบลหนองโอ่ง เขต ๒
พระครูสิริสุวรรณาภรณ์ (สุรพล )
วัดคอกวัว

เลขานุการ
พระโกศล โกสโล
วัดคอกวัว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอู่ทอง (๒๕๖๑)
พระครูวิสิฐกิจจาทร (บุญยัง ถิรจิตฺโต)
วัดท่าพระยาจักร

รองเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์
พระครูสุวรรณปริยัตยาทร (วรเชษฐ์ ป.ธ.๓)
วัดธัญญวารี

เลขานุการ
พระมหาสมหมาย สมฺกิจฺโจ ป.ธ.๓
วัดราษฎรบำรุง

เจ้าคณะตำบลดอนเจดีย์
พระมหาอุทิศ อุเทโส ป.ธ.๓
วัดดอนเจดีย์

เลขานุการ
พระสราวุฒิ ฐานวโร
วัดจิกรากข่า

เจ้าคณะตำบลทะเลบก
พระครูประโชติสุทธิคุณ (ประชุม )
วัดสระหลวง

เลขานุการ
พระประทีป โฆสิตสทฺโท
วัดทะเลบก

เจ้าคณะตำบลทะเลบก กิตติมศักดิ์
พระครูวิบูลปัญญารัตน์ (ก้อน )
วัดทะเลบก

เจ้าคณะตำบลไร่รถ
พระครูปลัด อนันต์ อานนฺโท
วัดชีธาราม

เลขานุการ
พระเขมปัตถ์ สุทฺธิธมฺโม
วัดชีธาราม

เจ้าคณะตำบลสระกระโจม เขต ๑
พระครูสุวรรณธีรวงศ์ (ทองดี )
วัดหนองกะดวง

เจ้าคณะตำบลสระกระโจม เขต ๒
พระครูวิรุฬห์วรธรรม (สมภพ ธมฺมวโร)
วัดหนองสลักได

เลขานุการ
พระปลัด วชิรญาณ์  ฐิตปุญฺโญ
วัดหนองสลักได

เจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต ๑
พระครูสุวรรณสันติวงศ์ (สันติ )
วัดหนองสาหร่าย

เลขานุการ
พระมหาสุภัทรชัย สุภทฺโท
วัดสระศรีเจริญ

เจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต ๒
พระครูสุวรรณธรรมรัตน์ (สว่าง )
วัดสระด่าน

เลขานุการ
พระประสาร เตชปญฺโญ
วัดสระด่าน

เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์
พระศรีประจันตคณาภิบาล (สมทรง โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดดอนบุบผาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ สุริยัณห์ สิริปญฺโญ
วัดเกาะ

รองเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์
พระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ (วิชัย จนฺทโชโต)
วัดหนองเพียร

เลขานุการ
พระอิทธิกร เทวธมฺโม
วัดวังพลับเหนือ

เจ้าคณะตำบลวังยาง
พระครูภัทรกิตติสาร (วิจิตร์ )
วัดสัปรสเทศ

เลขานุการ
พระสุวรรณ คนฺถิโก
วัดสัปรสเทศ

เจ้าคณะตำบลมดแดง
พระครูสุวรรณธรรมวัฒน์ (เปล่ง )
วัดวังพลับใต้

เลขานุการ
พระมหาบุญเลิศ อภโย
วัดวังพลับใต้

เจ้าคณะตำบลดอนปรู
พระครูปัญญาศาสนธำรง (ปัญญา )
วัดสามจุ่น

เลขานุการ
พระปลัด ครรชิต ปญฺญาวโร
วัดป่าพระเจ้า

เจ้าคณะตำบลศรีประจันต์
พระครูกิตติคุณวุฒิ (ทนงศักดิ์ )
วัดยาง

เจ้าคณะตำบลบ้านกร่าง
พระครูประจันตสีลาภรณ์ (ชาคริต )
วัดโพธิ์ศรีเจริญ

เลขานุการ
พระพงษ์นรินทร์ ฐิตวโร
วัดบ้านกร่าง

เจ้าคณะตำบลวังน้ำซับ
พระครูสุภัทราจารวัตร (เดชา )
วัดห้วยเจริญ

เจ้าคณะตำบลปลายนา
พระครูวินัยธร เสวก ปนฺนภาโร
วัดวสันตาราม

เลขานุการ
พระนพดล อตฺถยุตฺโต
วัดพยัคฆาราม

เจ้าคณะตำบลบางงาม
พระครูปริยัติกิตติวงศ์ (ประกิตต์ ป.ธ.๓)
วัดเกาะ

เลขานุการ
พระภัทรพงษ์ กตปุญฺโญ
วัดเกาะ

เจ้าคณะอำเภอสามชุก
พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล )
วัดลาดสิงห์

เลขานุการ
พระพายุ จกฺกวโร
วัดวังจิก

รองเจ้าคณะอำเภอสามชุก
พระครูพิมลสุวรรณเขต (สนิท ป.ธ.๓)
วัดวิมลโภคาราม

เลขานุการ
พระปลัด สมบูรณ์ ฐานวีโร
วัดสุวรรณตะไล

เจ้าคณะตำบลกระเสียว
พระครูวิกรมปริยัตยากร (แดง ป.ธ.๔)
วัดหนองบัวทอง

เลขานุการ
พระสุทิน ธมฺมธโร
วัดหนองบัวทอง

เจ้าคณะตำบลบ้านสระ
พระครูวิสาลวรานุวัตร (พงษ์ระพี )
วัดหนองสังข์ทอง

เลขานุการ
พระสมุห์ วีระ ฐิตวีโร
วัดคลองขอม

เจ้าคณะตำบลย่านยาว
พระครูอาทรสุวรรณคุณ (สุบิน )
วัดบางขวาก

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ เตชวโร
วัดบางขวาก

เจ้าคณะตำบลวังลึก
พระครูวิมลสุวรรณาภรณ์ (สุรินทร์ )
วัดนางพิมพ์

เลขานุการ
พระอนิรุตม์ เขมโก
วัดนางพิมพ์

เจ้าคณะตำบลสามชุก (๒๕๒๒)
พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดสามชุก

เลขานุการ
พระใบฎีกา บุญเกิด อภิปุญฺโญ
วัดสามชุก

เจ้าคณะตำบลหนองผักนาก
พระครูสุวรรณวาปีพิทักษ์ (อุบล )
วัดหนองโรงรัตนาราม

เลขานุการ
พระเกรียงไกร มุทุจิตฺโต
วัดหนองโรงรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองสะเดา
พระครูสิทธิปัญญากร (ทองลอย )
วัดดอนไร่

เลขานุการ
พระมหากรณ์กฤตย์ ฐิตสจฺโจ
วัดหนองสังข์ทอง

เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
พระครูศรีสุตาคม (วัง ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)
วัดกำมะเชียร

เลขานุการ
พระปลัด มนตรี มหาวีโร
วัดกำมะเชียร

รองเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
พระครูสิริสิกขการ (กิตติณัฏฐ์ ป.ธ.๕)
วัดเขาดิน

เลขานุการ
พระมหาประจวบ จิรตฺถิโก
วัดโพธิ์ศรีสำราญ

รองเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจตต์ )
วัดกุ่มโคก

เลขานุการ
พระสมุห์ เขตขันธ์ อิสฺสโร
วัดการ้อง

เจ้าคณะตำบลเขาพระ
พระมหาไพสิทธิ์ จิรวุฑฺโฒ ป.ธ.๓
วัดท่าช้าง

เลขานุการ
พระพงษ์ศักดิ์ อภิปญฺโญ
วัดท่าช้าง

เจ้าคณะตำบลเขาดิน
พระครูสุวรรณกิตติชัย (วิชัย )
วัดกาบบัว

เลขานุการ
พระศรัณย์วุฒิ ปญฺญาพหุโล
วัดเขาดิน

เจ้าคณะตำบลทุ่งคลี
พระมหาประจวบ จิรตฺถิโก
วัดโพธิ์ศรีสำราญ

เลขานุการ
พระพูลทรัพย์ จนฺทวํโส
วัดกุ่มโคก

เจ้าคณะตำบลนางบวช
พระปลัด ไพรัช ปญฺญาวุโธ
วัดนางบวช

เลขานุการ
พระณธรรมปพน กตปุญฺโญ
วัดท่านางเริง

เจ้าคณะตำบลเดิมบาง
พระครูสุวรรณปุญญรักษ์ (ปุญญพัฒน์ )
วัดเดิมบาง

เลขานุการ
พระเสกสัณห์ กิตติญาโณ
วัดเดิมบาง

เจ้าคณะตำบลหัวนา
พระครูกัลยาณธรรมโชติ (สุรินทร์ )
วัดหัวนา

เลขานุการ
พระปลัด ประจักร์ ปภาโส
วัดท่าเตียน

เจ้าคณะตำบลหัวเขา
พระครูสุวรรณวรเขต (ธานินทร์ กิตฺติวณฺโณ)
วัดน้ำพุ

เจ้าคณะตำบลยางนอน
เจ้าอธิการอำนาจ อํสุธมฺโม
วัดสามเอก

เลขานุการ
พระเทิดศักดิ์ สุเมธโส
วัดสามเอก

เจ้าคณะตำบลบ่อกรุ
พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์ (บัวลอย )
วัดบ่อกรุ

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สุพจน์ พุทธธมฺโม
วัดบ่อกรุ

เจ้าคณะตำบลป่าสะแก
พระครูสุวรรณโพธิธัช (เดือน )
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
พระครูสุขุมปัญญากร
วัดทุ่งกฐิน

เลขานุการ
พระอาทิตย์ อินฺทมุนี
วัดหนองกระทุ่ม

เจ้าคณะอำเภอด่านช้าง (๒๕๔๓)
พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน ณฏฺฐโสภโร)
วัดบรรหารแจ่มใส

เลขานุการ
พระพรพจน์ อคฺครตโน
วัดบรรหารแจ่มใส

รองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
พระครูโกศลคชเขต (สวรรค์ อตฺถโกสโล)
วัดด่านช้าง

เลขานุการ
พระครูธรรมธร ไพฑูรย์ อนุภทฺโท
วัดดงอู่ทอง

รองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
พระครูคชเขตบุรารักษ์ (คมสันต์ ป.ธ.๓)
วัดหนองมะค่าโมง

เลขานุการ
พระอธิการประเสริฐ อภิวโร
วัดหนองแจ้ง

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๑
พระปลัด ปิยะ มหาลาโภ
วัดบรรหารแจ่มใส

เลขานุการ
พระทรงศักดิ์ วิสุทธฺโธ
วัดหนองมะค่าโมง

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๒
พระครูพิทักษ์คชเขต (ทรงเกียรติ อุทาโน)
วัดหนองปลากระดี่

เลขานุการ
พระสุขสมปราชฐ์ ฐานกโร
วัดหนองมะค่าโมง

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๓
พระครูวิสิฐสุวรรณคุณ (เสน่ห์ )
วัดพุน้ำร้อน

เจ้าคณะตำบลนิคมกระเสียว
พระครูวิบูลบริรักษ์ (วิเศษ )
วัดพระธาตุมหาพรหม

เจ้าคณะตำบลวังคัน
พระครูวิบูลนาคประทีป (วิรมย์ )
วัดทับผึ้ง

เจ้าคณะตำบลวังยาว
พระครูโสภิตสุวรรณาภรณ์ (กฤติธี )
วัดดงเสลา

เจ้าคณะตำบลหนองมะค่าโมง เขต ๑
พระครูเวฬุกาญจนวงศ์ (กวางเฉียบ )
วัดเวฬุวันคีรีวงศ์

เจ้าคณะตำบลหนองมะค่าโมง เขต ๒
พระครูพิมลสรกิจ (ประเสริฐ )
วัดบรรหารแจ่มใส

เลขานุการ
พระธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน
วัดบรรหารแจ่มใส

เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต ๑
พระครูเกษมคชรักษ์ (สำราญ )
วัดบ้านทุ่ง

เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต ๒
เจ้าอธิการบุญเลิศ สุทฺธาโส
วัดกกเต็น

เจ้าคณะตำบลองค์พระ
พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ (สมพงษ์ )
วัดองค์พระ

เลขานุการ
พระนพรัตน์ กนฺตวีโร
วัดองค์พระ

เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ (๒๕๖๐)
พระครูศาสนกิจจานุยุต (จำนงค์ นรินฺโท)
วัดหนองทราย

เลขานุการ
พระปลัด จักรกฤษ ปภสฺสโร
วัดหนองหลวง

รองเจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ
พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ)
วัดหนองหลวง

เจ้าคณะตำบลแจงงาม
เจ้าอธิการสมใจ ปภาโต
วัดสามัคคีธรรม

เลขานุการ
พระสมจิตร วิชโย
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
พระครูเกษมสุวรรณคุณ
วัดหนองกระถิน

เลขานุการ
พระสมัย จิตฺตปุญโญ
วัดหนองกระถิน

เจ้าคณะตำบลหนองขาม
พระครูปลัด มธานนท์ จิรวฑฺฒโน
วัดหนองทราย

เลขานุการ
พระเสกสรรค์ ปิยคุโณ
วัดบัลลังก์

เจ้าคณะตำบลหนองโพธิ์
พระครูโสภณชนาภิวัฒน์
วัดหนองจิกยาว

เลขานุการ
พระละเอียด ธมฺมปณีโต
วัดหนองหลวง

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ
พระครูจารุธรรมวงศ์
วัดบ่อหว้า

เลขานุการ
พระถนอม ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลหนองราชวัตร
พระใบฎีกา ดิเรก อนุตฺตโร
วัดหนองทราย

เลขานุการ
พระภานุพงษ์ ปภสฺสโร
วัดหนองทราย

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๔ - ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๑

นครปฐม-สุพรรณบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (๒๕๖๒)
พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๐๙ ๔๔๕๔ , ๐๘ ๑๗๗๙ ๐๑๗๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย )
วัดสระกะเทียม

เลขานุการ
เจ้าอธิการไพบูลย์ อคฺคธมฺโม
วัดสระกะเทียม

เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
เจ้าอธิการไพบูลย์ อคฺคธมฺโม
วัดสระกะเทียม

เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระวินัยสังวร (กฤษฎา สุภทฺโท)
วัดท่าตำหนัก
โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๓๒๔๓ , ๐๘ ๙๓๔๔ ๙๒๗๐

เจ้าคณะตำบลท่าตำหนัก
พระครูวิมลธรรมธัช (ธงไชยวัฒน์ )
วัดท่ากระชับ

เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระวินัยโกศล (ธัญญวัฒน์ เขมธโร)
วัดเสนหา

เลขานุการ
พระวิโรจน์ ญาณสมฺปนฺโน
วัดเสนหา

เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
พระครูวิวัฒนธรรมโชติ (ประทิน )
วัดหนองกร่าง

เจ้าคณะอำเภอบางเลน
พระครูสุนทรธรรมโสภณ (วิเชียร )
วัดเสนหา

เลขานุการ
พระโชคทอง ญาณวโร
วัดเสนหา

เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า
พระครูปลัด ไพบูลย์ ญาณโสภโณ
วัดอุดมสิทธิกุล

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุพรรณบุรี
พระครูอุดมสาสนกิจ (ศักดา อุตฺตโม)
วัดหลักเมตร

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี
พระใบฎีกา สมภพ สุภโว
วัดใหม่ศรีสุพรรณ


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดสุพรรณบุรี - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın